" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jeśli Brat Popełnia Grzech,
Który nie Sprowadza
Śmierci, to Módlcie się,
aby Bóg Trzymał
Go przy Życiu

 

< 1 List św. Jana 5:16-19 >

“Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie, mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego.”Jaki grzech sprowadza śmierć i jaka jest Prawda przebaczenia grzechów?


Apostoł Jan mówi nam o problemach, które napotykał Kościół Boży za jego dni. W Pierwszym Liście św. Jana 5:16 on powiedział: “Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie, mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci.” Apostoł Jan każe nam modlić się do Boga, aby On dał życie ludziom, popełniającym grzech, który nie sprowadza śmierci, jeśli widzimy, że popełniają takie grzechy. Więc musimy być posłuszni jego rozkazowi.

Apostoł Jan powiedział nam to wszystko, ponieważ byli ludzie, którzy popełniali grzech, który sprowadza śmierć, a także dlatego, że my również musimy wiedzieć, jak ciężkie są grzechy, które sprowadzają śmierć. Więc ten urywek jest niezwykle poważnym uprzedzeniem dla nas wszystkich. Bóg również powiedział: “Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym” (Ewangelia św. Mateusza 12:31-32). Podobnie apostoł Jan doradza nam nie popełniać grzechów, które prowadzą nas na śmierć, ponieważ takie grzechy istnieją.

Do grzechów, które sprowadzają śmierć, należy grzech niewiary w naszego Pana jako Boga i Zbawiciela. Oprócz tego, do nich należy grzech niewiary w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Grzechy wciąż pozostają w sercach tych, którzy nie wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha.

Ewangelia wody i Ducha mówi nam, że Jezus przyszedł na ten świat w ciele człowieka i zabrał od razu wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Nie wierzyć w to oznacza popełniać grzech zaprzeczania Jezusowi Chrystusowi jako rzeczywistemu Zbawicielowi, który przyszedł poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha. Niewiara należy do grzechów, które prowadzą grzesznika do śmierci, i które nie zostaną przebaczone.

Dlaczego więc niewiara w Prawdę ewangelii wody i Ducha jest grzechem, który sprowadza śmierć? Jezus raz na zawsze całkiem zmył wszystkie grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i przelawszy krew na Krzyżu. On również oczyścił wszystkie grzechy tych, którzy wierzą w Jezusa jako Zbawiciela. Ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha w swoich sercach, popełniają grzech, który sprowadza śmierć, ponieważ chrzest, który Jezus przyjął, i krew, którą On przelał na Krzyżu, były wykonaniem miłości Bożej w tym świecie, a także prawdziwym spełnieniem woli Bożej. Prawda ewangelii wody i Ducha jest wieczną sprawiedliwością Bożą, którą nasz Pan spełnił w tym świecie, i właśnie dlatego ci, którzy nie wierzą w tę Prawdę, popełniają grzech, sprowadzający śmierć.

Jedyną Prawdą, która przynosi zbawienie wszystkim grzesznikom, jest ewangelia wody i Ducha. Więc ci, którzy nie wierzą w tę istną prawdę, nawet wiedząc o niej, nigdy nie otrzymają przebaczenia grzechów, lecz są skazani tylko na wieczną karę, ponieważ popełnili grzech, który sprowadza śmierć. Więc na pewno muszą nawrócić się i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, która jest doskonałą Prawdą zbawienia. Przecież nie ma żadnej innej drogi do zbawienia od grzechu, który sprowadza śmierć. Dla nas wszystkich nie ma żadnej innej drogi do oczyszczenia od grzechów z wyjątkiem ewangelii wody i Ducha.

Zazwyczaj ludzie wierzą, że jakiejkolwiek wiary w Jezusa wystarczy, aby oczyścić się z grzechów i wejść do Nieba. A jednak się mylą. Większość chrześcijan wierzyła w to i głosiła tę nieprawdę innym duszom, dlatego dziś jest wielu przesądnych chrześcijan. Jeśli ludzie nie znają Prawdy ewangelii wody i Ducha, i dlatego świadczą tylko o połowie Prawdy, to mogą własnymi wysiłkami przekonać innych, że należy wyznawać Jezusa jako Zbawiciela. Ale nie potrafią dać im Prawdy, która prowadzi ludzi do objęć Jezusa Chrystusa.

Dlatego wszyscy ludzie muszą zobaczyć i poznać Prawdę ewangelii wody i Ducha, a także w nią uwierzyć, aby zdobyć przebaczenie grzechów. Musimy poznać ewangelię wody i Ducha i świadczyć ludziom o Jezusie z wiarą w tę Prawdę. Wtedy ludzie, którzy usłyszą tę rzeczywistą ewangelię, zrozumieją prawdziwe przebaczenie grzechów w swoich sercach i otrzymają dane przez Boga zbawienie. Każdy chrześcijanin musi zmienić swoje myślenie, chociażby od teraz. Dlatego wszyscy ludzie muszą wyraźnie zobaczyć, poznać i uwierzyć w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Przecież tylko najpierw uwierzywszy w tę Prawdę ewangelii, możemy dzielić się Prawdą z innymi ludźmi.

Głosimy rzeczywistą ewangelię całemu światu. Chociaż może się zdawać, że to zadanie jest bardzo proste, musimy wiedzieć, że jesteśmy posłańcami Bożymi, którzy spełniają ważne zadanie głoszenia Prawdy, prowadzącej ludzi do Nieba. Aby spełniać to zadanie, musimy najpierw poznać Prawdę przebaczenia grzechów, jak jest pokazana w Starym i Nowym Testamencie, przez pryzmat ewangelii wody i Ducha. Pan powiedział nam: “Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (Ewangelia św. Jana 3:5). Jest nam potrzebna bardzo głęboka wiedza niebieskiej Prawdy, abyśmy głosili ewangelię wody i Ducha innym ludziom.

Apostoł Paweł powiedział, że uważa wszystką wiedzę tego świata za łajno i śmieci. On również powiedział, że poznanie Jezusa Chrystusa ma najwyższą wartość (List św. Pawła do Filipian 3:8). Tu poznanie Jezusa Chrystusa oznacza wiedzę Prawdy ewangelii wody i Ducha. Pan miał to na myśli, kiedy powiedział: “I poznajecie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (Ewangelia św. Jana 8:32). A teraz mogę wam powiedzieć, że ci, którzy znają Prawdę ewangelii wody i Ducha, mają Prawdę zbawienia, która nas prowadzi do Nieba, Prawdę, która przewyższa jakąkolwiek filozofię w tym świecie.Na pewno nigdy nie powinniśmy popełniać grzechu, który sprowadza śmierć


Kiedy widzimy, że ktoś popełnia grzech, który sprowadza śmierć, musimy uwolnić go od wszystkich grzechów, dzieląc się z nim ewangelią wody i Ducha. Taki grzesznik potrafi uwolnić się od grzechu, który sprowadza śmierć, poprzez wiarę w Jezusa jako swego Zbawiciela, który uwolnił go z grzechów świata poprzez ewangelię wody i Ducha.

Po dziś dzień wielu ludzi, mówiąc, że wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, ma na myśli, że wierzy, że Syn Boży uwolnił ich od wszystkich grzechów, ofiarnie przyjąwszy karę za grzechy na Krzyżu, gdzie został ukrzyżowany i przelał Swoją krew. A jednak taka wiara to tylko nieodwzajemniona miłość do Jezusa. Taka wiara całkiem różni się od wiary w Prawdę ewangelii wody i Ducha, którą Bóg dał nam.

Możemy otrzymać zbawienie, tylko jeśli wiemy poprawne odpowiedzi na następujące pytania. Kim jest Jezus? Czy naprawdę jesteśmy grzesznikami? Czy naprawdę Jezus to Syn Boży? Czy być może Jezus to tylko stworzenie? Czy On naprawdę jest Bogiem? Czy Jezus zmył nasze grzechy tylko Swoim ukrzyżowaniem? Czy On zmył nasze grzechy, wziąwszy je na Siebie poprzez chrzest od Jana Chrzciciela? Musimy znaleźć odpowiedzi na te pytania w Prawdzie ewangelii wody i Ducha.

Bez względu na to, jak długo wierzyliście w Jezusa jako swego Zbawiciela i jak cnotliwi byliście, nie poznawszy i nie uwierzywszy w Prawdę ewangelii wody i Ducha, nie otrzymalibyście pełnego uwolnienia od grzechów. Każdy, kto chce otrzymać zbawienie od grzechów, musi uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Nie ma żadnej innej drogi do zbawienia.

Więc musimy wiedzieć, że po to, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów i bezprawia, Sam Jezus przyszedł na ten świat i raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Oprócz tego, Jezus niósł grzechy świata na Krzyż, gdzie przelał Swoją krew i umarł. Zmartwychwstawszy, Jezus został rzeczywistym Zbawicielem dla tych, wierzących w tę ewangelię zbawienia. Musimy wierzyć w tę pełną Prawdę, aby otrzymać zbawienie od wszystkich grzechów.

Jezus naprawdę jest Bogiem Prawdy, i dlatego to, że Jezus przyszedł na ten świat, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przelał Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstał, stało się istną Prawdą zbawienia. Ewangelia wody i Ducha ma moc zbawienia wszystkich wierzących w tę ewangelię od wszystkich nieprawości i grzechów. Ta ewangelia wody i Ducha, która ma ogromną władzę i siłę, jest rzeczywistą ewangelią.

Biblia mówi: “Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi” (4 Księga Mojżeszowa 12:3). Ale nawet gdyby Mojżesz przyjął chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, aby zmyć wszystkie grzechy świata, on nigdy nie potrafiłby zostać naszym Zbawicielem. Przecież Mojżesz był tylko stworzeniem. Mojżesz, jak i my, był słabym stworzeniem, i dlatego nie mógł nie grzeszyć przed Bogiem, a więc on nie ma siły, aby zmyć nasze grzechy.

Ale Jezus nie jest taki. Jezus, Bóg prawdziwy, ma moc, aby zostać rzeczywistym Zbawicielem dla wierzących w ewangelię wody i Ducha. I On naprawdę spełnił całą sprawiedliwość Bożą, wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, zabrawszy wszystkie nasze grzechy na Krzyż, gdzie przelał Swoją krew, i zmartwychwstawszy trzeciego dnia, aby ludzkość mogła zostać zbawiona od wszystkich grzechów.

Więc teraz możemy uwolnić się od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w potężną ewangelię wody i Ducha, ponieważ Jezus to nasz Pan i Zbawiciel, Syn Boży i Sam Bóg. Więc wiedza Prawdy ewangelii wody i Ducha również staje się bardzo ważnym świadectwem naszego zbawienia.

Apostoł Jan powiedział w 1 Liście św. Jana 5:16: “Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie, mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono.” Ci, którzy popełniają grzechy sprowadzające śmierć, nie mogą uwolnić się od grzechów, ponieważ nie chcieli uwierzyć i odrzucali Prawdę ewangelii wody i Ducha. Niestety nie możemy dzielić się z nimi ewangelią wody i Ducha, aby uwolnić ich od grzechów, ponieważ dobrowolnie popełnili grzech, który sprowadza śmierć.

Drodzy bracia wierzący, nie powinniście należeć do takich ludzi. Musicie szczerze wierzyć w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Pan Jezus, który przyjął ciało człowieka, zabrał wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i ofiarnie poniósł karę za nasze grzechy, przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Musimy stać się wierzącymi w tę Prawdę ewangelii wody i Ducha, lecz nie powinniśmy być niewierzącymi. To, czy macie życie wieczne, czy nie, teraz zależy tylko od was.

Nie powinniśmy popełniać przed Bogiem grzechów, które sprowadzają śmierć. Nie śmiemy tego robić przed Bogiem! A jednak bardzo wielu chrześcijan wciąż popełnia przeciwko Bogu grzech, który sprowadza śmierć. Chociaż Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, został Barankiem Bożym poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, wciąż bardzo wielu ludzi nie wyznaje tej przedziwnej Prawdy w swoich sercach.

Pan jest naszym rzeczywistym Zbawicielem, który przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, aby spełnić całą sprawiedliwość Bożą. Jeśli po dziś dzień jeszcze nie słyszeliście tej Prawdy, to jeszcze nie za późno ją poznać. Bóg jeszcze daje wam możliwość otrzymania przebaczenia grzechów dzięki ewangelii wody i Ducha. Chociaż przedtem mogliście wierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela, nie znając prawdy ewangelii wody i Ducha, musicie otrzymać przebaczenie grzechów w swoich sercach poprzez wiarę w tę rzeczywistą ewangelię i od teraz zacząć prowadzić prawdziwe życie duchowe. Każdy, kto wierzy w Słowo ewangelii wody i Ducha, może całkiem oczyścić się ze wszystkich grzechów.Musimy zbadać własną wiarę


Drodzy bracia wierzący, popatrzcie na swoją wiarę. Czy wiecie i wierzycie w Prawdę ewangelii wody i Ducha w swoich sercach? Jezus Chrystus to Pan i Zbawiciel, który uwolnił nas od wszystkich grzechów świata. Więc On jest naszym Panem.

Drodzy bracia wierzący, czy teraz szczerze wierzycie w Zbawiciela, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha? Czy wierzycie, że Jezus raz na zawsze zmył wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela? Czy wierzycie również w to, że Jezus został ukrzyżowany? Czy wierzycie w Jego zmartwychwstanie? Jeśli tak, to narodziliście się ponownie i zostaliście zbawieni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha przed Bogiem.

Musimy wiedzieć, że każdy ma prawo wierzyć w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha, bez względu na to ile grzechów popełnił przez swoje wady. Ludzie chcą otrzymać zbawienie od grzechów. Ale muszą wiedzieć, że każdy, kto nie wierzy sercem w to, że Pan przyszedł w ewangelii wody i Ducha, pójdzie na śmierć.

Musicie tylko szczerze wierzyć. Paweł powiedział: “Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (List św. Pawła do Rzymian 10:10). Mam nadzieję, że w swoich sercach będziecie wierzyć w to, że Jezus jest Zbawicielem dla całej ludzkości, Synem Bożym i Bogiem Stwórcą wszystkich rzeczy we wszechświecie. Nasza wiara jest daremna, jeśli wierzymy tylko w krew na Krzyżu jako w swoje zbawienie, ale nie wierzymy sercem w ewangelię wody i Ducha. Więc musimy stać się wierzącymi w ewangelię wody i Ducha za wszelką cenę.

Apostoł Jan mówi nam, że to, czy otrzymaliśmy zbawienie od grzechów, czy nie, zależy od tego, czy wierzymy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Nieprzerwanie grzeszymy, żyjąc w tym świecie, ale możemy poznać Prawdę zbawienia, która nam pozwala uwolnić się od wszystkich swoich grzechów, tylko jeśli wyznajemy Jezusa jako naszego Zbawiciela i całym sercem wierzymy w ewangelię wody i Ducha.

Apostoł Jan powiedział: “Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 List św. Jana 5:4). Czy wiecie, dlaczego on powiedział te słowa? Drodzy bracia wierzący, czym jest ewangelia wody i krwi? To zbawienie Boże, które nasz Pan Jezus spełnił, zabrawszy wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i ofiarnie poniósłszy całe potępienie za nasze grzechy krwią na Krzyżu. Możemy zwyciężyć świat i szatana, jeśli wierzymy w swoich sercach, że Jezus jest Synem Bożym, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów przez wodę i krew.

Wielu ludzi uważa ten urywek z Pierwszego Listu św. Jana 5:16 za jeden z bardzo ciężkich, i dlatego nie stara się go zrozumieć, przecież mówi, że wierzy w Jezusa, ale nie zna ewangelii wody i Ducha. Innymi słowy, nie mogą ani poznać, ani poprawnie zrozumieć Słowa Bożego, nie znając ewangelii wody i Ducha. Więc wszyscy ludzie muszą uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, który przyszedł przez wodę i krew (1 List św. Jana 5:6). Musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, przezwyciężając swoją niezdolność do wyznania tego, że ta rzeczywista ewangelia jest źródłem zbawienia od grzechów, a także swój upór, z którym twierdziliśmy, że krew na Krzyżu jest jedynym źródłem naszego zbawienia.

Ci, którzy nie znają Prawdy ewangelii wody i Ducha, są ze świata. Ci ludzie są tylko świeckimi zwolennikami religii, ale nie prawdziwymi chrześcijanami. Tym ludziom sprawia radość iluzja przebaczenia grzechów, podobnie jak wierzący w świeckie religie, którzy przebywają w stanie hipnozy swoich doktryn. Oni wierzą w Jezusa jako Zbawiciela według własnego mniemania, nie znając ewangelii wody i Ducha, która jest istną Prawdą zbawienia.

W tych dniach ostatecznych świat przebywa na progu zniszczenia duchowego, coraz bardziej napełniając się bezgraniczną grzesznością. Ale większość chrześcijan, którzy mają własne sumienie napiętnowane nieprawdziwymi uczeniami (1 List Pawła do Tymoteusza 4:2), takie uczenia sprawiają radość. Nie szukają rzeczywistej ewangelii, która może oczyścić od razu wszystkie ich grzechy, chociaż naprawdę grzechy wciąż pozostają w ich sercach. Więc muszą nawrócić się i zostać wierzącymi w ewangelię wody i Ducha, która mówi nam, że Jezus to Zbawiciel, który nas zbawił od wszystkich grzechów przez wodę i krew.

Drodzy bracia wierzący, Judasz chodził za Jezusem przez ponad 3 lata, ale nie potrafił zostać dzieckiem Bożym, ponieważ nie wierzył w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Niektórzy inni uczniowie mieli przezwiska, takie jak synowie gromu, ponieważ byli niedoskonali i niecierpliwi, ale wszyscy, oprócz Judasza, uwolnili się od wszystkich grzechów, poznawszy i uwierzywszy w Jezusa jako swego własnego Zbawiciela. Później Judasz pożałował tego, co zrobił, i powiesił się, popełnił samobójstwo. Nie powinniśmy zostać ludźmi potępionymi, odmawiając uwierzenia w Słowo ewangelii wody i Ducha. Od teraz wielu ludzi stanie się dziećmi Bożymi, uwolniwszy się od wszystkich grzechów poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha.Aby poznać, że Jezus jest naszym Panem, musimy wierzyć w boskość Jezusa


Wiele wydarzeń w Biblii przekonuje nas o boskości Jezusa. Kiedy uczniowie Jezusa przepływali w łodzi przez Morze Galilejskie, wtedy na morzu zerwała się gwałtowna burza, tak że fale zalewały łódź. A Jezus spał. Uczniowie musieli Go obudzić i krzyczeli: “Panie, ratuj, giniemy!” Ale On im powiedział: “Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Wtedy rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. Więc uczniowie pytali zdumieni: “Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?” (Ewangelia św. Mateusza 8:23-27).

Jest również inny podobny przypadek: Nakarmiwszy pięć tysięcy ludzi pięciu chlebami i dwiema rybami, Jezus rozkazał Swoim uczniom wejść do łodzi i odpłynąć na inny brzeg jeziora, a Sam poszedł w górę i modlił się do północy. A kiedy łódź była pośrodku Morza Galilejskiego, miotały ją fale, bo wiatr był przeciwny. Właśnie wówczas Jezus szedł do nich po wodzie. Jezus pojawił się przed nimi jak widmo, przecież szedł po wodzie wśród wysokich fal. Uczniowie przestraszyli się i mówili: “To zjawa!” I krzyczeli ze strachu. On zaraz przemówił do nich: “Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się.” Wtedy wsiadł do łodzi, a wiatr się uciszył (Ewangelia św. Marka 6:45-51).

Oto inny przykład. Jezus przyszedł do grobu, w którym ciało Łazarza gniło po śmierci. Kiedy Jezus rozkazał: “Łazarzu, wyjdź na zewnątrz”, Łazarz wyszedł z grobu, mając nogi i ręce powiązane opaskami. Więc Jezus wskrzesił trzech zmarłych (Ewangelia św. Jana 11:43-44, Ewangelia św. Łukasza 7:11-15, Ewangelia św. Łukasza 8:54-55).

Jeszcze jeden przypadek zdarzył się po Jego zmartwychwstaniu. Kiedy Jezus odwiedził Swoich uczniów, łowiących rybę, On im powiedział: “Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi” (Ewangelia św. Jana 21:6). Uczniowie zarzucili sieć po prawej stronie łodzi, usłuchawszy słów Jezusa. I sieć była pełna ryby.

Wszystkie te wydarzenia odbyły się, kiedy uczniowie chodzili z Jezusem, i oni na własne oczy zobaczyli, że Jezus był Bogiem. Nie jesteśmy głupcami, dlatego usłyszawszy świadectwo uczniów, musimy zrozumieć, że Jezus to Bóg, Stwórca całego wszechświata. Wiemy również, że Jezus jest naszym Zbawicielem.

Nasza wiara w Jezusa jako naszego Zbawiciela jest błędna, jeśli wierzymy tylko w krew na Krzyżu. Jezus jest naszym Zbawicielem, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, przyszedłszy na ten świat poprzez ewangelię wody i Ducha. Dziś bardzo wielu ludzi marnuje swoje życie, niepotrzebnie łkając i płacząc, ponieważ nie poznali Jezusa Chrystusa jako Boga, który przyszedł przez wodę i Ducha Świętego.

Słyszałem, że jedyny syn znanej koreańskiej aktorki umarł w wypadku samochodowym. Przejechała go ciężarówka, pozostawiona na pagórku. Jej syn jedynak był radością jej życia, ponieważ ta aktorka miała nieszczęśliwe życie bez męża. Po tym wypadku samochodowym, w którym zginął jej syn, ona zalewała się łzami.

Takie jest nasze życie. Nie wiemy, kto i kiedy umrze. Więc musimy już teraz uwierzyć w ewangelię wody i Ducha a otrzymać zbawienie od wszystkich grzechów. Otrzymaliśmy od Boga wielkie błogosławieństwa tak dla duszy, jak i dla ciała. Aby dzielić się tymi błogosławieństwami z innymi ludźmi, musimy świadczyć o danej przez Jezusa ewangelii wody i Ducha.

Wielu ludzi cierpi przez ból przekleństwa i znika z powierzchni ziemi, ponieważ nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Właśnie dlatego pracujemy w posługiwaniu chrześcijańskiej literatury, aby głosić życiodajną ewangelię. W tym świecie jest wielu ludzi, którzy nie znają i nie rozumieją prawdziwego Słowa Bożego, dlatego musimy dokładnie objaśniać im Słowo wody i Ducha.

Drodzy bracia wierzący, istnieje Prawda, w którą musimy wierzyć, przebywając na tej ziemi. Musimy wierzyć, że Jezus to Bóg. Poza tym musimy poznać i uwierzyć w prawdę zbawienia od grzechów tego świata, czyli w ewangelię wody i Ducha. Musimy również z wiarą iść za ewangelią wody i Ducha w każdym dniu swego życia. Musimy wyznawać: “Bóg dał nam wszystko i weźmie nas do Nieba.” Właśnie tak musimy wierzyć, żyjąc w tym świecie.

Przez pewien czas po tym jak znalazłem ewangelię wody i Ducha nie chciałem głosić ludziom Słowa Bożego, ponieważ było mi niezwykle ciężko przygotowywać kazania. Ale teraz, cokolwiek mówią inni ludzie, głoszę ewangelia wody i Ducha. Bóg dał mi siłę, aby to robić. Dziękuję Bogu za to, że my, wierzący w tę Prawdę ewangelii, możemy głosić ewangelię wody i Ducha wszystkim ludziom. Bóg pozwolił nam wszystkim uwierzyć w Prawdę ewangelii wody i Ducha, a także głosić tę Prawdę ewangelii wszystkim ludziom świata.

Drodzy bracia chrześcijanie, czy wierzycie i głosicie Prawdę ewangelii zbawienia, czyli ewangelię wody i Ducha? Jestem pewny, że głosicie tę ewangelię. Więc my nie tylko przychodzimy do Boga z wiarą w Jego sprawiedliwość, ale także żyjemy w Jego obfitych błogosławieństwach. Chociaż popełniliśmy więcej błędów niż dobrych uczynków przed Bogiem, Bóg tym niemniej pobłogosławił nas w ewangelii wody i Ducha.

Drodzy bracia wierzący. Czy chcecie należeć do Boga? Czy do diabła? Oczywiście, chcecie należeć do Boga. A jednak niektórzy ludzie mogą powiedzieć: “Nienawidzę Boga.” Ale musimy wiedzieć, że diabeł posiada serca tych, którzy nie wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, i wykorzystuje je jako narzędzie oszustwa. Więc wszyscy musimy stać się wierzącymi w Słowo ewangelii wody i Ducha, przecież tylko w ten sposób możemy należeć do Boga.

Drodzy bracia chrześcijanie, czyich słów musicie słuchać? Wszyscy musimy słuchać Słowa ewangelii wody i Ducha, która jest Słowem Bożym. Ci, którzy nie słuchają i nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, wciąż należą do złego. Więc grzech pozostaje w ich sercach.

Wszyscy ludzie są osądzeni i skazani za grzechy, dlatego nie mają innego wyboru jak przedłużać żyć w grzechach. Jeśli w sercach tych, którzy wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, wciąż jest grzech, to jest dowodem tego, że jeszcze nie przyjęli do serca Słowa ewangelii wody i Ducha, która jest Prawdą zbawienia. Nie może być w ogóle żadnego grzechu w sercach tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Więc ci, którzy mają grzech w sercu, muszą pokajać się, nawrócić i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Tylko wówczas potrafią otrzymać zbawienie od grzechów.

Uwierzywszy w Słowo ewangelii wody i Ducha, musimy dzielić się wiarą w tę ewangelię zbawienia ze wszystkimi ludźmi. Jeśli mówimy, że wierzymy w Pana, a jednak chcemy dzielić się z nimi czymś innym oprócz Słowa Bożego, to wreszcie będziemy oszukani przez szatana. Bóg dał nam Słowo zbawienia razem z ewangelią wody i Ducha, abyśmy mogli nie zostać ofiarą oszustwa szatana.

Więc teraz głosimy wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha wszystkim ludziom po całym świecie. Ewangelia wody i Ducha to nie jakaś doktryna, którą wymyśliliśmy, ale istna Prawda zbawienia, zapisana w Biblii. Więc musimy świadczyć o czynach sprawiedliwych (List św. Pawła do Rzymian 5:18) naszego Zbawiciela, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, której na pewno wystarczy, aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów. To zadanie jest o wiele ważniejsze niż możemy sobie wyobrazić, i dlatego musimy szczerze je spełniać z wiarą w Słowo Prawdy.

Opowiem wam wzruszającą historię o młodej Chince, która zachowała wierność swojemu kochankowi. Kiedy w czasie drugiej wojny światowej wybuchła wojna między Japonią a Chinami, Chiny już miały doznać pełnej porażki. Ich znaczne terytoria już wpadły w ręce Japończyków. W tym czasie jakiś chiński pilot sił powietrznych w bitwie przelatywał nad nieprzyjacielskim terytorium. Kiedy skończyło się paliwo, samolot upadł. Młoda dziewczyna z sąsiedniego miasteczka znalazła pilota, opiekowała się nim i uratowała mu życie. Pilot i dziewczyna zakochali się w sobie. Ale pilot musiał znowu iść na wojnę. Sytuacja się pogorszyła, więc ryzyko nie wrócenia z wojny było bardzo wielkie. A jednak obiecał dziewczynie, że wróci żywy, i poprosił, aby na niego czekała. Dziewczyna czekała, że wróci, dzień i noc przychodziła do pasa startowego, gdzie miał wylądować jego samolot.

Gdy wciąż czekała, jakiś samolot rozbił się na pasie startowym. Ludzie z miasteczka, którzy rozumieli, że sytuacja na wojnie bardzo się pogorszyła, mówili dziewczynie, że już nie wróci, żeby porzuciła nadzieję. Ludziom sprzykrzyło się sprzątać pas startowy, więc poszli. Nawet jego matka była wśród tych ludzi, ona również straciła nadzieję i poszła. Ale dziewczyna pozostawała sama na pasie startowym i sprzątała szczątki samolotu. Dziewczyna sama przez wiele dni sprzątała pas startowy, aby jej kochanek potrafił wylądować i nie poleciał dalej. I stał się cud. Kiedy dziewczyna zabrała ostatni kawałek szczątków, przyleciał samolot jej kochanka i z powodzeniem wylądował na pasie startowym.

Tak samo musimy z wiarą spełniać dzieła, sprawiające radość naszemu Panu, który nas kocha. Bóg umiłował nas w ewangelii wody i Ducha. Umiłowawszy nas, Bóg uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów w ewangelii wody i Ducha. Jezus Chrystus obiecał nam, że powróci na ten świat. Więc musimy być wierni zadaniu głoszenia tej rzeczywistej ewangelii aż do nadejścia tego dnia. Zamiast żyć, słuchając się własnych emocji, musimy z wiarą służyć danej przez Boga ewangelii wody i Ducha. Do dnia, kiedy spotkamy się z naszym Panem, musimy głosić ewangelię, aby przynosić radość Bogu, który nas kocha.

Ewangelia wody i Ducha, którą Bóg dał nam wszystkim, jest istną Prawdą zbawienia. Jezus Chrystus to Syn Boży, który uwolnił nas od wszystkich grzechów świata. Jezus Chrystus również jest naszym Panem i Zbawicielem. Nasz Pan, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, dał wierzącym przebaczenie od razu wszystkich grzechów. Więc teraz powinniśmy zrobić bardzo wiele rzeczy w tym świecie.

Jesteśmy w Korei, której udało się dotrzeć do półfinału mistrzostw świata FIFA 2002. Od dziś wielu ludzi będzie pamiętać nasz kraj i zwłaszcza Misję Nowego Życia, ponieważ głosimy ewangelię wody i Ducha. Oni również zostaną naszymi współpracownikami, którzy będą głosić tę rzeczywistą ewangelię. My, wierzący w ewangelię wody i Ducha, jesteśmy ludem Samego Jezusa Chrystusa i Jego uczniami. Bóg, który kocha nas wszystkich, pozwoli nam spełniać misję głoszenia ewangelii wody i Ducha i obficie zaspokoi nasze potrzeby cielesne i duchowe. Naprawdę nasz Pan już daje nam siłę i błogosławieństwo, abyśmy mogli głosić ewangelię zbawienia. Musimy nieprzerwanie głosić ewangelię przed Bogiem i służyć ewangelii.

Dlaczego wielu ludzi dziś nie zna ewangelii wody i Ducha? Czy Bóg naumyślnie ukrył ewangelię? Czy Bóg ukrył Prawdę, aby ludziom było ciężko ją znaleźć, podobnie jak szukamy skarby? Tak, Bóg schował Prawdę ewangelii wody i Ducha w Słowie, aby ludziom było ciężko znaleźć tę rzeczywistą ewangelię, jeśli nie staną się ubogimi w duchu. Właśnie dlatego sługi szatana nie mogą jej znaleźć, bez względu na to, jak starają się odszukać ten skarb. Ewangelia wody i Ducha to utajone Słowo tajemnicy. Gdyby wrogowie Boga mogli łatwo zrozumieć kosztowną Prawdę ewangelii wody i Ducha, to oni wykorzystaliby ją w niegodziwym celu. Dlatego Bóg ukrył Prawdę ewangelii od oczu wrogów i teraz pokazuje ją wam. W tych dniach ostatecznych Bóg pokazał nam tajemnice ewangelii wody i Ducha. W ten sposób w tych dniach ostatecznych Bóg pozwolił ewangelii wody i Ducha rozpowszechnić się po całym świecie. Bóg dał życie wieczne każdemu, kto wierzy.

W tych dniach ostatecznych Bóg chce objąć wszystkich wierzących w ewangelię wody i Ducha, dać im nowe życie i wieczność. W tym roku Bóg pozwolił nam spełnić wiele dzieł Bożych. Bóg dał nam siłę, aby zrobić to wszystko, co zrobiliśmy. Więc chociaż wycieńczyliśmy się tak ciałem, jak i duchem, jestem pewny, że Bóg pomoże nam nieprzerwanie spełniać Jego czyny. Tylko prosimy Boga o siłę i błogosławieństwa, aby nadal spełniać Jego czyny.

Wierzymy w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Jezus Chrystus to Zbawiciel dla tych, którzy wierzą w tę rzeczywistą ewangelię. On jest Synem Bożym i prawdziwym Bogiem. Ja również dziękuję Bogu za to, że On pozwolił nam zrozumieć i uwierzyć w Prawdę ewangelii wody i Ducha.Bóg dał Swój Kościół wierzącym w ewangelię wody i Ducha


Kościół Boży to miejsce, gdzie wierzący w ewangelię wody i Ducha zbierają się razem, aby wielbić Boga w swojej wierze. Więc musi być napełniony wierzącymi w ewangelię wody i Ducha. Duch Święty nie może wzmacniać serc sprawiedliwych, jeśli niewierzący w ewangelię wody i Ducha są obecni w Jego Kościele. Cóż mamy zrobić? Dla tych, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha, należy zorganizować specjalne studiowanie zbawienia w Biblii.

Jesteśmy pewni, że wierzących w ewangelię wody i Ducha będzie coraz więcej po całym świecie. Poprzez swoją wiarę zostaną uwolnieni od wszystkich grzechów. Od teraz ci prawdziwi wierzący muszą jednoczyć się z Kościołem Bożym i żyć dla wykonania czynów dobrych, ponieważ teraz oni przebywają w Chrystusie.

A jednak absolutna większość ludzi świata jeszcze nie otrzymała zbawienia od grzechów. Muszą otrzymać rzeczywiste przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, która jest Prawdą zbawienia. Ich trzeba nauczać Prawdy, a muszą całym sercem w nią uwierzyć. Teraz w nas nie pozostaje wiele czasu, aby dzielić się ewangelią wody i Ducha z ludźmi w tym świecie. Jeśli nie uwierzą teraz, to nie jestem pewny, że u nich będzie jeszcze jedna możliwość uwierzenia w ewangelię wody i Ducha. Właśnie dlatego już teraz poświęcamy się głoszeniu tej ewangelii.

Bóg powołał nas głosić ewangelię wody i Ducha po całym świecie. Powinniśmy tylko z wiarą poświęcić się tej Wielkiej Misji. W tym roku na pewno pracowałem z moimi współpracownikami w wielu częściach świata. Jestem pewny, że osiągnęliśmy duże sukcesy w głoszeniu ewangelii wody i Ducha po całym świecie. Dziękuję Bogu za to, że możemy świadczyć o tej Prawdzie wszystkim wierzącym w chrześcijaństwo po całym szerokim świecie.

Rzeczywista ewangelia, którą głosimy, jest aromatem Chrystusa dla tych, którzy zostają zbawieni, a także dla tych, którzy giną. Dla jednego człowieka to aromat śmierci, który prowadzi do zniszczenia, dla innego więc aromat życia, prowadzący do życia (2 List św. Pawła do Koryntian 2:15-16). Dla jednych ewangelia wody i Ducha będzie przeszkodą. A dla innych ludzi będzie ona istną Prawdą zbawienia. Pierwsi muszą zrozumieć, że popełniają grzech, który sprowadza śmierć.

My również musimy poznać i uwierzyć, że wszystkich nas Bóg kocha za to, że głosimy ewangelię po całym świecie przez nasze posługiwanie chrześcijańskiej literatury, zawierającej ewangelię wody i Ducha. Świadczymy o rzeczywistej ewangelii wody i Ducha naszą niezachwianą wiarą w nią.

Nie mamy żadnego grzechu nawet w świadomości. Czy wasze sumienie również jest bezgrzeszne? Czy wasze sumienie całkiem oczyściło się ze wszystkich grzechów, kiedy uwierzyliście tylko w krew Jezusa Chrystusa? Jeśli wierzycie tylko w krew Krzyża, całkiem odrzucając wiarę w chrzest Jezusa, to grzechy waszego sumienia nie mogą zostać zmyte. Przecież żaden grzech nie może zostać zmyty z naszych serc, jeśli nie wierzymy w Prawdę ewangelii, że Jezus przyszedł na ten świat w ciele człowieka, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości.

Musimy wiedzieć, że grzechy wierzących w ewangelię wody i Ducha są całkiem zmyte, ponieważ Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, który raz na zawsze położył na Niego wszystkie grzechy tego świata. Jak możecie zmyć swoje grzechy, wyryte w waszym sumieniu, jeśli nie wyznajecie, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela? Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, może stworzyć w was iluzję tego, że uwolniliście się od kary za wszystkie grzechy. Ale takiej wiary za mało, aby zmyć grzechy, wyryte w waszym sumieniu. Dziś ludzie starają się skreślić grzechy z swoich serc poprzez wiarę tylko w krew Jezusa Chrystusa. Ale przyczyną ich niepowodzenia jest to, że odrzucają wiarę w chrzest, który Jezus przyjął.

Niektórzy ludzie, chociaż grzechy wciąż pozostają w ich sercach, uparcie mówią: “Bóg na pewno uważa mnie za bezgrzesznego, chociaż mam grzech w sercu, ponieważ wierzę w krew Jezusa.” Tacy ludzie oszukują własne sumienie przed Bogiem, pragnąc schować się wśród wielu ludzi, postępujących w podobny sposób. Oni również wyśmiewają Prawdę Bożą.

Wszyscy ci chrześcijanie, którzy wierzą tylko w krew Jezusa na Krzyżu i mówią, że zostali bezgrzeszni, są kłamcami. Wszystkie grzechy przez nich popełnione są wyryte na tablicy ich serc (Księga Jeremiasza 17:1). Ci, którzy mówią, że są bezgrzeszni, chociaż wierzą tylko w krew na Krzyżu, oszukują swoje własne sumienie w swoich monologach. W ich sumieniu są grzechy, dlatego nie mogą powiedzieć przed Bogiem, że są bezgrzeszni. Ich sumienie raczej wyznaje, że pozostają grzesznikami.

Kiedy mówimy, że ewangelia wody i Ducha jest jedyną Prawdą, wielu ludzi w tym świecie czuje się nieswojo. Ci ludzie wierzyli, że tylko krew Jezusa na Krzyżu jest świadectwem zbawienia. Gdy poprosicie, aby pokazali wam świadectwo swojego przebaczenia grzechów, oni mogą pokazać wam tylko swoją wiarę w krew na Krzyżu. A jednak, podobnie jak Jezus jest Bogiem, tak ewangelia wody i Ducha na pewno jest Prawdą, która skreśliła wasze grzechy, a także moje. Dlatego ponownie powtarzam, że Pan nie przyszedł do nas tylko przez krew na Krzyżu, ale przez wodę i krew (1 List św. Jana 5:6-8). Musicie pamiętać, że każdy, kto nie wierzy w ewangelię wody i Ducha, nie może otrzymać pełnego przebaczenia grzechów.

Musimy zawsze wierzyć, że Jezus uwolnił nas od wszystkich grzechów tego świata, przyszedłszy na ten świat i przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy. Musimy z wiarą wyznawać, że nasz Pan Jezus przyszedł na ten świat i oczyścił nas od wszystkich naszych grzechów, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Gdybyśmy w to nie wierzyli, a natomiast uwierzyli tylko w krew na Krzyżu, to taka wiara byłaby tylko naszym własnym uporem.

Chociaż jak silną pewność zbawienia macie na podstawie własnego doświadczenia duchowego, Jezus nie może uznać waszej wiary tylko w krew na Krzyżu. Przecież wasze doświadczenie nie może być ważniejsze, aniżeli dana przez Boga Prawda ewangelii wody i Ducha. Gdyby wymyślone przez ludzi chrześcijańskie doktryny i uczenia były silniejsze od Prawdy ewangelii, która wymazała nasze grzechy przez wodę i krew, to wasze doświadczenie duchowe naprawdę byłoby ważne. Ale nie możecie zmyć swoich grzechów tylko krwią na Krzyżu. Takie wymyślone przez ludzi doktryny i uczenia nigdy nie potrafią uwolnić ludzi od wszystkich grzechów. Wielu chrześcijan zginie, ponieważ wciąż starają się skreślić swoje grzechy takimi urojonymi doktrynami.

Przestrzegać własnych myśli bez wiary w daną przez Boga Prawdę ewangelii wody i Ducha oznacza przeciwstawiać się Bogu. Każdy, kto nie wierzy w ewangelię wody i Ducha, przeciwstawia się tej ewangelii.

Niektórzy ludzie mogą powiedzieć: “O czym mówicie? Mam doktorat z teologii. Z mojej rodziny pochodzą pastorzy pięciu pokoleń z rzędu. Czy mówicie, że wiara moich przodków była błędna?” Ale to, że pięć pokoleń wierzyło w Jezusa, nie przyniosło żadnej korzyści, jeśli oni nie znali i nie wierzyli w ewangelię wody i Ducha, ponieważ wówczas nie mogli otrzymać pełnego przebaczenia grzechów. Każdy grzesznik musi otrzymać zbawienie od wszystkich grzechów, nawróciwszy się z własnych błędnych myśli i uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha. Jeśli chcemy otrzymać zbawienie od wszystkich naszych grzechów, to musimy poznać i uwierzyć w istną Prawdę ewangelii wody i Ducha. Więc teraz, drodzy bracia chrześcijanie, musicie otrzymać zbawienie od grzechów, poznawszy i uwierzywszy w chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, oprócz waszej wiary w krew na Krzyżu. Oto Prawda, o której bardzo pragnę wam opowiedzieć.

Apostoł Jan powiedział: “Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził” (1 List św. Jana 5:1). Każdy, kto wierzy w ten urywek z Pisma Świętego, wie i wierzy, że Jezus to Bóg. Oni również wierzą, że Jezus przyszedł na ten świat poprzez ewangelię wody i Ducha. Chociaż poznaliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, właśnie poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha otrzymamy życie wieczne w Jego Królestwie. Potrafimy zawsze żyć szczęśliwie z Jezusem Chrystusem. Bóg dał nam życie wieczne i Swoją obietnicę, że będzie z nami w tym świecie. Mam nadzieję, że wszyscy otrzymacie życie wieczne poprzez wiarę w rzeczywistą ewangelię.

Wszyscy musimy poznać, czy wśród nas jest chociażby jeden człowiek, który nie przyjął ewangelii wody i Ducha przez brak wiary. Nasze życie nie może być radosne, jeśli żyjemy bez wiary w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha. Życie sprawiedliwych w tym świecie, pełne współczucia dla grzeszników i głoszenia ewangelii wody i Ducha, będzie trwać niedługo. List św. Pawła do Hebrajczyków mówi nam: “Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:37). Napisano również: “A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (List św. Pawła do Hebrajczyków 9:27).

Bóg powiedział, że jeśli człowiek ma grzech, to on musi otrzymać odpowiednią karę. Więc ci, którzy nie wierzą w Jezusa jako Boga, i nie wierzą w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha, otrzymają odpowiednią karę za wszystkie swoje grzechy. Z innej strony, ci, którzy wierzą w Jezusa jako Boga i w ewangelię wody i Ducha, a także szczerze głoszą ewangelię, potem będą rozkoszować się mocą i chwałą Nieba.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Czy mamy czym chwalić się przed Bogiem? Bynajmniej. Tylko Bóg jest Wszechmogący. Tylko Bóg jest Wszechmocny. Tylko Bóg jest dobry. Tylko Bóg jest rzeczywistą miłością. Więc nie powinniśmy chwalić się przed Bogiem, a natomiast wyznać wszystką swoją słabość i grzechy, aby otrzymać błogosławieństwo zostania dziećmi Bożymi poprzez wiarę w Prawdę naszego zbawienia, czyli w ewangelię wody i Ducha.

Teraz z wiarą w Słowo Boże czekamy na dzień, kiedy będziemy żyć, wiecznie rozkoszując się szczęśliwym życiem, które Bóg nam daruje. Kiedy nastanie nowy świat, potrafimy żyć właśnie tak. Przez brak wiary w Słowo błogosławieństwa Bożego niektórzy z was mogą spytać: “Czy takie życie naprawdę możliwe?” Taki nowy świat naprawdę przyjdzie dzięki Jezusowi Chrystusowi.

Moi drodzy bracia wierzący, uwierzcie w Słowo Boże. Jestem pewny, że nie wpadniecie w grzechy, które sprowadzają śmierć. Naprawdę chcę dzielić się z wami Prawdą zbawienia. Nasi bracia i siostry są naprawdę wspaniali, i dlatego nic nie może przeszkodzić nam żyć w jedności. A także z wiarą dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, który dał nam nowe życie w ewangelii wody i Ducha.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.