" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

On jest Prawdziwym
Bogiem i Życiem
Wiecznym

 

< 1 List św. Jana 5:20 >

“Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.”Popatrzcie na to Słowo Prawdy


Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego, z Pierwszego Listu św. Jana 5:20 mówi: “Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.”

Według tego urywka, co Syn Boży dał nam? On dał nam wiedzę i rozumienie, które pozwala zrozumieć Prawdę ewangelii wody i Ducha. Jezus Chrystus pozwolił nam poznać Prawdziwego Boga Ojca. Oprócz tego, Jezus pozwolił nam poznać przebaczenie grzechów i prawdziwe życie wieczne.

Chcę powiedzieć wam o wszystkim, co wiem i w co wierzę w moim sercu, głosząc Pismo Święte, ale odczuwam, że przede wszystkim muszę dzielić się z wami wiedzą Słowa Prawdy. Najpierw chcę wyjaśnić wam ten urywek z Pisma Świętego, zanim wam powiem o jego duchowym znaczeniu. Więc chcę opowiedzieć wam o Jezusie Chrystusa, który przyszedł w moje serce i przyjdzie w wasze serca, objaśniając każdy werset Słowa Biblii. Odczuwam wdzięczność, ponieważ mogę dzielić się z wami Słowem Prawdy, w którą wierzył apostoł Jan.Jezus Chrystus to Bóg


Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego mówi nam: “On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” Dla nas Jezus Chrystus jest istnym Bogiem. Jezus Chrystus jest nie tylko Synem Bożym, ale także prawdziwym Bogiem, który stworzył cały wszechświat, podobnie jak i cała ludzkość, w tym nas z wami. Musimy poznać i uwierzyć, że Jezus to istny Bóg, który stworzył cały wszechświat, podobnie jak i nas z wami. Jezus Chrystus to istny Bóg dla nas. On jest nie tylko Synem Boga Ojca, ale także istnym Bogiem dla nas. Dla nas ważne jest wiedzieć i wierzyć, że Jezus jest Bogiem. Więc możemy przyjąć mądrą wiarę w Niego. Jezus to Bóg, i dlatego musimy wierzyć w tę Prawdę, że On przyszedł na ten świat, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i przelał Swoją krew na Krzyżu, aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów.

“On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” Aby wierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela, musimy przede wszystkim uwierzyć, że On jest Bogiem i że został naszym Zbawicielem. Musimy wiedzieć, że Jezus przyszedł na ten świat, przyjął chrzest i przelał Swoją krew, abyśmy mogli zrozumieć Prawdę zbawienia od naszych grzechów.

“Czy Jezus jest stworzeniem, jak wszyscy inni ludzie? Czy On jest Stwórcą wszystkich ludzi, roślin i zwierząt, słońca i księżyca, wszechświata i wszystkich rzeczy w nim?” Jeśli chcemy mieć poprawną wiarę przed Bogiem, to najpierw musimy odpowiedzieć na te pytania i poznać, że Jezus to istny Bóg. Wtedy musimy uwierzyć w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha. Wiedza i wiara w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, który przyszedł na ten świat, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy mogli uwolnić się od naszych grzechów, są najcenniejsze.

Biblia mówi: “On jest Bogiem prawdziwym.” Jezus naprawdę jest istnym Bogiem. Jeśli wierzymy, że Jezus jest istnym Bogiem, to możemy zrozumieć, jak silnie On nas umiłował. Jak silnie Jezus umiłował nas, jeśli Jezus Chrystus, nasz Bóg, uwolnił nas od naszych grzechów jako nasz Zbawiciel?

Apostoł Jan powiedział w 1 Liście św. Jana 5:6-8: “Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.”

Jezus Chrystus naprawdę jest Bogiem. Istny Pan Jezus przyszedł przez wodę i krew. Aby uwolnić nas od naszych grzechów, Pan przyszedł na ten świat przez wodę i krew i uwolnił nas od wszystkich kar za nasze grzechy. Pan przyszedł “nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo < Duch > jest prawdą” (1 List św. Jana 5:6). Chociaż Jezus naprawdę był Bogiem, On przyszedł na ten świat, przyjąwszy chrzest, umarłszy na Krzyżu i ofiarnie ucierpiawszy po to, aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów, ponieważ On nas umiłował. Musimy wierzyć, że Jezus Chrystus to Bóg. Oprócz tego, musimy również wierzyć w ewangelię wody i Ducha, którą On dał nam.

Więc jak teraz możemy napełnić swoje czcze serca? Byłoby dobrze i łatwo zaspokoić swoje serca rzeczami tego świata. Ale jak możemy zaspokoić swoje serca rzeczami tego świata? Nasze serca nasycą się miłością Chrystusa i będą zadowolone, jeśli poznamy, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, przyjął chrzest i umarł na Krzyżu, ponieważ On nas umiłował. Dlatego potrzebna jest nam wiara w ewangelię wody i Ducha.

W Piśmie Świętym, w Pierwszym Liście św. Jana 4:10 napisano: “W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.” Ten urywek mówi nam, że Jezus, istny Pan, przyszedł na ten świat, przyjął chrzest i przelał Swoją krew, abyśmy mogli uwolnić się od grzechów. Przez te czyny sprawiedliwe Chrystusa potrafiliśmy uwolnić się od wszystkich naszych grzechów i zostać dziećmi Bożymi. Więc teraz możemy zwyciężyć grzechy świata.

Apostoł Jan powiedział: “A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo < Duch > jest prawdą” (1 List św. Jana 5:5-6).

Możemy narodzić się z Boga, tylko jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus to Bóg. Jezus, istny Bóg, umiłował nas. Więc On przyjął chrzest, abyśmy mogli uwolnić się od wszystkich swoich grzechów. On również przelał Swoją kosztowną krew, abyśmy mogli uwolnić się od kary za wszystkie nasze grzechy. Zmartwychwstawszy, On również został naszym istnym Zbawicielem. Możemy zwyciężyć świat poprzez wiarę w tę ewangelię wody i Ducha.

Zostaliśmy naprawdę radosnymi ludźmi, ponieważ teraz mamy pod dostatkiem miłości Bożej. To, że miłość Boża przebywa w naszych sercach, zasługuje na naszą wdzięczność. Musimy strzec w naszych sercach rozumienia tego, że Bóg umiłował nas, posławszy Jezusa na ten świat, rozkazawszy Mu przyjąć chrzest i przelać Swoją całopalną krew.

Apostoł Paweł powiedział: “Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość” (1 List św. Pawła do Koryntian 13:13). On również powiedział: “I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał” (1 List św. Pawła do Koryntian 13:3). Tu “miłość” jest “miłością Prawdy” (2 List Pawła do Tesaloniczan 2:10). Więc miłość Boża objawiła się w Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Musimy uwierzyć, że Pan przyszedł na ten świat, przyjął chrzest i poniósł cierpienie na Krzyżu w Swojej miłości do nas.

Jezus, istny Bóg, umiłował nas. Ta miłość mieszka w naszych sercach w naszej wierze. Jeśli nie mamy tej miłości w naszych sercach, to jesteśmy nic nie warci. Istny Pan Jezus umiłował nas, i dlatego uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Musimy mieć w sobie miłość Bożą, żyjąc na tej ziemi. Tylko wówczas będziemy mieć siłę, aby zwyciężyć świat. Nawet poświęcając swoje ciała czynom dobrym, oddając swoje ciała na spalenie, jesteśmy nic nie warci bez wiary w tę miłość.

Jak już wcześniej powiedziałem, muszę dokładnie opowiedzieć wam o tym, co mówi Pierwszy List św. Jana, i właśnie dlatego szczegółowo objaśniam wam każdy werset. Celowo to robiąc, nie chcę, aby moja nauka była zbyt skomplikowana. Ale tym niemniej nie mogę nie objaśniać wam każdego słowa dzisiejszego urywka z Pisma Świętego.

Aby mieć poprawną wiarę w ewangelię wody i Ducha, musimy wykorzystywać cały swój rozsądek, serce i emocje. Odzyskanie wiedzy ewangelii wody i Ducha to pierwszy krok. Przez to możecie mieć wrażenie, że rozwijam całe badanie Biblii, lecz nie głoszę. Ale to jest niemożliwe w jakiś inny sposób.

Jedno możemy powiedzieć na pewno: Dla nas jest ważne dobrze znać Biblię, a jednak nie ma nic ważniejszego od świadomości i wiary całego serca w to, że Jezus, Bóg, przyszedł na ten świat przez wodę i krew i przelał Swoją miłość na nas, abyśmy mogli uwolnić się od wszystkich swoich grzechów. Z pewnością powiadam wam, że powinniście przyjąć miłość Bożą nie tylko rozsądkiem, ale tak rozsądkiem, jak i całym sercem.

Apostoł Jan powiedział: “Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał” (1 List św. Jana 5:1). Naprawdę Jezus Chrystus jest naszym Panem, Synem Bożym i naszym Zbawicielem, który przyszedł przez wodę i krew, aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów. Jeśli wierzymy w tę Prawdę, to narodziłyśmy się z Boga.

Czy my z wami narodziliśmy się z Boga? Czy narodziliśmy się tylko z naszych rodziców biologicznych? Z kogo lub z czego się narodziliście? Jeśli narodziliście się z Boga, to na pewno wierzycie, że Jezus to Bóg, Syn Boży i Zbawiciel, który przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu, aby nas zbawić. Tylko ci, którzy w to wierzą, narodzili się z Boga. Oni również są dziećmi Bożymi i sługami, a także właścicielami Nieba.

Jak jest napisano: “Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” (1 List św. Jana 5:1-3).

Ci, którzy miłują i wierzą w Boga Ojca, miłują również Jezusa Chrystusa, Syna Boga Ojca. Ci, którzy miłują Jego Syna, miłują również i Jego. To oznacza, że ci, którzy miłują Ojca, miłują również Jego Syna.

Czy wierzycie, że Jezus jest Synem Bożym, waszym Bogiem, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów przez wodę i krew, ponieważ On nas umiłował? Czy wierzycie, że Jezus to Bóg? Czy wierzycie, że On jest Zbawicielem? Czy wierzycie, że Ojciec Jezusa Chrystusa to nasz Pan? Ludzie, którzy odpowiadają “tak” na te pytania, narodzili się z Boga. Więc my również należymy do tych, którzy narodzili się z Boga.

Musimy kochać Jezusa, poznawszy Go jako Boga, i tylko wtedy potrafimy przestrzegać Jego przykazań. Przykazanie Boże każe nam, abyśmy kochali siebie nawzajem. Biblia mówi nam, że musimy kochać siebie nawzajem, jeśli kochamy Boga. Jeśli wiemy, że Jezus to Bóg, otrzymaliśmy błogosławieństwo przebaczenia grzechów i zostaliśmy dziećmi Bożymi w miłości Bożej, to musimy sprawiedliwie kochać siebie nawzajem.

Nas nikt nie zmusza do miłowania siebie nawzajem. Kochać siebie nawzajem nie jest ciężko w miłości Bożej. Jeśli wiemy i wierzymy, że otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich swoich grzechów, ponieważ poznaliśmy Jezusa jako Boga i Jego miłość, to nie możemy nie kochać siebie nawzajem z Jego miłością w swoich sercach. My, sprawiedliwi, nie możemy żyć z nienawiścią do siebie. Miłość Boża nie jest bierna, lecz aktywna.

Jeśli wiemy i wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, to otrzymaliśmy życie wieczne dzięki tej miłości Bożej, bez względu na nasze grzechy. Miłość Boża przebywa w naszych sercach, i dlatego nikt nie musi nas zmuszać do miłowania dusz innych ludzi. Miłość naszego Pana przebywa w naszych sercach, dlatego po prostu nie możemy nie miłować. Nam nie jest ciężko przestrzegać przykazań Bożych, kochając siebie nawzajem. Jeśli otrzymaliśmy pełne przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w miłość Bożą i strzeżemy tej miłości w naszych sercach, to jest nam łatwo kochać sprawiedliwych, podobnie jak dusze innych ludzi. W pewnym sensie kochać innych w miłości Bożej może być lżej, aniżeli jeść nasze śniadania i obiady.

Apostoł Jan mówi nam, że Jezus to Bóg i Syn Boży, który w Swojej miłości uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów przez wodę i krew. Apostoł Jan również mówi nam, że otrzymawszy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w miłość Bożą musimy naturalnie kochać siebie nawzajem.

W okresie Wczesnego Kościoła ci, którzy narodzili się z Boga, wierzyli w ewangelię wody i Ducha (1 List św. Jana 5:3-7). Innymi słowy, oni wierzyli, że Jezus to Bóg, który uwolnił ich od wszystkich grzechów przez wodę i krew.

Z innej strony, sprawiedliwi nie wierzyli ani w to, że Jezus jest Bogiem, ani w miłość pełnego uwolnienia od wszystkich grzechów, spełnionego przez wodę i krew Jezusa. Jezus dał nam wszystkim tę miłość. Zamiast kochać dusze innych ludzi, oni nimi pogardzali.

A jednak dla każdego człowieka, który narodził się z Boga poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, rozumieć serca innych ludzi, dbać i kochać siebie nawzajem wcale nie jest ciężko. Sprawiedliwi mogą naturalnie kochać siebie nawzajem, i właśnie dlatego ta miłość jest konsekwentna. Apostoł Jan powiedział, że kochać oznacza przestrzegać przykazań.

Pan pokazał nam miłość, rozkazawszy nam “kochać siebie nawzajem.” Jezus Chrystus naprawdę był Bogiem miłości. Musimy najpierw poznać miłość Bożą. Chociaż czasami wśród sprawiedliwych powstaje zawiść, musimy wiedzieć, że naprawdę kochamy siebie nawzajem, ponieważ Jezus Chrystus, nasz Pan, który naprawdę jest Bogiem miłości, żyje w naszych sercach jako Duch Święty. Kochamy nie tylko naszych braci i siostry w Chrystusie, ale także te dusze, które jeszcze nie należą do Chrystusa i jeszcze nie otrzymały przebaczenia grzechów.

Możemy widzieć, że każda roślina, zwierzę i człowiek wraca do zdrowia, kiedy otrzymuje miłość. Jak niewygodne zostałyby stosunki, gdybyście poznali, że ktoś was nie kocha, a natomiast nienawidzi? Czyż nie unikalibyście spotkań z tym człowiekiem? Możemy mieć prawdziwe współuczestnictwo w swoich sercach, jeśli wiemy, że kochamy siebie nawzajem. A jednak, jeśli odczuwam, że ktoś mnie nienawidzi, to nie mogę być razem z tym człowiekiem, nawet jeśli będę bardzo starać się to zrobić.

Byłbym naprawdę zmartwiony, gdybym się dowiedział, że ktoś mnie nienawidzi. Ale naprawdę człowiek, który nienawidzi innego człowieka, przeżywa dużą utratę. Jeśli człowiek przedłuża nienawidzić innego człowieka, to jego własna dusza naprawdę boli. Kimkolwiek jest ten człowiek, jeśli on jest pełny nienawiści, a nie miłości, to jego dusza niedługo zwiędnie jak więdną kwiaty.

Z innej strony, jeśli niesiemy miłość Bożą innym ludziom, to nasze dusze się wzmacniają. Jestem pewny, że wszyscy odczuliśmy jak nasze dusze się wzmocniły, zostały weselsze i bardziej energiczne, kiedy dzieliliśmy się swoją miłością z naszymi braćmi i siostrami, sługami Bożymi, a nawet z duszami tych, którzy nie należą do Chrystusa. Nasze prawdziwe zwycięstwo znajduje się w miłości Bożej.

Biblia mówi: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia św. Jana 3:16). Nasze istne zwycięstwo, nasze prawdziwe zbawienie i nasza praca dla nowego życia zostają możliwe dzięki miłości Bożej. Jezus Chrystus, nasz Pan, przyszedł przez wodę i krew, aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów, ponieważ On nas umiłował. Musimy uwierzyć w miłość, którą nasz Pan dał nam. Więc zostajemy zdolni do miłowania dusz innych ludzi. Naprawdę wierzący w ewangelię wody i Ducha już ubrali się w miłość Bożą.

Bóg pierwszy umiłował ludzkość. Bóg umiłował całą ludzkość w ewangelii wody i Ducha. Ale wśród ludzi są ci, którzy nie przyjmują Jego miłości i nie miłują Go. Oni zupełnie nie doceniają ewangelii wody i Ducha, lecz odrzucają tę ewangelię, która mówi, że Bóg posłał nam Swego umiłowanego, jedynego syna Jezusa dla wykonania naszego zbawienia.

Co zdarza się z tymi, którzy nie wierzą w miłość Bożą? Czy może ktoś z nas, kto nie kocha Boga, otrzymać od Niego błogosławieństwo i żyć dobrze? Bynajmniej. Będą cierpieli większe bóle, aniżeli potępienie i kara od Boga. Nie miłowali Boga, a natomiast kochali diabła, podczas gdy Bóg ich umiłował, i dlatego naprawdę zabijają siebie, wycieńczając swoje własne serca nienawiścią. Ci, którzy nie miłują Boga, muszą najpierw uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Bóg jest miłością, a także życiem. Miłość Boża to życie wieczne. Miłość Boża to ewangelia wody i Ducha. Prawdziwa miłość pochodzi od Boga: “Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga” (1 List św. Jana 4:7). Ten, kto wierzy w miłość Bożą, to wierzący w ewangelię wody i Ducha. Taki człowiek już poznał bezgraniczną i obfitą miłość Bożą. Właśnie dlatego taki człowiek kocha Prawdę ewangelii wody i Ducha. Jeśli znamy Boga i miłość Bożą, to możemy kochać Boga. Zostajecie odpowiednimi ludźmi przed Bogiem, poznawszy i uwierzywszy w to, że Bóg umiłował nas w tej wielkiej Prawdzie.

Musimy poznać siebie i zobaczyć, czy naprawdę kochamy Boga. Oczywiście, ten, kto zna miłość Bożą, nie może nie kochać Boga. Bóg jest Bogiem miłości, dlatego ci, którzy znają miłość Bożą, mogą Go kochać z wiarą w Niego. Ci, którzy nie miłują Boga i nie wierzą w Niego, nie mogą kochać, ponieważ nie mają w sobie miłości Bożej. Ci, którzy ignorują to, że Jezus jest Bogiem, że ten Bóg tak ich umiłował, naprawdę nie wierzą w Pana, a natomiast przeciwstawiają się Mu. Prawdopodobnie ich obecne życie jest pełne diabelnej posępności i cierpień. Ale ich przyszłość będzie jeszcze gorsza, ona będzie prawdziwym piekłem.

Wierzymy w to, że Bóg umiłował nas w ewangelii wody i Ducha, i dziękujemy Bogu. Drodzy bracia wierzący, czy wy również wierzycie, że Bóg was kocha? Oczywiście tak. Nawet teraz Bóg kocha was i wszystkie Swoje stworzenia. Jezus kocha nawet tych, którzy jeszcze nie przyjęli ewangelii wody i Ducha, i dlatego rozkazuje nam głosić ewangelię Więc miłość Boża nie zna żadnych ograniczeń i kocha nawet niewierzących w ewangelię wody i Ducha.

Ale problem polega na tym, że niektórzy ludzie nie znają o miłości Bożej. Czasami tacy ludzie pojawiają się wśród świętych Kościoła Bożego. Udają narodzonych ponownie, ale naprawdę są wrogami Boga. Ci, którzy nie wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, naprawdę przeciwstawiają się Bogu. Nie odczuli miłości Bożej, ponieważ nie znają istnej ewangelii. Więc zawsze, kiedy mieli trudności w podążaniu za Panem, mówili: “Nie podoba mi się to. Nie kocham Ciebie! Dlaczego mówisz mi, że mnie kochasz, jeśli nie zrobiłeś nic dla mnie! Zabrałeś mi więcej niż dałeś!” Od czasu do czasu niektórzy niewdzięczni ludzie przeciwstawiają się Bogu w taki sposób.

Ale, drodzy bracia wierzący, pomyślcie uważnie. Wszystko dokoła was jest z Boga. Bóg dał nam wszelkie błogosławieństwo i dlatego On również ma moc zabrać od nas coś z tego wszelkiego. Jak mówi nam Pismo Święte: “Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego (jest) wszystko” (List św. Pawła do Rzymian 11:36), my również jesteśmy z Boga i wracamy do Niego. Przede wszystkim, naprawdę nic w tym świecie nie było nasze. Czy kiedyś chociażby nasi kochanki naprawdę byli nasi? Oni należeli do Boga. My z wami nie powinniśmy przeciwstawiać się miłości Bożej. Bóg was kocha. Bóg Ojciec pokazał nam sedno Swojej miłości w chrzcie Jezusa, w Jego krwi na Krzyżu i w Jego zmartwychwstaniu.

W Ewangelii św. Jana 3:16 napisano: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Bóg Ojciec tak was umiłował, że oddał Swego Jedynego Syna, aby się ochrzcił, przelał Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstał.

Czy naprawdę znacie tę miłość i wierzycie w nią? Oczywiście tak. Powiedzieć, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, oznacza powiedzieć, że wierzymy w Jego miłość, która się objawiła w ewangelii wody i Ducha. Wierzymy, że Jezus Chrystus tak nas umiłował, że przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, aby zostać Królem królów.

Naprawdę nie jest nam ciężko poznać i uwierzyć w Jezusa. Wierząc w Boga jako Stwórcę wszystkich rzeczy w tym wszechświecie, poznajemy boskość Jezusa. W Biblii napisano, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg tak umiłował i kocha nas, że został naszym wiecznym Zbawicielem, przyszedłszy na ten świat w ciele człowieka, przyjąwszy chrzest, ofiarnie umarłszy przez wzgląd na nas, przelawszy Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstawszy. Dopóki Bóg żyje, nasze zbawienie nie będzie skasowane. Oto miłość Boża.

Czy naprawdę Pan zmył wszystkie nasze grzechy przez wodę i krew? To znaczy, czy szczerze wierzycie w ewangelię wody i Ducha? Ci, którzy wierzą w to, narodzili się z Boga, a ci, którzy w to nie wierzą, nie narodzili się z Boga. Niewierzący będą żyć jako sługi szatana w tym świecie, przeciwstawiając się Bogu. Podobnie jak szatan, ci, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów dzięki ewangelii wody i Ducha, przeciwstawiają się Bogu i pozostawią Boga.

Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, która jest miłością Bożą, narodzili się z Boga. Tylko dzieci Boże mogą zostać przyjęte w objęcia Boże. Więc aby zostać dzieckiem Bożym, musicie najpierw uwierzyć w miłość Bożą, która przyszła przez wodę i Ducha, które was uwolniły od wszystkich waszych grzechów. Pan przyszedł nie tylko przez wodę i krew, ale także przez Ducha Świętego, i uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Naprawdę zostaliśmy dziećmi Bożymi poprzez wiarę w tę miłość Bożą.

Pan powiedział, że dla tych, którzy wierzą w Syna Bożego, niema świadectwa zbawienia. Musimy mieć w swoich sercach świadectwo otrzymania miłości Bożej. Musimy mieć w swoich sercach świadectwo zbawienia poprzez wiarę w to, że Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, jest Bogiem miłości, a także naszym Zbawicielem. Ci, którzy wierzą, że Jezus jest Synem Bożym i Bogiem nas wszystkich, który zmył wszystkie nasze grzechy przez wodę i krew, a także uczynił nas dziećmi Bożymi, ponieważ umiłował nas, mają w swoich sercach świadectwo otrzymania miłości Bożej.

W drugiej połowie dzisiejszego urywku z Pisma Świętego, w Pierwszym Liście św. Jana 5:20, napisano: “On [Jezus] zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” Nam nie jest ciężko wierzyć w Pana. Bóg Ojciec pokazał Swoją miłość do całej ludzkości, posławszy w świat Swojego Syna w ciele człowieka. Chociaż Jezus przyjął ciało człowieka, On był istnym Bogiem. Apostoł Jan powiedział: “A świat stał się przez Nie” (Ewangelia św. Jana 1:10). Musimy wiedzieć, że właśnie Jezus Chrystus stworzył wszystkie rzeczy we wszechświecie, i uwierzyć w Niego jako w prawdziwego Boga. Musimy poznać i uwierzyć, że istny Pan Jezus zmył wszystkie nasze grzechy i dał nam życie wieczne w Swojej miłości.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Jezus naprawdę jest Bogiem miłości. Ten Pan przyszedł do nas w Swojej miłości i uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Bóg uczynił nas Swoim własnym ludem Swoją miłością i dał nam życie wieczne. Bóg chce, abyśmy wszyscy zostali Jego dziećmi poprzez wiarę w to, że Jezus jest Synem Bożym i prawdziwym Bogiem, że On jest naszym Zbawicielem, że miłość Boża przyszła do nas przez wodę, krew i Ducha Świętego.

Drodzy bracia wierzący, musicie wierzyć w tę miłość Bożą, nie odrzucając żadnej jej części. Mam nadzieję, że wszyscy potraficie zostać prawdziwymi dziećmi Bożymi poprzez wiarę w to, że Pan jest Bogiem. Drodzy bracia wierzący, mam nadzieję, że otrzymacie prawdziwe zbawienie poprzez wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha, która jest miłością Bożą, a także w to, że Jezus jest Bogiem.

Drodzy bracia wierzący, mam nadzieję, że nie zaczniecie czcić idolów, przecież wierzycie w Prawdę ewangelii wody i Ducha.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.