" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wierzcie w Jezusa
Chrystusa, Który
Przyszedł jako Nasz Bóg< Ewangelia św. Mateusza 9:1-13 >

“On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź! Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.”Dzisiejszym urywkiem z Pisma Świętego pragnę podzielić się błogosławieństwem Bożym ze wszystkimi wami. Powyższy urywek opisuje, jak Jezus uzdrowił paralityka. Kiedy ludzie przynieśli Jezusowi paralityka, On mu powiedział: “Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy.” Wtedy, usłyszawszy, co powiedział Jezus, niektórzy z uczonych w Piśmie pomyśleli: “Ten Mężczyzna bluźni! Jest tak arogancki!” Wiedząc, co myślą uczeni w Piśmie, Jezus im powiedział: “Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź! Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów.” Jezus zawsze widzi serca uczonych w Piśmie. Oto dlaczego On im powiedział: “Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?”

Czym są złe myśli? Mieć złe myśli oznacza nie wierzyć w siłę Bożą. Nie wiedzieć, kim jest Pan, i nie wierzyć w Niego oznacza mieć złe myśli. Jezus przebaczył wszystkie nasze grzechy oprócz grzechu bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu, przecież to jedyny grzech, który nie może zostać przebaczony. To jest grzech niewiary w Jezusa i w ewangelię wody i Ducha, którą On spełnił. Dlatego ci, którzy popełniają taki grzech, nie mogą zostać bezgrzesznymi. Największy wśród wszystkich grzechów jest grzech niewiary. Ten grzech niewiary jest milion razy większy od grzechów, które popełniamy naszymi czynami. Nie wierzyć w Niego oznacza popełniać najgorszy i największy grzech.

Kiedy czterej mężczyźni przynieśli paralityka do Jezusa, Jezus od razu powiedział mu: “Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy.” Wtedy obok Jezusa stali uczeni w Piśmie. Uczeni w Piśmie byli gruntownie wykształconymi i wyszkolonymi ludźmi. W mowie współczesnej, byli urzędnikami. Więc wtenczas ci uczeni w Piśmie byli urzędnikami w Izraelu. Usłyszawszy, co Jezus powiedział paralitykowi, oni pomyśleli: “Jest tak arogancki! Jest najbardziej arogancki ze wszystkich ludzi, których kiedykolwiek widziałem! Jak odważy się ktoś powiedzieć: “Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”? Nie mogę zrozumieć, jak ten mężczyzna imieniem Jezus odważa się wypowiadać takie słowa! On bluźni!” Oni myśleli, że Jezus wypowiedział słowa, które żaden człowiek nie odważa się powiedzieć. Jezus powiedział: “Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy,” i dlatego ci uczeni w Piśmie nie mogli nie myśleć w taki sposób, przecież nie wierzyli, że Jezus jest Bogiem.Jezus jest Bogiem dla wszystkich ludzi

Dzisiaj, oglądając telewizję, nierzadko widzimy, jak niektórzy przywódcy religijni często pojawiają się w telewizji i powiadają: “Przebaczyłem wasze grzechy.” Naprawdę ci ludzie, jako zwykłe stworzenia, powiadają to, jakby byli bogami, dlatego nie możemy nie uważać ich za bardzo aroganckich.

Uczeni w Piśmie w dzisiejszym urywku z Pisma Świętego także myśleli w ten sposób, uważając Jezusa za bardzo aroganckiego. Nie powiedzieli tego, a jednak Jezus wiedział, o czym myślą, i powiedział im, że myślą źle w swoich sercach. On karcił ich za ich złe myśli, mówiąc: “Powiedziałem to, abyście zrozumieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów.” On naprawdę chciał, aby wszyscy ludzie zrozumieli, że Jezus Chrystus, który przyszedł jako Syn Człowieczy, naprawdę miał władzę odpuszczania grzechów.

Mówimy, że człowiek bluźni, jeśli zachowuje się arogancko i dumnie, a także chce wynosić się nad Boga. Uczeni w Piśmie myśleli, że to, co powiedział Jezus, było aroganckim bluźnierstwem, ponieważ nie wierzyli, że On naprawdę był Samym Bogiem i Synem Bożym. Ale to było tylko odzwierciedleniem ich niegodziwości, ponieważ Jezus naprawdę był Bogiem. Jezus jest Bogiem wszystkich rzeczy, Który stworzył ludzkość i wszechświat, On – Pan Zastępów, Pan wszystkich rzeczy w tym wszechświecie.

Oto kim Jezus naprawdę jest dla nas, lecz uczeni w Piśmie tego nie rozumieli. Jezus im powiedział, że ich myśli są złe, ponieważ wiedział, że właśnie tak myśleli o Nim. Dlatego On powiedział: “Powiedziałem to, abyście zrozumieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Gdybym natomiast powiedział: “Synu, wstań, weź swoje łoże i idź do domu,” i gdyby paralityk wstał, wziął swoje łoże i poszedł do domu, wtedy, być może, zrozumielibyście to. Ale to nie tak.”

Nasz Pan zestawia dwa różne zwroty, które mógł wypowiedzieć, i wyjaśnia to, zapytując uczonych w Piśmie: “Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź?” Jak myślicie, co dla uczonych w Piśmie było łatwiej? Dla nich byłoby dopuszczalne, gdyby Jezus powiedział: “Synu, jesteś uzdrowiony z paraliżu, weź swoje łoże i idź,” a nie: “Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.” Ale Jezus jest Synem Bożym, Wszechmogącym, Który ma o wiele większą władzę, dlatego On powiedział: “Odpuszczają ci się twoje grzechy,” aby ludzie zrozumieli, że Pan ma władzę odpuszczania grzechów ludzkości. To miało im pokazać, że Jezus ma władzę odpuszczania grzechów i dlatego powiedział te słowa.

Wyznając naszą wiarę w Jezusa, wszyscy wierzymy, że On jest Stwórcą, Który stworzył wszechświat, i Zbawicielem, Który nas zbawił od wszystkich naszych grzechów. Ale naprawdę niekiedy obniżamy Jego pozycję, ponieważ Jezus jest Synem Boga Ojca. Jednakże, choć Jezus naprawdę jest Synem Bożym, On także jest Bogiem Wszechmogącym. Jezus jest Samym Bogiem, Który ma władzę odpuszczania grzechów ludzkości, On – nasz Zbawiciel. Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię i naprawdę zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią na Krzyżu.

Jak rozumiecie znaczenie Jezusa, jak wierzycie w Niego w swoich sercach? Być może wierzycie w Jezusa tak, jak uczeni w Piśmie? Kiedy Piotr uwierzył w Jezusa i wyznał swoją wiarę, on powiedział: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.” Kim jest Jezus dla was, jak wierzycie w Niego? Czy naprawdę wierzycie, że Jezus Chrystus jest Samym Bogiem? Jezus Chrystus ma Boga Ojca, lecz dla nas Jezus Chrystus jest tym samym Bogiem.Czy we właściwy sposób uwierzyliście w Jezusa?

Kiedy Jezus przyszedł w ten świat, naprawdę był potępiany i znieważany, traktowany jako osoba bardzo nieznaczna. Biblia powiada: “Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał” (Ewangelia św. Jana 1:10). Innymi słowy, Stwórca i Bóg wszystkich nas przyszedł w ten świat, lecz świat nie wyznał tego Boga i nie potrafił Go przyjąć. Któż Go nie przyjął? Wszyscy ludzie tego świata.

Czy nie zapomnieliśmy tej prawdy, choć zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w Niego i w ewangelię wody i Ducha? Czy nie zapomnieliście, kim jest Jezus, czy nie znieważyliście Jego honoru i godności, odrzuciwszy i zapomniawszy o Nim? Ojciec jest wyższy od Jezusa Chrystusa, lecz dla nas “Bóg Ojciec”, Ojciec Jezusa Chrystusa, jest Bogiem, i podobnie Jezus Chrystus jest tym samym Bogiem Wszechmogącym. Dlaczego? Dlatego, że On jest nasz Pan, a także On Sam naprawdę przyszedł na tę ziemię i zbawił nas od wszystkich naszych grzechów za pomocą ewangelii wody i Ducha. On nie tylko ma władzę odpuszczania naszych grzechów, lecz również jest naszym Panem i Stwórcą, który naprawdę stworzył nas wszystkich. On naprawdę jest naszym Panem, Bogiem i Zbawicielem wszystkich ludzi.

Czy nie znieważaliście Jezusa? Innymi słowy, czy nie uważamy, że Jezus jest niższy od Boga Ojca, ponieważ On – Syn Boga, bez względu na to, że Jezus jest Samym Bogiem? Wielu ludzi często uważa, że Jezus Chrystus stoi o szczebel niżej Swojego Ojca. Ale Jezus także jest prawdziwym Bogiem dla nas (I List św. Jana 5:20). Dla Swego Ojca Jezus Chrystus naprawdę jest Synem, lecz dla nas On jest Bogiem. Ta wiara jest nadzwyczajnie ważna.

Jezus jest Samym Bogiem, Którego nigdy nie powinniśmy ignorować, Wszechpotężnym i Wszechmogącym, którego nie wolno znieważać nawet trochę. Nie wierzyć w boskość Jezusa oznacza popełniać grzech bluźnierstwa. Jezus Chrystus jest właśnie tym Bogiem, Który nie tylko został Zbawicielem i zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, lecz również jest naszym prawdziwym Panem.

Jeśli nie znamy i nie wierzymy w Jezusa prawidłowo, to jest nam przeznaczone mieć złe myśli, podobnie jak uczonym w Piśmie. I zresztą odrzucimy Jezusa. Czy to grzech, gdy ludzie uznają Jezusa za winnego w bluźnierstwie? Czy nie wierzyć w Niego jest grzechem? Nie wierzyć w Niego oznacza popełniać największy grzech. Ludzie, którzy nie wierzą w Niego, są skazani na piekło.

Powinniśmy wierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Syna Bożego. Nigdy nie powinniśmy myśleć, że nasz Jezus jest niższy od Boga Ojca. Powinniśmy wierzyć w Jezusa jako Samego Boga, który jest doskonały we wszystkim. Jezus Chrystus jest Bogiem dla nas. On – Sam Bóg, równy Ojcu.

Przyszedłszy na tę ziemię, Jezus Chrystus nadzwyczajnie się upokorzył. Aby zbawić ludzkość od grzechu, Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka. Ale, bez względu na Jego boskość, On chyba nie znalazł szacunku u ludzi, lecz tylko pogardę! On miał wielkie cierpienia zawsze, kiedy Go znieważali.

Czy my, narodzeni ponownie, nie złościmy się w naszych sercach, kiedy ci, którzy się nie narodzili ponownie, chwalą się swoimi zasługami, ignorują i pogardzają nami? Albowiem w naszych sercach jest wiara w to, że jesteśmy ludem Bożym, i dlatego, że naprawdę należymy do Jezusa i będziemy z Nim rządzić. Będąc ludem Bożym, różnimy się od tych ludzi tego świata, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy nowym stworzeniem, podczas gdy oni są starymi stworzeniami, dlatego ci ludzie muszą zginąć, a my z wami będziemy delektować się wiecznym życiem i królować z Jezusem. Oto dlaczego, kiedy nas ignorują lub wyśmiewają ci, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, oni urażają naszą dumę i jesteśmy całkowicie oburzeni.

A jeśli my sami tak się zachowujemy, cóż odczuwa Jezus, Sam Bóg? Nawet nie możemy sobie wyobrazić, jak obelżywe to było dla Niego, kiedy Jego własne stworzenia ignorowały Go, Boga Stwórcę.

Kiedy czterej mężczyźni przynieśli paralityka do Jezusa, On mu powiedział: “Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Wstań i chodź.” Jezus miał aż za dużo władzy, aby to powiedzieć. Jezus powiedział paralitykowi te słowa, ponieważ ten naprawdę wierzył, że Jezus był Synem Bożym i Wszechmogącym. Ten paralityk naprawdę szczerze wierzył, że Jezus był jego Zbawicielem i Samym Bogiem. Innymi słowy, on wierzył, że Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka i zbawił go.

On przyszedł do Jezusa z taką wiarą, dlatego nasz Pan, znając jego serce, powiedział mu: “Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.” Paralityk wyznawał, kim jest Jezus, i wierzył w Niego, dlatego naprawdę zostały mu przebaczone wszystkie jego grzechy poprzez wiarę.

Oto dlaczego dla nas bardzo ważne jest zrozumieć, kim jest Jezus, kiedy wyznajemy naszą wiarę w Niego. Jeśli nie mamy należnej wiary i zrozumienia Jezusa, to cała nasza wiara na pewno upadnie. Tylko kiedy prawidłowo poznamy Boga, nasza wiara zostanie pełna. Jeśli nie poznamy Jezusa Chrystusa we właściwy sposób, to wierząc w Niego, nasze serca nie potrafią mieć silnej wiary, nawet jeśli zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy nie mają poprawnej wiary, nie mogą być sprawiedliwymi. Choć poznali prawdę, która im pozwala otrzymać przebaczenie grzechów, nie wiedzą, dokąd mają iść, przed kim się korzyć i jak żyć. I zresztą odrzucają wiarę.

Dlatego właśnie powinniśmy nie tylko wierzyć w tę ewangelię, lecz również żyć z wiary w Jezusa i iść za Nim. Otrzymawszy zbawienie od naszych grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, zostaliśmy Jego ludem, który powinien korzyć się przed wolą Bożą według Jego przykazań. Jezus daje przebaczenie grzechów i jest Królem nie tylko dla nas, ludu Bożego, lecz również dla wszystkich ludzi tego świata.

Dlatego Jezus powiedział to, co miał powiedzieć, lecz ludzie naprawdę nie całkiem rozumieli, kim był Jezus, dlatego nie potrafili zrozumieć Słowa prawdy, które On powiedział.

Innymi słowy, Sam Jezus Chrystus może przebaczyć nasze grzechy. Nikt inny nie może dać nam przebaczenia naszych grzechów. W Biblii napisano: “I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12). W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego Sam Jezus także powiedział: “Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Ewangelia św. Mateusza 9:13). Tylko Jezus ma taką władzę.

Naprawdę to, co dla nas się wydaje nadzwyczajne, dla Niego jest zwykłe. Powinniśmy wierzyć w Niego z Jego punktu widzenia. Mając taką wiarę, najpierw zwracamy się do Boga zawsze, kiedy się modlimy. W taki sposób wyznajemy, że On jest Bogiem, i zwracamy się nie tylko do Boga Ojca, lecz również do Jezusa i Ducha Świętego. Dla nas Bóg Ojciec jest Bogiem, podobnie jak Jezus Chrystus i Duch Święty. Trójjedyny Bóg to jeden Bóg, dlatego przywołując Jego imię i wierząc w Niego, nie powinniśmy myśleć o Jezusie lub o Duchowi Świętemu jak o Bogu, który jest nieco niższy od Boga Ojca. Natomiast powinniśmy myśleć o Nich jak o jednym Bogu.

Bóg w Trójcy to naprawdę ten sam Bóg, dlatego wszyscy koniecznie powinniśmy w to wierzyć. Bóg Ojciec, Jezus i Duch Święty różnią się od siebie tylko znaczeniem i rolą, lecz dla nas Ojciec, Syn i Duch Święty to ten sam, jedyny Bóg. Dlatego zawsze, kiedy modlimy się lub myślimy o Jezusie i rozmawiamy z Nim, powinniśmy wierzyć, że On naprawdę jest wszechmogącym i wszechwiedzącym Bogiem, który ma władzę odpuszczania grzechów ludzkości i sądzenia nas wszystkich.

W naszych sercach musi być wiara w Jezusa Chrystusa jako Boga, jako Wszechmogącego, który króluje nad wszystkimi nami. Mając taką samą wiarę, nie zawieruszymy się i nie zboczymy z drogi sprawiedliwej, a potrafimy przyjąć każde Słowo Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Dlaczego? Jezus jest naszym Bogiem, Wszechmogącym, dlatego nie możemy uważać, że wszystko, co On zrobił, jest daremne, lecz przyjmujemy Jego misję jako absolutne Słowo, w które trzeba wierzyć i które musimy spełniać. Dlatego nigdy nie zaprzeczamy temu, że Jezus przebaczył nasze grzechy, oraz że On króluje nad nami. To zupełnie normalne, że On króluje nad nami i prowadzi nas, i dla nas to jest źródłem naszego szczęścia. Czyż to nie prawda?

Aż do dziś pytanie, czy Jezus jest Bogiem, czy człowiekiem, pozostaje problemem, na temat którego najczęściej dyskutują i o które najbardziej sprzeczają się teologowie, a ponieważ oni nie mogą dojść do zgody, tej dyskusji nie ma końca. Wielu z nich, gdy ich zapytywano, nie może nawet wyjaśnić doktryny Trójcy. Dlatego choć powiadają, że wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela, grzechy nadal pozostają w ich sercach; powiadają, że Jezus ich zbawił, lecz nie znają prawdziwego przebaczenia grzechów; niekiedy religijni pluraliście nawet powiadają, że zbawienie jest także w innych religiach.

Nie znając boskości Jezusa i nie wierząc w prawdę, oni nie zostali zbawieni od swoich grzechów, nawet jeśli wyznają, że trzymają się chrześcijaństwa. Oni także twierdzą, że można znaleźć zbawienie i wejść do Królestwa Niebieskiego nawet przez religię niechrześcijańską, usprawiedliwiając siebie tym, że należy dojść do pokoju i zgody z innymi religiami. Oto dlaczego wszyscy oni są skazani na śmierć.

Co przyprowadziło tych tak zwanych doktorów teologii do wypowiadania takich rzeczy? Oni tak mówią, ponieważ nie wiedzą, kim naprawdę jest Jezus, i nie wierzą, że On to Sam Bóg. Dlatego, choć wyznają, że On jest Zbawicielem, który ma władzę odpuszczania grzechów, co dotyczy pytania, czy On jest człowiekiem, czy Bogiem, oni nie rozumieją, że On naprawdę jest Bogiem. Ich wiara jest podobna do domu, zbudowanego na piasku, i od razu upadnie.Upadek wielkiego twórcy kultu

Pewien znany twórca chrześcijańskiego kultu przez pewien czas był dość wpływowy w całej Korei. Zanim założył swój kult, był starszyzną w Kościele Prezbiteriańskim. Jednego dnia na niego zstąpiła wyjątkowa, dziwna siła. Zawsze, kiedy on kładł ręce na ludzi w imieniu Jezusa, oni zostawali uzdrowieni z chorób, i bardzo wielu ludzi zaczęło go szanować i podążać za nim. Zresztą on pozostawił Kościół Prezbiteriański, aby założyć swój własny. Stojąc w białym ubraniu przed wieloma ludźmi, on wykorzystywał swoją pozornie nadzwyczajną siłę, i zawsze, kiedy to robił, jego zwolennicy podskakiwali, klaskali i wykrzykiwali z radości, i to wszystko robiło naprawdę zadziwiające widowisko. Jego zwolennicy całkiem tracili rozum, napełniając jego skarbnicę swoimi kosztownościami, złotem i srebrem. Przeprowadziwszy tylko jedno spotkanie, on mógł zebrać wystarczająco dużo kosztowności i ofiar, aby napełnić kilka wielkich worek, i w taki sposób bardzo szybko został nadzwyczajnie bogaty i zaczął wykupywać dużo ziemi i domy.

On nagromadził to wielkie bogactwo, dokonując cudów w imieniu Jezusa, lecz nie wierzył w Jezusa jako Samego Boga, a także w Boga i w Słowo Boże, dlatego w ostatnie dni swego życia zaczął przeklinać i znieważać Jezusa. Wtedy on rozkazał swoim zwolennikom wynieść wszystkie krzyży z jego kościołów. Ostatecznie zaczął zaprzeczać Jezusowi i jego wiara całkiem podupadła. Taki był koniec tego, kto nie wierzył w Jezusa jako Boga.

Korzeniem naszej wiary w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela jest to, że “Jezus jest Bogiem.” Tylko wierząc, że Jezus Chrystus jest Bogiem, możemy wierzyć, że On przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka ze względu na nas, zabrał nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, umarł na Krzyżu i w taki sposób nas zbawił. Właśnie dzięki wierze w to możemy otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Tylko wierząc w boskość Jezusa możemy wyznać, że każde Słowo, które wypowiedział Jezus, jest prawdziwe, i tylko wtedy możemy się go trzymać.

Gdy nie uwierzycie, że Jezus jest Bogiem, to wasza wiara koniecznie upadnie, nawet jeśli szczerze wierzycie, że On jest waszym Zbawicielem. A ostatecznie, stanąwszy przed trudnościami duchowymi w służeniu Bogu, także będziecie musieli odrzucić Jezusa i Boga Ojca. Dlatego nadzwyczajnie ważne dla nas jest wierzyć, że Jezus jest naszym Zbawicielem, Bogiem stworzenia i Panem sądu.

Uczeni w Piśmie w dzisiejszym urywku z Pisma Świętego nie potrafili uwierzyć, choć wierzyli w Boga, ponieważ nie zrozumieli, kim był Jezus. Natomiast paralityk w tym urywku wyznał Jezusa jako Boga i uwierzył w Niego całym sercem, i właśnie dlatego Jezus mu powiedział: “Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” – w taki sposób on otrzymał błogosławieństwo przebaczenia grzechów, został całkiem uzdrowiony z choroby i teraz mógł wrócić do swego domu, mając zdrowe ciało. Z drugiej strony, Jezus skarcił uczonych w Piśmie, ponieważ oni nie zrozumieli, kim był Jezus, i nie uwierzyli w Niego. Nie tylko Jezus ich skarcił, lecz oni także nie potrafili uwolnić się od grzechów i pozostali skazani na wieczny ogień piekła.Pan przyszedł, aby powołać takich słabych ludzi, jak my

Jezus powiedział: “Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.” Oto dlaczego Biblia także nazywa Jezusa Chrystusa Synem Człowieczym, który narodził się na tej ziemi z dziewicy imieniem Maria, i dlatego pozornie był zwykłym człowiekiem. Bóg został Synem Człowieczym, Pan Wszechmogący przyszedł jako Syn Człowieczy, aby nas zbawić, i dlatego nazywamy Go także Synem Człowieczym. Jezus, prawdziwy Bóg, przyszedł jako Syn Człowieczy, aby zbawić całą ludzkość, a jednak, choć jeden człowiek, paralityk, wyznał Go, inni ludzie nie mogli wyznać Jezusa. Oto skrzyżowanie, które prowadzi nas wszystkich albo do zbawienia, albo do śmierci.

Dlatego wiara w boskość Jezusa jest dla nas tak niezbędnie ważna, jak wiara w ewangelię wody i Ducha. Wyznanie tego, że Jezus to Bóg, jest podstawowym fundamentem wiary, i właśnie ta wiara podtrzymuje nas w życiu duchowym aż do dni ostatnich.

Teologowie i mnóstwo ludzi debatują nad pytaniem, czy Jezus jest człowiekiem, czy Bogiem, i ta dyskusja jeszcze się nie skończyła. A dzięki wierze możemy na zawsze rozwiązać ten problem. Jezus jest Bogiem. On jest Bogiem Wszechmogącym. Podobnie jak Bóg Ojciec jest Bogiem Wszechmogącym, a także Duch Święty jest Bogiem, Jezus Chrystus również jest naszym Bogiem.Jezus jest Naszym Panem Zbawicielem i Synem Bożym

W I Księdze Mojżeszowej 1:2 napisano: “Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.”

“Duch Boży” tu oznacza Ducha Świętego. To, że Duch Boży unosił się nad wodami, oznacza, że Duch Święty latał nad tą atmosferą. Wtedy Bóg jedno za drugim stworzył wszystko Swoim Słowem. I Księga Mojżeszowa 1–2, gdzie napisano o tym, jak Bóg stworzył niebo i ziemię, powiada nam nie tylko o Bogu, lecz również o Jego Synu i Duchu Świętym. Kiedy Bóg stworzył człowieka, On powiedział: “Uczyńmy człowieka na Nasz obraz.” To słowo “Nasz” wyraźnie powiada nam, że Bóg jest Trójjedyny.

Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię na początku, On powiedział: “Niechaj się stanie światłość.” Ten urywek także powiada nam o Jezusie Chrystusie. Urywek “Duch Boży unosił się nad wodami” powiada nam o Duchu Świętym. A więc Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg.

Wszystkie trzy Osoby Boga Trójjedynego to jedyny Bóg Wszechmogący. Nie powinniśmy zapominać o tym, że zostaliśmy zbawieni dzięki wierze we wszystkie te trzy Osoby Trójjedynego Boga. Umiłowani bracia moi chrześcijanie, czy wierzycie, że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym i Wszechpotężnym, że jest Zbawicielem? Wszyscy ludzie powinni wierzyć w tę prawdę, ponieważ jest nadzwyczajnie ważna. A więc powinniśmy zawsze potwierdzać tę wiarę w naszych sercach. Powinniśmy przyjąć tę prawdę do naszych serc i świadczyć o niej.

Nawet żarliwie wierząc w Jezusa jako naszego Zbawiciela, jeśli nie wierzymy w Niego jako w jedną z Osób Boga Wszechmogącego, to naszej wierze jest przeznaczono upaść. Taka wiara, która na pewno upadnie i rozbije się, nie ma odwagi i nie pozwala nam zrozumieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi i Jego sługami. Dlatego nie możemy być dumni z tej wiary. Dla ludzi, którzy mają taką wiarę, chrześcijaństwo jest tylko jedną z wielu religii świata, a Jezus to jedynie założyciel ich religii. Dlatego zresztą oni zaczynają myśleć: “Otóż ja, na pewno, wierzyłem tylko w jedną z wielu religii świata,” i giną duchowo. Naprawdę mam nadzieję i modlę się, aby wasza wiara nie była tak niewytrzymała.

Zrozumiawszy prawdę ewangelii wody i Ducha, uświadomiłem sobie, że wiara w doktryny, nawet po długich latach studiowania teorii, jest daremna; to nic innego jak zaczyn. Są różne doktryny, które niczym się nie różnią od świeckiej wiedzy, dlatego należy je odrzucić. Takie marne doktryny, które nie mają ani odpowiedzi, ani prawdy, lecz tylko codziennie wywołują nowe kontrowersje, to jedynie faryzeuszowski zaczyn.

Osobliwie chcę wam powiedzieć, że narodzeni ponownie i ci, którzy chcą narodzić się ponownie, powinni ich unikać. Nasz Pan Jezus powiada: “Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów” (Ewangelia św. Mateusza 16:6). Dlaczego? Ponieważ jeśli człowiek zje taki chleb kwaszony, będzie mu ciężko narodzić się ponownie, a jeśli narodzony ponownie zje ten chleb, on będzie skazany na śmierć. Jestem szczerze wdzięczny Bogu za darowane mi życie wiary, w którym poznałem ewangelię wody i Ducha i przez które prowadzi mnie Jezus Chrystus, mój Bóg.

Powinniśmy zrozumieć i uwierzyć, że Jezus to Sam Bóg. Jezus jest Wszechmogący. Jezus Chrystus to Bóg Wszechmogący. On jest prawdziwym Bogiem, który ma taką samą władzę, siłę, moc i potęgę, jak Bóg Ojciec.

Pewnego razu Jezus powiedział Filipowi: “Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (Ewangelia św. Jana 14:9). Do dzisiaj nikt jeszcze nie widział Boga Ojca, lecz ten, kto zobaczył Jezusa, już zobaczył Ojca. Przecież Jezus jest Samym Bogiem. Jezus także powiada, że On ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Powinniśmy wierzyć w Słowo Boże. Szczerze pragnę, abyśmy wszyscy przyjęli do serca tę wiarę.

A jednak, chociaż ja naprawdę pragnę, abyśmy wszyscy mieli taką wiarę, w tym świecie jest wielu ludzi, podobnych do uczonych w Piśmie. Powinniśmy o tym pamiętać. Głosząc ewangelię tym, którzy nie wierzą, że Jezus jest Bogiem, niezależnie od tego, ile im opowiadamy o ewangelii wody i Ducha, to wszystko jest marne. Przecież kiedy tacy ludzie słyszą Słowo, nie wierząc sercem, że Jezus jest Bogiem, oni uważają wszystkie te słowa za zwykłą doktrynę.

Jeśli nie chcemy zostać takimi ludźmi, to powinniśmy mieć wiarę w naszych sercach, wierzyć w to, że Jezus, który nas zbawił, to Sam Bóg. Słowo Prawdy może działać w naszym życiu, tylko jeśli wierzymy w Jezusa jako Boga stworzenia, który stworzył cały wszechświat i wszystkie rzeczy w nim, tylko jeśli wierzymy w Niego jako Zbawiciela i Boga sądu.

Nawet teraz Jezus żyje i króluje nad nami jako Bóg Wszechmogący. Zostawszy naszym Pasterzem, On prowadzi nas do Nieba, a także króluje nad wszystkimi ludźmi: złymi i dobrymi, wierzącymi i niewierzącymi. Powinniśmy wierzyć, że właśnie Jezus Chrystus jest tym Bogiem. Powinniśmy wiedzieć, że ten Jezus Chrystus, w którego wierzymy i którego wielbimy jako naszego Boga, króluje nad wszechświatem.Jak sądzicie, kim jest Jezus?

Jak sądzicie, kim jest Jezus Chrystus? Czy myślicie, że On jest Bogiem, czy jedynie mędrcem wśród ludzi? Czy uważacie, że Jezus jest Bogiem, czy wierzycie w Niego jako w Boga?

Jezus nie da się porównać ze zwykłymi stworzeniami, ponieważ On, wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, jeszcze na początku stworzył niebo i ziemię i wszystkie rzeczy we wszechświecie. Kto stworzył i rządzi tą galaktyką? Kto ustanowił porządek we wszechświecie i z jubilerską precyzją rządzi całym wszechświatem? To Jezus Chrystus.

Imię Jezus oznacza “Zbawiciel”, a imię Chrystus oznacza “namaszczony Król”. Innymi słowy, to oznacza, że Jezus jest Samym Bogiem. Jezus Chrystus, nasz Pan, teraz rządzi tym wszechświatem i wszystkimi rzeczami w nim. Niebo i piekło także przebywają pod władzą Jezusa Chrystusa.

Przedłużam podkreślać, że nasze serca powinny przyjąć tę wiarę, ponieważ wiara pochodzi od słuchania Słowa, podobnie jak Biblia powiada: “Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (List św. Pawła do Rzymian 10:17). Wasza wiara, która bazuje na Słowie Bożym, da wam siłę wycierpieć wszystkie prześladowania i nieszczęścia, które mają przyjść. Oto dlaczego powinniście zawsze słuchać Słowa i wzmacniać swoją wiarę, wierząc, że Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym oraz że narodziliście się ponownie za pomocą ewangelii wody i Ducha.

Właśnie dzięki tej wierze możecie naprawdę otrzymywać pomoc od Boga w swoim codziennym życiu. Także możecie być pewni, a wasze modlitwy będą wysłuchane zawsze, kiedy modlicie się do Boga z wiarą w Jezusa jako Boga Wszechmogącego. Właśnie takie wiedza i wiara wzmacniają siłę waszych modlitw.

Chrześcijaństwo rozpowszechniło się po całym świecie, lecz naprawdę nawet jego fundament jeszcze nie został mocno założony. Ten fundament został zbudowany w ciągu okresu Wczesnego Kościoła, lecz upadł bardzo szybko. Bez względu na to, jak długo już trwa historia chrześcijaństwa, jego fundament podupadł, i dlatego historię chrześcijaństwa trzeba przepisać.

Popatrzcie na znanych profesorów i doktorów teologii w tym świecie. Nawet kiedy ich krytykują i potępiają, oni nie mogą nic na to powiedzieć, a kiedy ich proszą skrytykować błędne doktryny lub argumenty, oni niczego nie mogą poddać krytyce. Oni tylko pragną czegoś, co widzą na własne oczy, lecz wcale nie znają Prawdy, dlatego nie mogą przeprowadzić poważnej analizy krytycznej. Kiedy ci, którzy powiadają, że wierzą w Słowo Boże, nawet go nie rozumieją i we właściwy sposób nie wierzą w Niego, czyż to nie jest oczywiste, że nie mają zrozumienia duchowego?

Kiedy po raz pierwszy wydałem maleńkie broszurki o ewangelii wody i Ducha, niektórzy pastorzy i teologowie próbowali mnie potępić, ponieważ nieco z tego, co pisałem, odróżniało się od tego, w co wierzyli. Ale kiedy porównali to, o czym pisałem, ze Słowem Pisma Świętego, nie mieli żadnych argumentów, i dlatego na jakiś czas odłożyli krytykę. Kilka lat już minęło z tego czasu, lecz wciąż nie mogą powiedzieć żadnego słowa przeciwko mnie.

Otwórzcie Biblię. W Biblii napisano o ewangelii chrztu, który Jezus przyjął, i Jego Krzyża. Ona powiada o wodzie, czyli o chrzcie, który Jezus przyjął od Jana. Możemy znaleźć Słowo ewangelii wody i Ducha w całym Piśmie Świętym.

A jednak oni nie mają bojaźni Bożej, dlatego nie ciekawi ich Słowo Boże, nawet starają się atakować Prawdę swoją świecką wiedzą, o której Bóg powiedział, że jest tylko ekskrementem. Jezus jest Bogiem, i właśnie dlatego On przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, przelał Swoją krew, umarł i zmartwychwstał, aby nas zbawić. Ale bez względu na to, ludzie, którzy nic nie wiedzą, wysuwają i argumentują błędne doktryny, które wypaczają prawdę i są całkiem nieuzasadnione. Ci, którzy wierzą w Boga, powinni się Go bać i nawrócić do Jego Słowa, naprawdę uwierzyć w Jezusa, Samego Boga, i w ewangelię wody i Ducha, spełnioną przez Jezusa.

Chrystus to Prorok, Syn Boży i Arcykapłan niebieski. Ten Jezus, który przyszedł na tę ziemię, to Król królów, który zabrał wszystkie nasze grzechy i całkiem je zmył. Królem wszystkiego jest Chrystus, Syn Boga żywego to także Jezus.

Kiedy Piotr wyznał: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego,” on miał na myśli, że Jezus to Bóg Wszechmogący. Syn Boży i prawdziwy Bóg, który stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w nim, a także całkiem nas zbawił. Będąc Samym Bogiem, On ma Ojca, dlatego jest Synem Boga Ojca. Nasz Pan to Chrystus, Syn Boga żywego. Kiedy Piotr to wyznał, jego wiarę pochwalił Jezus.

Kiedy Jezus pochwalił wiarę Piotra i powiedział mu: “Twoja wiara jest poprawna,” Piotr był tak do głębi poruszony, że zaczął zaprzeczać sprawiedliwym dziełom Jezusa własnymi ludzkimi myślami. Kiedy Jezus powiedział: “Ja będę ukrzyżowany i umrę na Krzyżu,” Piotr, nawet nie rozumiejąc przyczyny, dla której Jezus miał umrzeć, emocjonalnie zaprzeczał niezbędności Jego śmierci, mówiąc: “Nie, Panie, to nie może się stać z Tobą!” Wtedy Jezus powiedział Piotrowi: “Zejdź Mi z oczu, szatanie!” Jezus nie mógł znieść tego, że ktoś, nawet Piotr, chce zepsuć plan Boży swoimi ludzkimi emocjami. Dlatego właśnie surowo go skarcił.

Niekiedy my także zachowujemy się tak, jak Piotr. Czasami, nawet jeśli naprawdę ciężko pracujemy dla Boga, słudzy Boga mogą nas skarcić, ponieważ zrobiliśmy coś nie tak. Często, kiedy jesteśmy przepełnieni przez nasze ludzkie emocje i nadmiernie pragniemy służyć Bogu, popełniamy takie same błędy, jak Piotr.

Często popełniamy błędy, ponieważ nie możemy odróżnić rzeczy duchowych od rzeczy świeckich. Innymi słowy, często nie możemy zobaczyć, co jest dla nas użyteczne duchowo. Na przykład, mając coś do czynienia z niedoskonałymi ludźmi, powinniśmy być cierpliwi, kiedy sytuacja wymaga od nas cierpliwości. Ale powinniśmy wyrzucać im ich błędy duchowe, przecież takie błędy należy potępiać. Powinniśmy zrozumieć, że jeśli błędnie myślimy, iż być życzliwym dla siebie tylko w ciele oznacza mieć prawdziwą miłość, i tak się zachowujemy, przyprowadzi to nas do śmierci duchowej.

W każdym razie, powinniśmy zrozumieć, że Jezus jest Bogiem, uwierzyć w Jego chrzest i krew, a także przeżyć życie z Bogiem. A grzesznicy naprawdę powinni zrozumieć, że Jezus jest im bardzo potrzebny, i szukać Go. Zbawienie, które Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący i prawdziwy, dał nam za pomocą ewangelii wody i Ducha, jest całkiem niezbędne dla wszystkich grzeszników.

Wszystkim grzesznikom potrzebna jest ewangelia wody i Ducha, i właśnie dlatego sprawiedliwi, którzy już uwierzyli w tę ewangelię, powinni ją głosić tym grzesznikom. Jak napisano: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają,” powinniśmy jeszcze więcej głosić prawdziwą ewangelię tym, którzy naprawdę znają swoją grzeszność i dlatego cierpią z powodu grzechów. Naprawdę każdy człowiek w tym świecie potrzebuje Jezusa, lecz niektórzy ludzie nie uświadamiają sobie tej potrzeby. Dlatego zresztą oni przestaną wierzyć w Jezusa.

Powinniśmy wierzyć, że Jezus to Bóg Wszechmogący, że On zmył wszystkie grzechy świata Swoim chrztem i krwią na Krzyżu, i dziękować Mu za to wszystko. A jednak jest wielu ludzi, którzy w to nie wierzą. A nie wierząc w ewangelię wody i Ducha, wszyscy oni umrą duchowo z powodu swoich grzechów.

Aby otrzymać przebaczenie grzechów i twardą wiarę w Pana, powinniśmy wierzyć w Jezusa jako Boga Wszechmogącego. Oto co naprawdę jest ważne. Nigdy nie powinniśmy zapominać, lecz zawsze musimy wierzyć w to, że tylko otrzymawszy zbawienie od grzechów i przyjąwszy Jezusa jako naszego Pana, uwolniliśmy się od śmierci duchowej.

Naprawdę mieliśmy chorobę grzechu, lecz spotkawszy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zostaliśmy uzdrowieni od wszystkich naszych chorób duchowych. To było bardzo ważne i drogocenne wydarzenie. Będąc skazani na wieczny ogień piekła, nie mogliśmy uniknąć śmierci duchowej; a jednak Bóg tak zlitował się nad nami, że objawił się nam i darował nam Swoją łaskę zbawienia. Oto jak zostaliśmy zbawieni.

Nasz Pan powiedział: “Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.”

Komu jest potrzebny Pan? On jest potrzebny takim grzesznikom, jak my, którzy mają chorobę grzechu i chcą zostać uzdrowieni. On, nasz Zbawiciel i Bóg Wszechmogący, był bardzo potrzebny chorym duchowo. Gdyby nie ten Bóg, Wszechmogący, nigdy nie potrafilibyśmy uniknąć śmierci duchowej. Oto dlaczego Jezus, Sam Bóg, musiał zostać naszym Pasterzem. A więc tylko dlatego, że ten Bóg naprawdę uwolnił nas od naszych grzechów, zostaliśmy ludźmi, jakimi jesteśmy teraz, ludem Bożym.

Nie moglibyśmy się zbawić, gdyby Jezus nas nie zbawił. Jezus musiał ogarnąć nas Swoją wszechmogącą siłą. Dla nas jest przyszłość tylko dlatego, że On zadbał o nasze przyszłe życie. On jest bardzo potrzebny nam wszystkim. Ci, którzy myślą, że Go nie potrzebują, mogą w Niego nie wierzyć, lecz my w Niego wierzymy i podążamy za Nim, ponieważ bardzo Go potrzebujemy. Potrzebujemy Boga co chwila i co sekunda.

Bardzo dobrze wiem, iż jestem tak niedoskonały i słaby, że nie mogę nie wierzyć w Niego i nie polegać na Nim, i naprawdę bardzo Go potrzebuję. A wy? Czy także bardzo Go potrzebujecie? Czy, być może, On nie jest wam bardzo potrzebny? Wszyscy ludzie powinni naprawdę silnie pragnąć Jezusa i wierzyć w Niego. Powinniśmy modlić się i żyć z wiary.

Zostawszy dziećmi Bożymi dzięki wierze, tym bardziej powinniśmy żyć z doskonałą wiarą. Dlatego otrzymaliśmy wielkie błogosławieństwo w tym świecie. Jestem szczerze wdzięczny Bogu za to. Przebaczenie grzechów może wydać się nie bardzo ważne, lecz w nim jest ukryty prawdziwy cud.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Umiłowani bracia moi wierzący, to kazanie może się wam wydać nie zbyt ważne, lecz naprawdę to jest wielkie błogosławieństwo, i choć możemy pomyśleć, że służenie Bogu nie jest bardzo potrzebne, naprawdę ono jest najważniejsze w tym świecie, i na tej ziemi żadna rzecz nie jest bardziej ważna.

Czy to, że zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów, wydaje się wam nieważne? Jeśli tak, to czas już wam się przebudzić. Otrzymawszy przebaczenie naszych grzechów, naprawdę jesteśmy wielkimi ludźmi. Naprawdę jesteśmy niezwykłymi ludźmi, którzy otrzymali dziwne zbawienie, zostali dziećmi Bożymi i wierzą w tego nieprzeciętnego Boga.

Naprawdę mam nadzieję i modlę się, abyście wszyscy zachowali tę wiarę do końca i służyli ewangelii wraz z Kościołem Bożym aż do dnia, kiedy spotkacie Pana. A więc razem szczerze wierzmy, służmy naszemu Bogu, a potem serdecznie spotkajmy naszego Pana.

Szczerze dziękuję Bogu. Radzę wam wszystkim uwierzyć, że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.