" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Nauka Pana o Modlitwie
(2)


< Ewangelia św. Mateusza 6:5-15 >
“Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie!
Niech się święci imię Twoje.
Niech przyjdzie królestwo Twoje,
niech Twoja wola spełnia się
na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I przebacz nam nasze winy,
jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.
I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
ale nas zachowaj od złego.
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.”Mam nadzieję, że wszyscy zostaniecie ludźmi modlitwy. Mam nadzieję, że zostaniecie ludźmi wiary, modląc się i otrzymując od Boga odpowiedzi na swoje modlitwy. Mam nadzieję, że zostaniecie ludźmi silnej wiary i pomożecie wielu ludziom, podobnie jak Piotr powiedział: “Nie mam srebra ani złota – powiedział Piotr – ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź” (Dzieje Apostolskie 3:6). A także mam nadzieję, że będziecie prosić i otrzymacie to, czego potrzebujecie.

Ludzie zawsze są niedoskonali, dlatego powinniśmy nieustannie się modlić. Oto dlaczego Paweł powiedział: “Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie.” Powinniście nauczyć się modlić z wiarą w Pana. Jeśli nie będziecie często modlić się na głos, modląc się razem we wspólnych intencjach, to sami później nie potraficie śmiało się modlić.

Modlitwa jest oddechem życia i czekiem in blanco. To znaczy, że jeśli prosicie Boga, On zawsze wam daje. Bóg jest Ojcem sprawiedliwych, dlatego kiedy się modlimy, On słucha nas i daje nam odpowiedź.Powinniśmy Prosić Boga o Pomoc z Wiarą w Ewangelię wody i Ducha

W Ewangelii św. Mateusza 7:7-12 napisano o modlitwie: “Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.”

Ten urywek powiada, że kiedy naprawdę prosimy w wierze, Bóg Ojciec nam daje. Pan nauczył nas, jak należy się modlić, oraz że Ojciec wie, czego potrzebujemy, ale jednak powinniśmy się modlić do Boga, i jedynie wtedy Bóg słyszy i odpowiada nam. Powinniśmy poznać łaskę Bożą przez Jego ewangelię, a także poznać życie we współuczestnictwie z Bogiem. Powinniśmy zrozumieć przez naszą wiarę, że jeśli my, sprawiedliwi, modlimy się do Ojca, to On wysłucha nasze modlitwy.

Bóg Ojciec jest Ojcem tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, dlatego On koniecznie da wszystkie dobre rzeczy Swoim dzieciom, którzy modlą się w potrzebie! Powinniśmy wierzyć, że Bóg jest naszym Ojcem, który zawsze daje nam wszystkie dobre rzeczy, kiedy się modlimy. Powinniśmy modlić się z wiarą w tę prawdę. Ci, którzy umieją szczerze i z wiarą modlić się do Boga, mogą modlić się za swoich braci i sióstr, o zbawienie innych dusz. Właśnie modlitwa w imię sprawiedliwości Bożej czyni nas ludźmi wiary. Wiara tych, którzy wierzą w prawdziwe zbawienie Zbawiciela, nie może nie wzrastać, a oni sami odczuwają siłę szczerych modlitw. Dlatego powinniśmy poznać modlitwę za pomocą wiary.

Choć ewangelia wody i Ducha raz na zawsze uwolniła nas od naszych grzechów, powinniśmy “nieprzerwanie” modlić się do Boga, podobnie jak nieprzerwanie oddychamy. Jeśli nieprzerwanie modlimy się do Boga o pomoc, to On wysłuchuje nas. Powinniśmy żyć, mając współuczestnictwo z Bogiem w wierze, rozmawiać z Nim, stale prosić Go o pomoc, a On pomoże nam.

Mam nadzieję, że zostaniecie ludźmi modlitwy, oraz że ja także będę modlić się w wierze. A także mam nadzieję, że nauczymy się modlić, abyśmy mogli się modlić z wiarą i aby nasze modlitwy zostały usłyszane. Mam nadzieję, że będziemy prosić Boga o wiele rzeczy, aby być bogatymi w wiarę, dobra materialne, zdrowie i sprawiedliwość Bożą, i dzielić się tym wszystkim z innymi. Mam nadzieję, że Bóg da nam to błogosławieństwo i pozwoli zostać ludźmi prawdziwej modlitwy.Powinniśmy Prosić o Wiarę, Która Wychwala Święte Imię Boga Ojca

W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego Pan naucza nas, o co i jak najpierw powinniśmy się modlić. On mówi: “Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje” (Ewangelia św. Mateusza 6:9). Pan radzi nam najpierw modlić się tak: “Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje.” Najpierw powinniśmy modlić się, aby się święciło imię Boga Ojca.

Jaka wiara jest nam potrzebna, aby to zrobić? Oczywiście, powinniśmy wierzyć w ewangelię zbawienia, która daje nam przebaczenie grzechów. Aby mieć taką wiarę, powinniśmy zrozumieć i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, o której Pan powiedział Nikodemowi (Ewangelia św. Jana 3:1-17).

Dlatego, aby sławić imię Boga Ojca, który jest w niebie, powinniśmy najpierw otrzymać przebaczenie grzechów przed Bogiem. To znaczy, że powinniśmy wierzyć, że Bóg Ojciec i Jezus Chrystus to Bóg, który stworzył nas, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby zbawić nas od wszystkich grzechów, i Zbawiciel, który został ukrzyżowany. Zmożemy nazywać Ojca Jezusa Chrystusa naszym Ojcem, tylko mając wiarę w ewangelię wody i Ducha. Tylko wtedy zmożemy poprawnie nazwać Boga “Naszym Ojcem, który jest w niebie,” i się modlić. I jedynie dzięki tej wierze potrafimy modlić się do Boga, ponieważ Bóg jest naszym Zbawicielem i Ojcem. Ponieważ ci, którzy otrzymują przebaczenie grzechów, mają tę wiarę, i mogą się modlić “Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje.” Dlatego Pan nauczył nas najpierw modlić się o to, co jest najbardziej odpowiednie dla takiej wiary.

“Niech się święci imię Twoje” oznacza, że nie powinniśmy znieważać Jego imienia. Cóż nie znieważa imienia Ojca? Tu “Niech się święci imię Twoje” oznacza, jaka wiara jest nam potrzebna, aby sławić Boga i prowadzić życie, które nie znieważa imienia Bożego. To znaczy, że dlatego powinniśmy wierzyć w zbawienie od wszystkich grzechów, które Pan nam dał: “Bóg zbawił nas od wszystkich grzechów świata, dawszy nam sprawiedliwość zbawienia i pozwoliwszy nam uwierzyć w sprawiedliwość Bożą. On uczynił nas bezgrzesznymi za pomocą ewangelii wody i Ducha. Dlatego jesteśmy ludem Bożym.” Powinniśmy zawsze modlić się do Boga Ojca z tą wiarą.

Wszyscy powinniśmy mieć wiarę w ewangelię wody i Ducha. Powinniśmy mieć wielką wiarę w ewangelię wody i Ducha, o której powiedział Pan. Dlatego Pan radzi nam modlić się, abyśmy mieli świętą wiarę, która pozwala otrzymać przebaczenie grzechów.Powinniśmy Wierzyć, że Wszyscy Ludzie Świata Przyjmą Ewangelię Wody i Ducha i Niebawem Królestwo Boże Przyjdzie na Ziemię

Po drugie, On powiedział: “Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.” To znaczy, że wszyscy ludzie powinni zostać ludem Bożym, aby przyszło Królestwo Boże. Naprawdę jeszcze przed założeniem świata Bóg zaplanował uczynić nas ludem Bożym w Chrystusie za pomocą ewangelii wody i Ducha, stworzył człowieka w Swojej opatrzności i zbawił nas, grzeszników, od wszystkich naszych grzechów. On także dał Swoje doskonałe zbawienie tym, którzy wierzą w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Dlatego, zostawszy ludem Bożym dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, powinniśmy zawsze modlić się i ze wszystkich sił pracować, aby Królestwo Boże wkrótce nastało.

Powinniśmy to robić, aby jeszcze więcej ludzi otrzymywało przebaczenie grzechów. Jesteśmy pewni, że w najbliższej przyszłości Pan wróci i da błogosławieństwo i nagrodę tym, którzy wiernie spełniają Jego Wielką Misję. Powinniśmy modlić się o szybkie przyjście Królestwa Bożego, aby Bóg spełnił wszystkie Swoje plany, przeznaczone w Jezusie Chrystusie.

Powinniśmy żyć wiarą i modlić się, aby ludzie otrzymali przebaczenie grzechów, oraz aby Królestwo Boże się rozszerzało. Powinniśmy ze wszystkich sił pracować, głosząc tę ewangelię wody i Ducha we wszystkich państwach świata, aby wszyscy ci, którzy mają uwierzyć, uwierzyli i nawrócili się do Boga, aby Go wielbić. Powinniśmy pozwolić niewierzącym od razu pokajać się przed Bogiem, aby otrzymali Jego doskonałe zbawienie. Oto co oznacza urywek: “Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”.

Dlatego powinniśmy modlić się i ze wszystkich sił pracować według Modlitwy Pańskiej. Powinniśmy modlić się, aby On otworzył drzwi głoszenia ewangelii wody i Ducha. Powinniśmy również modlić się o tę misję: “Proszę, chroń i błogosław nas, abyśmy mogli spełniać Twoje dzieła.” “Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.” Naprawdę, podobnie jak przebaczenie grzechów spełnia się w naszych sercach, powinniśmy prowadzić życie modlitwy, aby ewangelia wody i Ducha spełniła się w sercach tych, którzy jeszcze nie słyszeli ewangelii. Powinniśmy żyć, modląc się, aby Bóg dał wiarę wszystkim braciom i siostrom w Panu, a także On błogosławił nas na głoszenie wspaniałej ewangelii wody i Ducha po całym świecie i wielbienie Boga z istną wiarą.Powinniśmy Modlić się o Nasz Pokarm Powszedni

Po trzecie, Pan rozkazał nam modlić się o nasz pokarm powszedni: “Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.” Możemy żyć, tylko jeśli mamy pokarm duchowy. Dlatego Bóg rozkazał nam modlić się o pokarm duchowy. On powiedział, że powinniśmy codziennie prosić o swój pokarm powszedni. Powinniśmy modlić się o nasz pokarm powszedni “Boże, pozwól nam jeść pokarm duchowy i żyć.”

Bóg rozkazał nam modlić się o nasz chleb powszedni, a więc powinniśmy modlić się tak: “Ojcze, proszę, daj nam świeckie rzeczy, aby ani naszym duszom, ani ciałom niczego nie było brak, błogosław nas, abyśmy mogli dzielić się z innymi tym, co mamy, zamiast pożyczać od innych. Pozwól mi zostać człowiekiem wiary, który pragnie chodzić na wszystkie spotkania i mieć współuczestnictwo z innymi narodzonymi ponownie świętymi, aby jeść pokarm duchowy.”

Drodzy bracia chrześcijanie, czy możemy przeżyć jeden dzień bez potrawy duchowej? Czy możemy przeżyć choć jeden dzień bez spełnienia dzieł Bożych? Nasz Pan powiedział: “Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie” (Ewangelia św. Jana 4:32). Pokarmem dla nas, narodzonych ponownie, jest spełnienie dzieł Bożych. Spełnienie dzieł Bożych zostaje pokarmem dla naszych serc, i w naszych sercach Duch Święty się cieszy. Kiedy się denerwujecie, nawet otrzymawszy przebaczenie grzechów, spróbujcie spełniać dzieła Boże. Kiedy służycie Bogu, wasze ciało może czuć się zmęczone, ale Duch Święty w was się cieszy. Nasze serca cieszą się, ponieważ Duch Święty jest zadowolony. Oto pokarm duchowy.

Możemy także jeść pokarm duchowy, spotykając się z naszymi braćmi i siostrami i mając współuczestnictwo z nimi. Ponieważ w tym współuczestnictwie myśli i wola Ducha Świętego są z nami przez zgromadzenie naszych braci i sióstr. Ale to nie oznacza, że powinniśmy uciekać od świata. To znaczy, że żyjąc w tym świecie, powinniśmy jak można najczęściej spotykać się z innymi sprawiedliwymi.

Powinniśmy również modlić się i czytać Biblię, aby jeść nasz pokarm powszedni. Kto może codziennie żywić się pokarmem duchowym? Ale możemy jeść pokarm duchowy i podtrzymywać naszą siłę duchową, przychodząc do kościoła. Oto dlaczego powinniśmy chodzić na wszystkie nabożeństwa i spotkania w Kościele Bożym. Spotkania sprawiedliwych i pokarm duchowy to wielkie błogosławieństwo. To także oznacza spełniać dzieło duchowe. W Księdze Psalmów 133:1 napisano: “Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem!” Wszystkie nabożeństwa i spotkania w kościele nie są przypadkowe i nieznaczące, lecz systematyczne, abyśmy mogli razem jeść pokarm powszedni, którym jest ciężko żywić się w samotności. Dlatego przyszedłszy na takie spotkanie, możemy naprawdę się nasycić.

Drodzy bracia chrześcijanie, On rozkazał nam modlić się do Boga o nasz pokarm powszedni zamiast skarżyć się na brak potrawy, dlatego powinniśmy prosić o pomoc, modląc się: “Daj mi pokarm powszedni, Boże, daj mi błogosławieństwo, abym mógł zarobić na wiele rzeczy, aby nie było mi brak świeckich rzeczy. Daj mi pokarm duchowy i wiarę, błogosław mnie, abym mógł spełniać dzieła Boże z wiarą. Daj mi błogosławieństwo dla ciała i duszy.” Możemy nasycić się, tylko prosząc o pomoc.

Powinniśmy prosić o pokarm dla ciała i duszy. Powinniśmy spełniać dzieła Boże i cieszyć się. Powinniśmy modlić się, szukać, pukać i prosić. Powinniśmy szczerze modlić się, ponieważ Jezus nam obiecał: “Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Ewangelia św. Mateusza 7:7). Modlimy się całym sercem, wyznajemy swoimi ustami, szukamy, prosimy i otrzymujemy. Jeśli mamy nadzieję, modlimy się i szukamy, to Bóg da nam i otrzymamy wszystko. Właśnie tak żyjemy co dzień. Dlatego Pan rozkazał nam modlić się o te rzeczy.Powinniśmy Przebaczać Innym Jako Dzieci Boga Ojca

Czwarta część modlitwy: “I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.” To znaczy, że Bóg przebaczył wszystkie nasze grzechy, dlatego już nie ma nic, czego my, narodzeni ponownie, nie moglibyśmy sobie przebaczyć. Jeśli mamy jakieś źle myśli cielesne w naszym sercu i nie możemy przebaczyć innym, to powinniśmy się modlić: “Boże, chroń i wybaw mnie od złego, abym nie upadł w grzech, daj mi serce i wiarę, które przebaczają.” To znaczy, że kiedy nie mamy siły, aby spełniać wolę Bożą, powinniśmy prosić Boga o pomoc i zawsze na Nim polegać.

Oprócz tego, nie ma człowieka, którego życie wiary byłoby doskonałe od początku. Czy, patrząc na siebie, widzicie wiele wad? –Tak.– Czy my popełniamy więcej grzechów, niż uczynków sprawiedliwych? –Tak.– Drodzy bracia chrześcijanie, nie zniechęcajcie się. Jeśli popełniamy pomyłki, mamy wady i męczy nas sumienie, ale nie mamy siły, aby się naprawić, to co robimy? Znowu zwracamy się do Boga.

“Boże Ojcze, uczyń mnie człowiekiem błogosławieństwa, wiary i radości. Daj mi wiarę.” Czyż nie powinniśmy tak prosić Boga o pomoc? Czyż nie należy tego robić? To jest wszystko, co powinniśmy zrobić. Kiedy prosimy Boga o pomoc, czy On nam pomaga? –Tak.– Kiedy On pomaga nam, czy zostajemy ludźmi wiary? –Tak.– Dlatego mam nadzieję, że wy zostaniecie ludźmi wiary, którzy szukają i żyją z wiarą, a nie oglądają się na przeszłość w zniechęceniu, są skruszeni względem teraźniejszości i tracą nadzieję na przyszłość. Przeszłość to przeszłość, a teraźniejszość to teraźniejszość. Przeszłość nie jest ważna, jak śpiewamy w pieśni: “Nie pytaj o przeszłość.”

Bóg jest mocny, i dlatego miłuje ludzi, którzy Go proszą o bardzo wiele rzeczy. On obraża się, gdy nie prosimy. Kiedy prosimy Boga o coś, czego potrzebujemy, On cieszy się i myśli: “Wiecie, że jestem potężny, wiecie, że wasz Ojciec jest bogaty. To wspaniale.” Powinniśmy prosić o dobre rzeczy, a nie mówić: “Sam mogę to zrobić”, ponieważ wtedy obrażacie godność Ojca. Bogu, który nas zbawił, bardzo się podoba, kiedy prosimy, aby On coś nam dał. Zawsze Go proście. Powinniśmy prosić codziennie: “Daj nam pokarm powszedni,” musimy zawsze prosić Go o błogosławieństwo. Biologiczny ojciec uderzyłby nas w twarz za to, że co dzień prosimy, ale nasz Ojciec duchowy nie jest taki. Przeciwnie, On cieszy się, kiedy codziennie prosimy, aby On dał nam wszystkie rzeczy niezbędne dla służenia ewangelii wody i Ducha.

Jeśli wasz biologiczny ojciec dał wam coś wczoraj, a dziś znowu prosicie, to on, oczywiście, rozgniewa się, i jego syn już nie odważy się prosić, ponieważ jest w strachu. Patrzymy na nastrój naszego ojca i matki i myślimy “Aha, jeśli dziś coś poproszę, dostanę klapsa,” a jeśli są w dobrym nastroju, to tylko wtedy odważamy się podejść i poprosić, i tylko wtedy otrzymujemy to, o co prosimy. A jednak nasz Ojciec duchowy nie jest taki. Jeśli prosimy, kiedy otwieramy oczy i nawet kiedy śpimy: “daj mi,” Bóg cieszy się i mówi: “Dobrze. Dam ci, lecz nie marnuj tego, a wykorzystuj we właściwy sposób, Dobre?” i od razu nam daje. To jest prawda.

Bóg Ojciec, który zbawił nas z wami, bardziej kocha tych, którzy o wiele proszą. Jeśli nie macie wiary, poproście Go: “Daj mi wiarę. Daj mi. Daj mi.” I wtedy zobaczycie, że Bóg od razu da wam wiarę. Zmożecie to odczuć: “To cud! Wierzę, mogę wierzyć. Mam wiarę!” Nie bójcie się prosić Boga swoimi własnymi myślami. Po prostu śmiało poproście Go o coś, ufając Bogu. Panu się to podoba.

Drodzy bracia chrześcijanie, czy wiecie, jak rodzi się wiara? Kiedy prosiliśmy: “daj mi wiarę, daj, daj mi wiarę,” Bóg naprawdę dał nam wiarę. Mamy wiarę, ponieważ Bóg dał ją nam. Nie ma żadnej innej drogi do wiary. To się stało także dlatego, że Pan zbawił nas i został naszym Ojcem. Nic nie zrobiliśmy, a tylko poprosiliśmy: “Daj nam, Panie. Daj nam.”

Kiedy nauczamy małe dzieci o modlitwie, dzieci się modlą: “Jezusie, daj mi ciasteczka. Modlę się w imię Jezusa. Amen” i otwierają oczy. Kiedy otwierają oczy i nie widzą ciasteczka, krzyczą: “nie ma ciasteczka,” i zaczynają płakać. Wtedy wyjaśniam: “Łobuzie jeden, jak może On, nawet będąc Bogiem, dać ci ciasteczka od razu, gdy tylko otworzysz oczy po modlitwie? Bóg słucha, mówi “Dobrze,” myśli: “Dam mu to”, i rozkazuje aniołom przynieść ci ciasteczka.”

Choć Bóg nie daje od razu, kiedy się modlimy, odczuwamy, że On daje odpowiedniemu człowiekowi w odpowiednim miejscu, i możemy potwierdzić, że On naprawdę daje. Oto dlaczego powinniśmy zawsze się modlić, aby On dał nam wiele rzeczy.

Czyż nie macie wielu potrzeb? Jeśli czegoś nie mamy i potrzebujemy dla ciała lub dla duszy, to powinniśmy się modlić: “Daj nam wiarę. Daj nam błogosławieństwo. Daj nam pełność Ducha Świętego. Dowiedziałem się, że istnieje pełność Ducha Świętego, daj mi jej. Dopomóż mi żyć dla sprawiedliwości. Daj mi.” Jeśli tak się modlimy, choć to jest modlitwa niedojrzałego dziecka, Ojciec wie, czego dziecko potrzebuje, i dlatego w należnym czasie daje to, czego Jego syn potrzebuje.

Oto dlaczego modlić się nie jest ciężko. Nawet słowa “daj mi” są modlitwą. Czy tak myślicie? – “Dobre, już jestem dorosły. On powiedział nie powtarzać tego samego wiele razy. A Biblia mówi, że powinienem pójść do swego pokoju, aby się modlić, ale jeśli tam pójdę, nie potrafię się modlić, lecz zasnę.” Modlić się oznacza zawsze prosić o pomoc w naszym sercu: “daj nam, daj nam”.

Kiedy zacząłem się modlić, dowiedziałem się, że On nie lubi modlitw z napuszonymi słowami. Kiedy się modlimy: “Nasz święty, dobry, pełen wdzięku i wszechmogący Boże,” Bóg zaczyna się niecierpliwić i mówi: “Czegoż naprawdę chcesz?” Niezależnie od tego, ile pięknych słów powiedzieliśmy, jeśli nie mówimy, w jakim celu się modlimy, to taka modlitwa nie przyniesie korzyści. Kiedy jest nam bardzo potrzebna jakaś rzecz, od razu mówimy o tym. “Daj mi to.” Lepiej jest powiedzieć jedno krótkie zdanie, kiedy się modlimy. Kiedy się modlimy długimi i napuszonymi słowami, aby spodobać się Mu, to możemy zapomnieć, o co się modlimy. “O cóż się modlę? Cholera. Nie wiem.” Wtedy prosimy o coś niepotrzebnego, lecz nie o to, czego naprawdę potrzebujemy. Czy wy czasami nie modlicie się tak?

Kiedy tylko otworzyliśmy misyjną szkołę, modliliśmy się, siedząc w koło, po skończeniu lekcji. Czasami modliliśmy się jednym głosem, a czasami kolejno. Modliliśmy się bardzo długo, zazwyczaj ponad dwie godziny, że bolały nas plecy. A jednak starannie się modliliśmy. Przywódca modlitwy przedłużał rozdawać tematy dla modlitwy i my wszyscy modliliśmy się kolejno. Niektórzy bracia i siostry skarżyli się na bóle w plecach z powodu tak długiego zgromadzenia modlitewnego.

Słyszałem, że pewnego razu w czasie porannego nabożeństwa pewny starszyzna kościoła przez ponad trzy godziny modlił się cytatami z Biblii od Księgi Bycia do Księgi Objawienia. Jego modlitwa nigdy się nie kończyła, dlatego wszyscy ludzie poszli z kościoła do domu, aby zjeść śniadanie i wrócić, a on wszakże się modlił. Ogólnie mówiąc, tacy ludzie nie często modlą się w domu lub w innym miejscu. Oni długo się modlą, aby rekompensować ten brak modlitwy, kiedy ich proszą pomodlić się w czasie nabożeństwa. A jednak nie powinniśmy tak się modlić. Krótka modlitwa to dobra modlitwa. Jeśli rozciągamy modlitwę, jak gumkę, to zapominamy, o co naprawdę się modlimy.

Czasami modlimy się razem o kilka rzeczy. Jeśli przywódca modlitwy ogłasza od razu wiele tematów, to mówiąc szczerze, czasami zapominam o pierwszym temacie i pamiętam jedynie ostatni. Wtedy zaczynam modlić się najpierw o ostatni temat. “Boże, daj mi to, daj mi to”, i kiedy tak się modlę, czasami wspominam poprzednie tematy.

“Ojcze, daj nam pokarm powszedni, daj nam dziś dobra materialne, daj nam zdrowie, daj nam siłę spełniać dzieła Boże, daj nam błogosławieństwo, daj nam wiarę, dopomóż nam spełniać sprawiedliwość z wiarą. Dopomóż nam nie marnować naszego życia.” W taki sposób modlimy się o rzeczy podstawowe.

Modlić się w wierze nie jest ciężko. Jeśli zostaliśmy zbawieni, to Bóg jest naszym Ojcem. Czasami jest ciężko nazywać Boga Ojca “Ojcem”. “Czy Jezus to Ojciec? Czy Ojciec Jezusa także jest Ojcem? Jeśli Duch Święty jest Bogiem, to czyż Duch Święty jest Ojcem?” Od takich myśli nas może boleć głowa. Drodzy bracia chrześcijanie, Trójjedyny Bóg jest naszym Zbawicielem i Ojcem. Niektórzy ludzie już przez 20 lat wierzą w Jezusa i wszakże tego nie rozumieją, dlatego oni jeszcze nie wiedzą, czy Bogiem jest Ojciec, czy Jezus, czy Duch Święty. Wszyscy Oni są jednym Bogiem.

Bóg Jehowa oznacza “żywy Bóg.” Bóg nie jest stworzeniem. Jezus jest naszym Zbawicielem, a Duch Święty jest Świętym Duchem Bożym, dlatego to jest ten sam Święty Bóg i nie trzeba tego komplikować. Tylko uwierzcie: “Tak powiedział Bóg, dlatego to jest prawda.” Jeśli już narodziliśmy się ponownie i otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, to dla nas wszystko jest możliwe. Znając to, mam nadzieję, że wszyscy zostaniecie świętymi i sługami Bożymi, którzy zawsze modlą się o pokarm powszedni.

Powróćmy do głównego tematu. Mówimy o Jego nauczaniu: “Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.” Inni ludzie wyrządzają nam krzywdę, a my wyrządzamy krzywdę innym ludziom. Ale czyż Bóg nie zmył wszystkich grzechów ludzkości? –Tak, On je zmył.– A jeśli On zmył wszystkie grzechy, to czyż nie powinniśmy szczerze przebaczyć tym, którzy przeciw nam zawinili? –Powinniśmy im przebaczyć.– To jest przesłanka modlitwy: “I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.” Bóg przebaczył wszystkie nasze grzechy, dlatego jeśli nie potrafimy sobie przebaczać, to nie możemy nazywać się dziećmi Bożymi. Oto dlaczego On to powiedział.

Dlatego powinniśmy modlić się, kiedy tracimy prawdziwą drogę, kiedy źle myśli nas zwyciężają, kiedy padamy w grzech i próbujemy ukarać innych, pokazać swoją zwierzchność, żywić do kogoś urazę: “Nie pozwól mi upaść w grzech. Nie pozwól mi ulec pokusie i trudnościom przez moje ciało, które zostało przeszkodą dla ewangelii, i jej nie głosi. Nie pozwól mi ulec pokusie i trudnościom, aby to nie zaszkodziło kościołowi, mnie samemu i innym chrześcijanom. Obroń mnie od grzechu. Dopomóż mi opanować moje serce. Daj mi siłę. Daj mi moc, która może spełnić dzieło sprawiedliwości Bożej.”

On rozkazał nam przebaczać, kochać, znosić i modlić się za innych. Powinniśmy modlić się za każdego: “Boże, daj mu wiarę, aby on został zbawiony od wszystkich grzechów. Jego zachowanie nie idealne, ale zbaw go, proszę.” Powinniśmy modlić się właśnie tak. Czy możemy modlić się za wszystkich ludzi? –Tak.– Możemy szczerze przebaczać i kochać wszystkich ludzi we wspaniałej ewangelii wody i Ducha.

Naprawdę sprawiedliwi nie powinni wpadać w grzech. Można wpadać w sprawiedliwość, ale czyż nam należy padać w grzech? Czy należy nam upijać się, zakłócać porządek i pobijać ludzi? Nie. Jeśli macie wiele energii, to wykorzystujcie ją dla spełnienia dziel Bożych. Powinniśmy wykorzystywać tę energię dla spełnienia dzieł Bożych i starannie spełniać wolę Pana, a nie bić się z innymi. Oto dlaczego Bóg rozkazuje nam modlić się o te rzeczy, abyśmy nie upadli w grzech. Nie powinniśmy padać w grzech.

W tym świecie jest wielu okrutnych ludzi. Kiedy spotykamy takich ludzi i widzimy, że nie przyniosą nam korzyści, powinniśmy ich unikać.

Dlaczego Bóg dodał ten wiersz w końcu Modlitwy Pańskiej? “Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.” To znaczy, że sprawiedliwi muszą żyć z wiary. Otrzymawszy przebaczenie wszystkich naszych grzechów przed Bogiem, powinniśmy również przebaczać wszystkim naszym braciom i siostrom, a także wszystkim tym, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie. Jeśli nasze serce nie umie przebaczać, to powinniśmy prosić o pomoc: “Ojcze, daj mi serce, które umie przebaczać.” Aby rozkazać nam żyć tak, w końcu Bóg dodał to nauczanie.

Czy jest nam ciężko się modlić? Nie, nie jest ciężko. Istotą modlitwy jest wiara w to, że Pan to nasz Bóg, Zbawiciel i Ojciec. On stworzył nas i zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. W taki sposób my, narodzeni ponownie, jesteśmy Jego ludem, Jego rodziną i dziećmi, dlatego całkiem naturalnie nazywamy Go Ojcem. Oprócz tego możemy dziękować Mu za to, że jesteśmy Jego ludem.

Powinniśmy modlić się, aby nie upaść w grzech i nie ulec pokusie, aby nie pójść błędną drogą. Jezus naucza nas najpierw modlić się tak: “Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” Czy czegoś potrzebujecie? Jeśli tak, to najpierw módlcie się i żyjcie dla Królestwa Bożego. Wasz Ojciec da wam wszystko. To jest obietnica Boża.

Dlatego powinniśmy w to wierzyć, szukać najpierw dzieł Bożych, choć naprawdę mamy wady, próbować najpierw żyć według woli Bożej i prosić Boga o pomoc. Powinniśmy zawsze pragnąć wzrastać duchowo i poświęcać się dziełom Bożym, otrzymując Jego łaskę i pomoc, choć mamy wady. Czy rozumiecie? –Tak.– Czy wierzycie? –Tak.–

Kiedy wszyscy razem się modlimy, powinniśmy szczerze modlić się na głos. Wtedy wasze myśli będą wyraźne i zmożecie wzrastać w wierze, mówiąc: “Modliłem się tak i wierzę w to.” A kiedy Bóg odpowiada, wiemy, że “odpowiedź pochodzi od Boga, ponieważ modliłem się o to,” i nasza wiara wzrasta. Oto dlaczego trzeba szczerze modlić się na głos.

Oprócz tego, gdy się modlimy, możemy wiele razy prosić o te same rzeczy, ale nie powinniśmy modlić się formalistycznie. Czasami serce powiada jedno, a usta mówią coś całkiem innego. W takiej sytuacji powinniśmy naprawić to słowami. Bóg widzi, wie i działa w naszych sercach, ale ważne jest także prawidłowo wyznawać ustami. Dlatego Biblia mówi: “Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.”

Pan także powiada nam: “Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy” (Ewangelia św. Mateusza 7:12). Jeśli naprawdę chcemy coś otrzymać, to powinniśmy się modlić. Jeśli naprawdę chcemy mieć wiarę przed Bogiem, żyć z wiary, żyć sprawiedliwie, mieć pełność życia dla ciała i duszy, to powinniśmy często prosić o wiele rzeczy.

Żyjmy więc z taką wiarą. Żyjmy z taką wiarą i witajmy Pana, kiedy On powróci. Wierzę i modlę się o to przed Bogiem. I wierzę, że tak będzie.

Dla głoszenia prawdziwej ewangelii po całym świecie przez posługiwanie literackie potrzebne są ogromne sumy pieniędzy. Jeśli chodzi o pieniędzy, potrzebne dla publikacje, to wierzę, że Bóg zadba o to dla nas. Dotychczas Bóg dawał nam wszystkie potrzebne rzeczy i koniecznie będzie nam pomagać w przyszłości. Dotychczas mogliśmy spełniać tę misję i już mamy wiele współpracowników, narodzonych ponownie przez naszą literaturę chrześcijańską. Ale diabeł także wie o tym i próbuje przeszkadzać naszym posługiwaniom. Boję się, że diabeł może zawadzić nam w tej pracy i posłać nam wiele trudności. Dlatego powinniśmy modlić się do Boga o Jego pomoc i ochronę.

Publikując książki, w większości wypadków współpracujemy z tymi, którzy narodzili się ponownie, ale czasami także z przyczyn obiektywnych musimy współpracować z tymi, którzy nie narodzili się ponownie. Kiedy redagowaliśmy francuski przekład naszej pierwszej książki, dokładaliśmy ogromnych starań, ale znaleźliśmy pomyłkę na stronie tytułowej, która całkiem nie odpowiadała oryginałowi. Oczywiście, ze swej strony francuski tłumacz zrobił wszystko możliwe, ale popełnił ogromną pomyłkę i uczynił daremnymi wszystkie starania. Dlatego powinniśmy modlić się do Boga, aby nadal unikać takich pomyłek.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Dziś najbardziej popularne są angielskie i hiszpańskie przekłady naszych książek o ewangelii. Bardzo popularne są także książki francuskie. Co to znaczy? Tam, gdzie działa Bóg, diabeł także nie śpi, lecz próbuje nam przeszkodzić. Oto dlaczego powinniśmy modlić się do Boga, aby On chronił nas przed złymi ludźmi, pilnował i prowadził tych ludzi, którzy z nami współpracują. Powinniśmy również modlić się do Boga, aby On pomagał i bronił wszystkich braci i sióstr, sług Bożych, którzy poświęcają się tej kosztownej misji. Oto dlaczego my się modlimy.

Wy także powinniście się modlić. Bóg będzie wysławiony, jeśli będziecie prowadzić wierne życie! Także powinniście prowadzić sprawiedliwe życie wiary, aby inni otrzymali zbawienie przez was, i tylko w taki sposób potraficie otrzymać błogosławieństwo dla ciała i duszy. Oto dlaczego się modlimy. Powinniśmy poznać niezbędność modlitwy i zawsze modlić się z wiarą.

Zawsze módlcie się z wiarą w Pana. Powinniśmy zawsze modlić się, aby Bóg błogosławił wszystkich sług i ludzi Bożych tam, gdzie pracujemy dla ewangelii, a także aby On błogosławił i dawał wszystkie rzeczy potrzebne dla głoszenia tej ewangelii wody i Ducha.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.