" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Prawdziwa Wiara Rodzi
Się z Tego, Co Się Słyszy


< List św. Pawła do Rzymian 10:16-21 >

“Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc: czy może nie słyszeli? Ależ tak:
Po całej ziemi rozszedł się ich głos,
aż na krańce świata ich słowa.
Pytam dalej: czyż Izrael nie zrozumiał? Mojżesz mówi:
Wzbudzę w was zawiść do tego, który nie jest ludem,
wzniecę w was gniew do ludu nierozumnego.
Izajasz zaś odważa się powiedzieć:
Dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali,
objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali.
A do Izraela mówi:
Cały dzień wyciągałem ręce
do ludu nieposłusznego i opornego.”W wierszu 17. napisano: “Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. Z czego rodzi się wiara, która uwalnia człowieka od wszystkich jego grzechów? Czysta wiara przychodzi od słuchania Słowa Bożego.

Chciałbym znów świadczyć o sprawiedliwości Bożej przez Jego Słowo. Najpierw przeczytajmy List św. Pawła do Rzymian 3:10–20:

“Jak jest napisane:
Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego;
nie ma rozumnego;
nie ma, kto by szukał Boga,
wszyscy zboczyli z drogi,
zarazem się zepsuli,
nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego!
Grobem otwartym jest ich gardło,
językiem swoim knują zdradę,
jad żmijowy pod ich wargami,
ich usta pełne są przekleństwa i goryczy!
Ich nogi szybkie do rozlewu krwi,
zagłada i nędza są na ich drogach,
droga pokoju jest im nie znana!
Bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami...
A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga. Jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu”.


Jak powinniśmy rozumieć i wierzyć w te słowa Listu św. Pawła do Rzymian, by otrzymać zbawienie? Na początku nie było ani sprawiedliwych, ani szukających Boga, lecz wszyscy byli grzesznikami. Gardła ich były grobami otwartymi, języki ich jadem węża jadowitego, pełnymi przekleństwa i goryczy. Nogi ich były szybkie do rozlewu krwi. Oni nie znali drogi pokoju i nie mieli strachu Bożego. Na ich drogach były tylko zagłada i nędza. Każdy człowiek był grzesznikiem, pierwej nim poznał sprawiedliwość Bożą i uwierzył w nią, a właśnie za pomocą prawa ludzie się dowiedzieli, że byli grzesznikami przed Bogiem.

Jak mogliśmy bez Prawa poznać nasze grzechy? Jak mogliśmy poznać Boga? Czy kiedykolwiek baliśmy się Boga? W Liście św. Pawła do Rzymian 3:18 napisano: “Bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami”. Czy oczy naszego ciała kiedykolwiek widziały Go? Być może, znaliśmy, że Bóg istnieje, ale nie znaliśmy i nie baliśmy się Go. Jak więc zmogliśmy zrozumieć, że jesteśmy grzesznikami? Dowiedzieliśmy się o istnieniu Boga, usłyszawszy Jego Słowo. Dlatego właśnie tak ważne jest słuchanie Słowa Bożego.


Wiemy, że Bóg stworzył świat, ponieważ tak napisano w Biblii: “Na początku Bóg stworzył Niebo i ziemię” (I Księga Mojżeszowa 1:1). Właśnie dzięki słuchaniu Słowa Bożego zmogliśmy poznać i uwierzyć w Jego istnienie oraz w to, że On jest Stwórcą całego wszechświata. Bez Słowa Bożego nikt nie poznałby i na bałby się Go. Oprócz tego, bez Słowa Bożego nie poznalibyśmy naszych grzechów.

Innymi słowy, całkiem nie znaliśmy Boga, wielbiąc marne rzeczy i nie znając swoich grzechów. Ale Bóg dał nam Prawo i tak poznaliśmy nasze grzechy przed Panem. To stało się przez słuchanie Słowa Prawa Bożego, które zawiera 10 Przykazań i 613 szczegółowych artykułów Prawa, z których dowiedzieliśmy się o naszej słabości i grzechach.

Nikt nie może poznać nawet własnych grzechów bez Słowa Prawa. Prawie każdy więzień twierdzi, że nie wie, jakie przestępstwo popełnił oraz dlaczego został wrzucony do więzienia. Wielu z nich twierdzi, że są niewinni, że zostali wrzuceni do więzienia nieprawidłowo i niesprawiedliwie. Nie znając Prawa Bożego, nie możemy poznać naszych własnych grzechów, mówiąc: “Zawsze tak czyniłem. Każdy tak postępuje. Czy to może być grzech?”

Jedynie widząc i słysząc Prawo Boże, zmogliśmy zrozumieć nasze grzechy. Zmogliśmy się dowiedzieć, że oddawanie czci innym bogom, wzywanie imienia Pana do czczych rzeczy, nieprzestrzeganie Szabatu, nasze zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieże, kłamstwa, zawiść – krótko mówiąc, naszą niezdolnością przestrzegania słowa Bożego – jest grzechem, ponieważ tak mówi Prawo Boże. Oto jak zrozumieliśmy i wyznaliśmy, że byliśmy grzesznikami przed Bogiem według Słowa Prawa. Oprócz tego prawa nie znaliśmy nawet własnych grzechów.

Zrozumiawszy, że jesteśmy grzesznikami, cóż powinniśmy zrobić przed Bogiem? Powinniśmy zapytać, jak nasze grzechy mogą zostać przebaczone. Właśnie dzięki słuchaniu Słowa Bożego dowiedzieliśmy się o swoich wykroczeniach i zrozumieliśmy niezbędność zbawienia. Podobnie jak głodny odczuwa głód, tak ci, którzy złamali prawo Boże i znają, że są wielkimi grzesznikami, rozumieją niezbędność zbawienia. Oto jak zaczynamy szukać Boga i wyznajemy niezbędność wiary w Jego sprawiedliwość przez Jezusa Chrystusa, którego On posłał dla nas. Ponieważ “wiara rodzi się z tego, co się słyszy”, poznajemy nasze grzechy, słuchając Słowo Boże.Teraz wiemy, że jesteśmy grzesznikami. Cóż powinniśmy robić, by uwolnić się od wszystkich naszych grzechów?


Zbawienie pochodzi od wiary w Słowo Boże, która jest w naszych sercach, skoro tylko my zaczynamy rozumieć nasze grzechy, słuchając i studiując Słowo. W Liście św. Pawła do Rzymian 3:21–22 napisano: “Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy”.

Dawszy nam Swoje Prawo, Bóg pokazał nam, że wszyscy jesteśmy grzesznikami przed Nim, ponieważ nie zmogliśmy żyć według Jego Słowa. Dlatego mamy dwa różne pragnienia: chcemy żyć według prawa i jednocześnie szukamy zbawienia od grzechu. Ale “teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa”, dlatego ci, którzy mają dostąpić zbawienia od grzechów, powinni znaleźć odkupienie poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, a nie w Prawo. Wiemy, że to zbawienie nie przychodzi przez przestrzeganie Prawa Bożego. Ono przychodzi przez wiarę w darowane przez Boga zbawienie, przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, która nas wybawiła przez Jezusa Chrystusa.


Czym więc jest sprawiedliwość Boża i Jego zbawienie? To ewangelia wody i Ducha, o której napisano tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Ewangelia wody i Ducha w Starym Testamencie to zbawienie przez system ofiarny, a w Nowym Testamencie – to wiara w chrzest i krzyż Jezusa. W Liście św. Pawła do Rzymian 3:21–22 napisano: “Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy”.

Jak możemy znaleźć sprawiedliwość Bożą? Możemy napełnić się sprawiedliwością Bożą dzięki Słowu Prawa Bożego i proroków oraz dzięki świadectwu, że Jezus jest Bogiem i naszym Zbawicielem, a także dzięki naszemu zbawieniu od grzechów poprzez wiarę w Niego.

Innymi słowy, otrzymujemy sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę w słowo Boże, potwierdzone przez prawo i proroków Starego Testamentu. Prawo i prorocy świadczyli o słowie Bożym, i możemy to zobaczyć w pierwszych rozdziałach listów do Rzymian i Hebrajczyków.

Jezus przyszedł, by uwolnić nas według zbawienia, obiecanego przez Boga. Ta obietnica zbawienia grzeszników, którzy podlegali Prawu i byli skazani na zagładę, została złożona przez Boga kilka tysiąc lat temu. On ciągle powtarzał tę obietnicę i objawił nam przez proroctwa wielu swoich sług, jak On wykona tę obietnicę.


Popatrzmy na ten urywek. W III Księdze Mojżeszowej 16:21 napisano: “Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na pustynię”. Urywek z Listu św. Pawła do Rzymian 3:21–22, w którym napisano, że sprawiedliwość Boża była zaświadczona przez prawo i proroków, oznacza, że pełne zbawienie Jezusa objawiło się w ofiarach namiotu Starego Testamentu i przez takich proroków, jak Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz i Daniel.

Innymi słowy, przez Swoje Słowo w Starym Testamencie Bóg już objawił, jak On wykona Swoją obietnicę zbawienia – że On ją wypełni, posławszy Jezusa Chrystusa, by Ten wymazał wszystkie grzechy świata przez Swój Chrzest, umarł na krzyżu zamiast nas i w taki sposób raz na zawsze zapłacił za wszystkie nasze grzechy Swoim ciałem. Wszystko dla naszego zbawienia od grzechu dzięki sprawiedliwości Bożej. W taki sposób nasze zbawienie pełni się nie według prawa, ale poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, w samego Jezusa Chrystusa, jak świadczą Prawo i prorocy.


Bóg mówi, że zostaliśmy zbawieni od naszych przewinień poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, która się spełniła przez Pana Jezusa. Nasza wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, Słowa o Jezusie Chrystusie. Jak możemy wiedzieć, że Jezus jest naszym Zbawicielem, oraz wierzyć w to? Wiemy i wierzymy, że Jezus jest naszym Zbawicielem, ponieważ usłyszeliśmy Słowo Boże, głoszone przez Jego sług. Wiemy, że Pan obiecał wybawić nas według Swego zamysłu oraz że Jezus przyszedł, by wybawić nas według tego zamysłu i obietnicy. Jak jest napisane w Księdze Daniela 9:24: “Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze”.Bóg ustalił siedemdziesiąt tygodni


Jeszcze raz popatrzmy na ten urywek z Księgi Daniela. Ten urywek opisuje rozgrom Izraela przez Babilon, kiedy Bóg ustalił, że z powodu ich bałwochwalstwa Żydzi popadną w niewolę Babilonu i przez siedemdziesiąt tygodni będą tam za niewolników. Jak ustalił Bóg, Izrael został atakowany i zwyciężony przez Babilon, nie mógł wytrzymać rujnowania i wreszcie poddał się zdobywcom, którzy wzięli do niewoli wielu hebrajczyków i uczynili ich swoimi sługami. Pośród niewolników byli również mędrcy, tacy jak Daniel, którego król babiloński przeznaczył na swego doradcę.

Więc Bóg ukarał Izraelitów za ich grzechy, ale On jest miłosierny, dlatego powściągnął swój gniew, natomiast zaplanował uwolnić ich po 70 tygodniach.

Kiedy Daniel, kajając się przed Bogiem w imieniu całego swego ludu, prosił o łaskę Bożą i zbawienie, Bóg posłał mu anioła, który powiedział: “Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze”. Ten urywek jest Bożą obietnicą dla Daniela, że On przebaczy wszystkie grzechy ludu po 70 tygodniach, kiedy skończą się wszystkie ich bezprawia. To również objawia nam obiecane zbawienie Boże przez Jezusa Chrystusa.

Ponieważ Izraelici popełnili wiele grzechów, Bóg miał ukarać ich i za cenę 70 tygodni niewoli przebaczył im wszystkie przeszłe grzechy. Kiedy bezprawie zostanie przebaczone i nadejdzie koniec grzechu, wszystkich grzechów Izraelitów już nie będzie. Po przebaczeniu bezprawia przyjdzie wieczna sprawiedliwość, widzenie i proroctwo zostaną opieczętowane i spełnią się wszystkie Słowa Boże do Jeremiasza. Po 70 tygodniach niewoli to wszystko miało się spełnić, i w 70. tygodniu Izraelici mieli powrócić do ojczyzny.

Oto co Bóg powiedział Danielowi przez swego anioła. To była obietnica dla Żydów, ale ona ma również znaczenie duchowe – podobnie jak Bóg przeznaczył 70 tygodni dla ludu Izraela i dla miasta świętego, tak Bóg przygotował dla nas wszystkich, wierzących w Niego, Święte Miasto w Niebie, Królestwo Boże.


W Liście św. Pawła do Rzymian napisano: “Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy”. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, przyjął chrzest i umarł na krzyżu, wszystkie nasze grzechy zostały zmyte i zniknęły, wieczna sprawiedliwość się objawiła, widzenie i proroctwo zostały opieczętowane. Urywek z Księgi Daniela kończy się słowami: “namaścić to, co najświętsze”. Co to znaczy? “To, co najświętsze” oznacza samego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie na tę ziemię, by zostać pomazany.

Co oznacza zostać pomazany? To znaczy, że Jezus zostanie Królem, Arcykapłanem Królestwa Bożego i Prorokiem. Jako Król, Arcykapłan i Prorok, Jezus miał wykonać wolę Bożą, uwolnić nas od wszystkich przewinień. Jak prorokował anioł Danielowi, Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i poniósł karę zamiast nas, przyszedłszy na tę ziemię i przyjąwszy chrzest.

“Wiara rodzi się z tego, co się słyszy”. Jak więc możemy słyszeć i wierzyć w ewangelię sprawiedliwości Bożej? Jak możemy wierzyć, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem? My możemy słyszeć i wierzyć w słowo Boże Starego i Nowego Testamentu – słowo proroków Bożych i Jego sług. Dlatego właśnie Paweł powiedział, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, i ta wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusa.


Prorocy Starego Testamentu, tacy jak Daniel i Izajasz, prorokowali o przyjściu Jezusa Chrystusa. Izajasz prorokował: “Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści.” i “Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Księga Izajasza 53:4, 7).

Kto w czasach Izajasza uwierzyłby, że Jezus Chrystus narodzi się z panny i przyjdzie na ziemię w ciele prostego człowieka, przeżyje 33 lata, przyjmie chrzest, będzie ukrzyżowany i powstanie z martwych po trzech dniach? Tymczasem Izajasz zobaczył i prorokował 700 lat przed przyjściem Jezusa, że to wszystko się spełni. On świadczył, że Chrystus zabierze wszystkie nasze uciski i grzechy.

Dlatego właśnie, pisząc List do Rzymian, Paweł często wykorzystywał słowa Starego Testamentu, by wyjaśniać, jak sługi Boga świadczyli o tym, że Jezus zostanie naszym Zbawicielem, przyszedłszy na tę ziemię, zmywszy wszystkie nasze grzechy i dawszy nam zbawienie sprawiedliwością Bożą.Wszyscy bowiem zgrzeszyli


W Liście św. Pawła do Rzymian 3:23–24 napisano: “wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie”. Ponieważ narodziliśmy się w grzechu i zgrzeszyliśmy przed Panem, jesteśmy pozbawieni Jego chwały i Królestwa. Ale jesteśmy usprawiedliwieni z łaski Bożej przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Nasze usprawiedliwienie jest darmowe i nie ma ceny. Nie musieliśmy płacić za nasze grzechy, ponieważ Jezus wziął je na Siebie i zapłacił za nie Swoim własnym życiem, by uwolnić tych, którzy usłyszą i uwierzą w Niego.

Co oznacza wiara w zbawienie od wszystkich grzechów? To wiara w sprawiedliwość Bożą. Wiara w sprawiedliwość Bożą nie ma nic wspólnego z uczynkami, ale bezpośrednio dotyczy naszych serc. Zostajemy usprawiedliwieni przez słuchanie Słowa Pańskiego i wiarę w prawdę. Aby wybawić nas od wszystkich przewinień, Pan przyszedł na tę ziemię, został Barankiem Bożym, który zabrał wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i oddawszy krew na krzyżu. Po trzech dniach On zmartwychwstał i teraz siedzi po prawicy Boga Ojca.

Jezus zabrał wszystkie grzechy świata, zapłacił za nie własnym życiem i zmartwychwstał, by wybawić nas od śmierci. Jesteśmy zbawieni poprzez wiarę w to. Nasze zbawienie pochodzi od wiary, a wiara rodzi się ze słuchania zapisanego Słowa Bożego, a słuchanie pochodzi od Słowa Chrystusa.

“Wiara rodzi się z tego, co się słyszy”. Wierzymy całym sercem. Nasz umysł został stworzony dla wiedzy, a nasze ciało dla pracy, dlatego wierzymy sercem. W cóż i jak powinniśmy wierzyć w naszych sercach? Słuchając Słowo Boże, możemy usłyszeć Jego ewangelię, usłyszawszy ewangelię, możemy uwierzyć, a uwierzywszy, możemy dostąpić zbawienia. Kiedy wierzymy, wierzymy w słowo Boże – to znaczy, wierzymy w to, że przez Swój chrzest Chrystus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, zabrał je na krzyż, umarł i zmartwychwstał.

Wierzyć w słowo Boże oznacza wierzyć w sprawiedliwość Bożą. Dlatego wiara bez słuchania Słowa Bożego jest pusta i daremna. Podobne twierdzenia – że Bóg objawił się komuś we śnie lub w jakikolwiek inny sposób – to nieprawda.


Otrzymujemy zbawienie jedynie poprzez wiarę. Przeczytajmy jeszcze raz List św. Pawła do Rzymian 3:24–26: “a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa”. Amen. Nasz Pan został ofiarą zbawienia za wszystkie nasze grzechy. Nasze grzechy uczyniły nas wszystkich wrogami Boga, ale Jezus odnowił nasze stosunki z Panem, zostawszy ofiarą odpuszczenia naszych grzechów przez Swój Chrzest, śmierć i zmartwychwstanie.

W Liście św. Pawła do Rzymian 3:25 są słowa: “Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość”. Ten urywek powiada nam, że przez długi czas Bóg cierpliwe czekał i będzie czekać aż do Dnia Sądu. Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, ci, którzy wierzą w zbawienie przez wodę i krew, ci, którzy wierzą w zbawienie Syna, który został ofiarą zbawienia dla Boga Ojca – wszystkie ich grzechy zostały przekazane przez Boga. “Przekazać grzechy” oznacza, że Bóg przebaczył grzechy tych, którzy słuchają i wierzą w Słowo Boże i Jego ewangelię, w chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu.

Czasami możemy potykać się w naszym życiu, ale to dlatego, że mamy słabe ciało i umysł, i jeśli nie zaprzeczamy zbawieniu Jezusa, Bóg nie uważa wszystkich tych grzechów za grzechy. Innymi słowy, Bóg nie uważa za grzech wykroczeń tych ludzi, którzy są zbawieni poprzez wiarę w wodę i krew Jezusa Chrystusa, lecz je przebacza.

Dlaczego więc Bóg przebaczył nasze grzechy? Jak On może ignorować grzechy, jeśli jest święty i sprawiedliwy? To jest możliwe, ponieważ Chrystus przyszedł na ten świat i został ochrzczony. Przez Swój chrzest i ukrzyżowanie Jezus zmył wszystkie grzechy świata, dlatego Bóg przebacza wszystkie nasze przeszłe grzechy. Czy grzechy popełnione dawniej to tylko grzech pierworodny? Nie, ponieważ chociaż my możemy je uważać za nasz grzech pierworodny, dla naszego wiecznego Boga Ojca wszystko jest w przeszłości.


Z punktu widzenia wieczności czas w tym świecie zawsze jest przeszły. Ten świat ma początek i koniec, ale Bóg jest wieczny i dlatego, porównując Jego czas z naszym świeckim czasem, widzimy, że dla Niego wszystkie grzechy świata są popełnione dawniej. “Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość”. Oto dlatego Bóg nie widzi naszych przewinień. To nie dlatego, że Bóg nie ma oczu, by zobaczyć nasze grzechy. On ich nie widzi, ponieważ Jego Syn Jezus Chrystus zapłacił za wszystkie nasze nieprawości. Ponieważ chrzest i ukrzyżowanie Jezusa oczyściły nas od grzechów, my naprawdę jesteśmy bezgrzeszni przed Bogiem.

Jak może Bóg widzieć nasze grzechy, kiedy Jezus Chrystus już je zmył, właśnie wykonawszy sprawiedliwość Bożą, która odkupiła wszystkich wierzących w nią? Oto jak teraz Bóg objawia Swoją sprawiedliwość, zniszczywszy wszystkie przeszłe grzechy, za które Pan Jezusa już zapłacił.


Wiara w sprawiedliwość Bożą przychodzi przez Słowo Chrystusa, ponieważ właśnie Słowo Chrystusa zawiera sprawiedliwość Bożą. Objawiwszy Swoją sprawiedliwość, Bóg objawił również sprawiedliwość tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Bóg wybawił nas od wszystkich przewinień i my również wierzymy w naszych sercach, że Jezus wymazał wszystkie nasze grzechy. Dlatego właśnie zostaliśmy bezgrzeszni i usprawiedliwieni, ponieważ przyodzieliśmy się w sprawiedliwość Chrystusa (List św. Pawła do Galacjan 3:27). Ponieważ my, podobnie jak Bóg, jesteśmy sprawiedliwi, jesteśmy jedną rodziną i Jego dziećmi. Czy wierzycie w tę zachwycającą nowinę?

Czy to oznacza, że mamy coś, czym możemy się chlubić? Na pewno nie! Czy mamy czym się chlubić, jeśli naprawdę zbawienie jest możliwe tylko przez słuchanie Słowa Chrystusa i wiarę w prawdę? Czy jesteście zbawieni przez uczynki osobiste? Czym więc możecie się chlubić? Czy zostaliście zbawieni, ponieważ odwiedzaliście poranne nabożeństwa w kościele? Czy zostaliście zbawieni dlatego, że nigdy nie opuściliście niedzielnego nabożeństwa w kościele? Czy zostaliście zbawieni, ponieważ zawsze ofiarowaliście dziesięcinę? Oczywiście, nie.

To wszystko – uczynki, a wiara, zbudowana na uczynkach lub popierana przez uczynki jest błędna. Zostaliśmy zbawieni od naszych przewinień tylko poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą w naszym sercu. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a zbawienie – z wiary w Słowo Chrystusa.

Jeśli próbujemy otrzymać odpuszczenie grzechów przez modlitwy wyrażające żal za grzechy, kiedy już wierzymy w Jezusa, to znaczy, że mamy błędną wiarę, ponieważ prawdziwa wiara pochodzi od sprawiedliwości Bożej, a nie od uczynków Prawa. Jak mówi Słowo Boże: “Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan”.

Zbawienie tak hebrajczyków, jak i pogan pochodzi od słuchania i wiary serca w to, że Jezus Chrystus ich wybawił Swoją wodą i krwią. Jesteśmy zbawieni od naszych przewinień, kiedy wierzymy w sprawiedliwość Bożą. Kiedy wierzymy w Jego sprawiedliwość, w Jezusa Chrystusa, otrzymujemy zbawienie od naszych przewinień. Bóg zostaje naszym Ojcem, a my – Jego dziećmi. Oto zbawienie poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, które rodzi się ze słuchania i wiary w słowo Chrystusa. Wiara rodzi się ze sprawiedliwości Bożej.


Zbawienie rodzi się z naszej wiary w słowo Chrystusa. Czy wierzycie w to, że Chrystus przyszedł na tę ziemię jako Zbawiciel, że On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest jako ofiara odkupienia dla Boga, że On umarł na krzyżu, zmartwychwstał po trzech dniach i teraz siedzi po prawicy Boga Ojca? Czy naprawdę wierzycie w zbawienie, w odkupienie naszego Pana Jezusa Chrystusa?

Wielu ludzi prosi Boga o objawienie się im we śnie, obiecuje uwierzyć, zobaczywszy Go na własne oczy. Niektórzy nawet twierdzą, że widzieli Jezusa we śnie, że On rozkazał im uczynić to a to, na przykład, pobudować kościół lub centrum modlitwy i tak dalej, ale zazwyczaj coś, co potrzebuje pieniędzy – i będąc okłamani przez takie fałszywe twierdzenia, wielu ludzi zbacza z prawdziwej drogi. Jest zbyt wiele smutnych wydarzeń w świecie chrześcijańskim. Powinniście rozumieć, że to wszystko nie jest wolą Pana, lecz podstępnością szatana.

Jeśli w jakiś sposób widzieliście Jezusa we śnie, nie bierzcie to zbyt serio. Sny to tylko sny. Jezus nigdy nie objawi się wam w taki sposób, wtedy bowiem nie potrzebna byłaby Biblia. Gdyby Jezus objawił się nam chociaż jeden raz, zamknęlibyśmy Biblię, ponieważ już nie byłaby potrzebna. Ale to zrujnowałoby misję zbawienia Chrystusa.

Gdybyśmy uwierzyli w Jezusa bez Biblii, On musiałby objawić się każdemu. Ale to nie jest potrzebne, ponieważ nasz Pan już wykonał wszystkie wymogi zbawienia. Dlatego właśnie wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusa. Czy wszyscy ludzie usłyszeli o Jezusie Chrystusie? Być może, słyszeli o imieniu Jezusa Chrystusa, ale nie wszyscy usłyszeli o prawdziwej ewangelii. Dlatego właśnie Paweł zapytał: “Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?”


Dlatego powinniśmy głosić tę ewangelię, która zawiera sprawiedliwość Bożą. Ale czym i jak? Nie ważne, w jaki sposób jest głoszona ewangelia; powinniśmy wykorzystać wszystkie sposoby rozpowszechnienia dobrej nowiny, słowo i książki drukowane. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Materiały drukowane o ewangelii również mogą prowadzić czytelników do prawdziwej wiary. Niezależnie od sposobu, powinniście pamiętać, że wiara rodzi się tylko ze słuchania, a słuchanie z głoszenia dobrej nowiny.

Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Jeśli naprawdę wierzycie w słowo Boże w swoim sercu, to poznacie, że jesteście prawdziwym chrześcijaninem. Mam nadzieję i modlę się, byście poznali, że jesteście zbawieni od waszych grzechów. Spodziewam się i proszę Pana, byście mocno się trzymali Słowa wody i Ducha. Ukończmy naszą dyskusję, przeczytawszy razem List św. Pawła do Rzymian 10:17.

“Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. Amen. Ci, którzy całym sercem wierzą, słuchając to Słowo Boże, mają prawdziwą wiarę. Czy macie tę prawdziwą wiarę? Nasz Pan uwolnił nas od wszystkich grzechów.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i szczęśliwi, że nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy! Bez ewangelii ludzie zawsze są rozczarowani, ale jedynie usłyszawszy, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój Chrzest, nasze serca mogą napełnić się radością, a nasza wiara może wzrastać.


Jestem wdzięczny Panu za to, że On nas wybawił.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.