" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jezus Chrystus to
Prawdziwy Bóg


< I List św. Jana 2:1-5 >

“Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.”Główny temat Pierwszego Listu św. Jana


W Pierwszym Liście św. Jana 2:1 apostoł Jan mówi: “Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli.” On objaśnia, że jego Pierwszy List ma na celu nie pozwolić świętym popełniać grzech niewiary w Jezusa, prawdziwego Boga. W tym urywku “żebyście nie grzeszyli”, słowo “grzech” oznacza “grzech, który sprowadza śmierć” (I List św. Jana 5:16). Jan chce, aby wszyscy święci pewnie stali w ewangelii wody i Ducha. On również chce, aby uwierzyli, że Jezus Chrystus to Sam Bóg, Syn Boży, a także Zbawiciel, który zabrał nasze grzechy.

Przypominając każdemu, tak świętym, jak i niewierzącym, że Jezus Chrystus to prawdziwy Pan i Zbawiciel, apostoł Jan doradza nam nie popełniać grzechu niewiary w boskość Jezusa Chrystusa. Możemy grzeszyć przed Bogiem naszymi ciałami i sercami, ale jest jeden grzech, którego nigdy nie powinniśmy popełniać. To jest grzech niewiary w chrzest, który Syn Boży Jezus przyjął, aby zabrać nasze grzechy, i w kosztowną krew, którą ten Syn Boży przelał za nas. Właśnie tego grzechu apostoł Jan chce nie pozwolić nam popełniać, ponieważ właśnie on doprowadziłby nas do śmierci wiecznej.

Wierzymy, że Jezus Chrystus to Bóg, że jest Bogiem stworzenia, który stworzył cały wszechświat i nas. Biblia mówi nam, że Pan Jezus Chrystus naprawdę istnieje, przecież nie jest doczesnym stworzeniem, lecz prawdziwym Bogiem i Zbawicielem ludzkości. Kto oprócz Jezusa Chrystusa mógłby prawdziwie nazwać się prawdziwym Panem i Zbawicielem? Jezus Chrystus to Wszechmogący Bóg, który ma moc, aby stworzyć wszechświat. Tylko Jezus Chrystus może stworzyć ten świat.

Jezus naprawdę jest Synem Bożym i prawdziwym Bogiem dla nas. Właśnie Jezus Chrystus stworzył ten świat (Ewangelia św. Jana 1:10). Jezus Chrystus jest Bogiem dla nas wszystkich. Kto jest Panem wszystkich rzeczy w tym świecie? Kto jest Bogiem, który zbawił nas od grzechów tego świata? Kto zapłacił cenę wszystkich naszych grzechów? To Jezus Chrystus, nasz Pan, ponieważ On, będąc Samym Bogiem i Zbawicielem, oczyścił nas ze wszystkich grzechów świata poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha, i zbawił nas, będąc osądzony zamiast nas. Jezus Chrystus to prawdziwy Pan i Zbawiciel dla wszystkich wierzących.

Więc jeśli nie wierzymy w Niego, to grzeszymy przeciwko Bogu. Musicie wyznać, że nie wierzyć w Niego oznacza popełniać śmiertelny grzech przeciwko Bogu. Naprawdę mogą nam zostać przebaczone wszystkie grzechy, które popełniamy przed Bogiem, ale jest jeden grzech, którego nam nigdy nie przebaczą; to znaczy, że grzech niewiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, nigdy nie będzie przebaczony. Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości, zmógł zmyć nasze grzechy poprzez chrzest, który przyjął, i krew, którą przelał na Krzyżu. A jednak ten grzech niewiary w Jezusa jako prawdziwego Boga naprawdę nigdy nie będzie zmyty.

Więc zmożemy mieć prawdziwą wiarę, jeśli najpierw uwierzymy w to, że Jezus jest naszym prawdziwym Bogiem. Apostoł Jan mówi nam, że chce, abyśmy nie popełniali grzechu niewiary w Jezusa jako naszego Pana. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, przyszedł na tę ziemię, aby spełnić ewangelię wody i Ducha. On przyjął chrzest, przelał Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstał, a w ten sposób został prawdziwym Zbawicielem wierzących. Apostoł Jan szczerze chce, abyśmy wszyscy wierzyli w tę ewangelię Prawdy (I List św. Jana 5:3 6).Taka była wiara apostoła Jana


Apostoł Jan wzywa nas do wierzenia w to, że Pan Jezus jest Bogiem Stwórcą, który stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w nim, a także jednorodzonym Synem Boga Ojca i prawdziwym Zbawicielem dla nas. Chociaż na ogół ludzie wyznają, że Jezus jest Zbawicielem, nie wyznają jednak, że ten Bóg Jezus Chrystus nie tylko zabrał nasze grzechy Swoim chrztem i krwią, lecz także jest prawdziwym Bogiem.

Nawet wśród dzisiejszych chrześcijan, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, bardzo mało naprawdę wie i wiary, że Jezus jest Bogiem Stwórcą. Wielu ludzi myśli, że Jezus jakoś tam jest niedoskonały i dlatego nie może być Bogiem, ma bowiem Boga Ojca, i dla Ojca Jezus jest tylko Synem. A jednak imię “Jezus” pokazuje nam, że On przyszedł na ten świat jako Zbawiciel, a imię “Chrystus” oznacza Mesjasz, Namaszczony. W Starym Testamencie namaszczano trzy kategorie ludzi: królów, proroków i kapłanów. Więc Jezus Chrystus jest Zbawicielem, który został Królem, Prorokiem i Arcykapłanem. On naprawdę jest prawdziwym Bogiem, który przyszedł na tę ziemię z tymi trzema posługiwaniami, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i przelał Swoją krew na Krzyżu, aby zbawić nas od wszystkich grzechów świata, i naprawdę całkiem oczyścił i zbawił od wszystkich grzechów wszystkich Swoich wierzących.

Kiedy Jezus, nasz Zbawiciel, umarł na Krzyżu jako Zbawiciel ludzkości, jego prześladowcy uczynili tabliczkę z napisem: “Król Żydowski.” Zrobili to, aby Go wyśmiać. A jednak Jezus naprawdę jest Bogiem dla nas, On naprawdę jest Bogiem Stwórcą wszechświata i wszystkich rzeczy w nim. On jest nie tylko Królem Żydowskim, lecz także Królem całego wszechświata. Dla nas i wszystkich innych ludzi Jezus jest wiecznym Bogiem.

Więc wierząc, że Jezus jest Bogiem, który zbawił nas od naszych grzechów Prawdą ewangelii wody i Ducha, musimy żyć z wdzięcznością. Nie możemy zmieniać tej Prawdy, ponieważ Jezus jest Bogiem tak dla wierzących, jak i dla niewierzących. Wyobraźcie sobie, że ktoś, zasłoniwszy oczy dłońmi od słońca, krzyczy: “Słońca nie ma!” On nie widzi słońca, ponieważ zakrywa je od swoich oczu, ale to nie oznacza, że słońca nie ma. Wszyscy inni widzą słońce, i jeśli on zabierze ręce z oczu, to również je zobaczy. Właśnie tak zachowują się niewierzący, kiedy nie wyznają Prawdy, że Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg, że On przyszedł na tę ziemię, aby spełnić ewangelię wody i Ducha.

Jezus Chrystus jest absolutnym Bogiem dla wszystkich ludzi, którzy wierzą w Niego, a także wiecznym Królem królów i Bogiem wieczności. Dla tych, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Boga, On może nie być Królem, ale dla wierzących w Niego Jezus Chrystus jest wiecznym Królem, Sędzią i Arcykapłanem. Dla wszystkich wierzących Jezus Chrystus jest absolutnym i doskonałym Bogiem.

Więc ci z nas, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, muszą również wierzyć w boskiego Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Podobnie jak apostoł Jan wyznaje w I Liście św. Jana 5:20: “On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym”, dla nas Jezus również jest prawdziwym Bogiem i Zbawicielem, a także wiecznym Królem. Musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa, który zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i dał nam nowe życie, a także jest wiecznym Bogiem i Synem Boga Ojca, naszym własnym Zbawicielem.

Musimy zrozumieć, że Jezus, nasz Pan, stworzył nas jeszcze wtedy, kiedy stworzył niebo i ziemię. Musimy wierzyć, że Bóg w trzech osobach stworzył nas na Swój obraz, że Tym, Kto stworzył wszechświat, naprawdę jest Jezus Chrystus, że ten Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, który stworzył cały świat, zarazem widzialnym i niewidzialnym dla naszych oczu.

Jak napisano w I Księdze Mojżeszowej 1:27: “Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”, Pan Jezus Chrystus to absolutny Bóg, który stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w nim. Jezus Chrystus, nasz Pan, jest Bogiem życia dla wszystkiego stworzenia. W Biblii napisano: “W Nim było życie” (Ewangelia św. Jana 1:4), a także: “Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Ewangelia św. Jana 1:12). Wszystko to powiada nam o mocy Jezusa Chrystusa.Pan Jezus jest absolutnym Bogiem dla nas


Czy naprawdę całym sercem wierzycie w Jezusa jako Boga? Apostoł Jan chce, aby wszyscy czytelnicy jego Listów wierzyli w tę Prawdę. On nie chce, aby popełniali grzech niewiary. A jeśli apostoł Jan wierzył w boskiego Jezusa jako swojego Boga, to nasza wiara w tę Prawdę również jest prawidłowa.

Inni apostołowie, chociaż naprawdę świadczyli o boskości Jezusa, na ogół więcej niż Jan podkreślali, że On został naszym Zbawicielem jako Syn Boży. Natomiast apostoł Jan więcej świadczył o Jezusie jako Samym Bogu. Dlatego spośród czterech Ewangelii, Ewangelię według św. Jana nazywano Ewangelią Orła. Apostoł Jan duchowo wzrósł o wiele wyżej, do najwyższego poziomu, i wierzył w boskiego Jezusa jako Najwyższego.

Chociaż był najmłodszy spośród dwunastu uczniów Jezusa, naprawdę lepiej niż wszyscy apostołowie znał Jezusa. Dlatego mógł świadczyć o Ewangelii według św. Jana 1:10: “świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.” Dlatego Jan, uczeń Pana, miał taką przenikliwość duchową. Apostoł Jan powiedział, że “świat stał się przez Niego”, ponieważ on spotkał Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga. On również powiedział: “On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym” (I List św. Jana 5:20). Innymi słowy, Jan wierzył, że ten Pan to nikt inny, tylko Jezus Chrystus, że właśnie On daje nam życie wieczne.

Czy znacie Jezusa jako Samego Boga, czy tylko jako Syna Bożego? Czy wiecie i wierzycie, że Pan Jezus to wasz prawdziwy Bóg? Wasza wiara nie powinna być na zawsze uszkodzona przez to błędne przekonanie, że Pan Jezus Chrystus nie jest Stwórcą wszechświata i wszystkich rzeczy, przecież naprawdę On jest prawdziwym Panem i Bogiem.

Nie powinniście popełniać grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. To oczywisty fakt, że Pan Jezus jest waszym Zbawicielem. On jest prawdziwym Bogiem. Jezus jest Bogiem, który stworzył wszechświat, i właśnie po to, aby zbawić Swój lud od grzechów, On przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, przyjął chrzest, przelał Swoją krew na Krzyżu i w ten sposób zbawił Swoich wierzących od grzechów i kary, od razu dawszy im przebaczenie grzechów i życie wieczne. Jezus to Bóg, który zostawił Swoją chwałę, aby zbawić nas od naszych grzechów przez 33 lata Swojego życia. Ale naprawdę On jest Samym Bogiem.Czy wierzycie, że Jezus to nasz Bóg i Pocieszyciel?


Czy wierzycie, że Ojciec Jezusa to nasz Bóg Ojciec, że On jest tym samym Bogiem dla nas? Jezus Chrystus to Syn Boży, ale On również jest prawdziwym Bogiem dla nas. Jezus, prawdziwy Pan, przyszedł na ten świat w ciele człowieka, aby zbawić wszystkich nas Swoim chrztem i krwią. Dlatego apostoł Jan powiedział: “Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo < Duch > jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą” (I List św. Jana 5:6-8). Dlatego chrzest, który Jezus Chrystus przyjął od Jana, i Jego krew są Prawdą naszego zbawienia.

Tu Biblia mówi nam, że Jezus to Sam Bóg. Ona również powiada nam, że ten Pan Jezus Chrystus jest Bogiem Zbawicielem, który przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, zabrał nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, poniósł całe potępienie za nasze grzechy, będąc ukrzyżowany, i w ten sposób uwolnił nas od naszych grzechów. Jezus Chrystus naprawdę jest prawdziwym Bogiem, dlatego On rzeczywiście został istnym Zbawicielem dla nas wszystkich, wierzących w Słowo ewangelii wody i Ducha. Wszyscy wierzący w te czyny, które On spełnił, przyszedłszy na tę ziemię, mogą nie tylko otrzymać przebaczenie grzechów, lecz także ubrać się w wielką moc, która czyni ich dziećmi Bożymi.Moc ewangelii wody i Ducha jest naprawdę wielka


Tym wieczorem jeszcze dwaj nawróceni wysłali nam swoje świadectwa zbawienia pocztą elektroniczną, i dziękuję Bogu za to. Piszą, że już uwolnili się od grzechów, ponieważ wierzą, że Jezus, prawdziwy Pan, zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, przyszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka, przyjąwszy chrzest i ukrzyżowanie, i zmartwychwstawszy. Ci wierzący świadczą: “Zanim poznałem ewangelię wody i Ducha, zawsze niosłem grzechy na swoich plecach, i wydawało mi się, że moje życie wiary na zawsze ugrzęzło w tym samym rytuale. Ale, zrozumiawszy prawdę ewangelii wody i Ducha, poznałem jasną Prawdę zbawienia.”

Teraz my również wierzymy, że Jezus to Sam Bóg. Wierzymy w to całym sercem, ponieważ On jest Zbawicielem, który na pewno może uwolnić i zbawić nas od grzechów świata ewangelią wody i Ducha, jest bowiem prawdziwym Bogiem.

Mnóstwo chrześcijan po całym świecie łatwo wierzy w to, że Jezus jest Synem Bożym, ale wielu z nich nie wie i nie wierzy, że On naprawdę jest prawdziwym Bogiem, że został Zbawicielem dla nas wszystkich, przyszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka, zabrawszy wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana i przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Oni popełniają śmiertelny grzech przeciwko Bogu, nie wierząc w boskość Jezusa.

Marcin Luter, inicjator Reformacji, urodził się w Niemczech. Dawszy początek Reformacji, on również przetłumaczył Biblię na język niemiecki. A jednak nawet na ojczyźnie Lutra to pytanie, czy Jezus jest Bogiem, czy zwykłym stworzeniem, chociaż był Synem Bożym, stało się kwestią sporną dla teologów, i w wyniku tego wielu ludzi, nie wyznając Jezusa jako Boga, wreszcie zaproponowało bezpodstawne doktryny, w ten sposób zacząwszy dzisiejszy system teologiczny pod tytułem Krytyka Historyczna, czyli Krytyka Wyższa. Innymi słowy, ich rozumienie Jezusa doszło do następującego nieprawdziwego wniosku: “Chociaż jest Synem Bożym, naprawdę Jezus to tylko jedno ze stworzeń Bożych. Więc chociaż Jezus Chrystus naprawdę jest Synem Bożym, w rzeczywistości On nie jest Bogiem.” A jednak Jezus Chrystus naprawdę jest Samym Bogiem. I ma Boga Ojca.

Niedawno został nakręcony kontrowersyjny film pod tytułem “Ostatnia Pokusa Chrystusa”. Przedstawia Jezusa jako mężczyznę, który zakochał się w Marii Magdalenie, a potem powrócił do spełnienia swoich obowiązków. Podobnie większość ludzi nie rozumie i nie wierzy, że Jezus naprawdę jest prawdziwym Bogiem. Więc widzimy, że chociaż chrześcijaństwo jest głoszone już ponad 2000 lat, wciąż mało ludzi po całym świecie ma pewną wiarę w to, że Pan Jezus Chrystus jest Samym Bogiem.

Naprawdę w dzisiejszym chrześcijaństwie jeszcze nie został ustalony teologiczny system, który odpowiadałby Biblii. Jak można zbudować teologiczny system, który byłby zgodny z Biblią, bez kamienia węgielnego prawdziwej wiary w Jezusa jako istnego Boga? W wyniku ludzie nadal nie znają Prawdy, że Jezus w rzeczywistości jest prawdziwym Bogiem. Badali Jezusa, studiując teologię, ale nie zmogli przyjść do pełnego rozumienia. Chociaż studiowali prawdę Jezusa, ludzie wciąż żyją jako grzesznicy, nawet jeśli twierdzą, że wierzą w Niego, ponieważ nie poznali ewangelii wody i Ducha, która może zmyć grzechy ich serc.

Więc teraz wszyscy ludzie muszą zrozumieć i uwierzyć, że Jezus to Sam Bóg, że On stworzył cały wszechświat i jest Zbawicielem, który przyszedł na tę ziemię i za pomocą ewangelii wody i Ducha uratował grzeszników od wszystkich grzechów, kiedy człowiek, którego On stworzył, wpadł w grzech.

Więc wierząc w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, głosimy ewangelię wody i Ducha. I wielu ludzi poznaje i wierzy w Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Pana i Zbawiciela ludzkości. Mam nadzieję i modlę się, abyście wszyscy również uwierzyli w Prawdę, że Jezus jest prawdziwym Panem i Zbawicielem.Wyznanie wiary Jana – “Jezus jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym” (I List św. Jana 5:20)


Musimy mieć taką samą wiarę jak wiara apostoła Jana. Innymi słowy, wszyscy musimy wiedzieć i mieć taką samą wiarę w Jezusa jako naszego prawdziwego Pana i Boga, który dał nam ewangelię wody i Ducha. Musimy we właściwy sposób poznać i uwierzyć, że Jezus jest naszym Panem, że właśnie On daje nam życie wieczne. Jezus Chrystus to Sam Bóg, który wymazał nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Musimy mieć takie prawdziwe wyznanie wiary.

Apostoł Jan również wierzył w Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i świadczył, że poprzez wiarę w daną przez Niego ewangelię wody i Ducha oczyścił się ze wszystkich swoich grzechów, a także otrzymał zbawienie od wszystkiego potępienia za grzechy.

Dla nas Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, istnym Zbawicielem i naszym rzeczywistym Orędownikiem. Więc nie musimy zostać ludźmi, którzy nie rozumiejąc, że Jezus jest Bogiem, nie wierzą, lecz wątpią w Jego posługiwania; natomiast musimy wiedzieć i wierzyć w boskość Jezusa Chrystusa oraz w to, że będąc Bogiem, On zbawił nas od wszystkich grzechów świata ewangelią wody i Ducha.

W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego apostoł Jan mówi: “Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (I List św. Jana 2:1). Jeśli ktoś mówi o Jezusie, prawdziwym Bogu: “Jezus nie jest Bogiem. Nie znam Go jako Boga. Nie znam również tej Prawdy, która zbawiła ludzi wodą i Duchem”, to musi ponownie we właściwy sposób poznać Jezusa Chrystusa i uwierzyć w Niego. Jezus Chrystus to prawdziwy Zbawiciel, który świadczy Bogu Ojcu o nas, że już zmył wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha i zbawił nas od wszystkich grzechów. Jezus Chrystus to nasz Pan i prawdziwy Rzecznik.Jezus Chrystus został ofiarą przebłagalną między Bogiem a nami


W Biblii wspólnym elementem wszystkich ofiar biesiadnych, ofiar pojednania i ofiar całopalnych było to, że grzech przechodził na ofiarę za grzechy przez nałożenie rąk na jej głowę. W Starym Testamencie Izraelici przekazywali swoje grzechy zwierzęciu całopalnemu przez nałożenie rąk na jego głowę, zabijali je, przelewali jego krew, kropili tą krwią cztery rogi ołtarza całopalenia oraz ofiarowali Bogu jego ciało i tłuszcz, spalając je w ogniu.

Podobnie Sam Jezus Chrystus stał się naszą doskonałą ofiarą przebłagalną, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i przelawszy Swoją krew. Aby odnowić pokój między Bogiem a ludźmi, którzy się stali Jego wrogami z powodu grzechu, Sam Bóg musiał przyjść, aby nas zbawić, a przyszedłszy musiał zabrać nasze grzechy poprzez chrzest i umrzeć na Krzyżu, przelawszy Swoją kosztowną krew. To uczyniwszy, musiał zmyć wszystkie nasze grzechy, które uczyniły nas wrogami Boga, aby jeszcze raz odnowić pokój i pojednać nas z Nim.

Kto mógł zrobić to wszystko? Nikt inny, tylko Jezus Chrystus, nasz Pan. Dla nas wszystkich Jezus jest Samym Bogiem, i ten Bóg jest naszym własnym Orędownikiem. Tylko ten Bóg Chrystus potrafił spełnić misję naszego zbawienia od grzechów.

W Objawieniu 5 pojawia się Baranek Boży, który jest godzien otworzyć siedem pieczęci księgi. Kimże jest ten Baranek? Jezus Chrystus, nasz Pan, jest tym Barankiem, który został zabity na tej ziemi, ale potem zmartwychwstał przed Bogiem Ojcem. Bóg Ojciec mówi nam, że tylko ten Pan Jezus Chrystus może otworzyć pieczęć Jego siedmiu zamiarów, zaplanowanych dla ludzkości, i spełnić to wszystko. Kim jest ten Pan Jezus Chrystus? To Bóg całego wszechświata i Orędownik wszystkich wierzących w ewangelię wody i Ducha.Jezus Chrystus został waszym prawdziwym Orędownikiem


W Pierwszym Liście św. Jana 2:1-2 napisano: “Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.” Kto jest naszym Pocieszycielem? To Jezus Chrystus, nasz prawdziwy Bóg. Właśnie Jezus Chrystus pomógł nam się zbawić od wszystkich grzechów.

Jezus Chrystus, Sam Bóg, również jest Orędownikiem wszystkich grzeszników. On broni nas, pomaga nam narodzić się ponownie, a przyjąwszy chrzest, poszedłszy na Krzyż zamiast nas i zmartwychwstawszy, On zbawił wszystkich Swoich wierzących od śmierci. Ten, kto spełnił to wszystko dla nas, to Sam Bóg, i ten Bóg to nikt inny, tylko Jezus Chrystus. Jezus Chrystus również świadczy o nas, że zostaliśmy bezgrzesznymi i ludem Bożym dzięki ewangelii wody i Ducha.

Pan Jezus Chrystus to nasz prawdziwy Orędownik. Jezus Chrystus to Ten, kto zbawił nas, Ten, kto ucierpiał zamiast nas, złożył w ofierze Swoje ciało zamiast nas, dał nam prawo zostać dziećmi Bożymi i wielką chwałę. Właśnie ten Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i naszym Orędownikiem, który nam zawsze pomaga.Nie powinniśmy myśleć o Jezusie tylko jako o małym dziecku


Zawsze, kiedy modlimy się do Boga, musimy modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa. A jednak widzimy, że niektórzy ludzie modlą się w imieniu Dziewicy Marii, zamiast się modlić w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeśli pójdziecie do kościoła katolickiego, to zobaczycie wiele ikon Marii, trzymającej na rękach małego Jezusa. Oni się modlą nie w imieniu Jezusa, lecz w imieniu Marii, prosząc ją, aby się modliła do Boga za nich. Ale to nieprawdziwa wiara, która znieważa Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Rzucając takie pytania, dotyczące doktryn, nie chcę potępić Kościół Katolicki. Chcę tylko powiedzieć wam, że jeśli mamy takie naprawdę ograniczone pojęcie o Jezusie jako jedynie o dziecku, to popełniamy grzech lekceważenia Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Chcę wam powiedzieć, że wszyscy musimy zrozumieć, że Pan Jezus jest Bogiem wszystkich bez wyjątku ludzi oraz że ten Bóg tylko pożyczył i wykorzystał ciało Marii, aby na pewien czas zostać Barankiem Bożym. Nie powinniście błędnie myśleć, że Maria była żoną Boga Ojca. Bynajmniej, nasz Ojciec wykorzystał Marię tylko jako narzędzie Swojego posługiwania zbawienia, czyli misji, którą spełnił Jezus Chrystus, nasz Pan, aby raz na zawsze zbawić nas od naszych grzechów, przyszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka, zabrawszy grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy, aby uwolnić grzeszników od wszystkich grzechów tego świata. Więc wywyższać Marię nad Jezusa Chrystusa, naszego Pana, oznacza popełniać wielki grzech bluźnierstwa. Maria, zwykła kobieta, nie była większą od Boga, lecz jest tylko Jego stworzeniem.

Podobnie jak w Biblii napisano, że Maria otrzymała łaskę Bożą, my również otrzymaliśmy łaskę zbawienia od Jezusa Chrystusa, naszego prawdziwego Boga, poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. I podobnie jak Bóg przez pewien czas wykorzystywał Marię jako Swoje narzędzie, my również otrzymaliśmy zbawienie od Boga i stali się narzędziem Bożym zbawienia innych dusz. Maria, która stała się narzędziem Bożym, w żaden sposób nie została duchową matką Jezusa. Naprawdę ludzie nie znają Jezusa w swoich sercach i nie rozumieją ewangelii wody i Ducha, prawdy ewangelii zbawienia, i dlatego mają takie nieprawdziwe rozumienie, starając się dodać do prawdy Jezusa własne cielesne myśli według własnej ludzkiej logiki.

Wcale nie Maria, a tylko ten Pan Jezus jest naszym Orędownikiem. Innymi słowy, Jezus, nasz Orędownik, jest naszym Pocieszycielem. Kiedy wpadliśmy w grzech, Jezus Chrystus, nasz Pan, pomógł nam, zbawił nas od naszych grzechów i został naszym Zbawicielem. Jezus Chrystus to nasz Bóg, dlatego On naprawdę został naszym Zbawicielem.

Głoszę wam o Pierwszym Liście św. Jana, ponieważ muszę karmić prawdziwym chlebem życia was, dzieci duchowych, które narodziły się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Przecież pójdziecie na śmierć duchową, jeśli nie będziecie się żywić chlebem ewangelii wody i Ducha, którą dał wam nasz Pan Jezus Chrystus. Dziś po całym świecie jest wielu chrześcijan, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, wciąż nie znając ewangelii wody i Ducha. Dlatego mamy jeszcze więcej przyczyn nadal dawać światu prawdziwy pokarm duchowy, aby żywić dusze ludzi.

Każdy, kto poznał i uwierzył, że Jezus to Sam Bóg, na pewno uwierzy również w to, że Jezus całkiem uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów ewangelią wody i Ducha. Kiedy ktoś zaczyna wierzyć w Jezusa jako prawdziwego Boga, także może lekko uwierzyć w Niego jako w swojego Zbawiciela, który przyjął chrzest i został ukrzyżowany, aby zmyć absolutnie wszystkie bez wyjątku nasze grzechy.

Wszyscy musimy w to wierzyć, ponieważ Pan Jezus to Sam Bóg, który dał nam prawdziwe przebaczenie naszych grzechów. Dziś mnóstwo ludzi w tym świecie popełnia różne grzechy. Nasz Pan to Orędownik, który zbawił nas od wszystkich tych grzechów. Jezus odpokutował za wszystkie nasze grzechy i został naszym prawdziwym Zbawicielem. Bez względu na to, jaki grzech popełniliśmy, jeśli nie popełniamy grzechu niewiary w to, że Jezus jest Bogiem, że On zbawił nas, przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest, przelawszy Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstawszy, a także jeśli wierzymy w tę Prawdę, to wszyscy otrzymamy życie wieczne. Chociaż popełniacie różne grzechy, Jezus został waszym Orędownikiem, który już wziął na Siebie wszystkie wasze grzechy. Ten prawdziwy Pan Jezus Chrystus jest Orędownikiem wszystkich wierzących w ewangelię wody i Ducha.Ktoś może pomyśleć: “Jezus wymazał wszystkie grzechy oprócz mojego grzechu.”


W swoich własnych subiektywnych myślach tacy ludzie są skłonni błędnie myśleć, że niektóre grzechy nie mogą zostać przebaczone. Ale to przekonanie jest błędne. Musimy we właściwy sposób poznać Jezusa jako swojego prawdziwego Boga. Musimy również wiedzieć, że po to, aby zbawić nas od naszych grzechów, On przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, został osądzony za wszystkie te grzechy, wziąwszy na Siebie grzechy świata, przelawszy krew i umarłszy na Krzyżu, a także zmartwychwstał i w ten sposób został naszym prawdziwym Bogiem.

Więc jeśli nie popełniamy grzechu niewiary w to, że Pan Jezus został naszym prawdziwym Zbawicielem, to wszyscy możemy zostać zbawieni od wszystkich swoich grzechów. Jeśli wierzycie, że Jezus jest Bogiem, to musicie zrozumieć, że Bóg całkiem przebaczył absolutnie wszystkie grzechy, które kiedykolwiek popełnicie. Dlatego On jest naszym Orędownikiem i Bogiem, który zbawił nas od wszystkich grzechów świata.

Apostoł Jan jasno mówi: “On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata” (I List św. Jana 2:2). Innymi słowy, Jezus, nasz Pan, wymazał wszystkie grzechy, które wszyscy ludzie w tym świecie popełniają nawet w tej chwili, a w ten sposób nasz Pan zbawił nas wszystkich. Jezus jest prawdziwym Bogiem, dlatego On zbawił nas, raz na zawsze zabrawszy wszystkie grzechy świata Swoim chrztem od Jana Chrzciciela, wziąwszy je na własne ciało, przelawszy Swoją krew na Krzyżu i umarłszy, a potem zmartwychwstawszy. Właśnie poprzez wiarę w tego boskiego Jezusa Chrystusa ja sam potrafiłem uwolnić się od wszystkich moich grzechów.

Apostoł Jan także mówi o tym. Podobnie jak Jan, ja również świadczę o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, o prawdziwej wierze, o ewangelii wody i Ducha. Wielu chrześcijan, złapani w pułapce nieprawdziwych doktryn, teraz pozostają daleko od jedynej Prawdy. Ale moje serce cieszy się dzięki mojej wierze w Boga Jezusa Chrystusa i w ewangelię wody i Ducha, którą On mnie dał. W moim sercu jest pokój, ponieważ wierzę w misję zbawienia, spełnioną przez Pana.

A wy? Czy wasze grzechy znikły z waszych serc i czy w waszych sercach również jest pokój poprzez wiarę, którą przyjęliście? Jeśli nie, to wasze serca również muszą otrzymać pokój poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i w ewangelię wody i Ducha, którą On dał wam. Przyjąwszy chrzest, przelawszy Swoją krew i zmartwychwstawszy, Jezus Chrystus, Sam Bóg, zbawił wszystkich nas od wszystkich naszych grzechów.

Czyż naprawdę ten Pan Jezus nie zbawił nas? Jezus Chrystus, nasz prawdziwy Pan, naprawdę zbawił nas od naszych grzechów. Kim jest ten Zbawiciel? To Jezus Chrystus. Kim jest Jezus Chrystus dla nas wszystkich? On jest Samym Bogiem. Kimże jest ten prawdziwy Pan Jezus Chrystus? To Stwórca i Zbawiciel ludzkości. Wszyscy musimy wierzyć, że Jezus Chrystus to nasz Zbawiciel i Pan.

Ten prawdziwy Pan Jezus Chrystus raz na zawsze zbawił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez ewangelię wody, krwi i Ducha. Pan Jezus Chrystus dał nam Słowo ewangelii wody i Ducha, abyśmy mogli wierzyć w Niego jako w naszego Zbawiciela. On darował nam tę Prawdę i Swoją boskość, abyśmy mogli uwierzyć. On pomógł nam poprzez ewangelię wody i Ducha, abyśmy mogli uwolnić się od naszych grzechów. On naprawdę spełnił całą misję zbawienia. Jezus Chrystus, nasz Pan, naprawdę jest prawdziwym Bogiem, który przyniósł nam zbawienie.Jeśli kto wierzy w miłość Bożą, to całkiem naturalnie wierzy również w ewangelię wody i ducha, którą Pan dał nam


Musicie wierzyć w tę Prawdę, że Jezus Chrystus, Sam Bóg, przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana, przelał Swoją krew i w ten sposób zmył wszystkie grzechy świata. Ze swojej strony ja wierzę w to wszystko, co Pan Jezus Chrystus zrobił dla nas. Mogę wierzyć w tę Prawdę, że Jezus jest Bogiem; że po to, aby zbawić nas od grzechów świata, On urodził się na tej ziemi od ciała Dziewicy Marii i wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest; że po to, aby spełnić Słowo, które ogłasza: “zapłatą za grzech jest śmierć” (List św. Pawła do Rzymian 6:23), On został ofiarnie osądzony zamiast nas za nasze grzechy i ukrzyżowany; że zmartwychwstał; że żyje wiecznie; że spełniwszy to wszystko dla nas, On został naszym własnym Zbawicielem.

Czy wy również możecie całym sercem wierzyć w tę Prawdę? Czy wy także możecie wierzyć, że Jezus Chrystus to nasz Orędownik, że On został naszym własnym Pocieszycielem?

Pan Jezus Chrystus to Ten, Kto nam pomaga. Zawsze, kiedy ulegamy swoim słabościom i wpadamy w grzech, Jezus Chrystus, nasz Pan, przychodzi nam z pomocą i pomaga. On naprawdę całkiem zbawił nas, wziął wszystkie nasze grzechy na własne ciało i został ofiarnie osądzony zamiast nas. Dlatego jestem zawsze wdzięczny Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu. Dlatego zawsze świadczę o Nim.Ja również się uwolniłem i dziękuję Jezusowi Chrystusowi za to, że On został naszym Orędownikiem


Dla wierzących w ewangelię wody i Ducha Jezus Chrystus, Sam Bóg, został ich Orędownikiem, który zawsze im pomaga i na zawsze zmył wszystkie ich przyszłe grzechy. Zadbawszy również o wszelkie potępienie za wszystkie nasze grzechy, ten Pan Jezus Chrystus zbawił nas od grzechów.

Ci, którzy znają prawdę ewangelii wody i Ducha, muszą również wiedzieć, że Jezus jest Bogiem. Wszyscy musimy zrozumieć, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, został naszym własnym Orędownikiem, który zawsze nam pomaga. I zawsze, kiedy jesteśmy niedoskonali, musimy wierzyć w tę Prawdę, że Jezus Chrystus, nasz Pan, zmył wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew.

Jezus Chrystus, nasz Pan, naprawdę został Orędownikiem dla nas wszystkich. “Tak, chociaż jesteście słabi, Ja zabrałem również i te grzechy, nieprawdaż?” Czyż nie tak Jezus Chrystus, nasz Pan, mówi do nas? On naprawdę mówi nam, że już wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, a także naucza, uspokaja i zachęca nas za pomocą ewangelii wody i Ducha. Czyż to nie prawda? Na całym świecie ci ludzie, którzy już wierzą w ewangelię wody i Ducha, muszą poznać Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i uwierzyć w Niego. Właśnie ten Jezus Chrystus zawsze broni wszystkich tych wierzących w ewangelię wody i Ducha, zachęcając i wzmacniając ich, dając im nową moc.

A jednak wierzący w ewangelię wody i Ducha, których jest już wielu po całym świecie, teraz mówią: “Nigdzie w pobliżu nie mogę znaleźć Kościoła Bożego. Co mam robić?”

Chcę, abyście wszyscy wyraźnie zrozumieli: “Właśnie wy, bracia i siostry, którzy zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i w ewangelię wody i Ducha, musicie założyć Kościół Boży i prowadzić tam dusze.” Nie mówię wam, że musicie najpierw zbudować kościół. Bynajmniej, jestem przekonany, że musicie wykorzystywać własny dom jako kościół, świadczyć o Jezusie Chrystusie, naszym Panu, z wiarą głosić ewangelię wody i Ducha, którą On dał nam, dzielić się z innymi ludźmi książkami o ewangelii, które wam wysłaliśmy, i w ten sposób nawrócić wiele dusz z powrotem do objęć Jezusa Chrystusa.

Dlatego musicie nadal otrzymywać i czytać nasze książki, zawierające duchową prawdę, omawiać z nami swoje duchowe problemy przez Internet i krok po kroku iść za nami. Nie powinniście się troszczyć o to, co będzie z wami. Jezus Chrystus, Sam Bóg, wstawia się za wami, broniąc was przed waszymi słabościami i pomagając wam na każdym kroku. Mam nadzieję i szczerze się modlę, aby przez Jezusa Chrystusa potrafiliście założyć w swojej miejscowości Kościół Boży, aby przez ten Kościół mnóstwo dusz otrzymało przebaczenie grzechów oraz abyście dołączyli do nas w tej kosztownej misji głoszenia ewangelii wody i Ducha po całym świecie.Jezus naprawdę nam pomaga


Właśnie kiedy głęboko wpadam w ten świat, kiedy się osłabia moja moc duchowa, wtedy wyjątkowo cenię to, że Pan został moim Orędownikiem. Wtedy, przychodząc do Kościoła Bożego i słysząc Jego Słowo, wielbiąc Go, modląc się do Niego i zanurzając się w tej duchowej atmosferze spotkania wierzących w ewangelię wody i Ducha, zaczynam odczuwać, jak Jezus Chrystus znów uspokaja moje serce, zachęca mnie i daje mi nową moc. W takie chwile mogę naprawdę odczuć, jak Jezus, nasz Pan, troszczy się o nas. Zawsze, kiedy zbieramy się razem w Prawdzie, Duch Święty mocno działa wśród nas i całkiem napełnia nasze serca. Dlatego spotkania Kościoła Bożego są tak ważne, jak napisano w Biblii: “Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:25).

Jezus Chrystus to Bóg, który daje nową moc wierzącym w ewangelię wody i Ducha, oczyszcza ich zanieczyszczone serca, ponownie czyni ich serca czystymi, daje wiarę, podtrzymuje i pomaga. Ten Pan Jezus Chrystus to nikt inny, tylko Sam Bóg dla nas wszystkich. Otrzymujecie taką pomoc, kiedy przychodzicie do Kościoła Bożego. Sam Duch Święty uspokaja wasze serca, pociesza was, znów buduje waszą wiarę na mocnym fundamencie, daje rozumienie i odnawia was.

Jeśli wierzycie w ewangelię wody i Ducha, na pewno to odczuwacie. Kościołem Bożym rządzi Duch Święty, chociaż jest niewidzialny dla naszych oczu. Dlatego kiedy przychodzimy do Kościoła Bożego i wielbimy Go razem, Duch Święty sprawia, że czujemy się źle, gdy w naszych sercach coś nie tak, a kiedy coś nie w porządku z naszą wiedzą, On pozwala nam się poprawiać. Bóg pomaga nam w wielu aspektach i w różne sposoby. Właśnie tak otrzymujemy nową moc, abyśmy mogli jeszcze energiczniej pracować, kiedy kończy się zebranie. Możemy otrzymać pomoc od Boga w następujący sposób: Przez naszą chwałę i współuczestnictwo odczuwamy pełnię Ducha Świętego oraz istną miłość Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem.Tylko wierzący w ewangelię wody i Ducha są istnymi chrześcijanami


Jezus Chrystus, nasz Pan, naprawdę pomaga nam w taki sposób. On jest naszym Bogiem, dlatego w tym wieku i czasie przez Kościół Boży i was samych On może wymazać grzechy wszystkich ludzi ewangelią wody i Ducha. Oto co apostoł Jan mówi nam, i już teraz, w tej chwili, właśnie tak Bóg działa przez nas w Swoim Kościele.

Dlatego jeśli ktoś, kto otrzymał przebaczenie grzechów, nie przebywa w Kościele Bożym i nie słyszy Słowa Bożego, to na pewno pójdzie za światem i daleko odejdzie od prawdy, podobnie jak dziecko, które uciekło z domu. Jeśli Jezus Chrystus, nasz Pan, nie podtrzymuje naszych serc, to wreszcie odejdziemy daleko od prawdy i nie zmożemy wrócić do Kościoła Bożego, nawet gdy zechcemy.

A jednak nawet nie mając silnej wiary w Jezusa Chrystusa, jeśli nadal będziecie chodzić do Kościoła Bożego, słuchając Jego Słowa, wielbiąc i chwaląc Go razem z innymi wierzącymi, to wówczas odczujecie, że Pan Jezus Chrystus naprawdę uzdrawia wasze serca ze wszystkich wykroczeń i ran, i znów czyni je doskonałymi. Więc właśnie dziękując Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, i otrzymując Jego pomoc, nadal prowadzimy życie wiary. Nikt nas nie pociesza, a jednak otrzymujemy wielki pokój i pomoc. Naprawdę otrzymujemy tę radość i pomoc. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą naprawdę sercem odczuwać boskiego Jezusa Chrystusa w swoich kościołach. Mam nadzieję i szczerze się modlę, abyście wszyscy wy, nasi współpracownicy i święci po całym świecie, którzy z nami współpracujecie, teraz zbierali się w Kościele Bożym, gdzie możecie prowadzić życie duchowe i wzmacniać swoją wiarę przy pomocy naszego Pana Jezusa, prawdziwego Boga.

Z innej strony, ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, nigdy nie potrafią spełniać woli Bożej razem z nami. Żaden z nich, nawet jeśli jest dobrze wykształcony i zdolny, nie może przebywać z nami i głosić wśród sprawiedliwych. Nie wszyscy mogą być tam, gdzie my jesteśmy, a także głosić Słowa ani otrzymać pomocy od Chrystusa w Jego Kościele. Tylko poprzez wiarę w boskiego Jezusa Chrystusa i w ewangelię wody i Ducha możemy zostać Jego dziećmi i członkami Jego Kościoła.

Teraz apostoł Jan doradza wszystkim tym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów od Jezusa Chrystusa, naszego Pana, miłować się nawzajem, przecież tylko wówczas zmogą przestrzegać przykazań Bożych. Jak jest napisano w Pierwszym Liście św. Jana 2:5: “Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.”

Tu zwrot “Kto zaś zachowuje Jego naukę” nie oznacza spełniać Jego Słowo podobnie jak przestrzegamy Prawa, ale to oznacza wierzyć w Jego Słowo. Podobnie jak Mojżesz rozbił dwie kamienne tablice Prawa przed ludem Izraela, kiedy zszedł z góry, tak samo po prostu nie możemy przestrzegać Prawa Bożego, a natomiast łamiemy i naruszamy je. Dlatego Biblia ogłasza: “Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa” (List św. Pawła do Galacjan 3:10).

Nie możemy przestrzegać żadnego punktu Jego przykazań. A jednak jest jedna rzecz, której Jezus Chrystus, nasz Pan, pozwolił nam przestrzegać, i to nic innego, tylko Słowo ewangelii wody i Ducha. Nasza wiara w ewangelię wody i Ducha jest fundamentem całej naszej wiary w Słowo Boże. Innymi słowy, jeśli nie mamy wiary w tę prawdziwą ewangelię, to cała nasza wiara w Jego Słowo jest nieprawdziwa. Więc apostoł Paweł powiedział: “W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (List św. Pawła do Rzymian 1:17).

Dla nas, wierzących w Jego Słowo, Pan zmywa nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha, zbawia nas od naszej kary za grzech, pomaga nam, czyni nas Swoimi dziećmi, zawsze nas uzdrawia, ubrał nas w Swoją łaskę, prowadzi nas i wysławia. Ten urywek mówi nam, że Bóg mieszka w tych, którzy wierzą w prawdziwego Jezusa. To ci, którzy “zachowują Jego słowo.” Właśnie dlatego, że my, narodzeni ponownie, wierzymy w boskiego Jezusa jako swojego Zbawiciela, Bóg broni naszej wiary. Jeśli będziemy całym sercem wierzyć w Jezusa jako prawdziwego Boga, to Bóg podtrzyma nas, ale jeśli nie mamy takiej wiary w Jezusa Chrystusa, to Bóg nie zmoże nas podtrzymywać.

A jednak wielu ludzi nie rozumie tego, co apostoł Jan chciał powiedzieć w tym urywku. Wierzę, że Bóg przebywa w sercach wszystkich wierzących w ewangelię wody i Ducha, że On czyni naszą wiarę w Jego Słowo jeszcze silniejszą z dnia na dzień. Tym, którzy naprawdę wierzą w ewangelię wody i Ducha, Bóg daje przebaczenie grzechów i obecność Ducha Świętego w ich sercach. A Jezus, prawdziwy Bóg, zawsze wstawia się za nimi, uspokaja ich, zachęca, błogosławi i broni. We wszystkich tych, którzy wierzą w tego boskiego Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, mieszka Bóg Ojciec. W sercach wierzących w ewangelię wody i Ducha i w ich Kościele zawsze przebywa Bóg. Oto co tu powiada nam apostoł Jan.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Dziś te słowa, które apostoł Jan nam powiedział, zostały spełnione dla nas. Chociaż było nam ciężko mówić o takiej wierze, zanim narodziliśmy się ponownie, teraz możemy ją głosić innym ludziom. Zostaliśmy protagonistami dzisiejszego urywka z Pisma Świętego. Wszystkie obietnice Biblii dotyczą właśnie nas.

Dziękuję Bogu za to, że to Słowo, które On powiedział nam w Pierwszym Liście św. Jana 2:1-5, wykonało się dla nas wszystkich, wierzących w ewangelię wody i Ducha. Jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi za to, że On został Zbawicielem i Pasterzem wszystkich wierzących w ewangelię wody i Ducha, że zawsze im pomaga jako ich prawdziwy Orędownik.

Bóg zawsze pomaga im przez Swój Kościół. Więc wzywam was, współpracowników naszej misji, do częstego odwiedzania naszej witryny internetowej, abyście mogli zawsze otrzymywać od nas chleb duchowy i pozostawać w kontakcie z nami, abyśmy mogli prowadzić was prawidłową drogą.

Proszę, módlcie się do Boga za nas, abyśmy mogli przedłużać nasze posługiwanie, tłumaczyć nasze książki o ewangelii na jeszcze więcej języków oraz dostarczać je wszystkim ludziom, szukającym Prawdy. Amen.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.