" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Kościół Boży, Który Będzie
Bardzo Gnębiony w
Przyszłości


< Objawienie św. Jana 12:1-17 >

“Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów – I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna – mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu – bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Tu napisano, że Kościół Boży wielbi Go przez męczeństwo. “Niewiasta obleczona w słońce” oznacza Kościół Boży na tej ziemi, a słowa “księżyc pod jej stopami” oznacza, że Kościół jeszcze pozostaje pod panowaniem świata. Z drugiej strony, słowa “na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” oznacza, że Kościół zwycięży prześladowania i groźby Szatana swoim męczeństwem.

Ten wiersz oznacza Kościół Boży w połowie Wielkiego Ucisku. Jego Kościół dozna wielkiej szkody od Szatana i będzie się męczyć przy końcu świata, a jednak zwycięży Szatana z wiarą i dostąpi wysławiania od Boga. Nawet w czasie Ucisku święci Kościoła Bożego zwyciężą Antychrysta i zatryumfują swoim męczeństwem z wiarą w ewangelię wody i Ducha.

Dzieci Boże, które narodziły się ponownie z wody i Ducha, na pewno będą się męczyć przy końcu świata. Ci, którzy uwierzą i będę służyć Bogu jeszcze przed nadejściem Ucisku oraz ci, którzy uwierzą w ewangelię i wzrosną jak grzyby w czasach Ucisku, będą mieć wiarę męczeństwa, która pozwoli im przeciwstawiać się Antychrystowi i zwyciężyć go.

Ci, którzy będą odcięci od męczeństwa, ponieważ zdradzą Boga, będą odcięci również od Nieba i pójdą do piekła wraz z szatanem. Powinniśmy także być gotowi przyjąć męczeństwo ze śmiałą wiarą, aby nie zgubić wiecznego błogosławieństwa, które jest dla nas przygotowane. Powinniśmy również wiedzieć, że wszyscy narodzeni ponownie doznają zagrożenia Szatana. Męczeństwo będzie trwać jedynie niedługo, a od razu po tej krótkiej chwili otrzymamy Tysiącletnie Królestwo i Niebo.

Dlatego powinniśmy przeżyć teraźniejszą erę, wiedząc, że kiedy przyjdą dni ostateczne, będziemy się męczyć z wiarą i w Duchu Świętym. Wtedy Duch Święty da nam słowa, abyśmy mogli mówić w tym czasie męczeństwa, śmiało zwyciężyć prześladowania i chętnie przyjąć męczeństwo, nie zdradziwszy naszej wiary.

Nawet w punkcie kulminacyjnym strasznego Ucisku Kościół Boży jeszcze będzie walczyć przeciw szatanowi i zwycięży go przez swoje męczeństwo. Na pewno Kościół otrzymają swoją nagrodę od Boga, przemógłszy Antychrysta przez swoje męczeństwo z wiarą w Słowo Pana nawet w ostatniej erze Szatana.


Wiersz 2: A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.

Ten wiersz powiada nam o Kościele Bożym w czasie Ucisku. On powiada nam, że cały Kościół przeżyje posłane przez Szatana prześladowania i niebezpieczeństwa dni ostatecznych. Kościół Boży przeżyje Wielki Ucisk, ten czas jego walki przeciw Antychrystowi. Dlatego święci przywołają Boga, kiedy przeżyją Ucisk. Oni będą się modlić: “Boże, daj nam Swoją łaskę, abyśmy mogli szybko przeżyć ten ucisk. Pomóż nam, zmniejsz ten ucisk. Pozwól nam zwyciężyć to nieszczęście. Pozwól nam zwyciężyć Szatana!”


Wiersz 3: I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów.

Kiedy Szatan pojawi się na tej ziemi w przyszłości, on będzie działać tak, jakoby był Bogiem, zbierze wszystkie narody świata i będzie wykorzystywać je jako broń dla spełnienia swoich celów. On również na pewno zabije świętych i będzie królować nad światem jak Bóg i król.

Zwrot “Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów” pokazuje nam, że Szatan, który naruszy pokój, według własnego upodobania będzie rządzić siedmioma królami i dziesięcioma narodami. To znaczy, że w gruncie rzeczy Szatan naprawdę przeciwdziała Bogu.


Wiersz 4: I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię.

Ten wiersz powiada nam, co uczyni Szatan. Smok powstał przeciwko Bogu na Niebie i został stamtąd wypędzony. On poprowadził za sobą jedną trzecią aniołów Nieba i przyprowadził ich, jak i siebie samego, do zniszczenia. Dlatego on będzie wypędzony z obecności Bożej. Ale nawet będąc na tej ziemi on jeszcze spróbuje zatrzymać dzieło ewangelii Bożej, prześladując tych, którzy wierzą w prawdę.


Wiersz 5: I porodziła syna – mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu.

Tu napisano, że Kościół Boży będzie się męczyć z wiarą w Jezusa Chrystusa i dlatego zostanie wskrzeszony z Panem i pochwycony do Królestwa Niebieskiego.


Wiersz 6: A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Ten wiersz powiada nam, że Bóg będzie żywić Swój lud w ciągu trzech z połową lat na tym świecie. Bóg będzie żywić i chronić Swój Kościół w ciągu 1,260 dni przed nadejściem totalnego nieszczęścia, a Kościół będzie walczyć przeciw Antychrystowi i męczyć się, kiedy nadejdzie czas.


Wiersze 7-8: I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.

Chodzi o Szatana, który będzie całkiem wypędzony z Nieba.

Przed swoim przyjściem na ten świat Szatan będzie ostatecznie wypędzony z Nieba. Diabeł już nie zmoże pozostawać w Niebie. Szatan, który ma moc nad powietrzem, teraz siedzi tak w powietrzu, jak i na ziemi, i panuje nad nimi. Będąc całkiem wyrzucony z Nieba, na tej ziemi on będzie prześladować świętych jeszcze więcej, kiedy przyjdą dni ostateczne. Ale wtedy Szatan będzie całkiem odrzucony i pójdzie do studni Otchłani i do piekła, które zostały przygotowane przez Boga.


Wiersz 9: I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

Przy końcu świata Szatan, wypędzony z Nieba i rzucony na ziemię, będzie prześladować i zabijać świętych w ciągu dni ostatecznych. Wielu świętych wtedy będzie się męczyć od jego rąk.


Wiersz 10: I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.

Szatana już nie będzie w Królestwie Niebieskim. Kiedy przeminą dni ostateczne, on już nie zmoże pozostawać w Niebie. Dlatego Objawienie św. Jana 21:27 powiada nam, że ani złodziei, ani kłamców nie będzie w Niebie.


Wiersz 11: “A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci.”

Kiedy przyjdą dni ostateczne, święci będą się męczyć, aby ochronić swoją wiarę. Wszyscy święci odniosą zwycięstwo wiary poprzez swoje męczeństwo w wierze przy końcu świata. Innymi słowy, męczennicy, którzy wierzą w Pana, przemogą w walce przeciw ciału.


Wiersz 12: “Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu – bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.”

Kiedy Szatan, wyrzucony z Nieba, tymczasowo będzie mieć moc nad światem, przyszedłszy na ziemię on zacznie dręczyć i prześladować świętych. Ale na świętych, którzy będą się męczyć i zostaną wzięci w powietrze, czeka tylko radość. Po pochwyceniu Bóg wyleje plagi siedmiu czasz na całą ziemię i na morze.


Wiersz 13: A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę.

Tu napisano o tych prześladowaniach świętych, które mają przyjść w ciągu Wielkiego Ucisku. Święci i słudzy Boga w tym czasie umrą, będąc zamęczeni, lecz prawdziwie to będzie osiągnięcie ich zwycięstwa wiary. Wtedy dla nich już nie będzie śmierci, cierpienia ani przekleństwa. Im pozostanie tylko wielbić Boga i cieszyć się wielką chwałą Niebios.


Wiersz 14: I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.

Biblia powiada nam, że pochwycenie zdarzy się po pierwszych trzech z połową latach Wielkiego Ucisku. To Słowo powiada nam, że Bóg da świętym Swoją osobliwą opiekę i pożywienie w czasie strasznych klęsk żywiołowych Wielkiego Ucisku. Bóg będzie żywić tych z nas, którzy trwają w wierze, abyśmy mogli walczyć i zwyciężyć Szatana z tą wiarą.

To, że my teraz żyjemy dla ewangelii wody i Ducha, a także to, że głosimy tę ewangelię, jest naszym pożywieniem. Nawet do czasu, kiedy na tę ziemię przyjdą plagi siedmiu trąb, my nadal będziemy żyć, głosząc ewangelię. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie będziemy głosić tej ewangelii aż do ostatniej chwili swego męczeństwa, to bardzo wiele dusz pójdzie do piekła. Nie będzie już innej możliwości.


Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Wiersze 15-17: A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.

Wcześniej Szatan zabijał świętych, prześladując ich i zmuszając ich do odejścia od ewangelii. Ale dzisiaj, kiedy ewangelia jest głoszona różnymi środkami, on próbuje zabijać świętych, wylewając grzech na ziemię i próbując utopić ich w potoku grzechu. W taki sposób Szatan próbował zabić wielu świętych, wylewając rzeki grzechów i zmuszając ich do picia z ich wody, ale natomiast nie narodzeni ponownie wypili wszelką wodę tej rzeki grzechów. Święci wyżyli i nie zostali zabici nawet wtedy, i dlatego Szatan wymyśli inne metody, aby całkiem ich zniszczyć, jak jest napisano w rozdziale 13.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.