" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jak Powinniśmy
Żyć od Teraz?

 

< 1 List św. Jana 4:7-13 >

“Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha.”Duch Święty przebywa w sercach wierzących w ewangelię wody i Ducha


Teraz głosimy prawdziwą ewangelię po całym świecie. Nie marnując żadnej sekundy swego życia, chcemy poświęcić się świadczeniu o ewangelii wody i Ducha.

Wszyscy wiemy, że apostoła Jana nazywają “apostołem miłości.” Przecież apostoł Jan nie tylko wiedział, lecz także wierzył w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. On był jednym z czterech ulubionych uczniów Jezusa, a także nazywano go synem gromu za jego niecierpliwy charakter. A jednak apostoł Jan był prawdziwym wierzącym w Prawdę ewangelii wody i Ducha (1 List św. Jana 5:7-9).

W swoich sercach mamy taką samą wiarę i Ducha Świętego, które miał apostoł Jan. I dlatego jesteśmy szczęśliwi, ponieważ możemy dawać pokarm duchowy Słowa ewangelii wody i Ducha spragnionym duszom po całym świecie. Jesteśmy zawsze wdzięczni Bogu, ponieważ Święty Duch Boży w naszych sercach pozwala nam spełniać to kosztowne zadanie.

W Pierwszym Liście św. Jana 4:13 napisano: “Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha.” Bóg Duch Święty mieszka w sercach tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. Czy otrzymaliście przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha w swoich sercach? Jeśli tak, to Duch Święty przebywa w waszych sercach. To nieodmienna prawda. Duch Święty przebywa z tymi, którzy otrzymali przebaczenie grzechów w swoich sercach poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Więc narodzeni ponownie, którzy wierzą w Prawdę ewangelii wody i Ducha, mogą prawdziwie spełniać wolę Bożą.

Podobnie jak Jezus zaczął głosić ewangelię po tym jak cierpiał pokusy przez 40 dni na pustyni, kiedy Duch Święty przyprowadził Go na pustynię, ten sam Duch Święty w sercach świętych prowadzi i naucza ich, aby mogli głosić ewangelię wody i Ducha po całym świecie. Jeśli kto wierzy, że otrzymał przebaczenie grzechów w Prawdzie ewangelii wody i Ducha, to on dokładnie wie, że Duch Święty mieszka w jego sercu. Więc powinniśmy poświęcić się głoszeniu ewangelii wody i Ducha, aby te dusze, które wciąż potrzebują przebaczenia grzechów, mogły stać się narodzonymi ponownie.

Ci, którzy mają Ducha Świętego w swoich sercach, wierzą, że Bóg żyje, że On zbawił nas od grzechów tego świata. Każdy wierzący w ewangelię wody i Ducha świadczy o żywym Bogu własnym życiem. Ci, którzy wierzą w zbawczą Prawdę ewangelii wody i Ducha, nie mogą nie świadczyć o miłości Bożej. Duch Święty przebywa w ich sercach, i dlatego oni pracują dla zbawienia jeszcze nie zbawionych dusz.

Zostaliśmy sprawiedliwymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jakie jest życie sprawiedliwych świętych? Jeśli my, sprawiedliwi, odmówimy głoszenia ewangelii wody i Ducha, to będzie oznaczać, że zdradziliśmy miłość naszego Pana. Jeśli sprawiedliwy nie chce żyć dla sprawiedliwości Bożej, to on zostanie podobny do soli, która utraciła swój smak. Biblia mówi nam, że taka sól nie przynosi korzyści, zostanie wyrzucona i podeptana przez ludzi (Ewangelia św. Mateusza 5:13).Apostoł Jan doradza nam żyć z miłością wzajemną


Apostoł mówi: “Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” (1 List św. Jana 4:7-8).

Bóg jest miłością, a my, błogosławieni w wierze w ewangelię wody i Ducha, otrzymaliśmy dar Jego prawdziwej miłości. Dlatego musimy kochać dusze innych z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Dzieci Boże, które ubrały się w miłość Bożą, muszą zbawiać tych, którzy wciąż walczą z grzechami w bagnie śmierci.

Poznajemy Boga poprzez wiarę i wyznanie miłości Bożej, która się objawiła w ewangelii wody i Ducha. Zwrot “prawdziwa miłość” naprawdę jest najbardziej trafny, by opisać Boga. Bóg to nasz Zbawiciel, święty, miłosierny i wszechmogący. Musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby nie tylko spotkać Boga, lecz także otrzymać przebaczenie grzechów w swoich sercach. Poprzez wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha zostaliśmy dziećmi Bożymi, a także otrzymaliśmy dar Ducha Świętego.

Świadectwem obecności Ducha Świętego w naszych sercach są nasze starania dla zbawienia innych ludzi. Musimy poświęcić życie dla zbawienia wszystkich zabłąkanych dusz świata od grzechów. My naprawdę żyjemy życiem Jezusa, ponieważ mamy Jego miłość w swoich sercach. Możemy żyć dla tego celu Bożego, ponieważ Duch Święty wiecznie mieszka w naszych sercach.

Gdyby Ducha Świętego nie było w naszych sercach, nie moglibyśmy spełniać woli Bożej. Naprawdę ludzie na 100% składają się z genów egoistycznych. Więc są przeznaczeni na egoistyczne życie. Możemy spełniać dobre czyny Boże tylko dlatego, że miłość Boża przebywa w naszych sercach dzięki ewangelii wody i Ducha. Boży Duch Święty mieszka w naszych sercach razem z ewangelią wody i Ducha, pomagając nam uczestniczyć w Bożej misji zbawienia.

Nieodmiennym obowiązkiem dla chrześcijan, w sercach których przebywa Duch Święty, jest głoszenie ewangelii wody i Ducha. Właśnie tę misję powierzono sprawiedliwym. Jeśli chrześcijanin zapomina o tym boskim obowiązku i żyje tylko dla siebie, to podupada. Jeśli człowiek nie kocha innych ludzi, już otrzymawszy przebaczenie grzechów, to nie może być dzieckiem Bożym. Duch Święty mieszka w sercach sprawiedliwych, a więc oni nie mogą nie brać udziału w posługiwaniu zbawienia Bożego w swojej miłości do wszystkich ludzi. Wszyscy zaczęliśmy prowadzić życie duchowe w Duchu Świętym oraz w Prawdzie ewangelii wody i Ducha.

Jeśli nie macie miłosierdzia Bożego w sercu, to Duch Święty wciąż nie przebywa w waszym sercu. Bez względu na waszą wiarę w ewangelię wody i Ducha będziecie podobni do soli, która utraciła swój smak, jeśli żyjecie tylko dla własnych żądz cielesnych. Musimy pamiętać o naszym chrześcijańskim obowiązku głoszenia ewangelii wody i Ducha po całym świecie.

Dlatego musimy rozmyślać nad tym, po co żyjemy. Zwłaszcza uwzględniając to, że żyjemy w tych dniach ostatecznych, kiedy oziębnie miłość wielu ludzi, ponieważ wzmoże się nieprawość (Ewangelia św. Mateusza 24:12), musimy zrozumieć, że wielu ludzi ginie, nie usłyszawszy ewangelii wody i Ducha. Już teraz musimy uczestniczyć w misji zbawienia dusz innych ludzi poprzez ewangelię wody i Ducha. Jeśli pod przewodnictwem Ducha Świętego nie bierzemy udziału w posługiwaniu zbawienia innych ludzi, to na pewno zostaniemy złoczyńcami, którzy pragną tylko zadowolenia chciwości własnego ciała, a więc staniemy się niepotrzebnymi w Kościele Bożym i w tym świecie.

Powinniśmy pamiętać, że musimy widzieć swój obowiązek i status w tym życiu. Czy pracujemy dla zbawienia innych ludzi, czy zabijamy ich duszy? Musimy wyraźnie widzieć, czy żyjemy po to, aby zbawiać innych ludzi, czy ich uśmiercać.

Mogę postępować sprawiedliwie dla głoszenia ewangelii Bożej. Wszyscy chrześcijanie mogą pragnąć zbawiać innych ludzi. Jak inaczej moglibyśmy tyle pracować dla Boga? Staramy się więcej pracować dla Boga w swojej wierze w ewangelię wody i Ducha. Jak mówi nam Objawienie 6:2, idziemy z naszym Wodzem Jezusem, aby zawsze zwyciężać wroga. Możemy spełniać wolę Bożą dzięki dobremu sercu, które Bóg dał nam w ewangelii wody i Ducha.

Czy ktoś wśród nas wciąż ma grzech w sercu? Taki człowiek musi popatrzeć na siebie i nawrócić się na wiarę w ewangelię wody i Ducha. Musimy najpierw zobaczyć, czy rzeczywiście całkiem uwolniliśmy się od grzechów naszych serc poprzez ewangelię wody i Ducha. Tylko wówczas zmożemy uczestniczyć w misji Bożej zbawienia innych ludzi.

Jeśli człowiek wciąż pozostaje niedojrzały w wierze, nawet już oczyściwszy się ze wszystkich grzechów, to jest skłonny do życia dla własnych korzyści. Taki człowiek zostaje niedojrzałym chrześcijaninem. A jednak z czasem wiara wzrasta, I w takim razie człowiek wreszcie zaczyna rozumieć, że uczestniczyć w misji zbawienia Bożego to wielka radość. Oprócz tego, on odczuwa pewne zadowolenie, poświęcając się misji zbawienia innych ludzi. Jeśli żyjemy z niedojrzałą wiarą, to mamy mało radości i wiele przeszkód. Z innej strony, kiedy nasza wiara wzrasta w ewangelii wody i Ducha, coraz bardziej się cieszymy, uczestnicząc w misji zbawienia Bożego. Na tym etapie odczuwamy próżnię i krzątaninę tego życia, jeśli chociaż na mgnienie przestajemy pracować dla zbawienia Bożego.

Moi bracia wierzący, możecie spytać, gdzie o tym napisano w Biblii. Wtedy odpowiem, że Bóg już powiedział nam Swoim Słowem: “Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga” (1 List św. Jana 4:7).

Więc ten, kto miłuje, zna Boga i narodził się z Boga. Ten, kto może miłować innych ludzi, ma dojrzałą wiarę.

Moi przyjaciele, czy uwierzylibyście, że ponad dziesięć tysięcy ludzi umarło w Europie tego lata przez upał? Ale to jest prawda. CNN zawiadamia, że prawie dwadzieścia tysięcy ludzi umarło przez tę klęskę żywiołową. Nienormalna pogoda zabiła bardzo wielu ludzi.

Pan powiedział: “Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec” (Ewangelia św. Mateusza 24:6). Więc teraz żyjemy w dniach ostatecznych i nie mamy czasu. Więc na pewno musimy zrozumieć, jak powinni żyć sprawiedliwi. Musimy żyć dla sprawiedliwych dzieł Bożych, prowadzeni przez Ducha Świętego przez poprzedników wiary, którzy wyprzedzają nas duchowo w Kościele Bożym.

Otóż teraz musicie postanowić w swoim sercu, czy będziecie żyć dla zbawienia innych ludzi, czy po to, aby zabijać innych ludzi. Będziecie mieć możliwość żyć sprawiedliwie dzięki pomocy Bożej, tylko jeśli pragniecie przeżyć życie dla sprawiedliwych dzieł Bożych. Jeśli nie żyjemy dla sprawiedliwych dzieł Bożych, to niepotrzebnie zmarnujemy swój czas, który przeleci, jak bezustanny potok. Więc musimy mądrze wykorzystywać swój czas, szukając możliwości głoszenia ewangelii wody i Ducha. Musimy pamiętać o tym urywku z Pisma Świętego, który mówi: “Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe” (List św. Pawła do Efezjan 5:15-16). Jeśli tego nie zrobimy, to przeżyjemy żałosne życie i wreszcie zostaniemy sługami diabła, straciwszy wiarę naszych dusz.

Moi bracia święci, chociaż naprawdę mam wiele wad, moje serce jednak pragnie zbawienia innych ludzi. W naszych sercach przebywa ewangelia wody i Ducha, dlatego możemy pracować dla miłosiernej miłości Bożej. Możemy prowadzić zwycięskie życie, ponieważ współczująca miłość Boża mieści się w ewangelii wody i Ducha, w którą wierzymy.Powinniśmy troszczyć się o siebie


W Pierwszym Liście św. Jana 4:12 napisano: “Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.”

Czy kiedyś widzieliście Boga? Nikt nie widział Boga oczyma ciała. A jednak poznaliśmy Boga przez Jezusa Chrystusa, a Jego miłość teraz jest wyryta w naszych sercach. Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego mówi nam, że jeśli kochamy siebie nawzajem, to Bóg przebywa w nas, a Jego miłość została w nas doskonała.

Poprzez ewangelię wody i Ducha Bóg oczyścił wszystkie nasze grzechy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Wtedy Bóg uczynił nas Swoim świętym ludem i przyjął nas jako Swoje dzieci. Zamiast osądzić nas na śmierć, Bóg dał nam nowe życie. Oto miłość Boża. Otrzymaliśmy nowe życie dzięki Bożej miłości, dlatego musimy również uczestniczyć w Bożej misji zbawienia innych ludzi. Kościół Boży musi stać się miejscem, gdzie mieszkają tacy wierzący.

Chcę wam powiedzieć, że musimy być wiernymi swemu obowiązkowi spełniania dzieł Bożych. Żonaci mężczyźni i kobiety oddanie uczestniczą w posługiwaniu ewangelii. Młodzi mężczyźni i kobiety w Chrystusie służą Bogu w tymże celu. Nawet młodzież, chłopcy i dziewczyny w Kościele Bożym spełniają swoje zadania w misji zbawienia innych ludzi. Nasze wady fizyczne są bez znaczenia, jeśli spełniamy wolę Bożą. Skoro zakończamy jedno zadanie, które Bóg dał nam, On daje nam następną pracę dla zbawienia dusz innych ludzi. Cieszymy się, ponieważ oddanie spełniamy nowe zadania.

Jeśli poświęcamy się pracy dla zbawienia innych ludzi, to czyż Bóg nie zatroszczy się o nasze wady fizyczne? Czyż nie dlatego Pan nas zbawił? Czyż Bóg nie zapomniał o naszych wadach?

Więc właśnie dlatego święci, którzy niedawno narodzili się ponownie, muszą poważać duchowo dojrzałych ludzi w Chrystusie. Czasami ludzie zaczynają się buntować, kiedy Słowo Boże ich odnawia i żywi. Dzieci często przeciwstawiają się swoim rodzicom, ignorując ich troskliwość. Aby nie poniżać swoich liderów duchowych, musimy zrozumieć, jak silnie Bóg umiłował nas przez nich. Jeśli we właściwy sposób pracujemy dla ewangelii wody i Ducha, to możemy zrozumieć, jak cierpliwymi względem nas są liderzy duchowi i poprzednicy wiary w Kościele Bożym. Skoro zaczynamy rozumieć, ile miłości otrzymaliśmy od Boga, od razu zaczynamy darować tę miłość innym.

Podobnie jak nasz Pan nie uwzględniał naszej siły fizycznej ani pobożności, postanowiwszy zbawić nas, tak my również musimy żyć z wiary. Podobnie jak nasz Pan patrzy głęboko w nasze serca, tak samo my powinniśmy żyć wiarą w naszych sercach, lecz nie ciałem. Często widzimy, jak bracia i siostry w Kościele Bożym starają się oddanie żyć dla ewangelii. Jeśli człowiek prowadzi takie życie dla głoszenia ewangelii, to musimy cierpieć wady fizyczne tego człowieka. Pismo Święte mówi: “Miłość wszelki błąd ukrywa” (Księga Przypowieści Salomonowych 10:12). Apostoł Piotr również uprzedza nas: “Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów” (1 List św. Piotra 4:8). W miłości Bożej nie ma strachu.

Człowiek, który poświęca się dla zbawienia dusz innych ludzi, nie uwzględnia wad innego człowieka, lecz skupia wszystkie wysiłki na spełnieniu swojego obowiązku. Jeśli naprawdę żyjemy dla Boga, to musimy być właśnie takimi ludźmi. A jednak często żyjemy zupełnie inaczej, ponieważ nasza wiara jest niedojrzała. Więc musimy nauczać się od wiary naszych poprzedników duchowych.

My z wami służymy innym i pragniemy zbawiać dusze. Co mówi Bóg? On mówi, że ci, którzy przyszli pierwsi, muszą służyć tym, którzy przyszli ostatni. Czy to, że służymy trzodzie owiec, które jeszcze są niedojrzałe, oznacza, że musimy dosłownie tylko umyć im nogi oraz twarze i je nakarmić? Oczywiście, gdybyśmy służyli niemowlętom, robilibyśmy to. A jednak oni z czasem wzrastają i dojrzewają duchowo, dlatego musimy ich podtrzymywać i prowadzić, a także modlić się za ich, aby nauczyć ich prawdy dla ich wzrostu duchowego. Musimy im pomagać w wielkich problemach, ale powinniśmy również pozwalać im rozwiązywać własne niewielkie problemy.

Musimy być rezolutni, poświęcając swoje serca życiu wiary. Nasi poprzednicy w wierze cierpieli, abyśmy mogli oddanie przeżyć życie chrześcijan w te dni upadku.

Nawet niedojrzali w wierze tak czy inaczej służą Bogu, ale muszą wzorować się na wierze swoich poprzedników, którzy pracują dla zbawienia innych ludzi. Oni muszą wzorować się nie na fizycznych cechach swoich poprzedników, lecz na ich sercach, które pragną tylko służyć Bogu. Musimy nauczyć się doceniać cenność innych ludzi, nie patrząc na ich słabości: “Ten człowiek jest naprawdę kosztowny. On spełnia misję zbawienia innych ludzi, chociaż ma takie a takie wady. Tak oddanie, całym sercem spełnia wolę Bożą!”

Dużo stracimy, jeśli będziemy ze sobą walczyć. Możemy nawet zabić innego człowieka. Czy chcecie zabijać ludzi? Jeśli nie chcemy stać się narzędziami zła, to musimy żyć dla zbawienia innych ludzi. Napisano, że “Bóg jest miłością”, dlatego dzięki tej miłości w nas możemy spełniać dzieła zbawienia innych ludzi. Spełniać wolę Bożą oznacza pracować dla zbawienia innych ludzi.

Ci, którzy się narodzili ponownie poprzez swoją wiarę w ewangelię wody i Ducha, żyją dla jedynego celu: aby darować zbawienie tym, którzy jeszcze go nie otrzymali. Musimy postanowić prowadzić sprawiedliwe życie, aby cel naszego życia zgadzał się z wolą Bożą. Czasami schodzimy z prawdziwej drogi przez złe myśli, które nas wołają do życia dla własnej korzyści. Więc możemy zejść z prawdziwej drogi, jeśli w swoich sercach nie postanowimy spełniać wolę Bożą. Ci, którzy rezolutnie postanowili spełniać wolę Bożą, mogą szybko się nawrócić, kiedy wraz zaczynają żyć dla zadowolenia swoich egoistycznych żądz.

Każdy, kto grzeszy, musi szczerze wyznać swój grzech i mocno trzymać się ewangelii wody i Ducha. Nie oczekujcie zmian tylko emocjonalnych w swoim życiu chrześcijańskim. Życie duchowe to nie narcystyczna obsesja na punkcie własnej osoby, w której jesteśmy pogrążeni w łzach. Wypłakawszy się, odczuwamy chwilową ulgę po natężeniu nerwowym. A jednak płacz ma efekt uboczny – czyni człowieka zadowolonym tylko z katharsis emocjonalnego, które naprawdę może być korzystne dla zdrowia psychologicznego. Zdrowie psychologiczne nie pomaga ludziom emocjonalnym w poznaniu ważnych rzeczy duchowych. Tacy ludzie marnują swoje życie, będąc niezdolni do zrozumienia głównego celu życia.

Nasz Bóg jest Bogiem miłości, dlatego sprawiedliwi muszą żyć dla zbawienia innych ludzi. Podobnie jak w przeszłości starannie pracowaliście, tak samo musicie nadal pracować dla tego celu. To również dotyczy tych, którzy niedawno narodzili się ponownie.

W naszym kościele nie ma wielu tych, którzy niedawno narodzili się ponownie. Upłynął przynajmniej jeden rok od tej pory, jak wszyscy przyszliście do naszego kościoła, usłyszeliście i uwierzyliście w ewangelię, nieprawdaż? Jeśli przebywacie w kościele mniej niż rok, to naprawdę można powiedzieć, że postępujecie tak, jak powinniście postępować, ponieważ nie wiecie, jak należy się zmienić. Więc od teraz musicie żyć dla zbawienia innych ludzi. Jeszcze od młodych lat musimy żyć dla chwały Bożej. Wtedy Bóg was pobłogosławi i podtrzyma. Bóg również podaruje wam Swoją mądrość, wzmacniając was tak ciałem, jak i duchem. On pomoże i obroni was.

A jednak jeśli was ciekawią tylko własne potrzeby, lecz nie zbawienie dusz innych ludzi, to na was czeka tylko przekleństwo i śmierć. Egoizm bez miłości to śmierć.

Moi bracia święci, nasze posługiwanie literatury chrześcijańskiej to naprawdę misja zbawienia dusz innych ludzi. Moje serce naśladuje apostoła Jana w jego autorstwie. Chcę wam powiedzieć, że nasze serca, pełne Ducha Świętego, są podobne do serca Jezusa, Boga miłości, która nam daje nowe życie. W sercach braci i sióstr, którzy narodzili się ponownie, mieszka Duch Święty. Tylko musimy postanowić, czy będziemy żyć dla naszych korzyści fizycznych, zabijając dusze, czy dla celu Bożego zbawienia dusz innych ludzi. Wybieram to ostatnie. Wszyscy musimy postanowić żyć dla celu Bożego zbawienia dusz. A jednak nasze serca łatwo mogą się zachwiać, dlatego musimy być rezolutni i mocno trzymać się ewangelii zawsze, kiedy nasze serca się wahają.

Moi bracia święci, czy kiedyś widzieliście ludzi, którzy przeżyli życie dla innych? Niektórzy ludzie oddali swoje życie dla innych, nawet nie znając ewangelii. My również słyszymy o ludziach, którzy poświęcili wszystkie swoje oszczędności dla stypendiów na uniwersytetach. Słyszymy, jak stare damy, które całe swoje życie sprzedawały pierożki z ryżem i bobem, oddają wszystkie swoje oszczędności, które nagromadziły. Trzeba mieć przedziwną miłość, aby poświęcić oszczędności całego swego życia dla społeczeństwa. Niektórzy ludzie poświęcają wszystkie swoje oszczędności dla biednych. Chociaż oni nie otrzymali przebaczenia grzechów, zachwycam się nimi. Chociaż zrobili to nie przez wzgląd na wiarę w ewangelię wody i Ducha, ich serca naprawdę we właściwy sposób służyły innym ludziom.

Jeśli nawet ci, którzy nie narodzili się ponownie, poświęcają swoje życie dla służeniu innym, to jakże my, otrzymawszy przebaczenie grzechów, musimy przeżyć swoje życie? Czyż nie musimy żyć z poprawną wiarą w Jezusa Chrystusa? Duch Święty przebywa w nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha. Ponieważ Duch Święty przebywa w środku naszych serc, nam należy spełniać czyny sprawiedliwe. Duch Święty cieszy się, kiedy żyjemy dla zbawienia dusz innych ludzi.

Nie obwiniam was o to, że nie macie szlachetnego charakteru. Ale chcę powiedzieć, że musimy żyć w miłości wzajemnej. Jeśli ktoś umiera, to musimy pomóc mu wyżyć, lecz nie zabijać go. Czy rozumiecie? Musimy darować życie innym ludziom.

Nasi poprzednicy duchowi również mają wady. Ci chrześcijanie, którzy niedawno narodzili się ponownie, również mają wady. Naprawdę nie ma żadnego człowieka bez wad. A jednak musimy pamiętać, że właśnie nasz Pan dał nam zbawienie. Jak On zbawił nasze dusze? On to zrobił mocą ewangelii wody i Ducha. On stał się naszym pojednaniem dla naszego zbawienia. Oto przejaw miłości Bożej.

Ponieważ nasz Pan zrobił to dla nas, musimy żyć, darując życie naszym braciom i siostrom, a także duszom innych ludzi. Czyż nie musimy żyć dla tego celu? Właśnie tak możemy strzec światła w swoich sercach. Słowa sprawiedliwego nie wyrządzają krzywdy emocjonalnej, ponieważ bazują nie na nienawiści, lecz na miłości. Mogę być szczery ze swoimi współpracownikami, kiedy ich spotykam. To jest możliwe, ponieważ bardzo dobrze znamy siebie i ufamy sobie nawzajem.

Moi bracia święci, Pismo Święte mówi nam, że miłość pokrywa mnóstwo grzechów (1 List św. Piotra 4:8). Jeśli wierzymy w miłość naszego Pana, to wszystkie nasze wady są pokryte. Musimy pokryć swoje wady Jego miłością, a nasze kosztowne serca muszą się uwydatniać w naszym służeniu ewangelii. Musimy żyć przez wzgląd na głoszenie miłości Bożej.

Czy szczerze żyjemy dla dusz innych ludzi? Żyjemy, poświęciwszy wszystko, co otrzymaliśmy, dla tego celu, który nasz Pan uważa za stosowny. Nie powinniśmy odrzucić wiary, jeśli dotąd tak ciężko żyliśmy, aby przestrzegać tej wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha. Pan powiedział, że musimy szczerze kochać siebie nawzajem, kiedy zbliżają się dnie ostateczne. Ponieważ miłość należy do Boga, nam należy kochać siebie nawzajem. W Pierwszym Liście św. Jana 2:10 napisano: “Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.” Jeśli nie znamy miłości Bożej, to nie możemy kochać siebie nawzajem.

Chcę was o coś poprosić. Miłujcie i pocieszajcie swoich braci i siostry w Chrystusie. Kochajcie i pocieszajcie siebie nawzajem. Powinniśmy nie tylko poświęcać się misji zbawienia tych, którzy jeszcze nie otrzymali przebaczenia grzechów, ale także zachęcać tych, którzy już weszli do Kościoła Bożego. Musimy się pogodzić według naszej wiary w miłość Bożą, która się objawia w ewangelii wody i Ducha. Ogólnie biorąc, musimy spełniać misję odnawiania życia, lecz nie powinniśmy uśmiercać dusz innych ludzi.

Jestem wdzięczny Bogu za to, że po całym świecie wiele dusz narodziło się ponownie dzięki ewangelii wody i Ducha. A jednak troszczenie się o ich dusze to nielekkie zadanie. Ale jesteśmy upoważnieni do żywienia dusz jeszcze niedojrzałych chrześcijan. Musimy mieć baczne oko na potrzeby tych, którzy niedawno narodzili się ponownie, dając im pokarm duchowy Słowa prawdy. Tylko wówczas my, poprzednicy wiary, zmożemy to robić. Stajemy się ludźmi wiary, kiedy całym sercem poświęcamy się dla głoszenia ewangelii. Prawdziwa wiara nie może wzrastać w nas, jeśli nie służymy ewangelii wody i Ducha.

Podobnie jak nasz Pan posłużył nam i stał się ofiarą za nas w Swojej miłości do nas, tak samo my powinniśmy z pewnością uczestniczyć w misji zbawienia innych ludzi. Musimy z pewnością powiedzieć: “Boże, chcę żyć dla misji zbawienia innych ludzi. Mój Panie Boże, proszę, pobłogosław mnie.” Takie życie to nasze przeznaczenie.

Czy wśród nas jest ktoś, kto się chwali swoją sprawiedliwością cielesną, już narodziwszy się ponownie? Nigdy nie musimy tego robić. Czyż wszyscy nie pragniemy służyć Panu? Musimy przeżyć resztę dni naszego życia dla zbawienia innych ludzi. Nie będziemy mieć prawdziwego celu w życiu, jeśli nie żyjemy dla zbawienia innych ludzi. W naszym życiu są tylko dwie drogi: zbawienie innych dusz a zabijanie ich. Nie pożałujemy, jeśli przeżyjemy życie dla innych ludzi. Jeśli będziemy żyć, dziękując Jezusowi Chrystusowi, który darował nam ewangelię wody i Ducha, to nie pożałujemy tego w końcu swego życia.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Jest nam potrzebna mądrość, jeśli staramy się zbawiać dusze innych ludzi. Nie możemy żywić świętych, po prostu zgadzając się z tym, co robią. Musimy robić innym wyrzuty z powodu tego, co należy wyrzucać. Ale nie powinniśmy tego robić bez potrzeby. Zobaczywszy swoją grzeszną naturę i grzechy, musimy tylko pokajać się i nawrócić w swojej wierze w ewangelię wody i Ducha. Możemy szczerze spełniać wolę Bożą w naszej wierze w ewangelię wody i Ducha.

Wisdom is a necessity when we try to save the souls of others. Saints are not nurtured by merely agreeing with everything they do. What needs to be reproached has to be reproached. Yet, it should not be carried over unnecessarily. When we come to recognize our evilness and sins, all we need to do is repent and turn around from them in our faith in the gospel of the water and the Spirit. We can do the works of God faithfully in our faith in the gospel of the water and the Spirit.

Dziękuję Bogu w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.