" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Badajcie Duchy,
Czy są z Boga

 

< 1 List św. Jana 4:1-6 >

“Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak (mówi) świat, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.”Powinniśmy się wystrzegać fałszywych proroków


Pan mówi nam: “Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie” (1 List św. Jana 4:1).

Człowiek składa się z trzech elementów: z ducha, ciała i duszy. Człowiek ma duszę, ale zwierzęta jej nie mają. Właśnie dlatego Pismo Święte doradza nam badać duchy, czy są z Boga, czy z szatana. Musimy zbadać, czy duch człowieka należy do Jezusa Chrystusa, czy nie, sprawdzając, czy ten człowiek wierzy w ewangelię wody i Ducha. Dlatego musimy również sprawdzić, czy ten człowiek naprawdę wyznaje Jezusa Chrystusa jako Boga.

Te duchy, które nie są z Boga, nie przyjmują do serca Prawdy ewangelii wody i Ducha. Dlatego rządzi nimi zły duch, przecież nie oczyścili się z grzechów. Więc, odrzucając i nie wierząc w Prawdę danej przez Boga ewangelii wody i Ducha, nie mogą zostać duchami, które należą do Boga.

Chociaż najpierw się zdaje, że ten, którego duch jest opanowany przez demony, nie zaprzecza oczyszczeniu swego serca z grzechów, naprawdę on wcale nie chce się oczyścić z grzechów. Oni wcale nie chcą oczyszczać się ze wszystkich grzechów, ponieważ nie chcą uwierzyć w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha, chociaż ona może ich oczyścić ze wszystkich grzechów. Niestety tacy ludzie należą do szatana i diabła. Tacy ludzie wciąż pozostają chrześcijańskimi liderami i kapłanami.

W Pierwszym Liście św. Jana 4:2 napisano: “Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.”

Ten urywek z Pisma Świętego opisuje człowieka, który należy do Boga. Ten człowiek wierzy w Prawdę, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat w ciele człowieka, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie grzechy świata, i wycierpiał potępienie za grzechy zamiast nas, przelawszy krew na Krzyżu. Jezus Chrystus to nasz Zbawiciel, który przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby zmyć wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i przelawszy krew na Krzyżu. Ci, którzy wierzą w tę Prawdę ewangelii, należą do Boga.

W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego ci, którzy “są z Boga” to ci, którzy całym sercem wierzą, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i uwolnił ich od wszystkich grzechów tego świata poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha. Jezus Chrystus jest prawdziwym Zbawicielem dla nas wszystkich.

Więc “każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele” to ten, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że przyszedłszy w ten świat w ludzkim ciele On wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, a także zabrał potępienie za wszystkie nasze grzechy, przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Więc nasza prawdziwa wiara to wiara w ewangelię wody i Ducha.

Jezus, wieczny Zbawiciel ludzkości, jest niebieskim Arcykapłanem, Królem królów i Prorokiem, który miał przyjść. Poprzez pełność tych trzech posługiwań Jezus Chrystus na zawsze uwolnił nas od grzechów tego świata.

Jezus Chrystus na jakiś czas pozostawił chwałę Nieba, aby spełnić misję ekspiacji za grzechy grzeszników przy pomocy ewangelii wody i Ducha. Bóg raz na zawsze wziął na Siebie grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. A oddawszy Swoje ciało, aby je przygwożdżono do Krzyża, On zbawił nas od wszystkich grzechów, przyjąwszy potępienie za nasze grzechy.

Więc On całkiem i raz na zawsze zbawił od grzechów tego świata tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Podobnie jak On powiedział: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (Ewangelia św. Jana 14:6).

Jezus Chrystus to Zbawiciel, On dał nam Prawdę, która nas prowadzi do prawdziwego przebaczenia grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Więc “uznawać, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele” oznacza całym sercem wierzyć w Prawdę, że On uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i przelawszy Swoją krew na Krzyżu.

Krótko mówiąc, każdy, kto jest z Boga, wierzy w dany przez Pana dar ewangelii wody i Ducha. Dla nas wszystkich, wierzących w Prawdę ewangelii wody i Ducha, Jezus jest Synem Bożym, który przyszedł na ten świat jako prawdziwy Zbawiciel. Jezus doskonale spełnił rolę wiecznego Arcykapłana, złożywszy własne ciało w ofierze jako pojednanie przed Bogiem Ojcem i wpuściwszy nas do Nieba.

A teraz apostoł Jan ogłasza Jezusa Chrystusa Zbawicielem, który przyszedł, aby zbawić nas od grzechów tego świata poprzez ewangelię wody i Ducha (1 List św. Jana 5:4-7). Więc pytam, czy wierzycie w tę Prawdę? Ci, którzy należą do Jezusa, wierzą w prawdę, która świadczy, że Jezus Chrystus, który przyszedł w ten świat w ludzkim ciele, zbawił grzeszników od grzechów, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i ofiarnie przelawszy krew na Krzyżu.Ci, którzy nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, aby zbawić grzeszników od wszystkich grzechów


To są ludzie, którzy nie wierzą, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i Synem Bożym, że On wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i przelawszy krew na Krzyżu. Ludzie, którzy wątpią w boskość Jezusa Chrystusa, nie wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, a więc na pewno nie należą do Boga.

Drodzy bracia wierzący, po całym świecie jest wielu chrześcijan, którzy nie wierzą w chrzest i krew Jezusa jako w Prawdę zbawienia grzeszników. Żyją w wątpliwości, nawet teraz wątpiąc w to, że Jezus naprawdę jest Synem Bożym i Bogiem. Ale Jezus naprawdę jest Synem Bożym. On również rzeczywiście jest Bogiem. Więc On jest Bogiem Wszechmocnym, który zbawił wszystkich grzeszników od grzechów. Jezus Chrystus to Król królów, który założył Królestwo Boże. Więc musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha jak w Prawdę zbawienia. Jeśli tego nie uczynimy, to nikt w tym świecie nie potrafi otrzymać zbawienia od swoich grzechów.

Jezus naprawdę jest Bogiem-Stwórcą, który stworzył wszechświat. Biblia mówi: “Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Kiedy Jezus, który w zasadzie jest Bogiem, powiedział: “Niechaj się stanie światłość”, wtedy pojawiło się światło (I Księga Mojżeszowa 1:3). Dalej Biblia również mówi: “świat stał się przez Nie” (Ewangelia św. Jana 1:10). Świat stał się przez Jezusa, który jest Bogiem. Chociaż Jezus jest Synem Bożym, Jego boskość naprawdę dorównuje Bogu Ojcu. Jezus również jest naszym Zbawicielem, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Na przykład, wasi rodzice są ludźmi, dlatego wy również narodziliście się ludźmi. Podobnie, ponieważ Ojcem Jezusa Chrystusa jest Bóg, Jezus, nasz Zbawiciel, również jest Bogiem.

Chociaż Jezus Chrystus był Jedynym Synem Bożym, Nim niedługo pogardzano. A jednak Bóg Ojciec zamierzał przyjąć nas jako Swoje dzieci i uczynić jeszcze więcej ludzi Swoimi Synami, dlatego On posłał Swojego jednorodzonego Syna w ewangelii wody i Ducha. Każdy, kto wierzy w tę prawdziwą ewangelię, również staje się dzieckiem Bożym.

W Ewangelii św. Jana 1:10 napisano: “świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.” Tu zaimek “Nie” oznacza Jezusa. Zwrot “przez Nie” pokazuje nam, że świat się stał przez Jedynego Jezusa Chrystusa, przez nikogo innego. Więc Jezus Chrystus stworzył świat i wszechświat Swoim Słowem.

A jednak ta potężna Istota w posłuszeństwie wobec woli Swojego Ojca przyszła na ten świat w ludzkim ciele jako Zbawiciel. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat w ludzkim ciele, aby zbawić ludzkość od jej grzechów. On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, a odpokutowawszy za grzechy tego świata, umarł na Krzyżu, przelawszy Swoją krew. A jednak trzeciego dnia po Swojej śmierci On zmartwychwstał, uwolniwszy wszystkich wierzących od grzechów tego świata.

Ale bez względu na to wszystko niektórzy ludzie wierzą w połowę Prawdy, dyskredytując łaskę zbawienia, składającą się z chrztu Jezusa Chrystusa i z Jego krwi na Krzyżu. Ci ludzie muszą jeszcze raz zastanowić się nad tym, dlaczego Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, i uwierzyć w Prawdę ewangelii. Tylko jeśli to zrobią, Bóg będzie zadowolony. Teraz jest wielu chrześcijan, którzy wciąż nie wierzą w Zbawiciela, dającego nam zbawienie od grzechów tego świata poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha. Nawet w okresie Wczesnego Kościoła byli sceptycy patologiczni.

“Czy Jezus naprawdę jest Bogiem?” “Czy to tylko Syn Boży?” “Czy jest jedynie stworzeniem?” Zadawszy te trzy pytania, niektórzy ludzie wierzyli w fałszywe doktryny niewierzących i wreszcie zginęli. W ich sercach nie było Prawdy ewangelii wody i Ducha, dlatego nie wiedzieli i nie wierzyli w Jezusa Chrystusa jako Boga. Byli podobni do tych, którzy gardzili ukrzyżowanym Jezusem, mówiąc: “Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego” (Ewangelia św. Mateusza 27:42). Nawet teraz bardzo wielu ludzi nie wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego prawdziwego Zbawiciela, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Nie mogę ukryć swojego zdziwienia, kiedy widzę, że na całym świecie nawet wśród chrześcijan wielu ludzi wciąż sceptycznie się odnosi do boskości Jezusa.

Musimy wierzyć, że Jezus narodził się na tej ziemi w ludzkim ciele, tymczasowo pozostawiwszy Swój tron na Niebie, aby raz na zawsze zbawić całą ludzkość od wszystkich jej grzechów. Aby zbawić nas od grzechów tego świata, Jezus Chrystus pozostawił Swój tron i na chwilę przyszedł na ten świat w ludzkim ciele. Dlatego Biblia mówi nam: “Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel” (Ewangelia św. Mateusza 1:23).

Oto spełnienie proroctwa proroka Izajasza (Księga Izajasza 7:14), który prorokował około 700 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Narodzenie Jezusa Chrystusa stało się według obiecanej przez Boga opatrzności. Kiedy nadszedł czas spełnienia Jego obietnicy, Bóg pożyczył ciało dziewicy imieniem Maria, aby urodziła Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel.

Kimże są ci ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela? Co ludzie myślą o Jezusie i jak wierzą w Niego? Są ludzie, którzy nie wierzą, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Logiczną różnicą między tymi, którzy uznają, że Jezus przyszedł na ten świat w ludzkim ciele, a tymi, którzy tego nie uznają, jest to, czy mają grzechy w sercu, czy nie. Czyli serca ludzi, którzy wierzą, że Jezus przyszedł na ten świat poprzez ewangelię wody i Ducha, oczyszczają się z grzechów. Z innej strony, grzechy wciąż pozostają w sercach tych, którzy w to nie wierzą.

Oto Prawda zbawienia. Jezus przyszedł na ten świat w ludzkim ciele i wziął grzechy świata na Swoje ciało, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. On również naprawdę został naszym Zbawicielem, przelawszy krew, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy. A jednak ci ludzie, którzy nie wierzą w tę Prawdę zbawienia, nie mogą oczyścić się z grzechów. Więc człowiek nie może być z Boga, jeśli nie ma w sercu wiary w Jezusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha.

Więc sprawiedliwych od grzeszników można odróżnić przy pomocy ewangelii wody i Ducha. Człowiek jest sprawiedliwy albo grzeszny zależnie od tego, czy wierzy, że nasz zbawiciel Jezus Chrystus naprawdę jest Bogiem, Który przyszedł na ten świat, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. Więc ludzie, którzy uznają, że poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha Jezus Chrystus zmył wszystkie nasze grzechy, mają Ducha Prawdy, podczas gdy ci, którzy temu zaprzeczają, nie mają Ducha Prawdy.Kto jest wrogiem Boga?


W Pierwszym Liście św. Jana 4:3 napisano: “Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.” Zwrot “każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga” oznacza ludzi, którzy nie wierzą, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat poprzez ewangelię wody i Ducha.

Co oznacza zwrot “każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, ten nie od Boga”? Ten zwrot w Biblii oznacza tych, którzy nie wierzą w Prawdę, że Jezus Chrystus został naszym prawdziwym Zbawicielem, przyszedłszy na ten świat w ludzkim ciele, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, raz na zawsze odpokutowawszy za grzechy tego świata śmiercią na Krzyżu i zmartwychwstawszy.

Imię “Jezus” oznacza “Zbawiciel”. Jego imię nam objawia, że Jezus jako nasz prawdziwy Zbawiciel zbawił wszystkich grzeszników od grzechów tego świata przy pomocy ewangelii wody i Ducha. Właśnie dlatego ci, którzy nie uznają i nie wierzą w Prawdę wody i Ducha, otrzymają sąd Boży. Ci ludzie, którzy nie mogą uznać Jezusa za swojego prawdziwego Zbawiciela, a także doskonałego Boga, mają ducha Antychrysta, lecz nie Ducha Bożego.

Tu Antychryst oznacza wroga, który przeciwstawia się Bogu. Niestety wielu chrześcijan żyje jak wrogowie Boga. Nawet wśród tych, którzy uznali i przyjęli Jezusa jako Zbawiciela i Boga, są ludzie, którzy mają ducha antychrysta, nie chcąc uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Pierwszy List św. Jana 4:3 również mówi, że “jak słyszeliście [Antychryst] nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.”

W tych dniach wielu ludzi nie uznaje Jezusa za Boga, chociaż On naprawdę jest Bogiem. Wielu ludzi mówi, że chce uznać Jezusa za Zbawiciela. A jednak ci ludzie nie chcą uznać Jezusa, naszego Pana, za prawdziwego Boga. Oprócz tego, bardzo mało ludzi wie, że w tym świecie wielu nie wierzy w ewangelię wody i Ducha oraz w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Samym Bogiem dla nas. Nasz Pan ogłasza, że każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga.

Uznając Jezusa za naszego Zbawiciela, my również wyznajemy, że On naprawdę jest Bogiem, że przyszedł na tę ziemię poprzez ewangelię wody i Ducha, raz na zawsze całkiem zmył wszystkie nasze grzechy poprzez tę prawdziwą ewangelię. Więc ci ludzie, którzy nie przyjmują tej Prawdy, są antychrystami. Wielu ludzi w tych dniach, nawet wierząc w Jezusa jako Zbawiciela, nie wierzy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Co gorzej, wielu z tych ludzi nie rozumie, jak wielkim grzechem jest niewiara w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha.

W tym świecie jest wielu ludzi, którzy nie uznają i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Większość chrześcijan raczej wierzy w religijny dogmat tego świata, czyli tylko w krew na Krzyżu, jak w swoje zbawienie. Nie uznają Prawdy, że Jezus przyszedł na ten świat poprzez ewangelię wody i Ducha, aby ich zbawić od wszystkich grzechów (1 List św. Jana 5:6-8, Ewangelia św. Jana 3:5). Chcę wam powiedzieć, że jest bardzo wielu wierzących w Jezusa jako Zbawiciela, ale stają się wrogami Boga, ponieważ nie znają Jezusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Ale nawet oni nie potrafią zaprzeczyć ewangelii wody i Ducha, kiedy ją zobaczą w Biblii.

Naprawdę wierzę, że nasz Pan przyszedł na tę ziemię poprzez ewangelię wody i Ducha, aby uwolnić wszystkich grzeszników od wszystkich grzechów tego świata. Właśnie dlatego głoszę ewangelię wody i Ducha. To hańba, że wielu ludzi wciąż uznaje Jezusa za Zbawiciela swoimi ustami, ale nie może zrozumieć Prawdy ewangelii wody i Ducha.

Apostoł Paweł powiedział, że każdy duch, który nie jest z Boga, naprawdę jest duchem Antychrysta. Antychryst to ten, kto jest wrogiem Boga. W Objawieniu apostoł Jan mówi nam, że antychryst pojawi się i będzie niepokoić świętych. Ale w dzisiejszym urywku z Pisma Świętego on nazywa antychrystami tych, którzy nie uznają Jezusa za Boga i swego Zbawiciela, a także nie wyznają ewangelii wody i Ducha, Prawdy prawdziwego zbawienia. Więc ci, którzy nie wyznają, że Jezus przyszedł do nas poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha i uwolnił nas od naszych grzechów, zostali wrogami Boga. Uczynili Boga swoim wrogiem.

My również czasami mówimy tym, którzy czynią nasze życie nieszczęśliwym: “Ty na pewno jesteś moim wrogiem.” Czyż to nie prawda? Nie powinniśmy zostać wrogami Boga, nie wierząc w Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Jezus już wziął na Siebie grzechy świata Swoim chrztem od Jana Chrzciciela. Nie powinniśmy zostać wrogami Boga. Dlatego musimy wierzyć w chrzest Jezusa i w Jego krew na Krzyżu jako w Prawdę przebaczenia naszych grzechów.

Czy wierzący w Jezusa Chrystusa kiedyś powinni zostać wrogami Jezusa Chrystusa? Bynajmniej. A jednak niestety po dziś dzień wielu chrześcijan staje się wrogami Jezusa Chrystusa. To ci, którzy nie wierzą, że Jezus jest Bogiem, i przy czym nie poznali doniosłości chrztu Jezusa od Jana Chrzciciela (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Jeszcze nie otrzymali przebaczenia grzechów, ponieważ wierzą tylko w krew Chrystusa na Krzyżu. Są zwolennikami religii, którzy znają Jezusa po prostu jako Zbawiciela, ale nie wiedzą, że jest ich Zbawicielem, który przyszedł w ewangelii wody, krwi i Ducha. Więc zbawienia Bożego, które się mieści w ewangelii wody i Ducha, nie ma w ich sercach.

Należą do świata i dlatego mówią słowami świata, jak jest napisano w Pierwszym Liście św. Jana 4:5: “Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak (mówi) świat, a świat ich słucha.” Chociaż uznają Jezusa za Zbawiciela, nie ciekawi ich ponowne narodzenie z ewangelii wody i Ducha. Natomiast ich ciekawi tylko uświęcenie ciała, i dlatego mówią: “Bądźcie dobrzy.” “Przestańcie pić.” “Rzućcie palenie.” “Żyjcie cnotliwie.” “Wszystko jest dobrze, dopóki się uświęcacie, nawet jeśli grzechy pozostają w waszych sercach.” Nie należą do Chrystusa, i dlatego mówią z ciała, czyli z tego świata.

Ale Prawda ewangelii wody i Ducha mówi nam, że Bóg Ojciec posłał Swojego Syna na ten świat, aby zbawić wszystkich grzeszników od wszystkich grzechów, oraz że każdy, kto wierzy w tę prawdziwą ewangelię, oczyści się ze wszystkich swoich grzechów. A jednak w sercach tych, którzy nie wierzą w tę Prawdę, jest złe zrozumienie, że nie popełniać grzechu w ciele oznacza być prawdziwym wierzącym, bez względu na przebaczenie grzechów w ich sercach. Celem ich wiary jest zostanie innymi ludźmi zewnętrznie: Ten, kto często przeklina, wierzy, aby przestać przeklinać; ten, kto dużo pije, wierzy, aby powstrzymywać się od alkoholu; ten, kto nadmiernie pali, wierzy, aby rzucić palenie. Skoro osiągają sukces w swoich celach I zmieniają zachowanie, robią sobie iluzję, że zostali dobrymi chrześcijanami. Tacy ludzie również błędnie wierzą, że będą całkiem uświęceni, kiedy umrą, ale to nie jest ta wiara, która prowadzi ludzi do zbawienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha.

Dzisiejszy urywek z Świętego Pisma mówi: “Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak (mówi) świat, a świat ich słucha” (1 List św. Jana 4:5).

Dziś głosiciele mówią, że wiara w Jezusa jest użyteczna dla zdrowia, że klaskanie w dłonie podczas chwały jest korzystne dla zdrowia, że modlitwy poranne przynoszą korzyść dla zdrowia psychologicznego. Oprócz tego, kiedy człowiek wzbiera od łez, myśląc o Jezusie, uważają go za prawdziwego wierzącego w chrześcijaństwie. Zachęcają ludzi do odmawiania modlitw skruchy, przekonując, że wyswobodzenie energii emocjonalnej zmniejsza ryzyko stresu nerwowego. Chociaż niektórzy psychiatrzy zgadzają się, że płacz jest korzystny dla zdrowia psychologicznego człowieka, takie czyny są dalekie od wiedzy prawdy ewangelii wody i Ducha. Chociaż pokuta i łzy prawdziwego żalu są dobrze same przez się, oni mogą lekko stać się egoistycznym narzędziem uwolnienia się od naprężenia, prowadzącym do głupiej religijności. Jaki jest związek między modlitwami skruchy a wiarą w ewangelię wody i Ducha?

Dziś wielu liderów chrześcijańskich nie jest z Boga. Sami nie należą do Boga, i dlatego nauczają swoich parafian własnej świeckiej wiedzy. Wreszcie, rozumieją Jezusa według świeckiej religijności, która należy nie do Boga, lecz do diabła. Ci, którzy należą do diabła, mówią w imieniu diabła, i dlatego mogą mieć ze sobą współuczestnictwo.

A jednak dalej w Pierwszym Liście św. Jana 4:6 napisano: “My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.”

Musicie zrozumieć, że teraz jesteście z Boga poprzez wiarę w dane przez Boga Słowo ewangelii wody i Ducha. Jak mówi nam Pismo Święte, ci, którzy poznali i przyjęli Prawdę ewangelii wody i Ducha, ze zrozumieniem słuchają wieści od sług Bożych. Z innej strony ci, którzy nie poznali tej prawdziwej ewangelii, nie mogą ze zrozumieniem słuchać wieści od sług Bożych, a natomiast je odrzucają.

W Pierwszym Liście św. Jana 4:6 napisano: “My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas.” Ludzie, którzy poznali Boga, słyszą dobrą nowinę, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat w ciele, raz na zawsze zmył nasze grzechy ewangelią wody i Ducha oraz przyjął potępienie za nasze grzechy zamiast nas.

A jednak ci, którzy nie należą do Boga, nie mogą zrozumieć słów sług Bożych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Kiedy sługi Boga głoszą boską ewangelię, wtedy ci, którzy nie należą do Boga, odrzucają wiarę w tę Prawdę. To pozwala nam odróżnić, kto jest z Boga, a kto nie może usłyszeć i zrozumieć wieści sług Bożych, wierzących w ewangelię wody i Ducha. Dlatego dalej Pierwszy List św. Jana 4:6 mówi nam: “W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.” Duch oszustwa przebywa w tych, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Bardzo łatwo możemy źle zrozumieć słowa Pierwszego Listu św. Jana 4:2: “Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga”, i pomyśleć, że każdy, kto po prostu wierzy w Jezusa jako Zbawiciela, może otrzymać zbawienie. A jednak ci, których oczy duchowe są otwarte, dobrze wiedzą, że ten urywek oznacza wierzących w Jezusa jako Zbawiciela, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego. Oni mówią, że Biblia to tajemnica i utajony skarb. Prawda ewangelii wody i Ducha, która się objawiła w Biblii, nie była dostępna dla wszystkich ludzi. Ale my, wierzący w Słowo ewangelii wody i Ducha, dokładnie wiemy, że właśnie Duch Święty mówi do nas.

W Pierwszym Liście św. Jana 4:4 napisano: “Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich.” Należymy do Boga, i dlatego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha możemy zwyciężyć ludzi lichych. Jeśli sprawiedliwi żyją z wiary w ewangelię wody i Ducha, to mogą prosperować jeszcze bardziej, aniżeli ci, którzy nie wierzą w tę Prawdę. Sprawiedliwi mogą rozkoszować się jeszcze szczęśliwym życiem ciałem i duszą, jednocząc się z Jezusem Chrystusem, lecz nie z ludźmi świata.

Wierzący w Prawdę ewangelii wody i Ducha przemagają świat. Przecież ewangelia wody i Ducha, w którą wierzymy, naprawdę jest Prawdą Bożą. Szatan nie może zwyciężyć tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Czasami możemy naumyślnie się im poddać, ale robimy to nie dlatego, że brak nam siły.

Jeszcze raz powtarzam, że żaden z tych, którzy wierzą w prawdziwą ewangelię, nie może zostać zwyciężony przez szatana. Zwyciężeni nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako Boga, a więc naprawdę należą do szatana. Ale wierzymy w Prawdę ewangelii wody i Ducha. I z tą Prawdą możemy również zwyciężyć antychrystów i świat.

Naprawdę religijne wierzenia świeckich ludzi nie mogą dorównać wierze w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Jeśli Bóg pozwoli, to my, wierzący w tę prawdziwą ewangelię, zmożemy spełniać tę samą misję, co uczniowie Jezusa. Przecież “większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 List św. Jana 4:4). Duch Święty jest w nas. Duch Święty, który przebywa w nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, jest większy niż ten świat. Duch Święty, mieszkający w waszych sercach, również pozwala wam zmaksymalizować swój potencjał.

Chociaż nam się zdaje, że ludzie świeccy mają wielką siłę, naprawdę wszystko jest zupełnie inaczej. Świat nie może zwyciężyć naszych słów wiary w ewangelię wody i Ducha. Ale jeszcze wielu ludzi musi zostać ludem Bożym, przyjąwszy ewangelię wody i Ducha. Przezwyciężamy świat poprzez wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Nasz Pan, który przebywa w naszych sercach, jest większy niż świat.

Obecność Ducha Świętego w naszych sercach jest dowodem tego, że grzechy naszych serc są zmyte poprzez naszą wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Czy w waszych sercach jest Słowo ewangelii wody i Ducha? Teraz Duch Święty mieszka w sercach tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Opieczętowawszy je Duchem Świętym, Bóg broni wierzących w ewangelię wody i Ducha, ponieważ oni są z Boga. Ludzie mogą zostać ludem Bożym tylko przy pomocy wiary całego serca w Prawdę ewangelii wody i Ducha. To, czy dobrze się zachowujemy przed Bogiem, nie ma nic wspólnego z tym, że możemy zostać obywatelami Jego Królestwa.

Czy teraz wasz duch należy do Boga? Czy być może wciąż nie należycie do Boga? Czy mamy w sercu boską miłość, która jest w Słowie ewangelii wody i Ducha? My, wierzący w Prawdę ewangelii wody i Ducha, mamy obfitą miłość Bożą i Ducha Świętego. Nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha, abyśmy mogli zostać dziećmi Bożymi tylko poprzez naszą wiarę. Teraz mamy nadzieję na życie wieczne w Królestwie Bożym. Miłość Boża jest w nas obecna w Słowie Prawdy ewangelii wody i Ducha.

Tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, Bóg dał obfitą łaskę, która nas czyni ludźmi z Boga. Bóg przyjął nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, jako Swoje wieczne dzieci. Bóg pobłogosławił nas prosperowaniem w wiecznym Królestwie, które ma przyjść. Musimy zawsze być wdzięczni Bogu, ponieważ On już dał nam to wielkie błogosławieństwo.

Czasami popełniamy grzech przed Bogiem. A jednak możemy iść za naszym Panem z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Chociaż żyjemy w tym świecie, dla nas ważne jest poznać siebie samych i zobaczyć, czy jesteśmy z Boga, czy nie. Kto jest najszczęśliwszy i najnieszczęśliwszy z ludzi w tym świecie? Najszczęśliwsi są ludzi z Boga. Z innej strony, te dusze, które nie są z Boga, są najnieszczęśliwsze.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Aby zostać ludem Bożym, który naprawdę zna miłość Bożą, powinniśmy najpierw mieć silną wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Musimy uwolnić swoje serca i uwierzyć w Prawdę, aby przyjąć do serca miłość Bożą. Musimy żyć z wiary do dnia, kiedy nasz Pan powróci do nas w Swojej chwale. Nawet już otrzymawszy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, musicie wiernie trzymać się wiary w ewangelię, aby dogodzić Bogu.

Jestem zawsze wdzięczny Bogu za obfitą łaskę i miłosierdzie, przygotowane przez Niego w Prawdzie ewangelii wody i Ducha.

Wierzę, że Bóg Ojciec podaruje nam w Niebie wszystkie błogosławieństwa duchowe w Jezusie Chrystusie. Amen.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.