" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Dwa Rodzaje Wyznania
Grzechów


< List św. Jana 1:8-10 >

“Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.”


Czy jest wam ciężko zrozumieć
dzisiejszy urywek z Pisma Świętego?
Jeśli tak, to dlatego, że nie rozumiecie
prawdy ewangelii wody i Ducha.

Całe Słowo Boże jest życiem i prawdą dla tych, którzy wierzą. Ale tym, którzy nie narodzili się ponownie, ono przynosi tylko zamieszanie, ponieważ źle rozumieją i przekręcają Słowo Boże. Ten urywek z Pierwszego Listu św. Jana 1:8-10, który przed chwilą przeczytaliśmy, może stać się Słowem istnej prawdy dla tych, którzy wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, i wzbogacić ich dusze, ale jeśli ludzie źle go rozumieją, to on może przynieść zamieszanie w ich myśli i wiarę.

To dlatego, że ten fragment zmusza nas do zastanowienia się nad tym, czy on dotyczy ludu Bożego, który otrzymał przebaczenie grzechów, czy tych, którzy wciąż powinni otrzymać przebaczenie grzechów. Jeśli otrzymaliście przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha, to złe rozumienie tego urywka może was doprowadzić do pytania, dlaczego kiedyś znów będziecie mieli grzech w sercu. Dlatego ten urywek może wywołać wątpliwość i zamieszanie tak u sprawiedliwych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, jak i u grzeszników.Stosowanie tego urywka do grzeszników


Przede wszystkim musimy zastosować ten urywek do tych, którzy wciąż mają grzech w sercu, nie wierząc w ewangelię wody i Ducha. Pada pytanie, czy mogą ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, zmyć popełnione przez nich grzechy, tylko odmawiając przed Bogiem swoje modlitwy wyznania grzechów. Niektórzy ludzie mówią, że zawsze, kiedy odmawiają modlitwy wyznania grzechów, czyli modlitwy skruchy, Bóg Ojciec przebacza im grzechy.

Ale naprawdę nawet kiedy odmawiają modlitwy wyznania grzechów i pokuty, wszystkie grzechy przez nich popełnione wciąż pozostają w ich sercach (Księga Jeremiasza 2:22). Oni wymyślili całkiem bezpodstawne doktryny i wierzą w nie, aby ucieszyć swoje sumienie, ponieważ we własnych myślach chcą wierzyć, że Bóg Ojciec tak czy inaczej przebaczył im, podobnie jak rodzice zazwyczaj przebaczają swoim dzieciom, skoro te wyznają swoją winę.

A jednak naprawdę grzechy tych, którzy odmawiają takie modlitwy wyznania grzechów, wciąż pozostają na tablicach ich serc i świadczą o tym, że oni sami wciąż przebywają pod potępieniem Bożym. W Księdze Jeremiasza 17:1 napisano: “Grzech Judy jest zapisany żelaznym rylcem, wyryty diamentowym ostrzem na tablicy ich serc i na rogach waszych ołtarzy.” Na pewno wiecie, że w całym Piśmie Świętym działa zasada przedstawicielstwa. Więc ten urywek również dotyczy całej ludzkości i oznacza, że grzechy wszystkich ludzi są zapisane żelaznym rylcem na tablicach ich serc. Widzimy, że grzechy tych, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, są wyryte na tablicach ich serc.

Więc człowiek nie może wymazać wszystkich grzechów z tablic swojego serca, tylko je wyznając. A jednak, niestety, w tym czasie większość ludzi, czytając dzisiejszy urywek z Pierwszego Listu św. Jana, myśli, że nawet ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, także mogą zmyć swoje grzechy, tylko je wyznawszy. Jednakże kiedy ludzie poznają i uwierzą w ewangelię wody i Ducha, oni również potrafią znaleźć odpowiedź na swoje pytanie o modlitwach wyznania grzechów.

Dziś wielu ludzi twierdzi, że wierzy w Jezusa. Ale większość z nich wciąż ma grzech w sercu i dlatego nie może nazwać Boga swoim Ojcem. Później to ich zmusza do odrzucenia życia wiary. Wciąż nie wiedząc prawdy ewangelii wody i Ducha, oni wpadają w zamieszanie duchowe i wierzą w Jezusa tak samo jak religijni ludzie tego świata, i właśnie dlatego wreszcie odrzucają swoją wiarę. Nie wiedząc, że chrzest Jezusa zmył grzechy świata, oni po prostu nie mogą uniknąć zamieszania, bez względu na to jak bardzo się starają. Więc aby uniknąć tego zamieszania, muszą najpierw zrozumieć, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest, który przyjął od Jana.

Wszyscy ludzie muszą wyznać wszystkie słabości swojego ciała i przez Słowo Prawdy zdobyć doświadczenie wiary, która pozwala duszom uwolnić się od wszystkich grzechów. Zaczynając od Okresu Wczesnego Kościoła każdy, kto wierzył w Słowo ewangelii wody i Ducha, mógł otrzymać zbawienie Boże, i właśnie dlatego święci chwalili Boga. Widzimy, że ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha tak, jak wierzył apostoł Jan, mogą sprawić Bogu wielką radość.

Bez wiary w ewangelię wody i Ducha nie możemy mieć istnego współuczestnictwa z Bogiem. Więc tylko dzięki ewangelii wody i Ducha zostaje możliwe prawdziwe wyznanie grzechów przed Bogiem, i tylko dzięki istnej prawdzie Bożej ewangelii wody i Ducha możemy uczynić to prawdziwe wyznanie grzechów. Wszyscy musimy dziękować naszemu Panu za to, że On pozwolił nam uczynić takie prawdziwe wyznanie grzechów z naszą wiarą w ewangelię wody i Ducha.

Od teraz nie powinniśmy pogardzać wiarą w chrzest Jezusa. Ludzie muszą uwolnić się od daremnych chrześcijańskich doktryn, które twierdzą, że można się zbawić od grzechu poprzez wiarę tylko w krew na Krzyżu. Muszą również powrócić do wiary w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu jako w drogę zbawienia. Od teraz musicie zostać chrześcijanami, którzy pragną poznać i uwierzyć w prawdę ewangelii wody i Ducha. Wszyscy musimy zrozumieć, co Jezus odczuwał, kiedy musiał zabrać grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Musimy zrozumieć i uwierzyć w istną Prawdę zbawienia, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i dlatego musiał przelać Swoją kosztowną krew na Krzyżu.

Musicie zrozumieć, że tylko poznawszy i uwierzywszy w prawdę ewangelii wody i Ducha możecie zostać należnymi chrześcijanami (I List św. Jana 5:3-7), a także we właściwy sposób wyznać grzechy przed Bogiem (Ewangelia św. Mateusza 3:15, I List św. Piotra 3:21, List św. Pawła do Rzymian 6:2-5). Chwalę Pana za to, że On dał nam Prawdę ewangelii wody i Ducha. Wielbię Pana za to, że On uwolnił nas od wszystkich grzechów świata poprzez ewangelię wody i Ducha, i za to, że wziął nas do wiecznego Królestwa Niebieskiego. Wierząc w tę prawdziwą ewangelię, wszyscy musimy zawsze iść za Jezusem Chrystusem.


Do którego wniosku musimy dojść,
badając 1 List św. Jana 1:8-9 z punktu widzenia
wierzących w ewangelię wody i Ducha?
Do tego, że ewangelia wody i Ducha to
prawdziwa ewangelia i
wyraźna Prawda.

Wyjaśnię wam dzisiejszy urywek z Pierwszego Listu św. Jana 1:8-10 z dwóch różnych punktów widzenia: z punktu widzenia wierzących w ewangelię wody i Ducha oraz tych, którzy nie wierzą w tę ewangelię. Robię to dlatego, że sama Biblia mówi nam o dwóch różnych rodzajach ludzi.

Pierwszy rodzaj ludzi to ci, którzy wciąż mają grzech w sercu, ponieważ nie chcą poznać prawdziwego Słowa ewangelii wody i Ducha, a drugi to ci, czyje serca zostały bezgrzeszne poprzez wiarę w tę ewangelię wody i Ducha. Pan mówi do każdego z tych dwóch rodzajów ludzi o znaczeniu modlitw wyznania grzechów. Wszyscy powinniśmy głosić Słowo ewangelii wody i Ducha oraz prawdy istnego wyznania grzechów wszystkim ludziom, chrześcijanom i niechrześcijanom. Dlatego Pan wypowiedział słowa tego urywka z Pierwszego Listu św. Jana 1:8-10 do każdego z tych dwóch rodzajów ludzi.


Co zobaczymy, jeśli zastosujemy słowa
I Listu św. Jana 1:8-10 do grzeszników,
którzy wciąż mają grzech w sercu?
Zrozumiemy, że ich wiara
jest błędna.

Przede wszystkim, jeśli zastosujemy dzisiejszy urywek z Pisma Świętego, z Pierwszego Listu św. Jana 1:8-10, do tych, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha, to zobaczymy rzeczywisty fakt. Większość chrześcijan wierzy, że otrzymuje zbawienie od grzechów, po prostu uznając Jezusa za Zbawiciela, chociaż grzechy wciąż pozostają w ich sercach. Ale ponieważ w ich sercach wciąż pozostaje grzech, w żaden sposób nie mogą uniknąć sądu Bożego. Naprawdę nie mają innego wyboru, tylko żyć pod gniewem Bożym, ponieważ nie zostali zbawieni od grzechów.

Nie mogą pewnie twierdzić przed Bogiem, że są bezgrzeszni, ponieważ nie mają Prawdy, która daje tę pewność. A jednak narodzeni ponownie mogą pewnie twierdzić, że nie mają żadnego grzechu w sercu, ponieważ prawdziwa ewangelia przyszła do nich nie tylko w słowie, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania (I List Pawła do Tesaloniczan 1:5). Więc apostoł Jan uprzedza tych, którzy wciąż mają grzech w sercu, nawet wierząc w Jezusa. Innymi słowy, on mówi, że nikt nie może powiedzieć, że otrzymał przebaczenie grzechów w swoim sercu, najpierw nie stawszy się bezgrzesznym poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha.

Apostoł Jan ogłasza: “Bóg jest światłością” (I List św. Jana 1:5). W tym urywku on chciał pokazać, że Bóg oczyścił wszystkich grzeszników z grzechów ewangelią wody i Ducha i uczynił ich Swoimi świętymi ludźmi. Więc musicie najpierw dokładnie zbadać swoje serca i zobaczyć, czy macie prawdziwą wiedzę ewangelii wody i Ducha. Jeśli nigdy nie mieliście możliwości poznania danego przez Boga Słowa ewangelii wody i Ducha, i właśnie dlatego nie znacie tej ewangelii, to musicie przeczytać pierwszą książkę mojej chrześcijańskiej serii wydawniczej pod tytułem: “Czy naprawdę narodziłeś się ponownie od wody i Ducha?” (Wydawnictwo Chefsiba, 1998).

Z innej strony, jeśli nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha, nawet usłyszawszy i zrozumiawszy ją, a nie dlatego, że jej nie znacie, to proszę was zbadać swoje serca, aby zobaczyć, czy są sprawiedliwe, czy nie, i uwierzyć w tę prawdę ewangelii wody i Ducha. Jeśli znacie i wierzycie w prawdę ewangelii wody i Ducha, to możecie naprawdę powiedzieć, że wasze serca są bezgrzeszne. Ale jeśli nie wierzycie w tę ewangelię, nawet ją poznawszy, i jeśli nawet pozostając grzesznikami mówicie: “Jestem bezgrzeszny, ponieważ wierzę w Jezusa i w doktrynę predestynacji”, to wreszcie zrozumiecie, że naprawdę zostaliście kłamcami przed Bogiem.

Apostoł Jan pragnie głosić Słowo ewangelii wody i Ducha pewnej grupie ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa. Możemy wyraźnie to zobaczyć w tym urywku, gdzie Jan ogłasza, że Bóg jest światłością. Powiedziawszy to, on miał na myśli, że we Wczesnym Kościele byli ludzie, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów, ponieważ nie chcieli uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, a także wskutek tego zostali kłamcami, oszukującymi siebie i Boga.

Apostoł Jan naprawdę wierzył w Słowo ewangelii wody i Ducha (I List św. Jana 5:5-7). On również wiedział i wierzył, że przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus spełnił całą sprawiedliwość Bożą, że w ten sposób Jezus wziął na Siebie grzechy świata i od razu zmył wykroczenia tych, którzy wierzą. Dlatego apostoł Jan pisze o Jezusie Chrystusie w Pierwszym Liście św. Jana 5:6, że On przyszedł “nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi.” To oznacza, że Jan wierzył, iż chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu są potrzebne dla naszego zbawienia.

Z jego punktu widzenia ci, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, nie wiedząc ewangelii wody i Ducha, mimo woli zostaną kłamcami przed Bogiem. Innymi słowy, ci, którzy wierzą tylko w krew Jezusa na Krzyżu, nieumyślnie zostają kłamcami. Chociaż ustami wyznają, że wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, grzechy pozostają w ich sercach i dlatego nie mogą zrozumieć mocy istnej modlitwy wyznania grzechów. Wszystkie ich modlitwy wyznania grzechów są daremne. Po to, aby naprawdę odmawiać modlitwy wyznania grzechów, muszą najpierw uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Apostoł Jan wierzył w ewangelię wody i Ducha, dlatego on daje nowe wyjaśnienie istnego wyznania grzechów przez Słowo prawdy w I Liście św. Jana 1:8-10 dla tych, którzy nie wiedzą i nie wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Innymi słowy, on im powiada, że jeśli twierdzą, iż nie mają żadnego grzechu przed Jezusem Chrystusem, nawet nie wierząc w ewangelię wody i Ducha, to naprawdę grzeszą przeciwko Niemu. Więc muszą najpierw poznać ewangelię wody i Ducha, w którą wierzył apostoł Jan, a potem zrozumieć, jak należy odmawiać prawdziwe modlitwy wyznania grzechów z wiarą w ewangelię wody i Ducha.

Wielu chrześcijan w tym świecie wciąż myśli, że wierzy w Jezusa, nawet nie wiedząc Prawdy ewangelii wody i Ducha. Mimo woli oszukują samych siebie i starają się oszukać nawet Boga, ponieważ są w stanie autohipnozy. Tacy ludzie wierzą tylko w krew na Krzyżu i nie mogą nie prowadzić życia błędnej wiary.

Więc wszyscy ci, którzy mają grzech w sercu, bez względu na to, czy wyznają Jezusa jako Zbawiciela, czy nie, muszą najpierw uwierzyć w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Tylko wówczas potrafią dziękować Bogu. Więc po to, aby odmawiać przed Bogiem należne modlitwy wyznania grzechów, musicie najpierw uwierzyć w prawdę ewangelii wody i Ducha.

W cóż musicie wierzyć? Czy powinniście wierzyć tylko w ofiarę na Krzyżu, którą już poznaliście i w którą uwierzyliście? Czy musicie wierzyć tak w chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, jak i w krew na Krzyżu? Innymi słowy, jak myślicie, która ewangelia jest prawidłowa?

W Ewangelii według św. Jana 3:1-10 Jezus powiedział, że po to, aby wejść do Nieba, trzeba narodzić się ponownie z wody i Ducha. Dlatego wszyscy musimy otrzymać przebaczenie swoich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów, muszą najpierw wyznać: “Boże, chociaż wierzę w Jezusa jako mojego Zbawiciela, moje serce wciąż ma grzech. Wyznaję, że jestem skazany na Twoje potępienie za moje grzechy. Proszę, wybaw mnie od wszystkich moich grzechów i całej mojej kary za grzechy.” Oto jak muszą się modlić. Wtedy Bóg da im Słowo ewangelii wody i Ducha, Prawdę zbawienia, które przygotował dla takich ludzi, i zbawi ich. Musicie się modlić do Boga. Grzesznicy muszą najpierw modlić się do Boga, aby ich zbawił od wszystkich grzechów, aby w ten sposób mogli uczynić przed Bogiem prawdziwe wyznanie grzechów jako narodzeni ponownie.

Musicie najpierw poznać ewangelię wody i Ducha, a w ten sposób zmyć wszystkie swoje grzechy poprzez wiarę i żyć w świetle Bożym. Mając tę prawdziwą ewangelię i wierząc w nią całym sercem, możecie oczyścić się ze wszystkich grzechów, które były w waszych sercach po dziś dzień. W tej ewangelii wody i Ducha jest Prawda, pozwalająca każdemu oczyścić się ze wszystkich swoich grzechów. Tylko kiedy naprawdę wierzymy w ewangelię wody i Ducha, nasze serca mogą naprawdę stać się bezgrzesznymi.

Musimy tu zrozumieć, że każdy, kto mówi Bogu, że nie ma żadnego grzechu, nawet nie mając tej wiary w ewangelię wody i Ducha, po prostu oszukuje własne sumienie. Tacy ludzie to tylko kłamcy, i prawdę mówiąc, nawet nie zamierzają wierzyć w Niego.


Czy wszyscy ludzie
nie mogą nie grzeszyć?
Tak. Dlatego wszyscy potrzebujemy ewangelii
wody i Ducha, którą nasz Pan całkiem
oczyścił nasze grzechy.

To, że wszyscy ludzie urodzili się na ten świat z wielu grzechami, jest bezsprzeczna prawda. Nikt się nie urodził bez grzechu. Dlatego wszyscy ludzie zgrzeszyli przeciwko Bogu w swoim życiu, i właśnie dlatego muszą wyznać, że wszyscy są wielkimi grzesznikami.

Więc tak wszyscy ci, którzy twierdzą, że nie mają żadnego grzechu, nawet mając grzech w sercu, jak i ci, którzy twierdzą, że nie zgrzeszyli, są zarozumiałymi i aroganckimi ludźmi przed Bogiem. Musicie poznać Boga Wszechwiedzącego. Swoim Prawem Bóg jasno pokazuje, że popełniamy różne grzechy, w ten sposób mówi nam, że wszyscy ludzie są grzesznikami, którzy zawsze grzeszą przeciwko Bogu. Jeśli bez względu na to wciąż niektórzy ludzie mówią Bogu, że nigdy nie grzeszyli (I List św. Jana 1:10), to czyż nie rozumieją, że nawet te słowa czynią ich kłamcami przed Bogiem?

Każdy, kto mówi, że nie zgrzeszył, naprawdę odrzuca miłość Bożą i wyśmiewa Go. Pan powiedział nam wszystkim, że zawsze grzeszymy (Ewangelii św. Marka 7:21-23). On mówi nam, że urodziliśmy się ze wszystkimi rodzajami grzechów. Ale jeśli nawet teraz ktoś wciąż mówi Bogu, że nie grzeszy, to naprawdę nie traktuje Boga serio, odrzuca Jego Prawdę i dlatego chce wpaść do przepaści zagłady. Nikt nie powinien tego robić.

Więc stosując ten urywek z Pierwszego Listu św. Jana 1:8-10 do serc dzisiejszych chrześcijan, którzy wciąż pozostają grzesznikami, możemy zobaczyć, że cała ich wiara przeczy Słowu Bożemu, a oni oszukują Go i popełniają wielki grzech przeciwko Niemu. Sedno tego urywka pokazuje nam, że każdy, kto nie otrzymał przebaczenia grzechów, twierdzi, że nie ma żadnego grzechu w sercu, oszukuje nie tylko siebie samego, ale także Boga, że tacy ludzie na pewno kłamią, przecież Słowa ewangelii wody i Ducha wciąż nie ma w ich sercach.

Musimy jasno zrozumieć przed Bogiem, że nawet jeśli wyznajemy swoje grzechy, ale nie mamy wiedzy i wiary w ewangelię wody i Ducha, to nasze grzechy nie znikną. Innymi słowy, możecie poznać wszystkie swoje grzechy i oczyścić się z nich przed Bogiem, tylko poznawszy prawdę ewangelii wody i Ducha, którą Bóg dał nam, i uwierzywszy w tę Prawdę. Tylko mając tę wiedzę i z wiarą zachowując tę Prawdę w swoich sercach, możecie zmyć wszystkie swoje grzechy i zostać dziećmi Bożymi.

Wszyscy musimy pamiętać o tym, co Pan powiedział w Ewangelii według św. Jana 8:32: “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” Musimy zrozumieć, że chociaż wszyscy zgrzeszyliśmy przed Bogiem, jednakże zostaliśmy zbawieni od wszystkich swoich grzechów, ponieważ wierzymy w Jezusa jako naszego prawdziwego Zbawiciela i znamy ewangelię wody i Ducha. Bóg nigdy nie uważa za bezgrzesznych tych, którzy mają grzech w sercu. Więc wszyscy musimy strzec w naszych sercach wiedzy danej przez Boga ewangelii wody i Ducha, i wierzyć w nią. A potem, dzięki wiedzy ewangelii wody i Ducha, wszyscy musimy zrozumieć znaczenie istnej modlitwy wyznania grzechów narodzonych ponownie.


Czy Bóg naprawdę jest wierny?
Tak. Bóg jest wierny, dlatego On całkiem
zmył grzechy całego naszego życia
ewangelią wody i Ducha.

Stosowanie tego urywka do sprawiedliwych


A teraz zastosujmy Pierwszy List św. Jana 1:9 do sprawiedliwych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. W Pierwszym Liście św. Jana 1:9-10 napisano: “Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.”

Ci, którzy wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, wiedzą, że Bóg już całkiem zmył wszystkie grzechy, które popełniają przez swoje wady, żyjąc w tym świecie, oraz że w ten sposób On ich zbawił. Niezachwianie wierzą w tę Prawdę, dlatego ich serca mogą się trzymać potężnego Słowa ewangelii wody i Ducha, wyznając wszystkie swoje grzechy z wiarą w prawdziwą ewangelię. Chociaż codziennie grzeszymy, zawsze, kiedy wyznajemy swoje grzechy z wiarą w ewangelię wody i Ducha, Jezus Chrystus, nasz Orędownik, ogłasza nam, że już zmył nawet te grzechy ponad 2000 lat temu Swoim chrztem i krwią na Krzyżu. Więc ci, którzy się narodzili ponownie z wody i Ducha, mogą z wiarą przyjąć prawdę ewangelii jako świadectwo tego, że ich serca zostały zbawione od grzechów i stały się białe jak śnieg.

Stosując Pierwszy List św. Jana 1:9 do siebie, sprawiedliwi mogą wyznawać łaskę zbawienia, że wszystkie te grzechy już zostały zmyte przez Boga, zawsze, kiedy wyznają swoje codzienne grzechy na podstawie ewangelii wody i Ducha. Słowa w wersecie 9: “Bóg jako wierny i sprawiedliwy”, oznaczają, że Bóg już zmył wszystkie przyszłe wykroczenia sprawiedliwych mocą ewangelii wody i Ducha, którą On dał nam. Ten zwrot również oznacza, że ewangelią wody i Ducha Pan zbawił od wszystkich grzechów nas, skazanych na grzech z powodu naszych wad.

Sprawiedliwi również codziennie grzeszą, ale nigdy ponownie nie zostaną grzesznikami przez swoje codzienne grzechy, ponieważ mogą wzmacniać swoją wiedzę Prawdy, wyznając swoje grzechy przed mocą ewangelii wody i Ducha. Podobnie ten urywek z Pierwszego Listu św. Jana 1:9 daje narodzonym ponownie moc ewangelii wody i Ducha zawsze, kiedy wyznają swoje grzechy w Prawdzie.

W Starym Testamencie Bóg obiecał zbawić nas od wszystkich grzechów świata, i kiedy nadszedł czas On chciał spełnić tę obietnicę zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Więc Pan przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie wszystkie grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przelał Swoją krew na Krzyżu, niosąc na Sobie wszystkie wykroczenia grzeszników, zmartwychwstał i całkiem zmył wszystkie nasze grzechy, w ten sposób raz na zawsze spełniwszy Swoją obietnicę.


Co pokazuje nam Pierwszy
List św. Jana 1:9?
To, że poprzez ewangelię wody i Ducha
Bóg całkiem przebaczył wszystkie
nasze codzienne grzechy.

Pierwszy List św. Jana 1:9 pokazuje Prawdę, że Pan zmył wszystkie nasze codzienne grzechy mocą ewangelii wody i Ducha. Nasz Pan już wymazał wszystkie grzechy tego świata mocą prawdziwej ewangelii. Dlatego to oznacza, że wszystkie grzechy, popełnione przez wierzących w ewangelię wody i Ducha, już zostały zmyte mocą Słowa. Sprawiedliwi również zawsze grzeszą, żyjąc w tym świecie, dlatego muszą zawsze pragnąć mocy ewangelii wody i Ducha oraz ufać Słowu Prawdy, która zmyła wszystkie te grzechy, szczerze wyznając wszystkie grzechy, które popełnili.

Chociaż zostaliśmy sprawiedliwymi, przed Bogiem jesteśmy najwyżej słabymi stworzeniami, które co dzień nie mogą nie grzeszyć przeciwko Niemu. Dlatego wierząc w moc wody i Ducha, musimy pragnąć Pana, który nas uświęcił. Jeśli tego nie czynimy, to zostajemy głupimi zwolennikami religii. Chociaż jesteśmy sprawiedliwi, musimy również wyznać swoje grzechy z wiarą, bazującą na Słowie. W ten sposób możemy zawsze utrzymywać swoje serca czystymi.

W Biblii napisano: “Nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył” (Księga Kaznodziei Salomona 7:20). To oznacza, że nawet sprawiedliwi zawsze grzeszą przeciwko Bogu. Więc my wszyscy również musimy należnie wyznawać nasze grzechy zawsze, kiedy je popełniamy, z wiarą w Słowo ewangelii wody i Ducha. Wszyscy musimy zrozumieć przed Bogiem, że nikt nie może zmyć swoich grzechów, tylko je wyznając, oraz że grzechy zostaną zmyte, tylko kiedy wyznanie grzechów bazuje na wierze w Słowo ewangelii wody i Ducha.

My, sprawiedliwi, mamy daną przez Boga ewangelię wody i Ducha, dlatego musimy rozwiązać problem swoich codziennych grzechów poprzez wiarę w tę ewangelię. Sprawiedliwi, o których mówię, to wierzący w ewangelię wody i Ducha. Wierzymy w Słowo ewangelii wody i Ducha, i ta wiara jest podobna do dużej sumy na depozycie w banku, którą czasami możemy wykorzystywać. Mając przed Bogiem wiarę w ewangelię wody i Ducha, pokazując Mu tę wiarę i przychodząc do Niego z tą wiarą, możemy mieć prawdziwe współuczestnictwo z tym świętym Bogiem bez względu na nasze wady.

Nawet będąc narodzonymi ponownie chrześcijanami, jeśli nie wyznajemy swoich codziennych grzechów i tego, że Pan wymazał wszystkie nasze grzechy Prawdą ewangelii wody i Ducha, to nie możemy mieć istnego współuczestnictwa z Bogiem. Zawsze grzeszymy, dlatego po to, aby mieć prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem, zdecydowanie powinniśmy co dzień wyznawać swoje grzechy.Zastosujmy jeszcze raz to Słowo Prawdy do tych, którzy wciąż pozostają grzesznikami


Z którą wiarą muszą wyznawać swoje grzechy przed Bogiem ci, którzy wciąż nie przyszli do światłości Bożej od swojej ignorancji w ewangelii wody i Ducha? Mają grzech w sercu, ponieważ nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Tacy ludzie, którzy nie mają istnego Słowa zbawienia w swoich sercach, starają się zmyć swoje codzienne grzechy, odmawiając przed Bogiem modlitwy skruchy, ale to jest nieprawdziwa wiara. Dla wszystkich grzeszników nie ma sensu codziennie wyznawać grzechy bez wiary w ewangelię wody i Ducha; w ten sposób oni także nie mogą oczyścić się z grzechów. Wszyscy musimy zrozumieć tę prawdę.

W czasach Starego Testamentu ludzie Izraela nie mogli stać się sprawiedliwymi poprzez ofiary, składane w Przybytku (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:1-3). Ale po to, aby spełnić Swoją obietnicę, Jezus wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przelał Swoją krew na Krzyżu i w ten sposób zbawił Swoich wierzących, uczyniwszy wszystkich bezgrzesznymi i doskonałymi. Więc grzesznicy nie mogą oczyścić się z grzechów po prostu przez swoje modlitwy wyznania grzechów, jeśli najpierw nie uwierzą w prawdziwą ewangelię. Ale, niestety, większość chrześcijan dziś stara się zmyć swoje grzechy, przynosząc Bogu nowoczesne ekwiwalenty niedoskonałych ofiar, czyli swoje codzienne modlitwy skruchy. Dziś ci, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, nie wiedząc prawdy ewangelii wody i Ducha, błędnie uważają, że ich grzechy tak czy inaczej będą zmyte tylko dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa i wyznają je przed Bogiem, ale żaden grzech nie może zostać zmyty tylko poprzez wyznanie grzechów.

Chcę wam powiedzieć co następuje: to przekonanie, że człowiek może zmyć swoje grzechy modlitwami wyznania grzechów, nie mając wiary w ewangelię wody i Ducha, nie jest prawdziwą wiarą, lecz tylko próżnym wierzeniem. A jednak bez względu na to, źle zrozumiawszy słowa Pierwszego Listu św. Jana 1:9 o wyznaniu grzechów, wielu ludzi wciąż stara się otrzymać przebaczenie grzechów poprzez takie modlitwy skruchy.

Bóg nie zmywa waszych grzechów tylko dlatego, że je wyznajecie. Tylko uwierzywszy w prawdę ewangelii wody i Ducha, potraficie zmyć wszystkie swoje codzienne grzechy. Przecież zabrawszy grzechy świata Swoim chrztem i przelawszy Swoją krew, nasz Pan już je wymazał. Dlatego zmożecie zmyć wszystkie swoje grzechy, tylko kiedy poznacie to Słowo i uwierzycie w tę Prawdę.

Więc jeśli nie wierzycie w prawdziwe Słowo wody i Ducha całym sercem, to nie możecie zmyć wszystkich grzechów, które popełniacie. Jak teraz wiecie, wszystkie wasze grzechy nie mogą zostać oczyszczone poprzez wiarę tylko w krew na Krzyżu. Możecie myśleć, że wasze grzechy są zmyte poprzez wiarę tylko w krew, ale naprawdę nie możecie zaprzeczać, że wszystkie grzechy wciąż pozostają w waszych sercach. Co do tego nie może być wątpliwości.

Ludzie mogą pomyśleć, że ewangelia wody i Ducha to nowa ewangelia, która się pojawiła tylko w czasie dzisiejszym. Ale to nie prawda. Teraz wam udowodnię za pomocą Pisma Świętego, że ewangelia wody i Ducha, którą głoszę, istniała jeszcze od czasów apostołów, że właśnie w tę ewangelię apostołowie wierzyli od początku.

Po pierwsze, apostoł Jan otrzymał przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha i głosił tę samą ewangelię (I List św. Jana 5:3-10). Po drugie, apostoł Piotr również wierzył w chrzest, który Jezus Chrystus przyjął, jako w Prawdę przebaczenia grzechów (I List św. Piotra 3:21). Po trzecie, Paweł również wierzył w chrzest Jezusa Chrystusa i w Jego krew jako w przebaczenie i oczyszczenie grzechów (List św. Pawła do Rzymian 6:2-5). Zbraknie nam czasu, aby wymienić wszystkie biblijne świadectwa Starego i Nowego Testamentu, które dowodzą tę Prawdę, że Jezus zmył nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha.

Czy teraz wiecie i wierzycie w moc ewangelii wody i Ducha? Jeśli naprawdę wierzycie w swoich sercach, to już teraz zrozumiecie, że wszystkie wasze grzechy zostały zmyte raz na zawsze mocą tej prawdziwej ewangelii. Ewangelią wody i Ducha Pan zmył nawet wszystkie wasze codzienne grzechy. Więc wy również musicie całym sercem wierzyć w tę ewangelię wody i Ducha.

Cóż z tymi, którzy wciąż mają grzech w sercu? Jak i z którą wiarą muszą wyznawać swoje grzechy? Muszą przestać czynić takie bezpodstawne wyznanie grzechów. Ci ludzie muszą wyznawać swoje grzechy, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Muszą przede wszystkim wyznać, że są grzesznikami, którzy zawsze popełniają grzech aż do śmierci, a także wierzyć i wyznawać, że poprzez ewangelię wody i Ducha Pan zbawił nawet takich grzeszników jak oni.

Oczywiście, my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, również musimy wyznać swoje codzienne grzechy z wiarą w ewangelię wody i Ducha: Jeśli nie będziemy wyznawać naszych codziennych grzechów przed Bogiem, to wreszcie odejdziemy od naszego współuczestnictwa z Bogiem.

Dlatego sprawiedliwi muszą dokładnie wyznawać swoje grzechy, aby mieć współuczestnictwo z Bogiem. Takie współuczestnictwo w świetle Prawdy będzie trwało wiecznie, jeśli będziemy sumiennie wyznawać nasze grzechy z wiarą w Prawdę. Ale jeśli przestaniemy wyznawać swoje codzienne grzechy przed Bogiem, to nasze współuczestnictwo z Nim nie będzie trwać wiecznie. Ci, którzy nie chcą wyznać i pokajać się za swoje grzechy, później zostaną odcięci od Boga.

Z jaką wiarą my, sprawiedliwi, powinniśmy wyznawać swoje grzechy? Musimy pamiętać, że nasz Pan, który jest wierny i sprawiedliwy (I List św. Jana 1:9), już zmył wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy je poprzez Swój chrzest, i został osądzony na Krzyżu za te grzechy, a także wyznać swoje grzechy, wierząc w tę Prawdę. W taki sposób wyznając nasze grzechy z wiarą w ewangelię wody i Ducha, musimy uniknąć ciemności.

My, narodzeni ponownie, musimy wyznać przed Bogiem, że naprawdę nie możemy nie grzeszyć aż do dnia śmierci. Musimy również uwierzyć w ewangelię wody i Ducha oraz przebywać w mocy tej ewangelii. Prawdziwego wyznania wiary na pewno wystarczy, aby pozwolić nam żyć w wierze dzięki mocy ewangelii wody i Ducha oraz oczyścić swoje serca. Oto jak zaczęliśmy głosić ewangelię wody i Ducha innym i zmogliśmy przyjść do Boga w czystości i z dobrym sumieniem. Oto co uczyniło nas dobrymi żołnierzami Bożymi, którzy mogą wzywać do Boga i wygrać bój duchowy z wiarą. Sprawiedliwi wierzą w ewangelię wody i Ducha, dlatego zaczynają spełniać czyny Boże, chwalić Pana, który zmył wszystkie ich grzechy, i zawsze żyć w Jego świetle. Uwierzcie w tę prawdę i przyjmijcie ją do serca.

My, wierzący w ewangelię wody i Ducha, również codziennie grzeszymy, ponieważ jesteśmy niedoskonali w swoim ciele. Jakże musimy wyznać te grzechy? Czy wystarczy dokładnie wyznać: “Boże, popełniłem taki a taki grzech”? Nie. Dla nas, sprawiedliwych, prawidłowym wyznaniem grzechów jest wyznanie przed Bogiem naszej prawdziwej natury, czyli wyznanie przed Bogiem tego, że nie możemy nie grzeszyć aż do śmierci, i życie w wierze w Słowo ewangelii wody i Ducha.

Możemy uczynić najbardziej należne wyznanie grzechów przed Bogiem, wyznając słabą naturę naszego ciała. Co dotyczy wyznania grzechów, to wszyscy sprawiedliwi i grzesznicy muszą wyznać, iż natura ich ciała jest taka, że nie mogą nie grzeszyć, że zawsze grzeszą nie tylko ciałem, ale i myślami. Więc muszą we właściwy sposób wyznać to wszystko przed Bogiem. A potem uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, czyli nigdy nie zapominać, że Pan raz na zawsze zmył wszystkie grzechy Swoim chrztem i krwią oraz że On pokazał nam prawdziwą moc zbawienia.

Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha przed Bogiem, zaczynają rozumieć, jaką moc ma ta ewangelia zbawienia, aby wymazać wszystkie grzechy z serc wierzących. Właśnie dzięki szczerej wierze w moc ewangelii wody i Ducha możemy zmyć wszystkie grzechy naszego sumienia, i właśnie dzięki niej możemy dziękować Bogu. Oprócz tego, ta wiara w prawdziwą ewangelię również oczyściła nasze sumienie, dlatego pozwala nam przyjść do Boga z dobrym sumieniem (I List św. Piotra 3:21).

Kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, nasze dobre sumienie wiary pozwala nam zawsze chwalić sprawiedliwość Bożą. Ona również pozwala nam żyć w świetle i zawsze spełniać czyny Boże w tym świetle. Więc wiara w ewangelię wody i Ducha jest całkiem potrzebna tak sprawiedliwym, jak i grzesznikom.


Jak Dawid wyznał swój grzech?
On wyznał swoją naturę przed Bogiem.

Wiara Dawida, odzwierciedlająca należne wyznanie wiary przed Bogiem, jest pokazana w Księdze Psalmów 51:5-7:

“Oto zrodzony jestem w przewinieniu
I w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
Naucz mnie tajników mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.”

Bóg ma upodobanie w ukrytej prawdzie, dlatego Dawid wyznał przed Bogiem: “Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.” “Boże, oto jaki jestem naprawdę. Jestem skazany na grzech aż do śmierci. Oto moja natura.” Innymi słowy, Dawid wyznał to przed Bogiem. Przez ofiarę Dnia Przebłagania, złożoną w Przybytku, Dawid już oczyścił się ze wszystkich grzechów poprzez wiarę w przyszłego Zbawiciela, który miał przyjąć chrzest i przelać Swoją krew za grzechy Dawida.

Wyznając swoje grzechy, Dawid wyznawał przed Bogiem swoją grzeszną naturę i miał nadzieję na miłosierdzie Boże. On wyznał przed Panem, że nie mógł nie grzeszyć i był poczęty w grzechu jeszcze w łonie swojej matki. Oto jego wyznanie: “Boże, jestem wielkim grzesznikiem jeszcze od urodzenia. Boże, jestem pełny grzechów, dlatego spałem z Batszebą i zabiłem Twojego wiernego żołnierza. Oszukałem swój lud i nawet Ciebie. Więc wzgardziłem Tobą i złamałem wszystkie Twoje Przykazania.” Oto co on wyznał. Innymi słowy, Dawid wyznawał przed Bogiem, że właśnie taka była jego prawdziwa natura.

Wyznając swoje grzechy przed Bogiem, musimy je wyznać z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Kiedy wyznajemy swoje grzechy, za mało jest wyznać tylko wszystkie codzienne grzechy; musimy raczej wyznać swoją grzeszną naturę i to, że nie możemy nie grzeszyć aż do dnia naszej śmierci. Dlatego musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Właśnie poprzez wiarę w to, że Bóg uwolnił nas od naszych grzechów za pomocą ewangelii wody i Ducha, możemy całkiem oczyścić swoje serca.

Czyniąc należne wyznanie grzechów przed Bogiem i mając silną wiarę w ewangelię wody i Ducha, możemy dziękować Panu za to zbawienie łaski i konsekwentnie spełniać czyny Boże, nie będąc w niewoli naszych słabości. Tylko wyznając swoją słabą naturę, zmożecie dziękować Bogu za tę ewangelię przebaczenia grzechów, którą On dał wam. I tylko żyjąc w świetle Bożym poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, możecie zostać sługami, którzy głoszą światło zbawienia wszystkim tym, którzy wciąż nie znają tej prawdziwej ewangelii.

W Psalmie 51 Dawid się modlił, aby Bóg odnowił tę radość zbawienia. On modlił się, aby Bóg pozwolił mu głosić drogę Jego sprawiedliwości tym, którzy nie znają tej drogi. My jesteśmy tacy sami jak Dawid. My również otrzymaliśmy zbawienie od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jezus naprawdę uczynił sprawiedliwymi przed Bogiem nas, wierzących w tę doskonałą ewangelię.

Słowem ewangelii wody i Ducha Bóg dał nam zbawienie przebaczenia grzechów, którego na pewno wystarczy, aby uczynić nas dziećmi Bożymi.

Nasz Pan wiedział o naszych słabościach. Będąc stworzeniami, ludźmi, zawsze grzeszymy w naszym życiu. Więc jesteśmy skłonni patrzyć na własne słabości i zawsze przebywamy w niewoli swoich grzechów i niedoskonałości. Zawsze opłakujemy siebie samych, myśląc, dlaczego jesteśmy tak niedoskonali, lecz nie mając żadnego środka na tę grzeszną słabość, przedłużamy żyć w grzechach. Ale polegając na ewangelii wody i Ducha i wierząc w tę ewangelię, którą nasz Pan dał nam, możemy zmyć wszystkie swoje grzechy. Dlatego On raz na zawsze zmył nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha.

Więc jeśli ktoś już otrzymał od Boga przebaczenie grzechów w wierze, a jednak niezbyt się cieszy z otrzymania tego zbawienia w swoim sercu, to naprawdę nie wyznał swoich grzechów przed Bogiem i nie polega na ewangelii wody i Ducha. Należne wyznanie grzechów, bazujące na prawidłowej wierze, wzmacnia naszą słabą duszę.

Teraz musimy zrozumieć, co to jest prawdziwe wyznanie wiary, i poznać moc tego należnego wyznania grzechów. Nasz Pan powiedział wszystkim nam o mocy ewangelii wody i Ducha. Gdy jak Dawid wyznajemy przed Bogiem, że nie możemy nie grzeszyć aż do dnia naszej śmierci, wtedy Jezus napełnia nasze serca Swoją łaską przebaczenia grzechów, które zmyło nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Ta doskonała ewangelia wzywa nas do głoszenia tej potężnej ewangelii każdemu grzesznikowi przez odnawianie swoich serc. Ona pozwala nam zawsze chwalić Boga. Krótko mówiąc, moc tej ewangelii pozwala nam nie być w niewoli naszych własnych słabości, ogłaszać sprawiedliwość Bożą po całym świecie i mieć wdzięczne serca, dziękujące Bogu.

Jestem wdzięczny Bogu za to, że On odnawia nas w wierze. Alleluja! Dziękuję i chwalę Boga, Który nas zbawił od wszystkich naszych grzechów.


Czego Bóg chce od nas wszystkich,
narodzonych ponownie?
Abyśmy nie byli w niewoli naszych słabości,
ale z wiarą oddanie pracowali
dla ewangelii Bożej.

Kiedy otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów, Bóg chce, abyśmy nie byli w niewoli własnych słabości, lecz spełniali Jego wolę, polegając na ewangelii wody i Ducha. Chociaż możemy mieć wady, Bóg chce, abyśmy mieli prawidłową wiarę, wyznawali wszystkie nasze wady, byli wdzięczni za to, że On zbawia takich ludzi, jak my, chwalili Boga i prowadzili życie głoszenia ewangelii wody i Ducha wszystkim grzesznikom. Bóg chce, aby Jego wierzący głosili drogę Jego sprawiedliwości, ewangelię wody i Ducha, nawet mając słabości.

Bóg chce, abyśmy się uwolnili od naszych słabości, wyznając przed Nim swoją prawdziwą naturę, i cieszy się, kiedy z wiarą przynosimy Mu prawdziwą ofiarę chwały. Moi drodzy bracia wierzący, co dotyczy wyznania waszych grzechów, to musicie zrozumieć, że twierdzić przed Bogiem, że nie zgrzeszyliście, oznacza nazywać Go kłamcą. Wśród nas nie ma żadnego człowieka, który by nie zgrzeszył przeciwko Bogu. Wszyscy ludzie grzeszą. A jednak ewangelia wody i Ducha może całkiem zmyć wszystkie nasze grzechy.

Więc wierząc w ewangelię wody i Ducha musimy iść do Boga i wysławiać Go. Chociaż wierzymy w ewangelię wody i Ducha, musimy również wyznać, że wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy nie mogą nie grzeszyć aż do dnia śmierci. Teraz musimy wyznać swoje wady, a także zawsze wyznawać swoje wykroczenia i wiarę w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha. Tylko wówczas zmożemy ubrać się w moc, która nas zbawia od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Poprzez wiarę w tę moc ewangelii wody i Ducha musimy naprawdę uwolnić się od wszystkich swoich grzechów, które nas trzymają w niewoli. Podobnie jak Samson rozerwał powrozy, którymi był związany w ramionach (Księga Sędziów 15:14), my również musimy odrzucić nasze słabości poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Poprzez wiarę w tę potężną ewangelię musimy odrzucić wszystkie nasze słabości i wysławiać Boga.

Wszyscy nie możemy nie grzeszyć aż do dnia naszej śmierci. Ale wyznając, że naprawdę nie możemy nie grzeszyć aż do ostatniego oddechu, musimy wywyższyć sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha i przebywać w tej wierze. Bóg znów uczynił nas bezgrzesznymi duszami i pobłogosławił nas, abyśmy zostali ludźmi, którzy Go chwalą i głoszą ewangelię grzesznikom. Aby ubrać nas w to błogosławieństwo, On wykorzystuje słowo “wyznajemy” w dzisiejszym urywku z Pisma Świętego. Czy teraz rozumiecie, czym jest to prawdziwe wyznanie grzechów?

Apostoł Jan mówi tak do grzeszników, jak i do sprawiedliwych. Więc jeśli w Kościele Bożym jest grzesznik, który nie zna ewangelii wody i Ducha, to musimy najpierw głosić mu tę prawdziwą ewangelię, aby uwierzył w tę doskonałą ewangelię i otrzymał przebaczenie grzechów. Tylko wówczas on zmoże najpierw uwolnić się od swoich grzechów mocą ewangelii i mieć prawdziwe współuczestnictwo ze sprawiedliwymi.Jak grzesznicy wyznają grzechy?


W modlitwach oni wyznają raczej swoje codzienne grzechy, lecz nie wierzą w moc ewangelii wody i Ducha. Przeciwnie, przedłużają przekonywać siebie, że mogą w jakiś sposób przestać grzeszyć. Ale nie otrzymali przebaczenia grzechów, ponieważ nie chcą uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, i dlatego wciąż przebywają w niewoli grzechów. Dlatego nawet jeśli twierdzą, że wierzą w Jezusa, ich życie wiary jest pełne sprzeczności, przecież w ich sercach jest grzech. Innymi słowy, nawet wierząc w Jezusa, zawsze pozostają niedoskonałymi, a przebywając w niewoli tych wad, stają się hipokrytami przed Bogiem i innymi ludźmi.

Niektórzy pastorzy mówią, że oni również mają grzech, i nauczają swoich parafian codziennie wyznawać swoje grzechy. Dla nich “wyznanie grzechów” to po prostu synonim “modlitw skruchy.” Oni nawet publicznie się kajają na każdym swoim spotkaniu. Ale nawet jeśli co dzień czynią takie wyznanie grzechów, zawsze brak im wiary! To dlatego, że bez wiary w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha grzechy człowieka nie mogą zostać zmyte bez względu na to, jak szczerze je wyznaje. Czy naprawdę wierzycie, że możecie się oczyścić ze wszystkich swoich grzechów, tylko modląc się w pokucie? Nikt nie może otrzymać prawdziwego oczyszczenia grzechów, jeśli nie ma wiary w ewangelię wody i Ducha.

W Starym Testamencie lud Izraela składał ofiary za swoje codzienne grzechy. Ale czyż ktoś z nich składał te ofiary doskonale? Nie, nikt! Każdego dnia jeszcze od rana Izraelczycy grzeszyli i składali ofiarę za grzech; wtedy znów grzeszyli w południe i składali jeszcze jedną ofiarę; ponownie grzeszyli wieczorem i składali jeszcze jedną ofiarę; a zanim szli spać, znowu grzeszyli, i była potrzebna jeszcze jedna ofiara; innymi słowy, nie mogło być końca takim ofiarom. Dlatego kapłani zawsze byli zajęci. Ale czyż mogli doskonale złożyć ofiarę przebaczenia grzechów? Nie, nie mogli tego zrobić. Jestem pewny, że nawet najbardziej cnotliwy człowiek nie mógłby złożyć nawet 30% ofiar za swoje grzechy, aby odpokutować za nie.

Pewnego razu usłyszałem dziwne świadczenie jednego pastora, który założył misyjną organizację w Korei. On świadczył, jak sam narodził się ponownie: “Kiedy byłem liderem kółka chrześcijańskiego na uniwersytecie, zostało dla mnie zorganizowane osobiste spotkanie z prezydentem Jeong-hi Parkiem przez pastora, który był znajomym prezydenta. Kiedy czekałem na pastora przed jego biurem, aby z nim pójść do rezydencji prezydenta, postanowiłem powiedzieć prezydentowi o jego dyktatorskim reżimie. Wtedy moje serce było pełne uczucia, podobnego do wieszczego natchnienia. Sekretarz pastora powiedział, że muszę poczekać na niego przez kilka godzin, ponieważ się modli. Po upływie dwóch godzin nareszcie wyszedł. Wtedy mi powiedział: “Bracie Kim, czyż nie masz żadnego grzechu?” Byłem tak oszołomiony jego słowami, że na jakiś czas oniemiałem. To było podobne do gromu z jasnego nieba. Upadłem na miejscu i zacząłem lamentując wyznawać wszystkie swoje grzechy. Wszystkie grzechy, które popełniłem, wypływały w mojej świadomości. Bardzo długo i ze łzami wyznawałem swoje grzechy. A kiedy wstałem po dwugodzinnym wyznaniu grzechów, w moim sercu już nie było żadnego grzechu. Wtedy naprawdę narodziłem się ponownie. Alleluja!”

Czy może człowiek otrzymać przebaczenie grzechów, tylko uczciwie wyznając swoje grzechy? Żaden grzesznik nigdy nie zmoże uwolnić się od swoich grzechów, wyznając jeden za drugim wszystkie swoje grzechy. Chociaż Bóg doskonale i sprawiedliwie zmył grzechy wszystkich ludzi, problem polega na tym, że ludzie nie wierzą w ewangelię wody i Ducha jako w ewangelię Prawdy, która ich uratowała od wszystkich grzechów.

Grzesznicy muszą najpierw mieć serce Dawida i wyznać: “Urodziłem się w bezprawiu i byłem poczęty w grzechu. Jestem pełny grzechów. Nie mogę nie grzeszyć, dopóki nie umrę ze starości. Jestem skazany na piekło. Boże, proszę, uratuj mnie.” Tylko ci, którzy w ten sposób wyznają swoją prawdziwą naturę, mogą otrzymać przebaczenie grzechów, przyjąwszy ewangelię wody i krwi. Grzesznik nie może otrzymać przebaczenia grzechów, jeśli nie wyznaje, że jest wielkim grzesznikiem, skazanym na piekło.

Musimy wierzyć w Słowo, które ogłasza: “Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Ten urywek mówi nam, że jeśli człowiek ma jakiś grzech, nawet bardzo malutki, to jego śmierć jest nieunikniona. Więc musimy wyznać przed Bogiem nawet nasze najmniejsze grzechy. Oprócz tego, musimy również wyznać, że nawet za takie grzechy nie możemy uniknąć potępienia.

Wyznawszy naszą prawdziwą naturę przed Bogiem, możemy mieć współuczestnictwo w ewangelii wody i Ducha. Chociaż mieliśmy grzeszną naturę, Pan przyszedł na tę ziemię, aby nas zbawić, i spełnił całą sprawiedliwość Bożą, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela.

Nasz Pan zabrał wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem. On również niósł je na Krzyż. Przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, aby zapłacić za wszystkie nasze grzechy. On zmartwychwstał na trzeci dzień i teraz siedzi po prawicy tronu Boga. W ten sposób całkiem nas zbawił. Spełnił wszystką sprawiedliwość Swoim chrztem i krwią. Chociaż byliśmy skazani na piekło za nasze grzechy, poprzez wiarę w to zbawienie od grzechów, które Jezus dał nam, uwolniliśmy się od wszystkich swoich grzechów.

Więc teraz pozostaje tylko pytanie, czy rzeczywiście wierzymy, że Pan naprawdę wymazał wszystkie nasze grzechy w ten sposób. Innymi słowy, pytanie polega na tym, czy naprawdę wierzymy, że wszystkie nasze grzechy przeszły na Jezusa poprzez Jego chrzest, że w naszych sercach już nie ma żadnego grzechu. Czyż wy, wierzący w ewangelię wody i Ducha, jesteście sprawiedliwi, czy wciąż pozostajecie grzesznikami? Zostaliście już sprawiedliwymi.

Biblia mówi nam, że Bóg jest “wierny i sprawiedliwy.” On jest tak wierny i sprawiedliwy, że raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią. Wierząc w tę ewangelię wody i Ducha, raz na zawsze otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich naszych grzechów. A potem z tą wiarą my, sprawiedliwi, musimy wyznawać grzechy, które co dzień popełniamy! Najważniejsze jest to, że musimy wyznawać swoje grzechy, wierząc w ewangelię wody i Ducha.

Otrzymawszy przebaczenie naszych grzechów, jak musimy je wyznawać? Musimy wyznawać: “Boże, dziś jeszcze raz popełniłem te grzechy”, a także wierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Musimy wyznawać: “Panie, nie mogę nie popełniać takich grzechów aż do śmierci. Ale Ty zmyłeś wszystkie moje grzechy mocą ewangelii wody i Ducha.” Tylko wówczas nasze serca zawsze będą czyste, będą dziękować Bogu i służyć Mu.

Oto prawidłowa modlitwa wyznania grzechów, którą sprawiedliwi przynoszą z wiarą. Oto należne wyznanie grzechów wierzących w ewangelię wody i Ducha. Musimy czynić to prawdziwe wyznanie grzechów, nie po prostu wyznając tylko te nasze grzechy, które się wyjawiają teraz, ale potwierdzając, że jesteśmy słabymi stworzeniami, które nie mogą nie grzeszyć aż do śmierci. Dlatego musimy dziękować i chwalić Pana za to, że On wymazał wszystkie te grzechy, jeszcze raz potwierdzając swoją wiarę w ewangelię wody i Ducha. Więc właśnie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha możemy zawsze chwalić sprawiedliwość Bożą.

Musimy zawsze żyć z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Wierząc w tę prawdę ewangelii, musimy co dzień wyznawać swoje grzechy. Więc musimy żyć w sprawiedliwości Bożej i przebywać w olśniewającym świetle Prawdy. Oprócz tego, musimy głosić światło zbawienia wszystkim tym, którzy wciąż pozostają w ciemności. Wszyscy musimy wyraźnie wierzyć w to, że naprawdę przebywamy w świetle, a poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą podążać za Słowem życia i spełniać Jego wolę.

Oto prawdziwe wyznanie dla nas, sprawiedliwych. W swoim życiu znowu będziemy grzeszyć. Ale jeśli wyznajemy przed Bogiem nie tylko nasze grzechy, ale także to, że jesteśmy słabymi stworzeniami, które nie mogą nie popełniać takich grzechów aż do swojej śmierci, i jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha, to potrafimy uwolnić się od wszystkich swoich grzechów. Musimy mieć taką wiarę.

W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 9:27-28 napisano: “A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.” Pan uczynił nas czystymi. Teraz jesteśmy wolni od grzechu. Więc wierząc w Pana, my, sprawiedliwi, możemy Mu służyć, zostać sługami sprawiedliwości, żyć w sprawiedliwości Bożej, otrzymać Jego błogosławieństwo i być bezgrzesznymi.

Więc wyznanie grzechów sprawiedliwych różni się od wyznania grzechów grzeszników.

Kiedy my, sprawiedliwi, wyznajemy przed Bogiem grzechy, któreśmy popełnili, musimy je wyznawać, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Więc wierząc w tę doskonałą ewangelię, musimy wyznać, że nie możemy nie grzeszyć również i w przyszłości. Wtedy wszyscy zmożemy osiągnąć świętość Bożą i przyjść do Boga z dobrym sumieniem, ponieważ wierzymy w ewangelię wody i Ducha. Jeśli wierzymy w tę prawdziwą ewangelię, to nasze dobre sumienie może dogodzić Bogu i spełniać Jego wolę. Oto błogosławieństwo wyznania grzechów, które Bóg darował sprawiedliwym. Czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha?

Chyba wyznaliście grzechy, które popełniliście przed Bogiem. Tylko najpierw wyznawszy swoje wady, zmożemy wyznać swoje grzechy. Wierząc w ewangelię wody i Ducha, musimy wyznać przed Bogiem, że mamy nasienie grzechu. Dzięki tej wierze w chrzest i krew Jezusa możecie uwolnić się od swoich grzechów. Chociaż jesteście niedoskonali, tylko poprzez wiarę w ewangelię, którą Pan wam dał, możecie uwolnić się od swoich grzechów i żyć w sprawiedliwości Bożej. Oto jak sprawiedliwi mogą prześwietlić grzeszników światłem.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Musimy przebywać w świetle Prawdy poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha, nie mogą we właściwy sposób zrozumieć i poznać prawdziwego znaczenia tego urywka z Pierwszego Listu św. Jana 1:9, który mówi nam o wyznaniu grzechów: “Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.”

Nawet sprawiedliwi naprawdę przedłużają grzeszyć, i w ten sposób ich sumienie również może się zabrudzić. Cóż musimy zrobić, aby się oczyścić ze wszystkiego brudu i mieć należną wiarę przed Bogiem? Musimy wyznać przed Nim swoje grzechy, wierząc w ewangelię wody i Ducha.

Czy moglibyśmy wyznać wszystkie swoje grzechy, nawet gdybyśmy się starali to zrobić? Wszyscy bardzo dobrze wiemy, że dla nas to po prostu niemożliwe. Ale wierzymy w ewangelię wody i Ducha, dlatego Pan uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Nasz Pan oczyścił od wszystkich grzechów nas, wierzących w tę prawdziwą ewangelię. Ta ewangelia wody i Ducha, którą nam dał Bóg, pozwoliła nam uczynić prawdziwe wyznanie grzechów.

Szczerze dziękuję Bogu. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.