" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
 
. Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Kim Są Te Dwa Drzewa
Oliwne i Ci Dwaj Prorocy?


< Objawienie św. Jana 11:1-19 >

“Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta, i powiedziano: Wstań i zmierz Świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga. Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom, i będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa miesiące. Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich /leżeć/ będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I [wielu] spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy. A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. Minęło drugie “biada”, a oto trzecie “biada” niebawem nadchodzi. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków! A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i pokłon Bogu oddało, mówiąc:

Dzięki czynimy Tobie, Panie,

Boże wszechmogący,

Który jesteś i Który byłeś,

żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować.

I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew

i pora na umarłych, aby zostali osądzeni,

i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym,

i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim,

i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię

Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.”Objawienie św. Jana 11 jest bardzo ważne dla nas, ponieważ to wszystko jest Słowo Boże. Aby zniszczyć świat, Bóg najpierw powinien spełnić bardzo ważną rzecz. To znaczy po raz ostatni zebrać lud Izraela. Bóg ma również inną ważną rzecz do zrobienia tak dla Żydów, jak i dla pogan, czyli powołanie ich do uczestniczenia w pierwszym zmartwychwstaniu i pochwyceniu przez męczeństwo.

Biblia szczegółowo opowiada nam o tym wszystkim, i dlatego powinniśmy się dowiedzieć, jak zostaje spełnione zbawienie Boże odpuszczenia grzechów w Nowym Testamencie. Pismo Święte powiada nam o tych rzeczach, ponieważ nie poznawszy ich szczegółowo, możemy pogmatwać świętych, sług Bożych i lud Izraela, o których napisano w Księdze Objawienia.


Wytłumaczenie

Wiersz 1: Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta, i powiedziano: Wstań i zmierz Świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga.

Tu napisano, że z łaski Bożej dzieło zbawienia Żydów od grzechów już się zaczyna. “Zmierz” tu oznacza, że Sam Bóg zainterweniuje, aby zbawić lud Izraela od jego grzechów przy końcu świata.

W powyższym urywku z rozdziału 11 powinniśmy skupić uwagę na zbawieniu Żydów od grzechów. To Słowo powiada nam, że ewangelia wody i Ducha nadal będzie głoszona pośród ludu Izraela, i to oznacza początek planu Bożego, celem którego jest uczynić Żydów ludem Bożym, zbawionym od wszystkich grzechów przez łaskę zbawienia, darowanego przez Pana Jezusa. Bóg zapisał słowa Objawienia św. Jana 11, aby dać Swoje odpuszczenie grzechów również i Żydom przy końcu świata. “Zmierzyć” w wierszach 1 i 2 oznacza ustanowić standard dla wszystkich rzeczy. Bóg rozkazuje zmierzyć Swoją Świątynię, aby zobaczyć, czy serca Żydów są gotowe otrzymać zbawienie, już dla nich zaplanowane. A jeśli ich serca nie są gotowe, to aby ich przygotować, żeby ich serca zostały sprawiedliwe.


Wiersz 2: Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom, i będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa miesiące

Bóg dał Szatanowi moc deptać pogan w ciągu trzech z połową lat. Dlatego wszyscy poganie powinni jak najszybciej przyjąć do serca ewangelię wody i Ducha, Słowo zbawienia, w ciągu trzech z połową lat siedmioletniej epoki Wielkiego Ucisku. Historia tego świata skończy się, kiedy minie połowa Wielkiego Ucisku i rozpocznie się jego druga połowa. W najbliższej przyszłości nadejdzie czas, kiedy Szatan będzie prześladować wszystkich pogan oraz świętych, którzy już zostali zbawieni od wszystkich grzechów.

Dlatego poganie powinni otrzymać odpuszczenie grzechów i przygotowywać swoją wiarę męczeństwa przed pierwszymi trzema z połową latami Ucisku. W tym czasie lud Izraela również będzie się męczyć od strasznego Ucisku w ciągu pierwszych trzech z połową lat. Ale wtedy oni również wyznają, że Jezus jest ich Zbawicielem. Wreszcie lud Izraela otrzyma zbawienie od wszystkich grzechów w ciągu pierwszych trzech z połową lat Wielkiego Ucisku. Powinniśmy zrozumieć, że Bóg pozwoli Żydom otrzymać przebaczenie grzechów nawet w ciągu epoki Wielkiego Ucisku.


Wiersz 3: Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni

Bóg w osobliwy sposób podniesie dwóch świadków jako Swoich sług dla ludu Izraela. Dwom prorokom, których Bóg pośle do Żydów, będzie dana moc dwa razy większa, niż dawnym prorokom, i przez słowa ich świadectwa Bóg będzie działać pośród ludu Izraela, aby ten lud przyjął Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Przez uczynki tych dwóch proroków wielu Żydów naprawdę narodzi się ponownie jako dzieci Boże.

Pozwoliwszy dwom prorokom, których Bóg pośle przy końcu świata, by zbawić Żydów od ich grzechów, dokonywać cudów i znaków, On pozwoli Żydom pod przewodnictwem tych proroków powrócić do Chrystusa i uwierzyć w Niego jako w swego Zbawiciela. Ci dwaj prorocy będą żywić Słowem Bożym lud Izraela w ciągu 1,260 dni pierwszych trzech z połową lat Wielkiego Ucisku. Dając Żydom ewangelię wody i Ducha i pozwalając im uwierzyć w nią, Bóg da im to zbawienie, które w czasach Nowego Testamentu zbawiło pogan od wszystkich ich grzechów poprzez wiarę.


Wiersz 4: Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi.

“Dwa drzewa oliwne” tu oznaczają dwóch proroków Bożych (Objawienie św. Jana 11:10). Z drugiej strony, “dwa świeczniki” oznaczają Kościół Boży, który On założył pośród pogan, a także Kościół, który On dał ludowi Izraela. Bóg zbudował Swój Kościół tak pośród Żydów, jak i wśród nas, pogan, i nadal będzie spełniać Swoje plany zbawienia dusz od grzechów aż do ostatniego dnia.

Przez “dwa drzewa oliwne” i “dwa świeczniki” Bóg powiada nam, że podobnie jak On podniósł Swoich proroków w czasach Starego Testamentu, aby zbawić Żydów od grzechów, i działał przez tych proroków, przemawiając do nich, tak samo kiedy przyjdą dni ostateczne On podniesie z ludu Izraela dwóch proroków, którzy będą głosić Jego Słowo, i przyprowadzi Żydów do Jezusa przez tych proroków.

Żydzi nie wzięli na poważnie sług Bożych, którzy byli pogańskiego pochodzenia, i nie słuchali tego, co ci słudzy Boga mówili. Oni wiedzą wszystko o systemie ofiarnym i o proroctwach Starego Testamentu, dlatego prorocy Boga dni ostatecznych muszą powstać z ludu Izraela. Żydzi tak dobrze znają Pismo Święte, że nawet w biegu mogą wyrecytować cały pięcioksiąg. Dlatego oni nigdy nie uwierzą w to, co im powiedzą słudzy Boga pochodzenia pogańskiego.

Ale słudzy Boga, usłyszawszy ewangelię wody i Ducha, którą teraz głosimy, powstaną z ich własnego ludu. Kiedy wierzący w ewangelię wody i Ducha powstaną z ich własnego ludu, z nich również wyjdą powołani przez Boga dwaj prorocy, którzy będą im wyjaśniać i głosić Słowo Boże, i tylko wtedy Żydzi uwierzą.

Ludzie Izraela poznają, że ci dwaj świadkowie to prorocy, posłani i podniesieni przez Samego Boga, aby zbawić ich od grzechów przy końcu świata. Ci prorocy będą korzystać z wielkiej potęgi, podobnie jak słudzy Boga w Starym Testamencie, których Żydzi dobrze znali i którym ufali. Dlatego Żydzi na własne oczy zobaczą potężne cuda, które będą spełniać co dwaj świadkowie. Wtedy ludzie Izraela powrócą do Jezusa Chrystusa i uwierzą w Pana. Kiedy oni, podobnie jak my, wyznają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i swego Zbawiciela, wtedy będą mieć taką wiarę, jak my, czyli również zostaną zbawieni poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Ci dwaj świadkowie będą wyjaśniać Słowo Boże i żywić Słowem lud Izraela w ciągu 1,260 dni w czasie tych siedmiu lat Wielkiego Ucisku. Podobnie jak my z wami, którzy jesteśmy poganami czasów Nowego Testamentu, zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, tak samo Bóg pozwoli Żydom dostąpić zbawienia przy końcu świata poprzez wiarę w tę ewangelię wody i Ducha.

Jak wiersz 4 powiada nam: “Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi”, Biblia nazywa tych dwóch świadków “dwoma drzewami oliwnymi.” Dwa drzewa oliwne oznaczają dwóch proroków dni ostatecznych. W wierszu 10 napisano: “Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy.” Tu powinniśmy zrozumieć to Słowo, uświadomiwszy sobie, kim są dwa drzewa oliwne.

Drzewa oliwne były wykorzystywane w czasach Starego Testamentu dla poświęcenia wyposażenia Miejsca Świętego i ołtarza w Świątyni Bożej przez namaszczenie oliwą. Tę oliwkową oliwę również wykorzystywano w innych celach, na przykład, dla lamp Świątyni. Musieli wykorzystywać tylko czystą oliwkową oliwę w Świątyni. Bóg nie pozwalał wykorzystywać jaką bądź oliwę w Jego Świątyni, lecz tylko oliwkową oliwę. Dlatego powinniśmy zrozumieć, że drzewo oliwne oraz drzewo figowe oznaczają lud Izraela.

Jest wiele interpretacji tych dwóch drzew oliwnych oraz dwóch świeczników. Niektórzy ludzie nawet twierdzą, że oni sami są drzewami oliwnymi. Ale dwa drzewa oliwne oznaczają namaszczonych. W czasach Starego Testamentu namaszczano proroków, królów i kapłanów. Kiedy człowieka namaszczano, Duch Święty na niego zstępował. Prawdziwie, drzewo oliwne oznacza Jezusa Chrystusa, poczętego od Ducha Świętego (List św. Pawła do Rzymian 11:24). Ale ludzie mają wiele nieporozumień z tego powodu.

Jednakże dwa drzewa oliwne, czyli dwaj świadkowie, wspomniane w powyższym urywku, oznaczają dwóch sług Bożych, których On osobliwie powoła przy końcu świata dla zbawienia Żydów.

Oto co powiada nam wiersz 4. A dwa świeczniki oznaczają Kościół Boży, który On da poganom, oraz Kościół, dany ludowi Izraela. W wieku Starego Testamentu Żydzi początkowo mieli Kościół Boży. Ale od wieku Nowego Testamentu oni już nie mają tego Kościoła Bożego. Dlaczego? Ponieważ oni jeszcze nie wyznali Jezusa Chrystusa oraz nie przyjęli do swoich serc Ducha Świętego.

Oni nie przyjęli ani ewangelii wody i Ducha, ani Jezusa Chrystusa, dlatego pośród nich już nie ma Kościoła Bożego. Tymczasem przed końcem świata, w ciągu pierwszych trzech z połową lat Wielkiego Ucisku Bóg da Swój Kościół również i ludowi Izraela. Dlatego Biblia powiada nam o dwóch drzewach oliwnych, czyli o dwóch świadkach.

Pan ustanowi Swój Kościół i spełni dzieło zbawienia dusz od grzechów tak wśród Żydzi, jak i wśród nas, pogan. I przez te Kościoły On pozwoli im spełniać duchową misję zbawienia dusz od grzechów aż do pojawienia się Antychrysta. To znaczy, że Bóg uczyni świętych, członków Swego Kościoła, naczyniami, które będą spełniać dzieło zbawienia dusz, zaginionych w grzechach. Dlatego powinniśmy starannie spełniać swoje posługiwanie w wierze.


Wiersz 5: A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity.

Bóg dał tę władzę dwom prorokom, aby oni mogli spełnić swoją osobliwą misję. Aby pozwolić ludowi Izraela pokajać się i zwyciężyć Szatana przy końcu świata, Bóg objawia nam, że ten, kto spróbuje zabić tych dwóch świadków, będzie ukarany, oraz że moc Jego Słowa będzie z tymi dwoma świadkami.

Dlatego lud Izraela, wierząc w naukę tych dwóch proroków, powróci do Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg pośle do Żydów te dwa drzewa oliwne, czyli dwóch świadków, aby oni mogli dostąpić zbawienia od swoich grzechów w czasie dni ostatecznych.


Wiersz 6: Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą.

Lud Izraela nie zmoże się pokajać, jeśli słudzy Boga, których On z niego powoła, nie pokażą im tych znaków władzy, dlatego Bóg pośle dwóch świadków z Jego mocą. Dwaj prorocy nie tylko przyprowadzą Żydów do Jezusa, lecz również zwyciężą wrogów Boga tą mocą i będą spełniać wszystkie czyny, do których zostali powołani. Bóg da im osobliwą moc, aby oni mogli głosić ludowi Izraela wszelkie Słowo proroctwa, świadczyć, że Jezus Chrystus jest ich długo oczekiwanym Mesjaszem, oraz aby Izrael uwierzył.


Wiersz 7: A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije.

To Słowo powiada nam, że Antychryst pojawi się na tym świecie po pierwszych trzech z połową latach siedmioletniej epoki Wielkiego Ucisku. Właśnie w tym czasie ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako swego oczekiwanego Mesjasza, wreszcie powstaną z ludu Izraela. Ale wielu z nich będzie się męczyć, broniąc swej wiary przed Bestią, czyli Antychrystem, i przed jej zwolennikami. Dwaj prorocy Boga również będą męczeni, kiedy spełnią misję, do której zostali powołani.

Ci dwaj świadkowie będą zabici przez Antychrysta według woli Bożej. Dlaczego? Ponieważ Bóg również chce dać im Swoją nagrodę, przeznaczoną dla męczenników. Ta nagroda to uczestniczenie w pierwszym zmartwychwstaniu, złączenie się z Panem w wieczerzy weselnej Baranka, wieczna radość i życie wieczne. Aby dać to błogosławieństwo wszystkim świętym, Bóg chce, aby oni męczyli się dla wiary. Dlatego wszyscy święci powinni nie bać się i nie unikać męczeństwa, natomiast przyjąć je z wiarą i otrzymać swoją błogosławioną nagrodę.


Wiersz 8: A zwłoki ich /leżeć/ będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana.

Ten wiersz powiada nam, że “dwaj świadkowie” na pewno będą z ludu Izraela. Dwaj słudzy, których Bóg powoła dla Żydów, będą nie z pogan, lecz z ich własnego ludu Izraela. Ci dwaj świadkowie naprawdę będą zabici w tym ż miejscu, gdzie ukrzyżowano Jezusa. Ten fakt wyraźnie powiada nam, że ci dwaj świadkowie są Żydami. Dla ludu Izraela oni są sługami Bożymi.

Dla ludu Izraela, który jest duchowo podobny do ludzi Sodomy i Egiptu, Bóg podniesie dwóch Swoich proroków, da im moc i powoła, aby świadczyli, że Jezus to Mesjasz, na którego Żydzi czekali, aby lud Izraela mógł pokajać się i uwierzyć w Jezusa.

Antychryst zabije dwóch sług Bożych na miejscu Golgoty, gdzie ukrzyżowano Jezusa. Zwolennicy Antychrysta mają złych duchów, dlatego oni będą nienawidzić tych dwóch świadków, którzy wierzą w Jezusa i świadczą o Nim. Podobnie jak kiedyś żołnierzy rzymscy ukrzyżowali Jezusa i włócznią przebili Mu bok, tak samo ci, którzy mają złych duchów, będą nienawidzić nie tylko Jezusa, lecz również dwóch świadków Bożych i zabiją ich.


Wiersz 9: I [wielu] spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu.

Wśród ludu Izraela również są ci, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Zobaczywszy śmierć cielesną tych dwóch sług (dwóch drzew oliwnych), ci ludzie napełnią się poczuciem triumfu, i by podnieść to poczucie zwycięstwa, oni nawet nie złożą zwłok swoich ofiar do grobu. Ale ich zwycięstwo będzie zrujnowane, kiedy Bóg wskrzesi z martwych “dwóch świadków,” i wtedy oni zaczną się bać Boga.

Oni będą gratulować sobie śmierci dwóch sług Bożych, lecz to długo nie potrwa, ponieważ oni wkrótce zrozumieją, że Antychryst nie może się równać z Jezusem Chrystusem, i wtedy będą pełni rozczarowania i pustki.

Ci ludzie nienawidzą Słowo proroctwa Bożego, głoszone przez dwóch proroków. Przeciwdziałając tym dwom sługom, których Bóg pośle, oni wreszcie będą odcięci od żniw zbawienia i zostaną zwolennikami Szatana.


Wiersz 10: Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy.

Głosząc Słowo proroctwa Bożego, ci dwaj świadkowie, posłani dla zbawienia Żydów, zostaną silnym bólem w szyi dla zwolenników Szatana. Dlatego oni prawdziwie będą się cieszyć ze śmierci tych dwóch świadków, będą posyłać sobie podarunki i gratulacje.

My również będziemy szczęśliwi, kiedy znikną ci, którzy nas prześladowali. Antychryst i jego zwolennicy będą nienawidzić tych dwóch świadków, posłanych przez Boga i głoszących Jego Słowo. Za każdym razem, słysząc Słowo Boże, oni będą cierpieć katusze. Oni byli tak dręczeni zawsze, kiedy ci dwaj świadkowie głosili o Jezusie, że teraz, zobaczywszy, jak ich zabije Antychryst, będą się cieszyć. Dlatego oni będą posyłać sobie podarunki i gratulacje.


Wiersz 11: A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali.

A jednak Bóg pozwoli tym dwom świadkom wziąć udział w pierwszym zmartwychwstaniu. To Słowo świadczy o tym, że święci, zamęczeni za ich wiarę, będąc zbawieni od grzechów poprzez wiarę w Słowo zbawienia, danego nam przez Pana, wezmą udział w pierwszym zmartwychwstaniu.

To, że duch życia wstąpił w nich “po trzech i pół dniach” oznacza, że Pan niebawem pozwoli im zmartwychwstać, podobnie jak On Sam zmartwychwstał w ciele. To, że Bóg dał wszystkim świętym tę wiarę pierwszego zmartwychwstania jest dla świętych wielkim błogosławieństwem Bożym, a dla wszystkich grzeszników wielkim smutkiem i strachem. Pierwsze zmartwychwstanie świętych to obietnica Boża i nagroda za ich wiarę.


Wiersz 12: Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli.

To Słowo wskazuje na zmartwychwstanie i pochwycenie wszystkich świętych. Uwierzywszy w Słowo proroctwa Pana, zbawieni od wszystkich grzechów nie będą mieć innego wyboru jak tylko przyjąć męczeństwo, aby ochronić swoją wiarę. Ten wiersz objawia nam, że Pan wskrzesi z martwych i zabierze w powietrze wszystkich tych świętych. Święci i słudzy Boga, zamęczeni za ich wierność Panu, będą błogosławieni wzięciem w powietrze (pochwyceniem) dzięki ich wierze w Pana. My nie możemy nie dziękować Panu za dar naszego zmartwychwstania i pochwycenia jako nagrodę za męczeństwo tym, którzy zostali zbawieni poprzez wiarę w darowane przez Niego odpuszczenie grzechów.

Bóg Ojciec da zmartwychwstanie i pochwycenie wszystkim tym, którzy przeciwdziałają Antychrystowi i będą się męczyć z wiarą w daną przez Pana Jezusa ewangelię wody i Ducha. Powinniśmy uwierzyć w to. Zmartwychwstanie i pochwycenie świętych jest błogosławieństwem zbawienia, pochodzącego od ich wiary w daną nam przez Boga ewangelię wody i Ducha. Szatan i jego zwolennicy dni ostatecznych zobaczą, że wszystkie ich starania są daremne, kiedy święci, których oni tak prześladowali i zabili, będą wskrzeszeni z martwych i pochwyceni.

Bóg wskrzesi z martwych i pochwyci zamęczonych świętych, ale zniszczy tych, którzy jeszcze pozostaną na tej ziemi, przelawszy plagi siedmiu czasz. On szybko ukończy to dzieło, przyjdzie na ziemię ze świętymi i zaprosi sprawiedliwych do Wieczerzy Weselnej Chrystusa. Chrystus uczyni ten bankiet w końcu tysiąclecia. Kiedy skończy się to tysiąclecie, On pozwoli Szatanowi na pewien czas wyjść ze studni Czeluści a walczyć z Bogiem i Jego świętymi, i wtedy wreszcie zniszczy Szatana i jego zwolenników, wrzuci ich w wieczny ogień. A sprawiedliwi wejdą do Królestwa Niebieskiego Pana i będą żyć z Nim zawsze.


Wiersz 13: W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba.

Po męczeństwie, zmartwychwstaniu i pochwyceniu dwóch proroków, których Bóg pośle dla zbawienia Żydów, On pozwoli Swoim aniołom przelać plagi siedmiu czasz na tę ziemię. Ci, którzy jeszcze pozostaną na tej ziemi po pochwyceniu świętych, otrzymają w podarunku te plagi siedmiu czasz. Dopiero wtedy oni będą pełni strachu i oddadzą chwałę Bogu, lecz to już im nie pomoże, ponieważ to nie będzie akt prawdziwej wiary w miłość Bożą.

Kiedy ten świat będzie zniszczony, sprawiedliwi otrzymają wieczne Niebo, wieczne zmartwychwstanie i wieczne błogosławieństwo, lecz na grzeszników będzie czekać tylko cierpienie w wiecznym ogniu piekła. Dlatego każdy powinien otrzymać odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Odkupieni od grzechów wierzą w nowy, obiecany przez Boga świat, dlatego oni głoszą wszystkim ludziom ewangelię wody i Ducha.


Wiersz 14: Minęło drugie “biada”, a oto trzecie “biada” niebawem nadchodzi.

Trzecie nieszczęście Boże czeka na wszystkich, tak na pogan, jak i na Żydów, oprócz tych, którzy wezmą udział w zmartwychwstaniu i pochwyceniu, będąc zbawieni i zamęczeni.

Plaga, która będzie trwać od dźwięków trąby szóstego anioła do początku plag siedmiu czasz wraz z dźwiękami siódmej trąby, nazwana jest drugim nieszczęściem. Plagi siedmiu trąb są podzielone na trzy okresy: wczesny, średni i późny. Klęska żywiołowa i męczeństwo świętych przez Antychrysta są zawarte w pierwszym i drugim nieszczęściach. Z drugiej strony, trzecie nieszczęście to plagi, które całkiem zniszczą świat. Trzecie nieszczęście to czasze gniewu Bożego, które wyleją się na grzeszników, którzy jeszcze pozostaną na tej ziemi.


Wiersz 15: I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków!

Zwrot “w niebie powstały donośne głosy” pokazuje nam, że święci i słudzy, zbawieni od wszystkich grzechów, już będą przebywać w Niebie, kiedy na tym świecie zaczną się plagi siedmiu czasz. Naprawdę wtedy już nie będzie ludu Bożego na tym świecie. Powinniśmy to zrozumieć. “Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków!”

W tym czasie święci będą wielbić Pana w Niebie, lecz po plagach siedmiu czasz oni również przyjdą z Panem na odnowioną ziemię i będą królować z Nim w ciągu tysiąca lat na tym świecie. A potem Pan i święci będą wiecznie królować w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.

Aby zbawić nas od grzechów, przez cały ten czas Chrystus służył nam jako służący zamiast królować nad nami jako Król. On darował nam łaskę, uczyniwszy dziećmi Bożymi tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha jako w swoje zbawienie. Będąc wiecznym Królem dla nas, Chrystus również pozwoli Swemu ludowi królować wiecznie. Alleluja! Dziękujcie Panu!


Wiersz 16: A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i pokłon Bogu oddało

Bóg jest warty wszelkiej chwały. Wszyscy zbawieni od grzechów powinni upaść na twarz, oddawać cześć i chwalić Boga. Chrystus, który spełnił dzieło zbawienia grzeszników, jest warty pochwały i uwielbienia wszystkich świętych i wszystkich stworzeń na wieki wieków.


Wiersz 17: mówiąc: Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować

Aby wiecznie królować ze Swoim ludem, Chrystus zwycięży Szatana i otrzyma wielką moc od Boga Ojca. Pan naprawdę będzie królować wiecznie. On jest tego warty. Wielbię Go, ponieważ Pan, który zmył wszystkie grzechy świata, wybawił wszystkich tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, a także osądził Swoich wrogów, jest warty otrzymać majestatyczną moc i królować wiecznie. Prawdziwie wszyscy ci, którzy wyznają władzę Bożą, raz na zawsze ubiorą się w chwałę wielbienia Boga z wszechmogącą mocą i miłością Pana.


Wiersz 18: I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię

Jednocześnie z plagami siedmiu czasz nastąpi rujnowanie ciała tych, którzy pozostali poganami duchowo. To Słowo powiada nam, że wtedy nadejdzie czas, kiedy Bóg będzie sądził wszystkich jako Sędzia wszystkiego, nagradzając Swoich sług, proroków, świętych i tych, którzy Go czczą, a niszcząc tych, którzy przeciwdziałają i nie korzą się przed Jego wolą. Pan pośle sąd gniewu Swego na tych, którzy nie wyznają Jego władzy, lecz pozwoli świętym mieć udział w chwale wraz z Nim. To znaczy, że Pan został Sędzią wszystkiego, dobra i zła.

Kiedy Pan usiądzie na Swoim tronie jako Król narodzonych ponownie i będzie sądził wszystkich, wszyscy grzesznicy i sprawiedliwi świata otrzymają sprawiedliwy wyrok. W tym czasie jako werdykt Swego sądu Pan da świętym Niebo i życie wieczne, a grzesznikom wieczne rujnowanie i karę piekła. Władza Jezusa Chrystusa i błogosławieństwo królowania Jego ludu będą trwać wiecznie. W tym czasie skończy się pierwszy świat i będzie założony świat drugi, Królestwo Chrystusa.


Wiersz 19: Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.

Bóg da Swoim świętym, sprawiedliwym, Swoje błogosławieństwo życia w Jego Świątyni. Wszystkie te rzeczy spełnią się według słowa obietnicy Bożej dla ludzkości w Jezusie Chrystusie. Królestwo Boże rozpoczyna się ze Słowem proroctwa Bożego i kończy się spełnieniem tego proroctwa.

Wszystkie obietnicy Boże, od zmartwychwstania i pochwycenia świętych do ich udziału w weselnej wieczerzy Baranka z Panem Jezusem i błogosławieństwa wiecznego królowania, zostały dane tak ludowi Izraela, jak i nam, poganom. On także nie robi różnicy między zbawieniem Żydów w czasie dni ostatecznych a naszym zbawieniem, i wszyscy tak samo zmogą przyjąć męczeństwo w tym okresie, a następnie On daruje nam takie same zmartwychwstanie i pochwycenie, i ubierze nas w równą chwałę. Słowo powiada nam, że choć Żydzi i my, poganie, jesteśmy różnymi narodami według ciała, wszakże jesteśmy równi przed Bogiem duchowo.

Wielu ludzi twierdzi i wierzy, że narodzeni ponownie będą pochwyceni przed początkiem siedmiu lat Wielkiego Ucisku. Ale to nie jest prawda. Według Biblii ludzie zawsze będą słyszeć prawdziwą ewangelię i otrzymywać zbawienie w ciągu pierwszych trzech z połową lat siedmioletniej epoki Wielkiego Ucisku. Następnie pojawi się Antychryst, święci będą się męczyć, a po ich zmartwychwstaniu i pochwyceniu nastąpi wieczerza weselna Baranka Chrystusa, która pozwoli świętym królować z Nim w ciągu tysiąca lat.

Święci powinni mieć dokładną wiedzę czasu swego męczeństwa, zmartwychwstania i pochwycenia. Bez wiedzy tego czasu oni będą ciągle błąkać się w zmieszaniu i umrą w nim duchowo.

Ci, którzy mają dokładną wiedzę Opatrzności Bożej co do dni ostatecznych, mają nadzieję na zmartwychwstanie i pochwycenie, i dlatego będę starannie służyć ewangelii. Ci, którzy wiedzą, że na tej ziemi nie ma nadziei, powinni mieć taką nadzieję, jak narodzeni ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Święci będą się męczyć z wiarą w Słowo Boże.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Wiara, która może rozpoznać znaki czasu, jest koniecznie potrzebna w tym wieku. Już prawie nadszedł czas przyjścia strasznych plag i nieszczęść na cały świat i pojawienia się Antychrysta. Teraz nadszedł czas obudzić się ze snu. Powinniśmy pamiętać, że będziemy musieli przeżyć prawie wszystkie plagi Wielkiego Ucisku. Musimy również wierzyć w powrót Chrystusa, w nasze zmartwychwstanie i pochwycenie, i w nasz udział w weselnej wieczerzy Baranka wraz z Panem. Aby mieć należną wiarę w tej erze, powinniśmy wejść do arki ewangelii wody i Ducha.

Mam nadzieję i modlę się o to, abyście poznawszy teraźniejszą erę mieli wiarę, która jest najbardziej potrzebna i należna w tym wieku.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.