" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Prawdziwe Wyznanie
Grzechów


< I List św. Jana 1:8-10 >

“Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.”Prawdziwa ewangelia w Komunii Świętej


Niedawno mieliśmy Komunię Świętą w naszym kościele i jeszcze raz rozmyślaliśmy nad znaczeniem chleba i wina, któreśmy dzielili.

Chrzest wierzących i sakrament Komunii Świętej są sakramentami, których nasz Pan rozkazał nam przestrzegać. Przez Komunię Świętą musimy zrozumieć, że On zmył wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest Własnego ciała i krew, którą przelał. Kiedy Pan rozkazał nam “pamiętać” o chlebie i winie w Komunii Świętej, On miał na myśli, że musimy wierzyć i pamiętać o Jego chrzcie i krwi w swoich sercach.

Kiedy na Ostatniej Wieczerze Pan połamał chleb i dał ten chleb i wino Swoim uczniom, On powiedział do nich: “Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje... bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Ewangelia św. Mateusza 26:26-28).

Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów zgodnie z tym, co Bóg nam obiecał. Przez system ofiar w Pięcioksięgu Bóg obiecał Izraelitom, że zmogą otrzymać przebaczenie grzechów, złożywszy ofiarę całopalną przez nałożenie rąk na zwierzę, przelanie krwi ofiary i spalenie jej ciała. Biblia również mówi, że ten system ofiar jest cieniem przyszłych dóbr (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:1).

W taki sposób zgodnie z tym objawieniem nasz Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest Własnego ciała i przelał Swoją krew na Krzyżu. Tym chrztem, który On przyjął, i ukrzyżowaniem, które całkiem przebaczyło wszystkie nasze grzechy, nasz Pan spełnił wszystkie Swoje obietnice.

Nasz Pan wziął na Siebie nasze grzechy Swoim chrztem, i właśnie dlatego został ukrzyżowany. On doskonale zabrał nasze grzechy, zanim został ukrzyżowany. Dlatego przyjąwszy chrzest Jezus przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w ten sposób nas zbawił. Oto spełnienie obietnicy zbawienia, którą Bóg dał całej ludzkości.

Pomyślmy jeszcze raz nad tym, co Pan powiedział Swoim uczniom, połamawszy chleb i dawszy go im na Ostatniej Wieczerze: “Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.” Poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha musimy naprawdę wziąć i jeść ten chleb, który jest ciałem Jezusa Chrystusa. Jezus wziął na Swoje ciało od razu wszystkie nasze grzechy, wszystkie grzechy wszystkich ludzi na tej ziemi, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Więc zawsze, kiedy jemy chleb, musimy go jeść z wiarą w to, że On zabrał wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest w rzece Jordan.

A wino, które Jezus dzielił ze Swoimi uczniami, przypomina nam o Jego krwi na Krzyżu. Innymi słowy, chleb i wino Komunii Świętej przypominają nam o ewangelii wody i Ducha. Ostatnia Wieczerza, przy której Jezus ustalił Komunię Świętą, odbyła się w czasie święta Paschy. Nasz Pan Jezus spełnił obiecane zbawienie Boże, objawione w rytuale Paschy. Więc Biblia oświadcza: “Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (I List św. Pawła do Koryntian 5:7).

Po Ostatniej Wieczerze Jezus odszedł na górę, aby się modlić, i tam pochwycił Go tłum, posłany przez arcykapłana. On również został ukrzyżowany następnego dnia. Ostatnim Jego słowem na Krzyżu było: “Wykonało się!” (Ewangelia św. Jana 19:30). “Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? Żadną miarą!” (List św. Pawła do Rzymian 9:14). Jezus spełnił całą sprawiedliwość Swoim chrztem i krwią (Ewangelia św. Mateusza 3:15)

Dla mnie i dla nas wszystkich nasz Pan poniósł karę za nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew. Oto dlaczego “On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (Księga Izajasza 53:5). Chociaż naprawdę nie miał żadnego grzechu, przyszedłszy jako nasz Zbawiciel, On zabrał wszystkie nasze grzechy i umarł zamiast nas. Zabrawszy nasze grzechy Swoim chrztem, Jezus wziął na Siebie wszystkie cierpienia, a ludzie unikali, ignorowali i nienawidzili Go przez 33 lata Jego życia.

Ale musimy jeść i pić chleb i wino życia z wiarą w to, że On przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i przelał Swoją krew, aby raz na zawsze zmyć nasze grzechy. Oto istna duchowa wiara tych, którzy uczestniczą w Komunii Świętej.

Więc uczestnicząc w Komunii Świętej, nie należy nam myśleć: “Już bardzo długo nie miałem chleba i wina”, ale musimy jeść i pić je z wiarą. Innymi słowy, chcę, abyście uczestniczyli w każdej Komunii Świętej z prawdziwą wiarą w ewangelię wody i Ducha. Chcę, abyśmy wszyscy zrozumieli prawdziwe znaczenie Komunii Świętej i spożywali ją z wiarą.

Więc następnym razem, łamiąc chleb w Komunii Świętej, przyjmijmy ten chleb i jedzmy go na pamiątkę zbawienia, które Pan dał nam, na pamiątkę tego, że On zmył wszystkie nasze grzechy, wziąwszy je na Swoje ciało poprzez chrzest, który przyjął od Jana, a biorąc kielich z winem i pijąc z niego, rozmyślajmy nad krwią Jezusa na Krzyżu. Wtedy będziemy mieli dobrą możliwość naprawdę rozmyślać nad Jego doskonałym zbawieniem, które On spełnił Swoim chrztem i krwią. Wtedy nasza Komunia Święta nie będzie tylko formalnym rytuałem.

Proszę was zawsze, przyjmując kielich z winem, rozmyślać również nad tą wiarą w ewangelię wody i Ducha. Byliśmy skazani na potępienie piekła za nasze grzechy, a jednak Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i umarł za nas. On zabrał całe wasze potępienie i w ten sposób raz na zawsze zbawił was od wszystkich waszych grzechów.

“Nasz Pan zbawił nas Swoim chrztem i Krzyżem. Chleb i wino to dary zbawienia, które Bóg dał nam. Oto jak On zmył wszystkie nasze grzechy i uczynił nas dziećmi Bożymi. Muszę w to wierzyć, ponownie rozmyślać nad tą ewangelią wody i Ducha oraz głosić ją po całym świecie. Muszę ją głosić wszystkim tym, którzy wciąż nie wiedzą tej Prawdy.” Zawsze przyjmujcie Komunię Świętą z tą wiarą.

To, że nasz Pan zbawił nas od naszych grzechów, nie są puste słowa. Przeciwnie, podobnie jak w Swoim Słowie On obiecał dać nam zbawienie przez nałożenie rąk i krew, tak nasz Pan naprawdę zbawił nas chrztem, który Jezus przyjął, i krwią, którą przelał w czasie Nowego Testamentu. Oto jak Pan zmył wszystkie nasze grzechy. On dał nam “drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:20), i w ten sposób możemy narodzić się ponownie tylko poprzez wiarę w tę Prawdę. Innymi słowy, Pan zmył wszystkie nasze grzechy i zbawił nas, i dlatego zmogliśmy otrzymać zbawienie poprzez wiarę. Gdyby nasz Pan nie zbawił nas od naszych grzechów, dla nas nie byłoby żadnej drogi do zbawienia.

Jak wielkie jest Jego miłosierdzie dla nas! Nie możemy nie śpiewać Bogu chwały słowami autora Psalmu: “Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” (Księga Psalmów 8:4) Jesteśmy tak nędzne stworzenia, że nie możemy nie grzeszyć przez całe życie i musimy pójść do piekła, a jednak Bóg uczynił Swoimi własnymi dziećmi i umiłował nas, którzy jesteśmy jedynie zwykłymi stworzeniami. Wszystkie te rzeczy świadczą o wielkiej łasce Bożej!

Od tego momentu, kiedy Bóg stworzył ten świat, On chciał uczynić nas Swoimi dziećmi. Dlatego On sprawił, że urodziliśmy się na tej ziemi, dał nam ewangelię wody i Ducha, a potem pozwolił nam poznać tę ewangelię i uwierzyć w nią, a także narodzić się ponownie. A teraz Bóg raz na zawsze uczynił nas, wierzących w tę ewangelię wody i Ducha, Swoim kosztownym ludem, Swoimi własnymi dziećmi.

Nasz Pan naprawdę dał nam życie wieczne i uczynił nas większymi od wszystkich innych stworzeń. On również ubrał nas w łaskę jako dzieci Boże. On darował nam tak zdumiewające błogosławieństwo. Dziękujemy Bogu. Nigdy nie zmożemy do końca zrozumieć Jego niezbadanej łaski, aby móc w należny sposób dziękować i wysławiać Boga.

Jak możemy wysławiać się czymś przed Bogiem? Jak możemy stawiać siebie wyżej od Niego? Jak możemy zarozumiale powiedzieć Mu: “Jestem mądrym i inteligentnym człowiekiem”? Jak możemy coś powiedzieć o Słowie Bożym i przewodnictwie Kościoła? Jak możemy chociaż przez chwilę uważać prawdziwą ewangelię za mniej ważną od naszych własnych myśli? Powinniśmy tylko szczerze i z wiarą dziękować naszemu Panu, który zbawił tak nędzne stworzenia, jak my, od wszystkich naszych grzechów, uczynił nas Swoimi dziećmi, dał nam życie wieczne i pozwolił rozkoszować się Jego łaską i chwałą. Więc musimy z wiarą korzyć się przed Bogiem, iść za Panem, a podążając za Nim z wiarą przyjmować kosztowną opatrzność Bożą.

W tym roku dewizą Misji Nowego Życia jest “Głoszenie Ewangelii oraz Inspirowanie Wzrostu Duchowego po Całym Świecie.” Po całym świecie mamy wielu braci i sióstr, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha przez nasze posługiwania. Są potencjalnymi współpracownikami naszej misji, więc musimy ich żywić i troszczyć się o nich przez emaili, telefon i naszą literaturę chrześcijańską. Chcemy również, aby zostali naszymi partnerami, współpracowali z nami w głoszeniu ewangelii, modlili się i walczyli przeciwko szatanowi razem z nami w wierze. Nasi współpracownicy w Korei i nasi partnerzy po całym świecie muszą podobnie współpracować w wierze do dnia powrotu naszego Pana. Dlatego w tym roku wybraliśmy taką dewizę, i ja szczerze pragnę, abyśmy naprawdę mogli przestrzegać tej dewizy. Do dnia powrotu naszego Pana będziemy bezustannie pracować według tej dewizy.

W rzeczywistości będziemy głosić ewangelię coraz więcej oraz w nowych krajach. W zeszłym roku Bóg także pozwolił nam służyć Panu jeszcze bardziej, niż oczekiwaliśmy. Jestem pewny, że w tym roku On również da nam tak obfite błogosławieństwo, abyśmy Mu służyli. Pragnę jeszcze bardziej głosić ewangelię po całym świecie, służyć Bogu i ewangelii, przynosić większe duchowe owoce zbawienia, jeszcze więcej wysławiać Boga i otrzymać od Niego jeszcze większe błogosławieństwo tak dla ciała, jak i dla duszy. Modlę się do Boga, aby On pozwolił nam zrobić to wszystko. Chcę, aby nasz Pan podtrzymywał i błogosławił nas wszystkich.

Naprawdę chcę, abyśmy wszyscy żyli z wiarą w ewangelię wody i Ducha do dnia, kiedy spotkamy naszego Pana. Zanim nadejdzie ten dzień, musimy być wierni Jego rozkazowi głoszenia ewangelii po całym świecie. Nasz Pan Jezus już zbawił nas Swoim chrztem i krwią. On wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, i został skazany za nas, kiedy przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu. Więc będziemy świadczyć o prawdzie ewangelii wody i Ducha aż do końca. Chcę, abyśmy wszyscy mieli silniejszą wiarę w Pana, jeszcze bardziej świadczyli, przynosili większe owoce duchowe, otrzymali większe błogosławieństwo i żyli dla naszego Pana.Większość chrześcijan źle rozumie i wierzy w tę Prawdę, objawioną w Pierwszym Liście św. Jana 1:8-10, dlatego musimy jeszcze raz poznać Prawdę ewangelii


W dzisiejszym fragmencie z Pisma Świętego chcę pokazać wam Prawdę, którą apostoł Jan chciał dokładnie wyjaśnić. To, co chciał nam pokazać, jest bardzo trudne, ponieważ walczył z wielu problemami duchowymi. Więc ja również nie mogę nie zwrócić uwagi na tę naukę Pisma Świętego, ponieważ musimy zrozumieć Słowo Boże zgodnie z prawdziwym zamiarem autora Pisma Świętego, natchnionego przez Ducha Świętego. Dlatego proszę was uważnie i cierpliwie przeczytać to kazanie.

Teraz Duch Boży mieszka w sercach wierzących w ewangelię wody i Ducha. Duch Święty to ten sam święty Bóg, jedyny z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem. Więc dla tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, On jest światłem Prawdy. Więc poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha ten Bóg Duch Święty świadczy o Prawdzie, że On zbawił nas od wszystkich grzechów świata.

Nasz Pan raz na zawsze uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów Prawdą ewangelii wody i Ducha. Więc apostoł Jan mówi nam, że możemy mieć prawdziwe współuczestnictwo tylko poprzez wiarę w światło Prawdy ewangelii Bożej. Musimy również pamiętać, że my zobaczyliśmy Jezusa Chrystusa oczyma naszej wiary w ewangelię wody i Ducha, dotknęliśmy Go i usłyszeliśmy Go swoimi uszami wiary.

Apostoł Jan, jeden z przywódców duchowych, naprawdę chciał dzielić to współuczestnictwo z wierzącymi tych dni. A jednak, ponieważ takie prawdziwe współuczestnictwo jest niemożliwe między narodzonymi ponownie a grzesznikami, on najpierw chciał podzielić chrześcijan na różne kategorie, zadawszy takie pytanie: “Czyście się uwolnili od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha?”Apostoł Jan mówi nam o Prawdzie, którą wszyscy musimy poznać


Dlaczego tu apostoł Jan
wykorzystuje słowo “jeśli”?
W ten sposób chciał pokazać nam
Prawdę, zastosowując ją do
różnych rodzajów ludzi.

Musimy najpierw zrozumieć, że właśnie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, która jest wcieleniem miłości Bożej, raz na zawsze oczyściliśmy się ze wszystkich swoich grzechów. Nasz Pan to Zbawiciel, który oczyścił i całkiem zbawił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez tę prawdziwą ewangelię, miłością Boga Ojca.

Wykorzystując słowo “jeśli”, apostoł Jan ogłasza: “Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (I List św. Jana 1:8). Ten fragment oznacza, że “jeśli mówimy, iż nie mamy żadnego grzechu albo nigdy nie zgrzeszyliśmy”, to oszukujemy samych siebie i Boga. Jeśli nie znacie ewangelii wody i Ducha i nie wierzycie w nią, a jednak mówicie, że nie macie żadnego grzechu, albo że nigdy nie zgrzeszyliście przeciwko Bogu, to oczywiście oszukujecie Boga. Innymi słowy, tacy ludzie mimo woli oszukują Boga, ponieważ wciąż nie wierzą w ewangelię wody i Ducha.

A jednak w tym wieku większość chrześcijan nie wierzy w ewangelię wody i Ducha, i dlatego nie zna prawdy, że wszystkie ich grzechy już zostały zmyte poprzez sprawiedliwą misję Jezusa Chrystusa. Natomiast wierzą, że ich grzechy mogą zostać zmyte, tylko jeśli je wyznają. To nas bardzo niepokoi i zasmuca. Apostoł Jan mówi nam, że ci, którzy mają taką bezpodstawną wiarę, są kłamcami przed Bogiem. Oto sedno tego fragmentu z Pierwszego Listu św. Jana 1:8-10.

To, że nasz Pan raz na zawsze wymazał wszystkie grzechy ludzkości miłością zbawienia, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew na Krzyżu, jest dla nas wieczną prawdą. Więc wszyscy musimy zrozumieć, że wiedząc i wierząc w ewangelię wody i Ducha, w ewangelię przebaczenia grzechów, objawioną w miłości Jezusa Chrystusa, możemy natychmiast naprawdę zostać zbawieni od wszystkich swoich grzechów.

A jednak wielu ludzi wciąż nie zna prawdy ewangelii wody i Ducha, i dlatego żyje daremnym życiem ze wszystkimi swoimi grzechami, które wciąż pozostają w ich sercach, a więc są skazani na śmierć ciała i duszy. Zatem muszą najpierw wyznać, że naprawdę mają grzech i rzeczywiście potrzebują miłości miłosierdzia Bożego, czyli ewangelii wody i Ducha.

Więc wszyscy ludzie muszą najpierw poznać tę prawdę wody i Ducha. Jeśli ktoś z was nie zna ewangelii wody i Ducha, a jednak mówi Bogu, że nie zgrzeszył, to jest kłamcą. Tacy ludzie muszą możliwie najszybciej przyjąć do serca ewangelię wody i Ducha. Wszyscy ci, którzy mają grzech przed Bogiem, muszą wyznać, że nie mogą nie grzeszyć aż do dnia swojej śmierci, a także przyjąć do serca zbawienie ewangelii wody i Ducha, Bożą miłość miłosierdzia, i uwierzyć w nie. Muszą zrozumieć, że naprawdę nie mogą zostać zbawieni od wszystkich grzechów, jeśli nie wierzą w miłość zbawienia, objawioną w danej przez Boga ewangelii wody i Ducha. Więc wszyscy ci, którzy mają grzech przed Bogiem, muszą wyznać, że są grzesznikami, i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, w ewangelię, która może ich uwolnić od wszystkich grzechów.


Kto może otrzymać
od Boga oczyszczenie grzechów?
Ci, którzy nie ukrywają przed Bogiem
swojej grzesznej natury, lecz wierzą
w ewangelię woda i Ducha.

Wszyscy musimy poznać i uwierzyć w prawdziwą miłość, dzięki której Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka i uratował wszystkich nas bez wyjątku od wszystkich naszych grzechów miłością ewangelii wody i Ducha. Wszyscy ci, którzy wiedzą przyczynę, dla której Jezus przyjął chrzest od Jana i został ukrzyżowany, i wierzą w tę Prawdę, mogą raz na zawsze zostać zbawieni od wszystkich grzechów dzięki tej wierze. Wszyscy musimy zrozumieć, że poprzez wiarę w prawdę ewangelii wody i Ducha możemy otrzymać od Boga doskonałą miłość zbawienia. Więc ci, którzy wierzą w tę miłość Bożą darowanej nam ewangelii wody i Ducha, mogą zostać zbawieni od wszystkich grzechów poprzez wiarę.

A jednak, aby uwierzyć w Bożą miłość zbawienia, muszą najpierw szczerze wyznać przed Panem, że mają grzech i są na zawsze skazani na piekło za grzechy: “Mam grzech przed Bogiem. Urodziłem się jako potomek Adama, odziedziczywszy grzech.” Tylko ci, którzy wyznają, że są grzesznikami, wiedzą, że Prawo Boże jest surowe, i korzą się przed Nim, mogą uwolnić się od wszystkich grzechów dzięki Jego łasce, darowanej wierzącym w ewangelię wody i Ducha. Tylko tym, którzy wyznają, że są wielkimi grzesznikami, skazanymi na piekło, Bóg pozwolił uwolnić się od grzechu dzięki tej wierze w Słowo ewangelii wody i Ducha.

Więc ta możliwość otrzymania przebaczenia grzechów daje się człowiekowi tylko wtedy, kiedy ten zna swoją grzeszną naturę i to, że czeka na niego sąd za grzechy. Każdy grzesznik musi wyznać: “Boże, jestem grzesznikiem, skazanym na piekło.” Oto, co Pierwszy List św. Jana 1:8 powiada każdemu grzesznikowi.Co oznacza Pierwszy List św. Jana 1:9?


Co oznacza ten werset, jeśli
zastosowujemy go do grzeszników?
On im powiada, że muszą najpierw oczyścić się
ze wszystkich grzechów poprzez wiarę
w ewangelię wody i Ducha.

W Pierwszym Liście św. Jana 1:9 napisano: “Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.” Kiedy zastosowujemy ten fragment do grzeszników, on oznacza: Jeśli naprawdę wyznajemy grzeszną naturę naszych dusz, to Pan zmywa wszystkie nasze grzechy poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha.

Apostoł Jan powiedział w Pierwszym Liście św. Jana 4: “Bóg jest miłością.” Innymi słowy, Bóg naprawdę jest Panem miłości i prawdy, i Swoją miłością On raz na zawsze zbawił wszystkich grzeszników od wszystkich grzechów. Jan również powiedział: “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (Ewangelia św. Jana 1:1). Tam również napisano: “A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (Ewangelia św. Jana 1:14). Krótko mówiąc, te fragmenty mówią nam, że Bóg stał się ciałem i przyszedł w ciele człowieka, przyjął chrzest, przelał Swoją krew i w ten sposób zbawił ludzkość od wszystkich grzechów. To przebaczenie grzechów jest prawdziwym sednem miłości Bożej. Wierząc w tę miłość Bożą, która się nam objawiła w ewangelii wody i Ducha, wszyscy ludzie mogą zostać zbawieni od wszystkich grzechów. To jest rzeczywista miłość prawdy (II List Pawła do Tesaloniczan 2:10).

W Liście św. Pawła do Rzymian 5:19 napisano, że przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Ten fragment mówi nam, że ponieważ wszyscy ludzie, niezależnie od ich własnych zamiarów, urodzili się z grzechem w tym świecie, to czyni ich grzesznikami, którzy nie mogą nie grzeszyć przez całe życie. Krótko mówiąc, nikt nie może powiedzieć: “Jestem bezgrzeszny”, nie oczyściwszy się ze wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w potężną ewangelię wody i Ducha.

A jednak niektórzy ludzie ośmielają się mówić: “Jestem bezgrzeszny”, chociaż nie wierzą w prawdziwą ewangelię. Pan nam powiedział, że prawdziwa miłość Boża nie może zamieszkać w sercach tych, którzy wciąż twierdzą, że są bezgrzeszni, nie mając wiary w ewangelię wody i Ducha. Jeśli mówicie Bogu, że nie macie żadnego grzechu, chociaż naprawdę grzech jest w waszych sercach, to jak może miłość Boża wejść do takiego serca?

Biblia mówi nam, że prawdziwa miłość Boża nie może wejść do serc tych, którzy wcale nie znają prawdy ewangelii wody i Ducha, a wciąż mówią Bogu, że nie mają żadnego grzechu. Jego miłosierna miłość przychodzi tylko w serca tych grzeszników, którzy wyznają przed Panem, że mają grzech, i daje im ewangelię wody i Ducha, prawdę przebaczenia grzechów. Tu musimy zwrócić szczególną uwagę na słowo “jeśli”, wykorzystane przez apostoła Jana.

Nasz Pan daje zbawienie istnego przebaczenia grzechów tylko tym grzesznikom, którzy szczerze wyznają przed Nim, że są grzesznikami. Bóg jest wierny i sprawiedliwy, dlatego On przyszedł do nas na tę ziemię w ewangelii wody i Ducha, aby zmyć wszystkie nasze grzechy. Więc Pan powiedział, że tym, którzy mają grzech przed Nim, i wszystkim tym, którzy nie oszukują swoich serc, ale prawdziwie wyznają grzechy, On da błogosławieństwo zbawienia, które ich oczyści ze wszystkiego bezprawia.

Więc każdy grzesznik, który wciąż nie zna ewangelii wody i Ducha, musi się modlić: “Boże, popełniłem te grzechy przeciwko Tobie. Przez ten grzech, który odziedziczyłem po moich przodkach, po Adamie i Ewie, nie mogę nie grzeszyć przez całe swoje życie. Boże, wyznaję przed Tobą, że jestem skazany na piekło zgodnie z Twoim Prawem. Proszę zbaw mnie, grzesznika, który idzie do piekła, od wszystkich moich grzechów!”

Tym, którzy w ten sposób wyznają grzechy przed Bogiem i proszą o Jego miłosierne zbawienie, On da prawdziwe zbawienie, które dla nich przygotował. Aby zbawić wszystkich grzeszników od wszystkich grzechów, Bóg na pewien czas został człowiekiem. To Jezus Chrystus. On spełnił sprawiedliwość Bożą, przyjąwszy chrzest od Jana i poniósłszy wszelką karę za grzech, zabrawszy grzechy świata na Krzyż i przelawszy Swoją kosztowną krew. Jezus naprawdę zbawił całą ludzkość od wszystkich grzechów. Bóg dał Swoje doskonałe zbawienie każdemu, kto wierzy w tę prawdę. Darem zbawienia, które Bóg dał ludzkości, jest prawda, która do nas przyszła jako Słowo ewangelii wody i Ducha, dlatego poprzez wiarę w tę prawdę każdy grzesznik musi otrzymać od Boga przebaczenie grzechów i wysławiać Go.Więc wszyscy musimy wyznać swoje grzechy i zostać zbawieni od wszystkich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha


Jak ten fragment, nazywający
Boga “wiernym i sprawiedliwym”, został
spełniony w naszych sercach?
On się wykonał jako Prawda ewangelii
wody i Ducha, zmywającej
nasze grzechy.

W Pierwszym Liście św. Jana 1:9 napisano: “Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.” Tu zwrot “wierny i sprawiedliwy” pokazuje nam prawdę, że nasz Pan nie tylko raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, lecz także, kiedy został ofiarnie osądzony na Krzyżu za wszystkie nasze grzechy, naprawdę spełnił Swoją obietnicę dla wszystkich wierzących w Niego. Krótko mówiąc, poprzez ewangelię wody i Ducha nasz Pan od razu spełnił całą sprawiedliwość Bożą.

To, że Bóg jest “wierny”, oznacza, że On jest prawdziwy, nie fałszywy. To oznacza, że Bóg mówi: “Moja miłość, która was uratowała od wszystkich waszych grzechów, jest prawdziwa; nigdy nie jest fałszywa. Ja całkiem zbawiłem was wszystkich, ponieważ obiecałem wam to zrobić w Starym Testamencie. Posłałem Mojego Syna Jezusa Chrystusa jako waszego Zbawiciela i pozwoliłem Mu przyjąć chrzest od Jana, aby zabrać wszystkie wasze grzechy. On został osądzony za wszystkie wasze grzechy, przelał Swoją krew, aby dokładnie spełnić Moją obietnicę zbawienia.”

Kiedy grzesznicy wyznają przed Bogiem, że są grzesznikami, przyjmują Jego miłość i wyznają prawdę ewangelii wody i Ducha, wtedy mogą zostać zbawieni od wszystkich grzechów. Biblia mówi: “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Każdy, kto przyjmuje dar Boży z wierzącym sercem, otrzymuje życie wieczne, ale każdy, kto odrzuca ten dar, tę ewangelię wody i Ducha, będzie wrzucony do piekła na wieczne potępienie.

“W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (I List św. Jana 4:9). Miłość Boża objawiła się przez sprawiedliwą misję Jego Syna, zawierającą chrzest, który Jezus Chrystus przyjął od Jana Chrzciciela, i prawdę Jego krwi na Krzyżu.Kogo więc dotyczy Pierwszy List św. Jana 1:8-10?


Kogo dotyczy ten fragment
z I Listu św. Jana 1:8-10?
Ta prawda dotyczy dwóch kategorii ludzi:
wierzących w ewangelię wody i Ducha
oraz tych, którzy w nią nie wierzą.

To czyż ten fragment również dotyczy tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów? Czy tylko tych, którzy jeszcze nie otrzymali przebaczenia grzechów? Pan powiedział te słowa do dwóch kategorii ludzi: do tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, oraz do tych, którzy wciąż muszą je otrzymać.

W Pierwszym Liście św. Jana 1:9 napisano: “Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.” Najpierw zastosujmy ten fragment do tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Narodzeni ponownie, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, muszą wyznawać swoje grzechy na podstawie wiary w ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, muszą wyznawać swoje grzechy z wiarą w to, że Jezus już zmył wszystkie te grzechy Swoim chrztem i krwią na Krzyżu.

Niestety wielu chrześcijan dziś wierzy w nieprawdziwą doktrynę modlitw skruchy. Oni wierzą, że jeśli codziennie wyznają swoje grzechy i proszą, aby Bóg ich oczyścił z tych grzechów krwią Jezusa, to Bóg zmywa te grzechy zawsze, kiedy się modlą. Jeśli ludzie nie znają ewangelii wody i Ducha, nawet wierząc w Jezusa jako Zbawiciela, wyznają swoje grzechy i modlą się, aby On codziennie je zmywał, to cóż i jak musiałby Jezus uczynić w tym wypadku? Wtedy Jezus musiałby ponownie przychodzić na ten świat, znowu brać grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, jeszcze raz zostać ukrzyżowany i zmartwychwstać.

Ci tak zwani chrześcijanie-grzesznicy codziennie krzyżują Jezusa. Teraz musicie zrozumieć, że jeśli próbujecie oczyścić się ze swoich grzechów tylko poprzez wiarę w krew na Krzyżu, naprawdę nie wiedząc i nie wierząc w ewangelię wody i Ducha, to wreszcie traficie do pułapki świeckiej religii, z której będzie wam ciężko się wydobyć. Aby zmyć wszystkie grzechy, które popełniacie, czyż Jezus naprawdę musi ponownie przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela i przelać Swoją krew? Źle zrozumiawszy Jezusa i błędnie uwierzywszy w Niego, ludzie jeszcze po dziś dzień nie otrzymali przebaczenia wszystkich swoich grzechów.

Ale jeśli wierzycie w ewangelię wody i Ducha, to możecie raz na zawsze całkiem zmyć wszystkie grzechy swoich serc. Dlaczego? Ponieważ Jezus na zawsze wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, jak powiada nam Biblia: “Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:18). Więc ci z nas, którzy codziennie starają się zmyć swoje grzechy modlitwami skruchy, wciąż mając grzechy w swoich sercach, naprawdę każdego dnia popełniają wielki grzech przeciwko Bogu. Oni wciąż nie wierzą w ewangelię wody i Ducha.

A jednak ci, którzy nie wiedzą ewangelii wody i Ducha, przekręcają dzisiejszy fragment. Taka jest rzeczywistość dzisiejszego chrześcijaństwa. Myślą, że wierzą w coś podobnego do ewangelii wody i Ducha, ale naprawdę to wcale nie jest prawda. Zwolennicy religii, których teraz jest wielu w społecznościach chrześcijańskich, wiedzą i wierzą tylko w połowę Prawdy, ponieważ nie mają należnej wiedzy ewangelii wody i Ducha. A jednak nie poznali ewangelii wody i Ducha i ufają raczej chrześcijańskim doktrynom, aniżeli Słowu Bożej ewangelii wody i Ducha, dlatego żyją, nie dostrzegając własnej nagości duchowej.

Dlatego żyją przed Bogiem z nieprawdziwą wiarą. Oto dlaczego w tym świecie jest bardzo wielu chrześcijan, którzy nie wiedzą ewangelii wody i Ducha. Dlatego tu wyjaśniam, że ludzie mają grzech w sercu, jeśli nawet wierzą w Jezusa Chrystusa, ponieważ naprawdę nie wiedzą prawdy ewangelii wody i Ducha.

Chcę wam powiedzieć, że niektórzy z was mają tylko połowę wiary, i możemy to udowodnić za pomocą ewangelii wody i Ducha. Z całą pewnością mówię wam, że jeśli ktoś polega na własnych myślach i nie wierzy w prawdę, objawioną w ewangelii wody i Ducha, w ewangelii prawdy Bożej, to stanie się kłamcą przed Bogiem i otrzyma Jego straszne potępienie za grzechy. Dlatego staram się wytłumaczyć i wyjaśnić wam Pierwszy List św. Jana 1.

Wiara tylko w krew Jezusa na Krzyżu jako w zbawienie to fałszywa ewangelia, która daleko odeszła od świętej prawdy ewangelii wody i Ducha. Ta wiara tylko w chrześcijańskie doktryny jasno podkreśla jedynie krew na Krzyżu, lecz nie ewangelię wody i Ducha, a także jest błędna z punktu widzenia istnej prawdy.

Przez moje kazania już wyraźnie opowiedziałem wielu chrześcijanom po całym świecie, że Pan zmył wszystkie ich grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. A jednak wielu ludzi w tym świecie wciąż nie wie prawdy ewangelii wody i Ducha. Natomiast myślą, że mogą tak czy inaczej codziennie zmywać swoje grzechy i stawać się bliższymi do Boga tylko dzięki swoim modlitwom skruchy. Taka wiara jest bardzo błędna. Więc wielu dzisiejszych chrześcijan wciąż nie wierzy w ewangelię wody i Ducha i w wyniku tego naprawdę odeszło od prawdy zbawienia.

W Pierwszym Liście św. Jana 1:9 jasno napisano, że Pan już zmył nawet nasze codzienne grzechy, które co dzień popełniamy, że nasze serca mogą pozostawać bezgrzeszne, jeśli wyznajemy swoje codzienne grzechy według naszej wiary w ewangelię wody i Ducha. A jednak jeszcze po dziś dzień wielu ludzi nie zna ewangelii wody i Ducha i nie wierzy w nią, i dlatego podąża do własnej zagłady z powodu swoich grzechów; bardzo mi ich żal. Tacy ludzie błędnie wierzą, że przez swoje życie w tym świecie i aż do śmierci mogą zmywać swoje grzechy modlitwami skruchy: “Boże, proszę przebacz mi. Dziś znów zgrzeszyłem. Grzeszyłem od rana aż do tego nabożeństwa. Proszę przebacz mi.”

Odmawiając takie modlitwy skruchy, oni wierzą, że wszystkie ich grzechy zostały zmyte, kiedy się modlili, ale naprawdę grzechy wciąż pozostają w ich sercach. Jak już wcześniej powiedziałem, tacy ludzie są niewierzący przed Bogiem i popełniają wielkie grzechy przeciwko Niemu. Oni uparcie odrzucają bezwarunkową miłość Bożą, którą On nam darował przez doskonałą ofiarę Swojego Syna.Mówić, że nie zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, oznacza wyjawić, że naprawdę nie znamy samych siebie


Czy w tym świecie jest ktoś,
kto nie zgrzeszył?
Nie może być takiego człowieka.
Wszyscy ludzie są wielkimi grzesznikami,
którzy zgrzeszyli przeciwko Bogu.

W Pierwszym Liście św. Jana 1:10 napisano: “Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.” Wśród dzisiejszych ewangelików są tacy, którzy twierdzą, że nie grzeszą, ale to absurd. Grzechy, które ludzie popełniają, to nie tylko wykroczenia, popełnione przez ich uczynki, ale także złe myśli, powstające w ich myślach z powodu ich grzesznej natury. Czyż nie złościliście się na kogoś za to, że się spóźnił? Czyż nie nazywacie różnymi obelżywymi słowami kogoś, kto zajechał wam drogę? Czy w człowieku naprawdę może być coś szczególnego, przecież wszyscy mamy ciało? Mówić przed Bogiem, że nie grzeszymy, oznacza czynić Go kłamcą. Oto, co mówi nam Pierwszy List św. Jana 1:10.

Wszyscy ludzie grzeszą przeciwko Bogu do dnia swojej śmierci, dlatego Jezus wziął na Siebie od razu wszystkie grzechy ludzi tego świata, przyjąwszy chrzest, niósł te grzechy świata na Krzyż i przelał Swoją krew na Krzyżu, aby od razu zapłacić całą ich cenę. Oto doskonała miłość Boża dla nas i Prawda zbawienia, które całkiem zbawiło nas ewangelią wody i Ducha. Innymi słowy, miłość Boża objawiła się w chrzcie, który Jezus przyjął od Jana, w Jego krwi na Krzyżu i w Jego zmartwychwstaniu. To był jedyny należny sposób, w który On mógł spełnić całą sprawiedliwość Bożą (Ewangelia św. Mateusza 3:15).

Dobrze wiedząc, że ludzie są słabi oraz że nie możemy nie popełniać mnóstwa grzechów w tym świecie, nasz Pan, zanim został ukrzyżowany, najpierw wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, niósł te grzechy świata na Krzyż, przelał Swoją krew, zmył grzechy tych z nas, którzy wierzą, i raz na zawsze zabrał naszą karę za grzech. Urodziliśmy się na ten świat ze wszystkimi rodzajami grzechów, dlatego nie możemy nie grzeszyć, żyjąc w tym świecie. Dlatego właśnie Pan rozkazuje nam wyznawać swoje grzechy i wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wtedy nasz Pan uczyni nas doskonałymi poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha, prawdę, która zmyła nasze grzechy, która oczyściła nas od wszystkich naszych grzechów i bezprawia.

Już teraz musimy wyznać swoje grzechy z wiarą w ewangelię wody i Ducha, mówiąc: “Boże, nie potrafiłem żyć zgodnie z Twoim Prawem i zgrzeszyłem przeciwko Tobie.” Kiedy w ten sposób wyznamy swoje grzechy, miłość Boża pozwoli nam zrozumieć, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest, który przyjął od Jana w rzece Jordan, niósł te grzechy na Krzyż, przelał Swoją krew za nas i już odpokutował za wszystkie nasze grzechy, łącznie z tymi grzechami, i w ten sposób pokaże nam, że już staliśmy się bezgrzesznymi.

Krótko mówiąc, sprawiedliwi muszą również wyznawać swoje grzechy przed Bogiem, ale należy im robić to w swoich sercach z wiarą w ewangelię wody i Ducha, która im daje pewność przebaczenia nawet codziennych grzechów. Aby dać nam błogosławieństwo zbawienia, przebaczenia nawet naszych codziennych grzechów, nasz Pan przyjął chrzest od Jana, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał. Więc raz na zawsze zabrawszy wszystkie grzechy tego świata Swoim chrztem, a także poniósłszy te grzechy i przelawszy Swoją krew, nasz Pan spełnił przebaczenie grzechów, które stało się całą sprawiedliwością Bożą dla tych, którzy w nie wierzą. Ewangelia wody i Ducha, w którą wierzymy, to Prawda Boża i miłość zbawienia.Czy wierzycie w prawdę, objawioną w tej modlitwie wyznania grzechów?


Dlaczego nasz Pan na
zawsze wziął na Siebie grzechy świata
Swoim chrztem?
Ponieważ wiedział, że nie możemy nie
grzeszyć aż do śmierci.

Pierwszy List św. Jana 1 mówi jednocześnie do dwóch kategorii ludzi o prawdzie ewangelii wody i Ducha, która jest wcieleniem miłości Bożej. A jednak nawet teraz chrześcijanie po całym świecie wpadają w zamieszanie oraz dążą do własnej zagłady i wiecznej kary piekła, ponieważ nie potrafili poprawnie zrozumieć tych trzech wersetów z Pierwszego Listu św. Jana 1:8-10. W I Liście św. Jana 1:8 napisano: “Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.” Zobaczywszy ten fragment, niektórzy ludzie źle zrozumieli jego znaczenie, i myśląc, że to całkiem naturalne, że grzeszą, jeśli nawet wierzą w Jezusa, oni dobrowolnie zgodzili się pozostać grzesznikami. Ale takie rozumienie i wiara są niepoprawne.

Czy to normalne, że człowiek wciąż ma grzech w sercu, nawet uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha? Nie, to nie jest normalne! Każdy, kto twierdzi, że zna ewangelię wody i Ducha, a jednak mówi, że w jego sercu wciąż jest grzech, naprawdę nie wierzy w Prawdę zbawienia. Ale ci, którzy wierzą, że prawda ewangelii wody i Ducha całkiem przebaczyła wszystkie ich grzechy, to ci, czyje grzechy naprawdę są zmyte. Więc Pierwszy List św. Jana 1 dotyczy dwóch kategorii ludzi.

Apostoł Jan wykorzystuje słowo “jeśli”, ponieważ wielu ludzi weszło do kościoła Bożego i udawało sprawiedliwych, nawet nie poznawszy ewangelii wody i Ducha ani nie otrzymawszy przebaczenia grzechów. Ale on naprawdę chciał, aby otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w prawdę ewangelii wody i Ducha. On również szczerze życzył tego wszystkim ludziom całego świata.A teraz rozpatrzmy dokładniej Pierwszy List św. Jana 8-10


Jak powinniśmy
wyznawać swoje grzechy?
Musimy wyznawać swoje grzechy z wiarą
w ewangelię wody i Ducha.

Ten fragment naucza nas, jak ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, muszą wyznawać swoje grzechy przed Bogiem, kiedy popełniają grzechy, i pokazuje nam, że w taki sposób mogą uwolnić się od ciemności, która wynikła wskutek naszych wykroczeń.


IJeśli ten, kto wierzy w
ewangelię wody i Ducha, popełnia grzech,
czy zostaje grzesznikiem?
Nie.

Czytając dzisiejszy fragment z Pisma Świętego, a zwłaszcza tę część, gdzie napisano: “Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy”, jeszcze raz się zaplątujemy. Pierwsze pytanie: czy naprawdę ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą znowu mieć grzech w sercu. Oczywiście, ci, którzy we właściwy sposób poznali Jezusa Chrystusa i wierzą w ewangelię wody i Ducha, naprawdę nie mają żadnego grzechu w sercu. Przecież mocą ewangelii wody i Ducha nasz Pan raz na zawsze zmył grzechy wszystkich ludzi i poniósł całą karę za grzechy.

Biblia mówi nam, że poprzez ewangelię wody i Ducha Bóg uwolnił od wszystkich grzechów tych, którzy wierzą w to światło prawdy i podążają za nim. A teraz wróćmy do pytania, które zadaliśmy przed chwilą: Kiedy ludzie, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, znów grzeszą, czyż oni ponownie zostają grzesznikami? Nie, tego nigdy nie będzie. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, zawsze pozostają ludźmi bezgrzesznymi.

Kiedy zastosowujemy ten fragment do ludzi, którzy jeszcze muszą uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, on się staje kryterium ich duchowego stanu. Czytając ten fragment, oni nie mogą zaprzeczyć przed Bogiem, że są grzesznikami, skazanymi na piekło. Wtedy Bóg pokaże Swoje miłosierdzie dla nich poprzez ewangelię wody i Ducha. Więc możemy wyjaśnić Pierwszy List św. Jana 1:8 jako fragment, przez który Bóg woła grzeszników do nawrócenia i uwolnienia się od wszystkich grzechów poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię.

Ale, jak już wcześniej powiedziałem, niektórzy ewangelicy twierdzą, że nie mają żadnego grzechu, aczkolwiek nie znają ewangelii wody i Ducha. Tacy ludzie oszukują samych siebie, ponieważ nie znają prawdy. Nigdy nie potrafią otrzymać przebaczenia grzechów, ponieważ się mylą. Ten fragment naprawdę mówi chrześcijanom-grzesznikom, że po to, aby przebywać w świetle Prawdy, muszą najpierw otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Więc ten fragment z Pierwszego Listu św. Jana 1:8, gdzie napisano: “Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy”, nie oznacza, że wierzący w moc ewangelii wody i Ducha jeszcze raz zostaną grzesznikami, jeśli ponownie zgrzeszą. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie mają żadnego grzechu. Musimy wiedzieć, że jeśli ktoś, kto wierzy w ewangelię wody i Ducha, grzeszy, to musi najpierw wyznać swoją winę i zrozumieć, że tego grzechu nie ma w jego sercu, że on już został zmyty mocą ewangelii wody i Ducha. Tylko wówczas potrafią uwolnić się od wszystkich swoich wad poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Oto prawda, którą nasz Pan pozwala zrozumieć nam wszystkim w Pierwszym Liście Jana 1:8-10. Więc kiedy grzeszymy przeciwko Bogu, musimy dokładnie wyznać swoje grzechy i wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Pan mówi nam, że takie wyznanie wiary jest prawidłową modlitwą wyznania grzechów. Apostoł Jan doradza nam nie żyć z naszymi codziennymi grzechami, które bez ustanku popełniamy, ale uwolnić się od panowania ciemności poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Ci z nas, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, nigdy jeszcze raz nie zostaną grzesznikami po tym, jak ponownie popełnią grzech przeciwko Bogu. Ci, którzy kiedyś uwierzyli w ewangelię wody i Ducha, dzięki tej wierze na zawsze stali się bezgrzesznymi. Teraz my, wierzący w tę ewangelię wody i Ducha, musimy zrozumieć, że już zostaliśmy dziećmi Bożymi, na pewno stawszy się bezgrzesznymi poprzez wiarę.

Apostoł Jan doradza nam wszystkim wyznawać swoje grzechy i chce podzielić się swoją wiarą ze wszystkimi nami, abyśmy mogli przebywać i żyć w Bożym świetle Prawdy, a także mieć prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem.

Jakże on wierzył w Boga? Jaka była jego wiara? Jego wiara bardzo się różniła od wiary dzisiejszych chrześcijan. Czym więc się różniła? Dzisiejsi chrześcijanie wierzą tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, a Jan wierzył w Jezusa, który przyszedł w wodzie, we krwi i w Duchu (I List św. Jana 5:4-8). Innymi słowy, on wierzył w ewangelię wody i Ducha, podobnie jak wierzymy my, narodzeni ponownie.

To cóż? Czyż jego wiara nie różniła się od wiary dzisiejszych chrześcijan? Bardzo się różniła. Dlatego wyniki wiary w Jezusa Chrystusa również były inne. Wiara apostoła Jana była doskonała, a jego serce pozostawało bezgrzeszne we wszystkich okolicznościach, dlatego on nie bał się Boga (I List św. Jana 4:18).

Cóż z dzisiejszymi chrześcijanami? Kiedy dzisiejsi chrześcijanie grzeszą, czyż nie mają grzechu w swoich sercach? Na pewno mają grzech. I zamiast nie bać się Boga, naprawdę boją się Go.

Teraz otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, przyjąwszy tę samą wiarę, którą miał apostoł Jan. Ale nawet w ten sposób otrzymawszy wieczne przebaczenie grzechów, wszystko jedno przedłużamy grzeszyć, ponieważ nasze ciało jest słabe. Dlatego musimy rozmyślać nad tą prawdą ewangelii wody i Ducha zawsze, kiedy grzeszymy. Dlatego, nawet będąc bezgrzesznymi, uwalniamy się od ciemności, wyznając nasze codzienne grzechy.

Gdybyśmy nie musieli znowu grzeszyć, nie musielibyśmy już odmawiać przed Bogiem modlitw wyznania grzechów. Więc ci, którzy nie wyznają swoich wad przed Bogiem, są ludźmi, którzy kochają ciemność. Moc modlitw wyznania grzechów wierzących w ewangelię wody i Ducha jest objawiona jako prawda, która im pozwala żyć w światłości Bożej. Takie modlitwy wyznania grzechów sprawiedliwych jeszcze więcej objawiają moc ewangelii wody i Ducha. A jednak nawet teraz wielu ludzi wciąż nie zna tej prawdy ewangelii wody i Ducha, i dlatego oni pozostają w ciemności ze wszystkimi grzechami w swoich sercach. Ci ludzie muszą naprawdę poznać ewangelię wody i Ducha.

Modlitwy wyznania grzechów nie odnoszą w ogóle żadnego skutku bez ewangelii wody i Ducha. Ci, którzy odmawiają modlitwy wyznania grzechów, podczas gdy ich serca wciąż pozostają grzeszne, nie mają żadnego pozytywnego skutku swoich modlitw, jeśli najpierw nie uwierzą w ewangelię wody i Ducha.


Kiedy grzeszą wierzący w
ewangelię wody i Ducha, czy to oznacza,
że w ich sercach znowu jest grzech?
Nie, ich serca wciąż pozostają
bezgrzeszne.

Całe Słowo Biblii jest mapą zbawienia poprzez miłość prawdy. Przeczytawszy tylko jeden werset z Pierwszego Listu św. Jana 1:8, gdzie napisano: “Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy”, naprawdę możemy pomyśleć, że to normalne, jeśli nawet chrześcijanie zawsze mają grzech. Ale Pan mówi nam, że nasze grzechy zostały zmyte nie tylko krwią na Krzyżu. Tylko poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha, w to objawienie miłości Bożej, wszystkie nasze grzechy zostały zmyte mocą tej ewangelii. Jeśli nawet grzeszymy, Pan już zmył wszystkie nasze grzechy, dlatego ci z nas, którzy wierzą, pozostają bezgrzeszni. Więc musicie najpierw poznać i uwierzył, że Bóg uczynił was bezgrzesznymi.

A teraz musimy pomyśleć nad tym, jak nam należy zrozumieć i wytłumaczyć dzisiejszy fragment z Pisma Świętego. Pierwszy List św. Jana 1:8-10 można zrozumieć tylko z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Nasz Pan dał nam Słowo ewangelii wody i Ducha, abyśmy zawsze z wiarą żyli w Jego jaskrawym świetle prawdy; dlatego On dał nam to Słowo prawdy. Dzisiejszy urywek mówi nam, że chociaż zostaliśmy dziećmi światła poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, nadal możemy żyć w ciemności i grzeszyć, i dlatego musimy znaleźć prawdziwe światło, czyniąc należne wyznanie grzechów przed Bogiem w wierze.

Ci, którzy wierzą w Słowo Prawdy, wyznają, że nie mogą nie grzeszyć aż do śmierci. Więc my, sprawiedliwi, nie możemy powiedzieć Bogu dzisiaj, że nie zgrzeszyliśmy w naszym życiu. Dzisiejszy fragment z Pisma Świętego wzywa nas do wyznania przed Bogiem nie tylko swoich grzechów, lecz także tego, że z natury swojej jesteśmy grzesznikami, a także do nawrócenia do prawdziwego Boga poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Musimy przebywać w świetle, szczerze wyznając swoją winę przed Bogiem, i odnawiać to światło, ponownie wyznając światłość prawdziwej ewangelii, ponieważ grzech pozostaje grzechem przed Bogiem.


Czy wszyscy chrześcijanie powinni
należnie zrozumieć I List św. Jana 1:8-10,
aby poprawnie wierzyć w niego?
Tak. Muszą poprawnie zrozumieć ten fragment
według ewangelii wody i Ducha
i uwierzyć w prawdę.

Musimy poprawnie zrozumieć Pierwszy List św. Jana 1:8, gdzie jest napisano: “Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu”, ponieważ werset 8 dalej mówi, że w takim wypadku “nie ma w nas prawdy.” Tu “prawda” to ewangelia wody i Ducha, i ten fragment oznacza, że Bóg miłości całkiem przebaczył wszystkie nasze grzechy mocą prawdy ewangelii wody i Ducha.

Jeśli narodzeni ponownie nie uważają grzechu za grzech, gdy go popełniają, to obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. Jeśli wierzący w ewangelię wody i Ducha grzeszą, to muszą we właściwy sposób wyznać grzechy przed Bogiem, aby przebywać w doskonałej ewangelii: “Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, popełniwszy takie a takie wykroczenia.” Zawsze, kiedy grzeszymy, musimy w taki sposób wyznawać to przed Bogiem. Wtedy zmożemy uwolnić się od wszystkich swoich grzechów, ponieważ nasz Bóg Wszechmogący będzie świadczyć o nas Swoim Słowem, że On już zmył wszystkie nasze grzechy mocą ewangelii wody i Ducha, którą dał nam.

Dane przez Boga prawdziwe Słowo wody i Ducha zawsze przebywa w naszych sercach, i dlatego możemy uczynić należne wyznanie grzechów. Musimy pamiętać, że tym prawdziwym Słowem wody i Ducha Bóg oczyścił nas od wszelkiego zła. Tą prawdziwą ewangelią nasz Pan całkiem zmył wszystkie grzechy, które my, ludzie, popełniamy przez całe życie. Wyznanie grzechów z wiarą w to Słowo jest poprawne.

Innymi słowy, wyznanie grzechów, o którym apostoł Jan mówi w I Liście św. Jana, oznacza nie tylko modlitwy skruchy, które przynoszą Bogu ludzie, mający grzech w sercu. Musimy zrozumieć, że istnieje ogromna różnica między wyznaniem codziennych grzechów wierzących w ewangelię wody i Ducha a modlitwami skruchy tych, którzy nie poznali mocy ewangelii wody i Ducha. Te dwa wyznania są całkiem odmienne.

Każdy, kto ma grzech w sercu, niezależnie od tego, czy wierzy w Jezusa jako swojego Zbawiciela, wciąż żyje pod gniewem Bożym. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć oraz że żaden grzech nie zostanie zmyty, jeśli nie zapłacimy jego ceny życiem: “bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (List św. Pawła do Hebrajczyków 9:22). Więc jeśli człowiek nawet opłakuje swoje codzienne grzechy i stale odmawia modlitwy skruchy, te grzechy nie znikną. Więc on nie ma innego wyboru, tylko nadal żyć w niepewności.

A ci, którzy przebywają w Prawdzie ewangelii wody i Ducha, przeciwnie, przedłużają żyć w świetle prawdy, wyznając wszystkie grzechy, popełnione w swoim codziennym życiu, i wierząc w ewangelię wody i Ducha. Więc wszyscy ludzie muszą uwolnić się od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w tę potężną ewangelię. Chrześcijanie muszą żyć w jaskrawej prawdzie ewangelii wody i Ducha z wiarą. Jeśli czynimy zło przeciwko Bogu lub innym ludziom, to musimy wyznać wszystkie swoje grzechy i zmyć je wiarą w prawdziwą ewangelię, zanim pójdziemy dalej.


Czy należy nam poznać należne
wyznanie grzechów przed Bogiem?
Tak, musimy nauczyć się czynić poprawne
wyznanie grzechów w ewangelii
wody i Ducha.

My, ludzie, popełniamy różne grzechy przeciwko Bogu. Przede wszystkim, największym ze wszystkich złych czynów, które grzesznicy popełniają przeciwko Bogu, jest grzech niewiary w głoszoną im ewangelię wody i Ducha. To jest grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy, kto poznał i zrozumiał Słowo ewangelii wody i Ducha, musi uwierzyć w nie, ponieważ inaczej nigdy nie otrzyma od Boga przebaczenia grzechów. Innym śmiertelnym grzechem, który grzesznicy popełniają mimo woli, jest grzech niezrozumienia ewangelii wody i Ducha i przeciwstawiania się jej. To są dwa śmiertelne grzechy, popełniane przez tych, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie. Będą wrzuceni do piekła, jeśli nie nawrócą się z tej złej drogi. Dlatego już teraz muszą się nawrócić z tej fałszywej drogi i uwierzyć w prawdziwą ewangelię wody i Ducha.

A gdy kto mówi, że wierzy w ewangelię wody i Ducha, lecz nie pracuje dla głoszenia tej ewangelii, również popełnia bardzo wielki grzech. I jeśli w Kościele Bożym przeszkadzamy głoszeniu ewangelii wody i Ducha, popełniamy wielki grzech przeciwko Bogu. To największe grzechy, które narodzeni ponownie mogą popełniać przed Bogiem. Musimy również wyznać ten grzech jako naszą winę. Oto poprawne wyznanie grzechów, które muszą czynić święci. My, święci i słudzy Boga, musimy wiedzieć, jak uczynić należne wyznanie grzechów.

Wszyscy musimy zrozumieć, co nam mówi ten fragment z Pierwszego Listu św. Jana 1:8-10, i wierzyć w jego słowa. Jeśli nie wyznajemy swoich grzechów i nie wiemy, jak uczynić poprawne wyznanie grzechów, to prawda Bożej ewangelii zbawienia nie przyjdzie do naszych serc. Chcę jeszcze raz powiedzieć wam, że “Bóg jest światłością.” Rozumiejąc, że Bóg naprawdę jest światłością, a także z wiarą w to, że Bóg jest miłością, musimy uczynić poprawne wyznanie grzechów, uznające za grzech wszystkie czyny ciemności, któreśmy popełnili.

Tu wszyscy musimy zrozumieć, że Bóg zmył wszystkie nasze grzechy światłem i miłością Jezusa, że zostaliśmy zbawieni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w to, i dlatego mamy jeszcze więcej przyczyn poznać poprawne wyznanie grzechów. Musimy wyznać, że z powodu naszego ciała często nie możemy nie chodzić w ciemności, żyjąc na tej ziemi, i wiedzieć, jak uczynić poprawne wyznanie grzechów z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Tylko wówczas zmożemy zostać naprawdę dojrzałymi chrześcijanami.

Dobrze wiedząc, że czasami nie możemy nie żyć w ciemności ciała na tej ziemi, nasz Pan dał nam Słowo ewangelii wody i Ducha. Bóg pozwolił nam wszystkim patrzeć na Pana naszymi oczami wiary w ewangelię wody i Ducha i żyć w świetle prawdy. Nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy Swoją potężną ewangelią. Więc możemy naprawdę oczyścić się ze wszystkich grzechów, które popełniamy w naszym życiu, ale najpierw musimy uczynić poprawne wyznanie grzechów przed Bogiem i uwierzyć w Niego.

Tylko poprzez wiarę w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha raz na zawsze ubraliśmy się w łaskę przebaczenia naszych grzechów. Bóg chce, abyśmy na zawsze zmyli wszystkie swoje codzienne grzechy poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. W swoim życiu przed Bogiem w tym świecie musimy wierzyć w daną przez naszego Pana ewangelię wody i Ducha, nasze serca muszą odczuwać, że On zmył wszystkie nasze grzechy, i musimy uczynić poprawne wyznanie grzechów z tą wiarą. Nasz Pan, który stał się naszym światłem, pozwolił nam iść za Nim, jeśli wszyscy naprawdę rozmyślamy nad Słowem ewangelii wody i Ducha, którą On dał nam, i potwierdzamy przebaczenie grzechów w swoich sercach.

Czynić to, czego nie należy nam robić przed Bogiem, oznacza popełniać grzech przed Nim. Zawsze, kiedy popełniamy grzech przeciwko sobie lub przeciwko Bogu, tylko wyznawszy swoją winę przed Bogiem czy innymi ludźmi, możemy uczynić poprawne wyznanie grzechów. Innymi słowy, musimy wyznać, że nie możemy nie grzeszyć aż do śmierci. Wyznanie grzechów, o którym mówi dzisiejszy fragment z Pisma Świętego, to nie modlitwy skruchy, którymi ludzie wyznają tylko codzienne grzechy. Prawdziwe wyznanie grzechów świętych to wyznanie swojej prawdziwej natury, a także grzechów, które popełniliśmy, zgodnie z naszą wiarą w ewangelię wody i Ducha, która raz na zawsze oczyściła wszystkie grzechy całego naszego życia.

Więc wyznanie grzechów bez wiary w zbawienie wody i Ducha nie jest ani wyznaniem grzechów, którego Bóg chce od nas, ani w ogóle poprawnym wyznaniem grzechów; także musimy nie tylko wyznać przed Bogiem grzechy, które popełniliśmy, lecz z naszą wiarą w ewangelię wody i Ducha, którą On dał naszym sercom, poprawnie wyznać również swoją wiarę przed Nim. Innymi słowy, musimy zrozumieć, że właśnie poprzez ewangelię wody i Ducha Pan nas zbawił. Nasz Pan darował nam Swoją łaskę przez to poprawne wyznanie grzechów, abyśmy dzięki ewangelii wody i Ducha zawsze mogli się uwolnić od ciemności. Krótko mówiąc, prawdziwa spowiedź składa się z wyznania przed Bogiem naszych grzechów i naszej poprawnej wiary w ewangelię wody i Ducha.

Zbawienie, które Bóg dał nam, raz na zawsze zmyło nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha, i wszystko to zostało rzeczywistością dzięki wyznaniu tego, że jest nam przeznaczone grzeszyć do końca tego świata, dlatego On wezwał nas do wyznania grzechów i wiary w tę prawdę. W podobny sposób lud Izraela patrzył na węża na palu (IV Księga Mojżeszowa 21:8-9, Ewangelia św. Jana 3:14). Ten wąż na palu, oznaczający Jezusa Chrystusa, zabrał wszystkie przekleństwa ich grzechów. Podobnie jak Słowo Boże obiecało nam, że ten, kto popatrzy na tego węża, zostanie przy życiu, tak samo Bóg wezwał nas do wiary w Pana i wyznania naszych grzechów z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha, i dlatego zawsze, kiedy grzeszymy w naszym życiu, jeśli wyznajemy te grzechy, zobaczymy łaskę przebaczenia grzechów i nasze grzechy zostaną zmyte.

A teraz musimy zawsze wierzyć w ewangelię wody i Ducha i przebywać w tym świetle. W ten sposób możemy uwolnić się od wszystkich swoich grzechów i żyć, zawsze mając współuczestnictwo wiary z Bogiem w Prawdzie. Sprawiedliwi muszą żyć, zawsze czyniąc prawdziwe wyznanie grzechów przed Bogiem. Więc musimy poznać, jak uczynić to prawdziwe wyznanie wiary przed Bogiem, i uwierzyć w tę prawdę.


Czy musimy wiedzieć, jak uczynić
poprawne wyznanie grzechów?
Tak, ponieważ tylko wówczas zmożemy
prowadzić należne życie wiary
do końca tego świata.

Ci, którzy wiedzą, jak uczynić poprawne wyznanie grzechów przed Bogiem, mogą żyć z Bogiem do końca tego świata. Dlatego musimy wyznać przed Panem wszystkie grzechy, które popełniliśmy. Jeśli zgrzeszyliśmy przeciwko Kościołowi, musimy wyznać również i to. Oprócz tego, musimy również wyznać wszystkie wykroczenia, które popełniliśmy przeciwko sobie, ponieważ tylko wówczas zmożemy mieć współuczestnictwo ze sobą. Wszystkie te wyznania grzechów bazują na naszej wierze w ewangelię wody i Ducha.

A jednak w dzisiejszym chrześcijaństwie większość ludzi natomiast tylko odmawia modlitwy skruchy, mówiąc, że zgrzeszyli przeciwko Bogu. Ale takie modlitwy skruchy bez wiary w ewangelię wody i Ducha nie mogą być prawdziwym wyznaniem grzechów. Te modlitwy skruchy nie mają nic wspólnego z Bogiem, ponieważ są odmawiane przez ludzi tylko po to, aby zadowolić swoje religijne emocje, lecz nie po to, aby uczynić prawdziwe wyznanie grzechów.

Bóg naprawdę jest światłem Prawdy, dlatego tą miłością Prawdy On raz na zawsze zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Poprzez wiarę w tę prawdziwą ewangelię i poprzez wyznanie naszych wad możemy mieć prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem. Więc w swoim życiu w tym świecie, gdy wpadamy do ciemności, popełniamy złe czyny przeciwko Bogu lub innym, musimy zawsze wyznawać, że takie czyny naprawdę są grzeszne, że naprawdę nie zmogliśmy żyć w świetle. W ten sposób możemy uczynić poprawne wyznanie grzechów, ponieważ zostaliśmy dziećmi Bożymi poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię Jego zbawienia. Wyznając wszelką ciemność, którą mamy wewnątrz, możemy spełnić nasze posłannictwo światła, ponieważ naprawdę jesteśmy światłem tego świata, narodzonym od Boga.

Czy teraz możecie zrozumieć prawdę ewangelii wody i Ducha? Czy zostaliście bezgrzesznymi poprzez wiarę w tę doskonałą ewangelię? Jeśli tak, to czy naprawdę zachowujemy się normalnie, jeśli ignorujemy swoje codzienne grzechy, ponieważ wierzymy w ewangelię wody i Ducha? Bynajmniej. Nawet zostawszy sprawiedliwymi przed Bogiem, wciąż przedłużamy grzeszyć i popełniać złe czyny, i dlatego nie możemy twierdzić, że nie zgrzeszyliśmy. Kiedy grzeszymy przeciwko Bogu, musimy wyznać przed Nim, że zgrzeszyliśmy, wyznać to w naszym sumieniu i w sercu, a także swoimi ustami.

Prawdę mówiąc, żyjąc w tym świecie wszyscy na pewno popełniamy wiele złych czynów i mamy wiele złych myśli. Ile mamy wad cielesnych? Jak lekko jest nam popełnić mnóstwo grzechów swoim ciałem? Czyż nie taka jest nasza istna natura przed Bogiem? —Oczywiście, jesteśmy właśnie tacy.—Musimy uczynić poprawne wyznanie grzechów, wierząc w ewangelię wody i Ducha.

Ale jeśli mówimy, że przebywamy w świetle, a jednak nie wyznajemy swoich złych czynów, aczkolwiek popełniliśmy je w swoim życiu, to nie możemy mieć należnego współuczestnictwa z Bogiem. Jeśli nie spełnialiśmy dobrych czynów, które zbawiają dusze przed Bogiem, a natomiast popełnialiśmy grzech, egoistycznie pragnąc własnej korzyści, i złamaliśmy prawo Boże, to popełniliśmy zło przeciwko Bogu.

Gdy ktoś popełnia takie złe czyny, musi wyznać przed Panem, że zrobił to wszystko; jak więc może powiedzieć Bogu: “Nigdy nie grzeszyłem”? Sprawiedliwi naprawdę oczyścili się ze wszystkich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, ale czyż teraz nie dopuszczają się złych czynów? W rzeczywistości popełniają złe czyny, ale nasz Pan zmył nawet te grzechy.

Nasz Pan wymazał wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha, dlatego jeśli wyznajemy przed Nim, że popełniliśmy te złe czyny zawsze, kiedy je popełniamy, to możemy mieć rzeczywiście dogłębne, osobiste stosunki i prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem. Czyniąc to prawdziwe wyznanie grzechów, sprawiedliwi mogą zawsze mieć prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem. To zostaje możliwe tylko dlatego, że Pan już zmył wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Nasz Pan rozwiązał problem grzechów świata, przyjąwszy chrzest od Jana i przelawszy Swoją krew, dlatego poprzez wiarę w tę prawdę ewangelii już zostaliśmy dziećmi światła przed Bogiem. A po to, aby żyć w tym świetle, musimy uczynić poprawne wyznanie grzechów.


Czy możemy powiedzieć, że
nie zgrzeszyliśmy, jeśli naprawdę
popełniliśmy grzech?
Nie, przecież to oznacza dopuszczać się jeszcze
jednego grzechu przed Bogiem.

Jeśli wciąż twierdzimy przed Nim: “Nigdy nie grzeszyłem; nie popełniłem nic niepoprawnego”, mimo że wszyscy popełniamy różne grzechy przeciwko Bogu, to oznacza, że mamy nieprawdziwą wiarę. Codziennie grzeszymy przeciwko Bogu i popełniamy różne złe czyny, dlatego nie możemy tak głupio twierdzić przed Bogiem, że nigdy nie grzeszyliśmy. Twierdzić, że nie zgrzeszyliśmy, kiedy naprawdę grzeszymy, oznacza bezwstydnie Go oszukiwać.

Więc musimy widzieć wszystkie nasze winy swoim sercem i wyznawać je z wiarą w ewangelię wody i Ducha, zanim pójdziemy dalej. Tylko wówczas prawda zmoże przebywać w naszych sercach, i tylko wtedy Słowo ewangelii wody i Ducha zawsze będzie nas skierowywać.

Podczas gdy naprawdę jesteśmy niesprawiedliwi, nasz Pan zawsze jest sprawiedliwy. Pan naprawdę zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i uczynił nas bezgrzesznymi. Oto jak sprawiedliwość naszego Pana jest objawiona przez takie niesprawiedliwe stworzenia, które popełniają mnóstwo grzechów, i właśnie tak On będzie jeszcze więcej wysławiany i wywyższany przez nas. W gruncie rzeczy jesteśmy grzeszni, i właśnie dlatego uwierzyliśmy w naszego Pana, a także wielbimy i dziękujemy Bogu za Jego łaskę zbawienia.

Nasz Pan już zmył wszystkie nasze grzechy i całkiem zbawił nas od wszystkich grzechów z Jego miłości do nas, dlatego teraz możemy zawsze wysławiać Boga, i rzeczywiście wysławiamy Go wiecznie. Lubimy naszego Pana i wielbimy Go, ponieważ Jego miłość jest naprawdę wielka. Z innej strony, nie możemy nie popełniać mnóstwa złych czynów, i właśnie dlatego jeszcze bardziej wdzięczni jesteśmy za miłość naszego Pana, jeszcze bardziej wielbimy i wysławiamy Go, a także pragniemy jeszcze częściej spełniać tylko Jego wolę.

Otrzymawszy przebaczenie naszych grzechów, jeszcze lepiej poznajemy własną słabość i grzechy, i to pomaga nam rzadziej dopuszczać się grzechu. Ale jeśli rzadziej popełniamy grzech, zaczynamy również mniej dziękować za łaskę zbawienia, którą Bóg nam darował. Zawsze, zbierając się razem, aby wielbić Boga, wysławiamy naszego Pana i naprawdę chwalimy Go i oddajemy Mu cześć. Wysławiamy Boga za wszelką Jego miłość i błogosławieństwo, za to, że On zbawił nas od wszystkich naszych grzechów ewangelią wody i Ducha, za to, że w ten sposób uczynił nas Swoimi dziećmi, a także za to, że został naszym własnym Pasterzem i chroni nas.

Widząc naszą własną słabość, zaczynamy jeszcze więcej wysławiać naszego Pana. Gdybyśmy nie byli niedoskonali, nie wysławialibyśmy Boga za to, co On zrobił dla nas. Jesteśmy niedoskonali, a Bóg pobłogosławił takich ludzi, jak my, i właśnie dlatego wysławiamy naszego Pana swoimi piosenkami.

Dlatego ci, którzy nie przyjmują prawdy ewangelii wody i Ducha, nie mogą we właściwy sposób zrozumieć tego fragmentu z Pierwszego Listu św. Jana 1:8. Wierzący w prawdziwą ewangelię wyznają, że są słabymi i niedoskonałymi stworzeniami. Jeśli ktoś mówi Bogu, że nie zgrzeszył, a naprawdę popełnił grzech, to oszukuje samego siebie i Boga. Tacy ludzie nie mogą przebywać w Prawdzie ewangelii wody i Ducha.

Z innej strony, jeśli my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, grzeszymy przeciwko Bogu oraz innym ludziom, to musimy tylko wyznać, że ponownie zgrzeszyliśmy, i jeszcze raz przyjąć tę prawdę ewangelii z wiarą. Zawsze, kiedy wyznajemy swoją grzeszną naturę i wykroczenia, Duch Święty w nas od razu świadczy: “Wodą i Duchem Ja zmyłem wszystkie wasze grzechy, w tym nawet te grzechy.” Więc poprzez wiarę w to Słowo oczyszczamy się i zaczynamy przebywać w świętej Prawdzie, niezależnie od tego, co uczyniliśmy.

Przed Bogiem jesteśmy jedynie grzesznikami, którzy przedłużają grzeszyć aż do dnia swojej śmierci. A jednak pomimo tego nasz Pan już raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Przyjąwszy chrzest i cierpienia na Krzyżu, Jezus dał prawdziwe życie wszystkim wierzącym w tę prawdziwą ewangelię. Dlatego musimy uczynić to poprawne wyznanie grzechów przed Bogiem, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, aby mieć prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem, musimy szczerze wyznać przed Nim wszystkie grzechy, które popełniamy.


Czy teraz wasze dusze
uświęciły się poprzez wiarę?
Poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha
nasze dusze stały się święte.

Jaka teraz jest wasza wiara? W jakim jest stanie? Czy otrzymaliście przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha? Czy rozumiecie Słowo ewangelii wody i Ducha?

Jeśli tak, to już zostaliście sprawiedliwymi przed Bogiem. Ale nie należy wam zapominać, że wciąż nie możecie nie grzeszyć z powodu słabości swojego ciała. Wy również dopuszczacie się złych czynów, a to nic innego jak ciemność. Spełnienie dobrych czynów to światłość. Spełniając swoje posłannictwo jako światłość tego świata przed Bogiem, musimy zbawiać dusze, głosząc im ewangelię wody i Ducha. Ale pozostawać w ciemności i popełniać złe czyny dla nas oznacza zabijać dusze ludzi. Dzisiejszy fragment z Pisma Świętego mówi, że jeśli naprawdę wierzycie w Słowo ewangelii wody i Ducha, to musicie wyznać grzechy i złe czyny, które popełniacie w swoim codziennym życiu, i żyć tą wiarą. Więc zawsze, kiedy rozumiemy, że uczyniliśmy coś złego, musimy wyznawać to przed Bogiem.

Więc wyznając, że zgrzeszyliśmy, oraz wierząc w ewangelię wody i Ducha, którą Bóg dał nam, musimy uwolnić się od wszelkiego tego zła i ciemności. Jeszcze raz wspominając, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy, musimy żyć w świetle Bożym, wierząc i wyznając ewangelię wody i Ducha. Oto jak możemy bez ustanku składać Bogu ofiarę czci w naszym codziennym życiu wiary (List św. Pawła do Hebrajczyków 13:15). Więc możemy przebywać w świetle i spełniać czyny, które naprawdę zbawiają dusze ludzi. Nasz Pan naprawdę pozwolił nam zawsze żyć w świetle. Przez to istne wyznanie grzechów możemy naprawdę uwolnić się od wszystkich swoich grzechów i sprawić radość naszemu Panu.


Dlaczego mówimy, że ewangelia
wody i Ducha jest wierna?
Ponieważ wszyscy naprawdę uwolniliśmy się
od wszystkich swoich grzechów poprzez
wiarę w tę ewangelię.

Dlatego werset 9 mówi nam: “Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.” Głównym celem tego fragmentu jest pozwolić nam poznać i prowadzić życie istnego wyznania grzechów, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Ale jeśli człowiek źle rozumie ten fragment, to może myśleć, że w taki sposób można zmywać swoje grzechy, a więc dziś przez takie nieprawdziwe przekonania wielu ludzi błędnie wierzy i często szuka zbawienia w modlitwach pokuty.

Innymi słowy, jeśli ktoś wyznaje swoje grzechy, to nie oznacza, że w tym momencie nasz Pan po prostu zmywa jego wykroczenia. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg oczyści nas ze wszystkich nieprawości za pomocą Słowa ewangelii wody i Ducha, i tylko pod warunkiem, że wierzymy w tę ewangelię.

Prawdziwa ewangelia wody i Ducha urzeczywistniła się 2000 lat temu, kiedy nasz Pan przyszedł na tę ziemię, raz na zawsze zabrał grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela w wieku 30 lat, niósł te grzechy świata na Krzyż, został ukrzyżowany po 3 latach i zmartwychwstał. Przez “czyn sprawiedliwy Jednego” (List św. Pawła do Rzymian 5:18) Pan raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy Prawdą ewangelii wody i Ducha.

Więc ci, którzy wierzą w wodę i Ducha, w światłość Bożą, mogą otrzymać przebaczenie grzechów, ponieważ wierzą w to światło. Dlatego, jeśli wyznajemy swoje grzechy i spowiadamy się z nich zawsze, kiedy grzeszymy przeciwko Bogu lub innym ludziom, to możemy się oczyścić poprzez wiarę, ponieważ On jest “wierny i sprawiedliwy”, aby całkiem zmyć nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Dlatego tu Biblia mówi, że jeśli wyznajemy grzechy, to nasz Pan jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam wszystkie nasze bezprawia.

Ten fragment dotyczy właśnie tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Abyśmy mogli przebywać w świetle, Bóg wzywa nas do wyznania grzechów z wiarą w ewangelię wody i Ducha. On mówi nam: “Dzieci Moje, zmyłem wszystkie wasze grzechy wiernie i sprawiedliwie Moim czynem sprawiedliwym, ewangelią wody i Ducha.”

Dlatego apostoł Jan powiedział, że Bóg jest “wierny i sprawiedliwy.” Boże światło zbawienia, które już dawno się wykonało, zmyło wszystkie nasze grzechy poprzez wiarę w tę miłość prawdy (II List Pawła do Tesaloniczan 2:10), dlatego nasze serca się oczyściły. Kiedy czasami żyjemy w ciemności, nasze serca są zmartwione, a kiedy nie czynimy tego, czego chce Bóg, nasze serca wpadają w ciemność. Ale ta męcząca ciemność już została zniszczona poprzez misję zbawienia naszego Pana, dlatego możemy od razu odnowić tę światłość zawsze, kiedy szczerze wyznajemy swoje grzechy, wierząc w prawdziwą ewangelię. Mocą tej ewangelii wody i Ducha, która już zmyła nasze grzechy, nasz Pan oczyścił nas ze wszystkich naszych wykroczeń. Moc tej ewangelii, którą Pan zmył wszystkie nasze przeszłe, dzisiejsze i przyszłe grzechy, także uwolniła nas od wszystkiego potępienia za nasze grzechy. Innymi słowy, ta Prawda całkiem uwolniła od wszystkich grzechów i ciemności wszystkich wierzących w Bożą ewangelię wody i Ducha.


Czy nasz Pan już oczyścił nas
ze wszystkich naszych nieprawości?
Tak, On już raz na zawsze zmył wszystkie
nasze grzechy.

Nasz Pan mówi, że jako wierny i sprawiedliwy przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas od wszystkich nieprawości. Prawdziwym światłem wody i Ducha, które już zmyło nasze grzechy, nasz Pan zbawił nas od wszystkich naszych nieprawości. Chociaż zawsze jesteśmy niedoskonali w swoim ciele, Pan zbawił nas, abyśmy mogli zawsze być czystymi i doskonałymi ludźmi.

Jedyną rzeczą, o której musimy pamiętać, jest to, że przez swoje życie w tym świecie wciąż niekiedy przebywamy w ciemności i popełniamy złe czyny, i Biblia mówi nam, że musimy wyznawać swoje winy. Musimy to robić, ponieważ prawdziwe wyznanie grzechów jest absolutnie potrzebne, aby mieć współuczestnictwo z Bogiem oraz z Jego świętymi i sługami. Jeśli, mając ciemność w naszych sercach, mówimy: “Nie uczyniłem nic złego; nie zgrzeszyłem”, to nie możemy mieć tego współuczestnictwa.


Kiedy dla nas jest możliwe
prawdziwe współuczestnictwo?
Kiedy wyznajemy swoje grzechy przed
Bogiem oraz innymi ludźmi.

Prawdziwe współuczestnictwo świętych


Więc prawdziwe współuczestnictwo świętych jest możliwe, tylko jeśli wyznajemy przed sobą wszystkie wykroczenia, które przeciwko sobie popełniliśmy: “Skrzywdziłem cię, mój bracie. Powiedziałem to, czego nie należało mi mówić, ale nie chciałem uczynić nic złego. Proszę, przebacz mi.” W ten sposób musimy wyznawać swoje winy i prosić o przebaczenie. Jeśli inni ludzie uważają, że nie mogą przebaczyć naszych błędów, musimy tylko jeszcze raz prosić o przebaczenie, dopóki grzech nie będzie nam przebaczony. Możemy otrzymać prawdziwe przebaczenie, tylko jeśli szczerze wyznajemy swoją winę i prosimy innych ludzi o przebaczenie.

Pan już zmył wszystkie nasze grzechy, dlatego kiedy wyznajemy swoje winy przed innymi ludźmi, możemy sobie przebaczać dzięki tej miłości Bożej. Mocą tej ewangelii Prawdy, która zmyła wszystkie nasze grzechy, możemy przebywać w pokoju ze sobą w Chrystusie. Z czasem w swoim życiu możemy mieć gniew w sercu z powodu wykroczeń innych ludzi. Ale jeśli wierzymy w moc ewangelii wody i Ducha, to bezwarunkowa miłość Boża przychodzi w nasze serca i rujnuje wszystkie bariery w naszych sercach. Więc wszystkie ściany, które oddzielają nas od innych świętych, rujnują się, jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha i wyznajemy swoją winę przed innymi.

A jednak pozostajemy ludźmi, dlatego krzywdzimy siebie, popełniamy haniebne i brudne grzechy przeciwko sobie i w przyszłości nadal będziemy popełniać takie grzechy. Kiedy takie wykroczenia oddzielają nas od innych świętych, te bariery rujnuje nasze wyznanie grzechów. “Na pewno pan czuł się zmartwiony i rozczarowany z powodu tego, co uczyniłem. Przepraszam; to moja wina.” Tylko jeśli tak mówimy, możemy mieć prawdziwe współuczestnictwo.

Nie musicie przysięgać, kiedy wyznajecie swoje winy, ponieważ Biblia mówi: “Nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze tak niech będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd” (List św. Jakuba 5:12). Tylko jeśli raczej powiemy: “To była moja wina. Bardzo mi żal”, wszystkie sprzeczności znikną. Nasz Pan już wziął na Siebie wszystkie te winy, wszelkie to zło. Więc w świetle naszego Pana wszyscy możemy mieć ze sobą współuczestnictwo. Jeśli wiemy i wierzymy w ewangelię wody i Ducha, o której Słowo Boże mówi nam, to jej moc objawia się w naszym codziennym życiu.

Moi bracia wierzący, silni muszą objąć słabych, a słabi muszą uwierzyć. Ci, którzy mogą otworzyć swoje serce przed kimś, kto jest słabszy od nich, i wyznać swoje winy, naprawdę są silnymi ludźmi.

Kiedy pomiędzy świętymi zachodzą nieporozumienia, to zazwyczaj jest skutek win obu stron. Gdybyśmy obwiniali tylko jedną stronę, temu człowiekowi byłoby ciężko wycierpieć takie poniżenie jego dumy, nie mówiąc już o tym, że nie należy tego czynić przed Bogiem. Wszyscy krzywdzimy innych. Dlatego musimy tylko powiedzieć, że żałujemy, i wyznać swoją winę. Bez takiego wyznania grzechów nigdy nie zmożemy mieć ze sobą istnego współuczestnictwa.


Co się zdarza, jeśli nie wyznajemy
swoich grzechów przed Bogiem?
Nie możemy mieć współuczestnictwa z Bogiem
i z naszymi braćmi wierzącymi.

Bez istnego wyznania grzechów w naszym życiu nie zmożemy mieć prawdziwego współuczestnictwa ani z Bogiem, ani ze sobą. W jaki więc sposób i z jaką wiarą możemy mieć współuczestnictwo z Bogiem i sprawiedliwymi? Jeśli popełniliśmy jakiś grzech lub zło przed Bogiem, to musimy wiedzieć, jak wyznać te złe czyny: “Boże, popełniłem taki a taki grzech. Wyznaję swoją winę.”

Kiedy w taki sposób wyznajemy swoją winę przed Bogiem, Bóg jako wierny i sprawiedliwy oczyszcza nasze serca ewangelią wody i Ducha, która już zmyła nasze grzechy. Wtedy nasz Pan nam powie: “Ja zmyłem również i te grzechy”, obejmie nas Swoimi rękami i Swoją miłością Prawdy, która zmyła wszystkie nasze grzechy. Zmywszy nasze grzechy, nasz Pan chce mieć prawdziwe współuczestnictwo z nami.

W Starym Testamencie napisano: “Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna” (Księga Izajasza 1:18). Ze swojej strony, przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa Bóg raz na zawsze na 100% spełnił nasze doskonałe przebaczenie grzechów wodą, krwią i Duchem (I List św. Jana 5:3-7). W taki sposób rozkazawszy Swojemu Synowi zabrać wszystkie grzechy świata, potępiwszy te grzechy i w ten sposób na 100% zmywszy wszystkie nasze winy, Bóg Ojciec teraz wzywa nas do wierzenia w to i do wyznania swoich grzechów z wiarą.

Więc ze swej strony możemy wyznawać grzechy. Dlaczego? Ponieważ to oznacza, że Bóg całkiem, na 100%, przebaczył wszystkie nasze grzechy, i właśnie dlatego możemy wyznawać grzechy w pokoju. Z wiarą my, sprawiedliwi, również możemy wyznawać swoje błędy przed sobą.

Naprawdę nie rozumiemy, jak zarozumiałymi i egoistycznymi ludźmi jesteśmy. Na przykład, w moim kościele czasami zbieramy się razem, aby pograć w piłkę nożną. Kiedy gramy, niekiedy członkowie naszej parafii nawet nie chcą podać mi piłki, grając osobno. Wtedy im mówię: “Nie będziemy już grać w piłkę nożną.” Nawet ten uczynek jest zły. Chociaż mamy przyjazną grę, wszyscy staramy się zrobić wszystko możliwe, aby wygrać, i jeśli mimo to przegrywamy, wówczas chcemy coś popsuć; takie są nasze ludzkie serca. Ten przykład chyba nie jest bardzo zły; naprawdę są znacznie gorsze przykłady.


Czy jest nam ciężko wyznać
grzechy przed Bogiem, wierząc w
ewangelię wody i Ducha?
Jeśli mamy wiarę w ewangelię wody i Ducha,
nie jest nam ciężko to zrobić.

Wyznać swoje grzechy przed Bogiem nie jest ciężko. Tylko musimy mieć przed Bogiem wiarę w ewangelię wody i Ducha. Również nie jest ciężko wyznać swoje grzechy przed innymi. “Bracie/siostro, popełniłem taki a taki grzech. Tak mi przykro! Proszę, przebacz mi. Naprawdę wówczas czułem się winny.” Jeśli po prostu powiemy, że jest nam przykro, i wyznamy ewangelię wody i Ducha w swoich sercach, to wszyscy zmożemy sobie wybaczyć. Czy ktoś ze sprawiedliwych osądzi nas, jeśli powiemy, że jest nam przykro? Kto może osądzać innych? Przeciwnie, należy nam osądzać grzech w sercu, nie znającym skruchy.

Musimy wiedzieć, jak należy przepraszać, kiedy czynimy coś złego przed innymi. Ci, którzy są z przodu, muszą wiedzieć, jak przepraszać tych, którzy idą za nimi, a ci ostatni muszą również wiedzieć, jak przepraszać tych, którzy idą przed nimi. Tylko wówczas zmożemy mieć współuczestnictwo ze sobą w Chrystusie, inaczej bowiem nie zmożemy mieć tego należnego współuczestnictwa. Tylko jeśli uczyniwszy poprawne wyznanie grzechów, zmożemy również mieć współuczestnictwo ze sobą i z Bogiem. Jeśli będziemy ślepo twierdzić, że nie uczyniliśmy nic złego, że to wszystko jest wina tylko innego człowieka, który nas skrzywdził, to nie zmożemy mieć tego istnego współuczestnictwa. To samo dotyczy również naszych stosunków z Bogiem.

Czy my z wami krzywdzimy siebie, czy nie? Jeśli kochamy kogoś, to jesteśmy tak przyjaźni, że chyba wszystko zrobilibyśmy dla tego człowieka, ale jeśli kogoś nie lubimy, to zaczynamy go nienawidzić. Czyż to samo nie odnosi się również do naszych sióstr? –Na pewno tak.– Nasi bracia również krzywdzą innych. I nasi pastorzy również siebie krzywdzą. Jeśli takie winy nam zawadzą, przeszkadzają głoszeniu ewangelii i stają się przeszkodami, nie pozwalającymi nam mieć ze sobą współuczestnictwa, to musimy pomyśleć o swoich błędach i szczerze wyznać swoją winę. Niezależnie od tego, co myślą inni, gdy wyznajemy swoje błędy, musimy wyznać swoją winę i prosić o przebaczenie. Musimy wyznać i przyznać się do swojej winy przed innymi ludźmi, a także powiedzieć, że jest nam przykro.

Chociaż problem wszystkich naszych grzechów już został rozwiązany przed Bogiem, jeśli coś, co uczyniliśmy, zbudowało ścianę między nami, to musimy poprosić o przeproszenie i pogodzić się, inaczej bowiem stracimy współuczestnictwo. A służąc innym i troszcząc się o nich w miłości Bożej, możemy mieć ze sobą współuczestnictwo. Oto życie światłości. Troszczyć się o innych, kochać ich i przebaczać oznacza prowadzić życie światłości, które musi mieć każdy chrześcijanin.

Ciemnością jest spełnianie złych czynów i sprawianie bólu innym ludziom. Więc choćby po to, aby nie żyć w ciemności, musimy poprzez wiarę być w dobrych stosunkach z innymi ludźmi w miłości Chrystusa. Chociaż wszyscy jesteśmy niedoskonali, musimy miłować się wzajemnie, podobnie jak Bóg nas umiłował. Pan rozkazał nam: “Miłujcie się wzajemnie.” Więc musimy wielkodusznie traktować innych w miłości Bożej, w miłości Chrystusa. Jeśli nie będziemy mieli tego współuczestnictwa, to tylko szatan będzie szczęśliwy. Wtedy także Prawda ewangelii wody i Ducha nie będzie działać w naszych sercach.


Kiedy i jak nasz Pan zmył
wszystkie nasze grzechy?
Nasz Pan zmył je 2000 lat temu
ewangelią wody i Ducha.

Nasz Pan już wymazał wszystkie nasze grzechy. Około 2000 lat temu nasz Pan zmył wszystkie grzechy tego świata Swoim chrztem i krwią. On już zmył grzechy waszych potomków, a także grzechy waszych przodków i wasze dzisiejsze i przyszłe grzechy. Cóż musimy zrobić? Musimy mieć prawdziwe współuczestnictwo ze sobą w miłości Jezusa Chrystusa poprzez wiarę w tę miłość.

Chociaż wszystko może być inaczej, jeśli jesteśmy pełni obrzydzenia dla innych i nie znosimy siebie, może to oznaczać tylko to, że skrzywdziliśmy siebie. Czasami naprawdę grzeszymy. Naprawdę możemy siebie krzywdzić. Ale to nie jest zbyt ważne, jeśli rzeczywiście wyznajemy swoje grzechy.

Zawsze, kiedy chrześcijanie popełniają złe czyny przeciwko sobie i Bogu, właśnie w tej chwili, kiedy to sobie uświadamiają i wyznają, że popełnili zło oraz że wszystkie ich grzechy zostały zmyte ewangelią wody i Ducha, mogą od razu uwolnić się od tej ciemności. Przecież mamy w naszych sercach potężną Prawdę ewangelii wody i Ducha. Ta prawdziwa ewangelia jest w naszych sercach i my wierzymy w światło Boże, dlatego ciemność już nie może rządzić nami. Właśnie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha zbawiamy się od ciemności i prowadzimy życie światłości. A w tym jaskrawym świetle możemy kochać Boga, miłować naszych braci i siostry, kochać Kościół i inne dusze, czyli możemy prowadzić życie światła.

Nasz Pan oczyścił nas od wszystkich naszych nieprawości prawdziwą ewangelią, dlatego musimy tylko z wiarą w tę ewangelię wyznać grzechy, które popełniliśmy. Dlatego Pierwszy List św. Jana 1:10 mówi: “Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.” Zawsze popełniamy grzech. Dlatego kiedy wyznajemy ewangelię wody i Ducha, a także przyznajemy się do swojej winy przed Bogiem i ludźmi, moc Słowa ewangelii działa w naszym życiu, dając nam wszystko, aby nam niczego nie zabrakło, abyśmy żyli jako dzieci światłości. Dzięki ewangelii wody i Ducha teraz możemy we właściwy sposób prowadzić życie światła.

W Biblii napisano, że jeśli mówimy Bogu, że nie zgrzeszyliśmy, to czynimy Go kłamcą. Otóż co dzień i co chwila, zawsze, kiedy grzeszymy, musimy wyznawać przed Bogiem, że zgrzeszyliśmy. Ale jeśli ktoś mówi: “Nie uczyniłem nic złego. Nie popełniłem żadnego grzechu. Nie uczyniłem nic złego”, to on podstępnie czyni Boga kłamcą. Nam po prostu brak słów, kiedy widzimy takich niemądrych ludzi.

Jeśli nasze czyny przynoszą złe skutki, chociaż są mimowolne, musimy tylko to wyznać i powiedzieć: “Jest mi przykro. Mimo woli popełniłem ten błąd.” A jednak niektórzy ludzie nie mogą tego zrobić, natomiast chcą raczej nie stracić własnej godności. Uparci ludzie twierdzą: “Nie zrobiłem nic złego ani przed Bogiem, ani przed innymi ludźmi. Nie popełniłem w ogóle żadnego grzechu. Nie ma nic złego ani błędnego w tym, co zrobiłem, a także nie uczyniłem nic złego przed Kościołem Bożym.” Spotykając takich ludzi, po prostu nie wiemy, co powiedzieć. Serca tych, którzy nie poznali samych siebie, są złe i zatwardziałe, jak skóra krokodyla. To cóż możemy powiedzieć tym, czyje serca są tak zatwardziałe, że nawet nie wyznają, że popełnili grzech?

Być człowiekiem oznacza być niedoskonałym, i my sympatyzujemy z tymi, którzy ujawniają swoją ludzką niedoskonałość. Czyż po to, aby móc wybaczać innym, nie musimy widzieć tę niedoskonałość we wszystkich ludziach, przecież naprawdę jesteśmy ludźmi, mamy krew i ciało? My, wierzący w ewangelię wody i Ducha, musimy mieć czułe serca w Prawdzie ewangelii. Musimy wierzyć w miłość Bożą, i w tej miłości powinniśmy również wiedzieć, jak należy się pokajać i wyznać swoją winę. Wtedy nasze serca staną się czułe, a pokój i harmonia przyjdą w nasze stosunki. Jeśli czyjeś serce jest zatwardziałe i nie wyznaje Słowa Bożego, to na tego człowieka czeka tylko śmierć duchowa. Wiara, która nie umie wyznać grzechów, nigdy nie zmoże przynieść wam żadnej korzyści.

Wyznając swoją winę przed innymi ludźmi, służymy ewangelii wody i Ducha, wywyższamy miłość Bożą, wysławiamy zbawienie, które Bóg nam darował, dziękujemy Mu za Jego błogosławieństwo, przynosimy Mu wdzięczność i chwałę, mamy nadzieję na błogosławieństwo, które On da nam w następnym świecie, – oto jak możemy przeżyć pomyślne życie.

Bóg jest światłością, i po to, aby mieć współuczestnictwo z Nim, musimy wierzyć w prawdę ewangelii wody i Ducha. Apostoł Jan chce, abyśmy pewnie stali w ewangelii wody i Ducha, abyśmy mogli przebywać w świetle Bożym oraz mieć współuczestnictwo z Ojcem i Synem (I List św. Jana 1:3). Bóg dał nam życie wieczne poprzez ewangelię wody i Ducha. Jeszcze przed stworzeniem świata Bóg Ojciec zaplanował zbawić nas w Chrystusie, a kiedy nadszedł czas, On posłał Swojego Syna Jezusa Chrystusa na tę ziemię i pozwolił Mu zabrać wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, a także przelać Swoją krew i zostać ukrzyżowanym, aby przyjąć potępienie za te grzechy. Wtedy Chrystus zmartwychwstał i dał nam nowe, Swoje własne życie. Oto jak Bóg przywrócił nas do życia.

Więc teraz zostaliśmy Jego rodziną, która może dzielić prawdziwe współuczestnictwo z Ojcem i Jego Synem, a także z innymi dziećmi Bożymi. A nauka o prawdziwym wyznaniu grzechów w zasadzie dotyczy narodzonych ponownie. Teraz mogę mówić to wszystko, ponieważ wszyscy wierzycie w ewangelię wody i Ducha. Naprawdę te słowa nie są przeznaczone dla zwolenników religii, a także nie możemy ich wyjaśniać tym, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie.

Drodzy narodzeni ponownie święci, czy skrzywdziliśmy innych ludzi, czy nie? Na pewno tak. Jeśli bez względu na te winy nie będziemy ich wyznawać przed innymi ludźmi, to nasze stosunki doznają uszczerbku. Dlatego musimy wyznawać swoją winę przed innymi ludźmi, mówiąc: “Przepraszam cię za swoje błędy; to tylko moja wina.” Innymi słowy, musimy tylko wyznać swoje wady.

A kiedy wyznajemy swoje grzechy, czy ktoś z nas może odpowiedzieć: “Dlaczego więc to zrobiłeś? Chodź odpokutuj za to, co zrobiłeś”? Jeśli ktoś tak powie, to nikt już nie zmoże wyznać swoich przewinień przed takim człowiekiem. Jeśli nie możemy wyznać swoich błędów przed innymi ludźmi, to nasze serca nie mają ani współuczestnictwa, ani bliskich stosunków, i to jest duża strata dla nas wszystkich, a takie życie to nic innego jak istne piekło. Wiemy, że tylko wyznając swoją winę z wiarą w ewangelię wody i Ducha, możemy mieć prawdziwe współuczestnictwo. A także wielokrotnie widzieliśmy, że właśnie wówczas przychodzi do nas miłość.

Już teraz, kiedy apostoł Jan wzywa nas do wyznania swoich grzechów w Bożym świetle Prawdy, musimy się obejrzeć i wyjaśnić, jakie było nasze życie wiary. Kiedy prowadzimy życie wiary, czasami szatan, korzystając z możliwości, pragnie posiać niezgodę między nami, abyśmy przeciwko sobie walczyli, abyśmy siebie potępiali, wytykali palcami i obwiniali. Ale nikt nigdy nie zmoże potępić sprawiedliwych. Tylko Pan jest jedynym Sędzią.

Nasz Pan umiłował nas, dlatego On już zmył wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Dlatego nam pozostaje tylko wyznać swoją winę przed Bogiem oraz innymi ludźmi. I to wszystko. Kto może potępiać innych? Nie ma żadnego innego Sędziego oprócz Jezusa Chrystusa. Nikt nie może być sprawiedliwszy od innych ludzi. Wszyscy wierzący w ewangelię wody i Ducha są jednakowo sprawiedliwi. Jedyną rzeczą, która odróżnia jednego człowieka od innego, jest to, czy naprawdę wierzy w tę ewangelię wody i Ducha; nic innego na robi różnicy między nami.

Szatan posiał plewę po całym świecie i wykrzywił prawdę, dlatego dziś chrześcijaństwo przestrzega nieprawdziwych wierzeń. Przez cały ten czas ludzi nauczano tylko błędnych doktryn, i dlatego, słysząc nasze kazania, oni mówią, że nigdy nie słyszeli nic podobnego. Niektórzy ludzie również mówią, że nie mogą uwierzyć w to, co słyszą, ponieważ jest całkiem inne niż ich własne kazania. Usłyszawszy, co głoszą pastorzy-ewangelicy oraz nasi pastorzy, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, możemy od razu zrozumieć, że naprawdę te kazania całkiem się odróżniają od naszych. Są diametralnie przeciwne.

Wierzący, który chodzi do kościoła ewangelickiego, pewnego razu usłyszał moje kazanie i powiedział mi: “Jest pan tak odmienny od pastora w moim kościele! Wziął pan ten sam fragment z Biblii, a jednak pana kazanie doszło do całkiem przeciwnego wniosku!” Wtedy powiedziałem mu: “Tak, ma pan rację. Więc jeden z nas oczywiście ma rację, a inny się myli. Jak pan myśli, czyje kazanie jest prawdziwe?” Wtedy on powiedział, że myśli, że kazanie jego własnego pastora jest prawdziwe. Oczywiście, właśnie tak myślał. Ale musicie wziąć Słowo Boże jako swój standard i obiektywnie ocenić to, co naprawdę mówi, ponieważ Słowo Boże to jedyny kryterium, który może położyć kres wszystkim debatom duchowym.

Mieć współuczestnictwo z Bogiem oznacza mieć prawdziwe współuczestnictwo w miłości Jego ewangelii. Dlatego w Pierwszym Liście św. Jana 2:1-2 napisano: “Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.” Aby zmyć grzechy całego świata, nasz Pan przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie wszystkie te grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i został skazany za nie, poszedłszy na Krzyż i przelawszy na nim Swoją krew. Zanim złożył Swoje ciało w ofierze Bogu Ojcu, nasz Pan najpierw wziął na Siebie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Tylko wówczas On oddał Swoje życie na Krzyżu i złożył Swoje ciało w ofierze Bogu. W ten sposób nasz Pan został pojednaniem dla naszych grzechów, które oddzieliły ludzkość od Boga.

Nasz Pan stał się naszą własną ofiarą, dlatego jeśli my, ludzie, tylko uwierzymy w tego Jezusa Chrystusa, który zmył nasze grzechy wodą i Duchem, to wszyscy otrzymamy błogosławieństwo przebaczenia naszych grzechów, aby zostać dziećmi Bożymi, śmiało przyjść i przebywać w obecności naszego Pana. Bóg Ojciec przyjął jako Swoje własne dzieci wszystkich wierzących w tę ewangelię Prawdy, że Jego Syn zmył wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Wierzymy w tę prawdę ewangelii, dlatego dla Boga nie ma żadnej przeszkody w uczynieniu nas Jego dziećmi. Bóg uczynił nas, wierzących w tę prawdziwą ewangelię, Swoim światłem i dziećmi, On pozwolił nam żyć jako światło tego świata i przyjął nas jako lud Swego Królestwa, które ma nastąpić.

Więc musimy zrozumieć, jak ważne i należne jest poprawne wyznanie grzechów w ewangelii wody i Ducha. Musimy naprawdę poznać i uwierzyć, że to wyznanie grzechów naprawdę jest dobrą receptą na ożywienie serc sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. Wszyscy ci, którzy naprawdę stali się sprawiedliwymi, mogą uczynić poprawne wyznanie grzechów. Bóg uczynił wierzących w ewangelię wody i Ducha Swoimi dziećmi, które mogą należnie wyznawać swoje grzechy.

Jeśli grzeszymy i popełniamy złe czyny z powodu naszych wad, musimy tylko to wyznać. Musimy również wierzyć, że Bóg już zadbał o wszystkie nasze grzechy i przekleństwa, kiedy przyszedł na tę ziemię. Zabrawszy nasze grzechy i będąc za nie osądzony, nasz Pan zbawił nas od wszystkiego potępienia. Musimy z wiarą wyznawać swoje grzechy przed innymi ludźmi. Musimy patrzeć na innych, aby zobaczyć, czyśmy kogoś nie skrzywdzili, i jeśli czegoś nie możemy cierpieć w innych ludziach, musimy tylko wyznać swoją winę i prosić o przebaczenie. Wtedy potężna ewangelia pozwoli nam wszystko przebaczyć. Jeśli ktoś mówi, że już nie może was cierpieć i dlatego was porzuca, nie pozwalajcie mu odejść; natomiast głosząc ewangelię wody i Ducha i wykorzystując moc tej ewangelii jako most, próbujcie się pogodzić.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że On dał nam ewangelię wody i Ducha. Jesteśmy również nieskończenie wdzięczni za to, że możemy mieć współuczestnictwo z Bogiem. W czym mamy to współuczestnictwo? Mamy to współuczestnictwo w ewangelii wody i Ducha, w miłości Bożej. Bóg jest światłością, On jest miłością, a my wierzymy w tę miłość, i dlatego możemy mieć współuczestnictwo z Bogiem dzięki naszej wierze w tę miłość.

A wy? Czy macie współuczestnictwo z Bogiem? Czy naprawdę macie to prawdziwe współuczestnictwo z wiarą w prawdę ewangelii wody i Ducha? Ci, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha i wciąż mają grzech, nie mogą mieć tego współuczestnictwa z Bogiem. Kiedy tacy ludzie, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów, wołają Boga i mówią: “Ojcze, proszę, przebacz moje grzechy. Jestem grzesznikiem”, to On tylko odpowie: “Nie jesteś Moim dzieckiem; jesteś dzieckiem szatana.” Czytając ewangelię wody i Ducha, możemy odróżnić dzieci Boże od dzieci szatana (I List św. Jana 3:10).

Jestem wdzięczny Panu za to, że On daje nam prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem. Więc nie budujmy ścian między sobą, lecz miejmy ze sobą współuczestnictwo. Takie ściany przynoszą korzyść tylko szatanowi, który jest ekspertem w dziedzinie budzenia naszych żądz cielesnych, takich jak “uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy” (List św. Pawła do Galacjan 5:20).

Bracia moi chrześcijanie, cokolwiek się zdarzy i jakiekolwiek wady mamy, konflikt wewnętrzny między świętymi nigdy nie przyniesie im korzyści. Zamiast sprzeczać się, musimy najpierw wyznać swoją własną winę. Musimy panować na sobą, wyznając swoje winy przed innymi ludźmi z wiarą w prawdziwą ewangelię. Jak powiedziałem, czego chce szatan? Szatan się cieszy, kiedy się kłócimy i budujemy ściany między sobą. On się cieszy, kiedy sprzeczamy się z powodu tego, kto z nas jest lepszy, a także kiedy nie chcemy wyznać swojej winy przed innymi.

Czy to, że jesteśmy narodzonymi ponownie sprawiedliwymi, oznacza, że w ogóle nigdy się nie mylimy? Bynajmniej, wciąż pozostajemy niedoskonałymi ludźmi, popełniamy błędy, grzeszymy swoimi ustami i dopuszczamy się wykroczeń. Zawsze, kiedy to robimy, musimy wyznawać swoje grzechy i prosić o przebaczenie tych wykroczeń. Bóg nas umiłował, dlatego teraz zostaliśmy bezgrzesznymi poprzez wiarę. Naprawdę nie mamy żadnego grzechu. Przecież Pan zmył wszystkie nasze grzechy.

Musimy wiedzieć o podstępnych planach szatana. Sam szatan sieje niezgodę wśród ludzi. Jeśli znajdziemy się w tej pułapce i będziemy wszczynać kłótnie, to wszyscy nie potrafimy służyć ewangelii, ale umrzemy duchowo.

Zamiast się piętnować, musimy najpierw pomyśleć o swoich własnych błędach przed Bogiem. Musimy patrzeć nie na to, co mówią inni, lecz na samych siebie. Wtedy zrozumiemy, co uczyniliśmy źle, i tylko wówczas wyznamy swoje winy przed innymi ludźmi oraz naprawimy swoje winy. Jeśli nie możemy się poprawiać na 100%, niezależnie od tego, jak bardzo tego pragniemy, to musimy tylko żyć z wiarą do dnia powrotu naszego Pana, nawet pozostając niedoskonałymi.

Musimy mieć wiarę i być mądrzy. Musimy również w ten sposób zwyciężyć podstęp szatana poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Wyznając swoją winę i wierząc w ewangelię wody i Ducha, musimy przebywać w świetle. Szczerze dziękuję Bogu. Jestem wiecznie wdzięczny Panu.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Jest tak wiele rzeczy, które my, sprawiedliwi, musimy zrobić przed Bogiem, abyśmy mogli głosić ewangelię wody i Ducha. Jeśli będziemy nadal wykonywać tę pracę, to ewangelia rozpowszechni się jeszcze bardziej, tysiące i dziesiątki tysięcy razy bardziej. Pan na pewno zadba się o to, abyśmy naprawdę spełnili tę pracę. Jak moglibyśmy to zrobić własnymi siłami? Możemy to zrobić tylko dlatego, że Bóg dał nam moc i pobłogosławił nas. Czyż to nie prawda? Oczywiście, to prawda.

Głosimy ewangelię wody i Ducha ludziom całego świata. Bóg powierzył nam tę wspaniałą misję głoszenia ewangelii, i właśnie przez nas On działa. To prawda. Teraz naprawdę głosimy ewangelię po całym świecie. Wierzę, że Bóg da nam moc, abyśmy mogli spełnić tę misję głoszenia ewangelii po całym świecie, przecież sami jesteśmy bezsilni, a nasz Pan jest wszechmogący.

Jeszcze bardziej dziękuję Bogu za to, że On pozwolił nam uczynić prawdziwe wyznanie grzechów.

Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.