" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Miasto Święte,?
Zstępujące z Nieba


< Objawienie św. Jana 21:1-27 >

“I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur. A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur – sto czterdzieści cztery łokcie: miara, która ma anioł, jest miarą człowieka. A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto – to czyste złoto do szkła czystego podobne. A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza – jaspis, druga – szafir, trzecia – chalcedon, czwarta – szmaragd, piąta – sardoniks, szósta – krwawnik, siódma – chryzolit, ósma – beryl, dziewiąta – topaz, dziesiąta – chryzopraz, jedenasta – hiacynt, dwunasta – ametyst. A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

To Słowo oznacza, że nasz Pan Bóg da Swoje Nowe Niebo i Nową Ziemię jako dar świętym, którzy zostaną uczestnikami pierwszego zmartwychwstania. Od tej chwili święci będą żyć nie w pierwszym, lecz w nowym, drugim niebie i ziemi. To błogosławieństwo jest darem Bożym, który On da Swoim świętym. Bóg da takie błogosławieństwo tylko świętym, którzy zostaną uczestnikami pierwszego zmartwychwstania.

Innymi słowy ci, którzy będą mieć to błogosławieństwo, to święci, którzy otrzymają odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w daną przez Pana świętą ewangelię wody i Ducha. Chrystus jest Panem młodym świętych. W przyszłości panny młode mają tylko przyodziać się w ochronę, błogosławieństwo i moc Pana młodego jako panny młode Baranka, i żyć w chwale w Jego sławnym Królestwie.


Wiersz 2: I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.

Dla świętych Bóg przygotował Miasto Święte. To Miasto jest Nową Jerozolimą, Świętym Pałacem Boga. Ten Pałac jest przygotowany tylko dla świętych Bożych. I to wszystko zostało zaplanowane w Jezusie Chrystusie dla świętych jeszcze zanim nasz Pan Bóg stworzył wszechświat. Dlatego święci nie mogą nie dziękować Panu Bogu za Jego dar łaski i nie oddawać Mu wszelkiej chwały z wiarą.


Wiersz 3: I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.

Od tej chwili święci mają żyć wiecznie z Panem w Świątyni Boga. To wszystko z łaski Pana Boga będzie darem, który święci otrzymają za ich wiarę w Słowo zbawienia wody i Ducha. Wszyscy ci, którzy ubiorą się w to błogosławieństwo i zmogą wejść do przybytku Pana i żyć z Nim, zawsze będą dziękować i sławić Pana.


Wiersz 4: I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

Teraz, kiedy Bóg zamieszkał ze świętymi, oni już nie będą wylewać łez smutku, nie będą opłakiwać straty swoich ukochanych, nie będą płakać ze smutku.

Wszelkiego smutku pierwszego nieba i ziemi już nie będzie w życiu świętych, dlatego święci będą musieli tylko żyć błogosławionym i gloryfikowanym życiem z Panem Bogiem w Jego Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Nasz Pan Bóg, zostawszy Bogiem świętych, stworzy nową ziemię i nowe wszystkie rzeczy w niej, aby już nie było łez smutku, ani płaczu, ani śmierci, ani zawodzenia, ani chorób, ani innych nieprzyjemności, które męczyli świętych na pierwszej ziemi.


Wiersz 5: I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.

Pan odnowi wszystkie rzeczy i stworzy nowe niebo i nową ziemię. Zniszczywszy stworzone przez Niego pierwsze niebo i pierwszą ziemię, On stworzy nowe, drugie niebo i ziemię. Ten wiersz powiada nam, że Bóg nie odmieni starego, lecz natomiast stworzy nowy wszechświat. W taki sposób Bóg stworzy Nowe Niebo i Nową Ziemię i zamieszka ze świętymi. Święci, którzy wzięli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, również otrzymają to błogosławieństwo. O tym ludzkość nie mogłaby nawet marzyć, ale właśnie to Bóg przygotował dla Swoich świętych. Dlatego święci i wszystko na ziemi przynosi wszelką pochwałę, wdzięczność, uwielbienie i cześć Bogu za to wielkie dzieło.


Wiersz 6: I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.

Nasz Pan Bóg zaplanował i spełni wszystkie te rzeczy, od początku do końca. Wszystkie rzeczy, które Pan uczynił, On uczynił dla Siebie i dla Swoich świętych. Świętych teraz nazywają “Chrystusowi,” oni zostali ludem Bożym. Ci, którzy zostali świętymi Bożymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, teraz rozumieją, że nawet zawsze dziękując i wysławiając Boga, oni wszakże nie mogą w należny sposób podziękować za miłość i dzieło Pana Boga.

“Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.” W Nowym Niebie i Nowej Ziemi Chrystus da świętym źródło wody życia. To jest największy dar, który Bóg da wszystkim Swoim świętym. Wtedy święci zmogą wiecznie żyć w Nowym Niebie i Nowej Ziemi i pić ze źródła wody życia, aby nigdy już nie mieć pragnienia. Innymi słowy, święci zostaną dziećmi Bożymi, którzy otrzymają życie wieczne, podobnie jak Pan Bóg, i będą żyć w Jego sławie. Ponownie dziękuję i wielbię naszego Pana Boga za darowane nam wielkie błogosławieństwo. Alleluja!


Wiersz 7: Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.

“Zwycięzca” tu oznacza tych, którzy obronili swoją wiarę, daną im przez Pana. Ta wiara pozwala wszystkim świętym zwyciężyć świat i wrogów Bożych. Nasza wiara w Pana Boga i w istną miłość danej przez Niego ewangelii wody i Ducha, – oto co daje nam zwycięstwo nad wszystkimi grzechami świata, nad sądem Bożym, nad naszymi wrogami, nad naszymi własnymi słabościami i nad prześladowaniem Antychrysta.

Dziękuję i wielbię naszego Pana Boga za dane nam zwycięstwo nad wszystkim. Święci, którzy wierzą w Pana Boga, mogą zwyciężyć Antychrysta swoją wiarą. Nasz Pan Bóg dał każdemu świętemu tę wiarę, z którą wszyscy oni mogą zwyciężyć w walce przeciwko wszystkim wrogom.

Bóg pozwoli odziedziczyć Swoje Nowe Niebo i Nową Ziemię wszystkim świętym, którzy zwyciężą świat i Antychrysta swoją wiarą. Nasz Pan Bóg dał Swoim świętym wiarę zwycięstwa, aby oni mogli odziedziczyć Jego Królestwo. Dając nam wiarę, aby zwyciężyć Antychrysta, Bóg został naszym Bogiem, a my zostaliśmy Jego dziećmi. Dziękuję i wielbię naszego Pana Boga za daną nam wiarę zwycięstwa nad wszystkimi naszymi wrogami.


Wiersz 8: A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

W Swojej istocie nasz Pan Bóg jest Bogiem prawdy i miłości. Kimże są ci ludzie, którzy w zasadzie są tchórzowscy przed Bogiem? To są ludzie, narodzeni z pierworodnym grzechem, którzy nie oczyścili się od wszystkich grzechów Słowem danej nam przez Pana ewangelii wody i Ducha. W gruncie rzeczy oni wielbią zło ponad Boga, i dlatego oczywiście zostali sługami Szatana. Oni wielbią zło przed Panem Bogiem, raczej kochają i podążają za ciemnością, niż za światłem, i właśnie dlatego nie mogą nie bać się Pana Boga.

W Swojej istocie Bóg jest światłem. Dlatego ustalonym faktem jest to, że ci ludzie, którzy w zasadzie sami są ciemnością, będą się bać Boga. Dusze tych, którzy należą do Szatana, kochają ciemność, dlatego oni będą się bać Boga, który w zasadzie jest światłem. Dlatego muszą złożyć przed Bogiem swoje zło i słabości a otrzymać od Niego odpuszczenie grzechów.

Ci “niewierni”, których serca uporczywie nie wierzą w miłość naszego Pana Boga i w Jego ewangelię wody i Ducha, są wrogami Bożymi i największymi grzesznikami przed Bogiem. Ich dusze są ohydne, oni opierają się Bogu, kochają i popełniają różne grzechy, wierzą nieprawdziwym znakom, czczą różnym idolów i kłamią. Przez sprawiedliwy sąd Boży wszyscy oni będą wrzuceni do jeziora z ognia i siarki. To będzie kara śmierci drugiej.

Bóg nie da Swego Nowego Nieba i Nowej Ziemi tym ludziom, którzy się Go boją, nie wierzą w Jego Słowo ewangelii wody i Ducha, a zostawszy sługami Szatana, są dla Niego wstrętni. Natomiast Chrystus da im tylko Swoją wieczną karę, wrzuciwszy ich wszystkich (a także wszystkich zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i kłamców) do jeziora z ognia i siarki. Dlatego piekło, które Bóg im da, zostanie ich śmiercią drugą.


Wiersz 9: I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka.

Jeden z aniołów, który przyniósł jedną z plag siedmiu czasz, powiedział Janowi: “Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka.” Tu “Małżonka Baranka” oznacza tych, którzy zostali pannami młodymi Jezusa Chrystusa poprzez wiarę serca w daną przez Niego ewangelię wody i Ducha.


Wiersze 10-11: I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.

“Miasto Święte – Jeruzalem” oznacza Święte Miasto, gdzie święci będą żyć ze swoim Panem młodym. To Miasto, które Jan zobaczył, było naprawdę cudowne i fantastyczne. Ono było majestatycznej wielkości, wszędzie przyozdobione kamieniami drogocennymi, czyste i światłe. Anioł pokazał Janowi, gdzie będą żyć panny młode Jezusa Chrystusa ze swoim Panem młodym. To Miasto Święte Jerozolima, które zstąpi z nieba, będzie darem Bożym dla małżonki Baranka.

Miasto Jerozolima świeci się błyskotliwie, i jego światło jest podobne do kamieni drogocennych, do jaspisu, czyste, jak kryształ. Ze wszystkimi tymi, którzy żyć w nim będą, będzie chwała Boga na wieki wieków. Królestwo Boże jest królestwem światła, i dlatego tylko ci, którzy oczyszczą się od ciemności, słabości i grzechów, zmogą wejść do tego Miasta. Dlatego wszyscy powinniśmy wierzyć, że dlatego, aby wejść do to Miasto Święte, powinniśmy zbadać, poznać i uwierzyć w prawdziwe Słowo danej przez Pana ewangelii wody i Ducha.


Wiersz 12: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.

Bramy tego Miasta były strzeżone przez dwunastu aniołów, i na nich napisane imiona dwunastu pokoleń synów Izraela. Miasto miało “mur wielki a wysoki”, czyli wejść do tego Miasta Świętego jest bardzo ciężko. Innymi słowy, nie można dostąpić zbawienia od wszystkich grzechów przed Bogiem przy pomocy ludzkich starań czy materialnych rzeczy tego świata, stworzonego przez Boga.

Aby dostąpić zbawienia od wszystkich grzechów i wejść do Świętego Miasta Bożego, trzeba mieć taką wiarę, jak dwunastu uczniów Jezusa, wiarę w prawdę ewangelii wody i Ducha. Dlatego nikt, kto nie ma tej wiary w ewangelię wody i Ducha, nigdy nie potrafi wejść do tego Świętego Miasta. Dlatego dwunastu aniołów, przeznaczeni przez Pana Boga, będą strzec jego bramy.

Z drugiej strony, zwrot “wypisane imiona” oznacza, że właściciele tego Miasta już są przeznaczeni. Jego właściciele to nikt inny, jak Sam Bóg i Jego lud, ponieważ Miasto należy do ludzi Bożych, którzy zostali Jego dziećmi.


Wiersz 13: Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy.

Trzy bramy znajdowały się od wschodu Miasta, i od jego północy, i od południa, i od zachodu również były trzy bramy. To świadczy o tym, że tylko ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów poprzez wiarę serca w ewangelię wody i Ducha, mogą wejść do tego Miasta.


Wiersz 14: A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

Ogromne skały były wykorzystane jako fundament budynków i gmachów. Słowo “skała” w Biblii oznacza wiarę w naszego Pana Boga. Ten wiersz powiada nam, że aby wejść do Świętego Miasta Pana Boga, powinniśmy mieć wiarę, którą On dał ludzkości, wiarę w Jego doskonałe odkupienie wszystkich grzechów. Wiara świętych jest cenniejsza, niż nawet kamienie drogocenne Świętego Miasta. Ten wiersz powiada nam, że mur Miasta miał dwanaście warstw fundamentu, a na nich były zapisane imiona dwunastu Apostołów Baranka. To znaczy, że Miasto Boże będzie dane tylko tym, którzy mają taką wiarę, jak dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa.


Wiersz 15: A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur.

To Słowo oznacza, że by wejść do założonego przez Boga Miasta, trzeba mieć pochwaloną przez Boga wiarę, która może dać odpuszczenie grzechów. Tu napisano, że anioł, który mówił z Janem, miał złotą trzcinę, aby zmierzyć Miasto. To znaczy, że powinniśmy wierzyć, że Chrystus dał nam to błogosławieństwo przez ewangelię wody i Ducha. “Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (List św. Pawła do Hebrajczyków 11:1), dlatego Bóg naprawdę dał nam Miasto Święte i Nowe Niebo i Nową Ziemię, czyli o wiele więcej, niż to, czego oczekiwaliśmy.


Wiersz 16: A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe.

Miasto układało się w czworobok, a długość jego była tak wielka, jak i szerokość. Tu napisano, że wszyscy powinniśmy mieć wiarę narodzonego ponownie ludu Bożego, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha. Właściwie nasz Pan nie pozwoli wejść do Królestwa Bożego tym, którzy nie będą mieć takiej wiary w ewangelię wody i Ducha.

Wielu ludzi ma tak niewyraźne przekonanie, że oni naprawdę wejdą do Świętego Miasta, po prostu będąc chrześcijanami, nawet jeśli jeszcze mają grzech. Ale Chrystus dał zbawienie od grzechów i Ducha Świętego, a także uczynił Swoim ludem tylko tych, którzy wierzą w prawdę, że On przebaczył wszystkie ich grzechy przez Swój chrzest na tej ziemi i krew na Krzyżu. Oto wiara, której Chrystus wymaga od nas.


Wiersz 17: I zmierzył jego mur – sto czterdzieści cztery łokcie: miara, która ma anioł, jest miarą człowieka.

Biblijnym znaczeniem liczby cztery jest cierpienie. Nie każdy może mieć wiarę, której Pan od nas wymaga, ale tę wiarę mogą mieć tylko ci, którzy przyjmują Słowo Boże, nawet jeśli oni nie mogą całkiem zrozumieć tego Słowa własnym umysłem. Chrześcijanin nie może wejść do Świętego Miasta Bożego tylko poprzez wiarę w krzyż Jezusa i w to, że Pan jest Bogiem i Zbawicielem. Czy wiecie, co Pan miał na myśli, powiedziawszy w Ewangelii św. Jana 3:5: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego?” Czy wiecie, dlaczego Chrystus przyszedł na ziemię, został ochrzczony przez Jana, zabrał grzechy świata na krzyż i przelał na nim Swoją krew? Jeśli możecie odpowiedzieć na to pytanie, to na pewno rozumiecie, co mam na myśli.


Wiersz 18: A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto – to czyste złoto do szkła czystego podobne.

Ten wiersz powiada nam, że wiara, która pozwala nam wejść do Świętego Miasta Bożego, jest czysta i wcale nie ma nic od tego świata.


Wiersze 19-20: A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza – jaspis, druga – szafir, trzecia – chalcedon, czwarta – szmaragd, piąta – sardoniks, szósta – krwawnik, siódma – chryzolit, ósma – beryl, dziewiąta – topaz, dziesiąta – chryzopraz, jedenasta – hiacynt, dwunasta – ametyst.

Warstwy fundamentu muru Miasta były zdobne wszelakim drogim kamieniem. To Słowo powiada nam, że my możemy żywić się Słowem Chrystusa w różnych aspektach wiary. I to drogie kamienie pokazuje nam różne błogosławieństwa, które Chrystus da Swoim świętym.


Wiersz 21: A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste.

Perła w Biblii oznacza “Prawda” (Ewangelia św. Mateusza 13:46). Istny poszukiwacz prawdy chętnie porzuci wszystkie swoje bogactwa, aby poznać Prawdę, która mu da życie wieczne. Ten wiersz powiada nam, że święci, którzy wejdą do Świętego Miasta, powinni być bardzo cierpliwi na tej ziemi, mocno trwać w wierze w prawdę. Innymi słowy, ci, którzy wierzą w Słowo prawdy, powiedzione przez Pana Boga, powinni mieć wielką wytrwałość, broniąc swojej wiary.


Wiersze 22-23: A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek.

Ten urywek oznacza, że Jezus Chrystus, Król królów, obejmie wszystkich świętych. I Miasto Święte Jerozolima nie będzie potrzebować światła pierwszego słońca i księżyca, albowiem Jezus Chrystus, światło świata, ją oświetli.


Wiersz 24: I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych.

Ten urywek powiada nam, że ludzie, którzy żyli w Tysiącletnim Królestwie, później pójdą do Nowego Nieba i Nowej Ziemi. “Królowie ziemi” tu oznaczają świętych, którzy żyli w Tysiącletnim Królestwie. Ci królowie ziemi, powiada nam ten wiersz, “wniosą do niego … swój przepych.” Tu napisano, że święci, którzy żyli w swoich gloryfikowanych ciałach, teraz przeprowadzą się z Tysiącletniego Królestwa do od nowa stworzonego Królestwa Bożego Nowego Nieba i Nowej Ziemi.

Dlatego wejść do Świętego Miasta Jerozolimy zmogą tylko ci, którzy narodzili się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, będąc na tej ziemi, i dlatego zostali pochwyceni, aby żyć w Królestwie Chrystusa w ciągu tysiąca lat.


Wiersz 25: I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy.

Nowe Niebo i Nowa Ziemia, gdzie mieści się Miasto Święte, już będą pełne świętego światła, dlatego tam nie będzie ani nocy, ani zła.


Wiersz 26: I wniosą do niego przepych i skarby narodów.

Tu napisano, że dzięki cudowniej sile Pana Boga ci, którzy żyli w Królestwie Chrystusa w ciągu tysiąca lat, potem zmogą przeprowadzić się do Królestwa Nowego Nieba i Nowej Ziemi, Królestwa, gdzie będzie Miasto Święte.


Wiersz 27: A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.

Tak pośród chrześcijan, jak i pośród niechrześcijan tego świata, wszyscy ci, którzy nie znają prawdy ewangelii wody i Ducha, są pełni bezczeszczenia, ohydy i kłamstwa. Dlatego oni nie mogą wejść do Miasta Świętego.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Słowo Boże tu potwierdza, jak wielka jest moc ewangelii wody i Ducha, którą Pan dał nam na tej ziemi. Choć ewangelia wody i Ducha jest głoszona wielu ludziom na tej ziemi, czasami tę ewangelię ignorowali i potępiali nawet tak zwani chrześcijanie. Ale tylko wiara w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha jest kluczem do Nieba.

Wielu ludzi jeszcze nie poznało tej prawdy, lecz powinniście wiedzieć, że imię każdego, kto wie i wierzy, że przez ewangelię wody i Ducha Pan dał nam klucz do Nieba i odpuszczenie grzechów, będzie zapisane w Księdze Życia.

If you accept and believe in the truth of the gospel of the water and the Spirit, you will be clothed in the blessing of entering the Holy City.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.