" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Zasłona, Która się Rozdarła


< Ewangelia św. Mateusza 27:50-53 >

“A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.”Miejsce Najświętsze było miejscem, gdzie mieszkał Bóg. I tylko arcykapłan mógł wejść do Miejsca Najświętszego raz w roku, w Dniu oczyszczenia, z krwią ofiarnego kozła dla przebaczenia grzechów Żydów. On robił to, ponieważ Miejsce Najświętsze Przybytku, Dom Boży, było świętym miejscem, gdzie on nie mógł wejść bez krwi ofiary, na głowę której kładł swoje ręce, aby zmyć nieprawości grzeszników. Innymi słowy, nawet arcykapłan nie mógł uniknąć kary Bożej, nie otrzymawszy przebaczenia grzechów przez ofiarę, zanim wchodził w Jego obecność.

Kiedy rozdarła się zasłona Świątyni? Ona rozdarła się, kiedy Jezus przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu. Dlaczego On miał przelać Swoją krew na Krzyżu i umrzeć? Dlatego, że Jezus, Syn Boży, przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie wszystkie bezprawia grzeszników poprzez chrzest od Jana w rzece Jordan. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, dlatego On mógł zabrać wszystką karę za grzech, przelawszy Swoją krew na Krzyżu i umarłszy. Oto dlaczego zasłona, która oddzielała Miejsce Najświętsze od Miejsca Świętego w Domu Bożym, rozdarła się z góry na dół. To oznacza, że ściana grzechu, który oddzielał ludzkość od Boga, na zawsze upadła.

Innymi słowy, poprzez chrzest, który Jezus przyjął, i krew, którą On przelał na Krzyżu, Pan zmył wszystkie grzechy. Przez chrzest i krew Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy i otworzył drogę do Nieba, aby każdy teraz mógł wejść do Nieba poprzez wiarę w ten chrzest i krew Jezusa.

Kiedy Jezus umarł na Krzyżu, przez trzy godziny nad tym miejscem była ciemność. Wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest w rzece Jordan, Jezus został ukrzyżowany i przed śmiercią zawołał: “Eli, Eli, lema sabachthani?” to znaczy: “Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Ewangelia św. Mateusza 27:46). Wtedy On powiedział Swoje ostatnie słowa: “Wykonało się!” i umarł. A trzeciego dnia On zmartwychwstał, świadczył przez 40 dni, a potem wstąpił do Nieba na oczach wielu Swoich uczniów i zwolenników.Czy Naprawdę Ojciec Opuścił Jezusa?


Jezus doznał tak silnego bólu, że wydawało Mu się, że Ojciec Go opuścił. Tak wielkie było cierpienie kary za grzech. Jezus wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana, dlatego Ojciec naprawdę odwrócił się od Niego, kiedy On poniósł karę za grzech na Krzyżu. Bóg Ojciec musiał ukarać każdego, kto miał grzech, a więc Jezus musiał być zraniony i przelać Swoją krew na Krzyżu jako karę za wszystkie grzechy, ponieważ wszystkie grzechy świata zostały na Niego złożone.

Jezus, Sam Bóg, wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości w czasie chrztu, dlatego grzechy świata zostały złożone na Jego własne święte ciało. Otóż Jezus, wziąwszy na Siebie grzechy świata, potem musiał na pewien czas być odrzucony przez Boga Ojca, przyjąć śmierć na Krzyżu, aby zapłacić cenę wszystkich naszych grzechów i w taki sposób zbawić ludzkość od wszystkich grzechów. Oto dlaczego Jezus musiał pójść na nadzwyczajne cierpienia kary za grzech i Bóg Ojciec nie mógł nie odwrócić Swego oblicza od Swego Syna na pewien czas.

Ale to nie oznacza, że Jezus został odrzucony przez Ojca na zawsze. Raczej, to tylko oznacza, że Jezus musiał ofiarnie ponieść karę za nasze grzechy i w taki sposób być odrzucony przez Ojca na pewien czas. Ale Jezus zawołał z bólu: “Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” i właśnie dzięki temu, że Jezus zniósł tak nadzwyczajne bóle za grzech, zostaliśmy zbawieni od kary za grzechy. Byliśmy opuszczeni przez Boga z powodu naszych grzechów, ale Jezus wziął na Siebie nasze grzechy, zniósł ból kary za grzech na Krzyżu i oprócz tego nawet na jakiś czas był odrzucony przez Ojca zamiast nas.

Być może, już wiecie, że po zbudowaniu Świątyni w czasie królowania Króla Salomona, Przybytek był zastąpiony Świątynią. Ale podstawy systemu Przybytku wszakże miały zastosowanie do Świątyni dokładnie tak, jak i przed jej zbudowaniem. Dlatego tam także była zasłona, która oddzielała Miejsce Najświętsze od Miejsca Świętego Świątyni. I w tym czasie, kiedy Chrystus zawołał na Krzyżu: “Eli, Eli, lema sabachthani?” ta zasłona Świątyni rozdarła się z góry na dół. Prawda, którą objawia to wydarzenie, powiada nam, że Pan zmył nasze grzechy chrztem, które On przyjął, i kosztowną krwią, którą On przelał na Krzyżu, i dlatego brama Nieba teraz szeroko otwarta, aby wszyscy ci, którzy wierzą, mogli tam wejść. Teraz za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha wszyscy możemy wejść do Nieba poprzez wiarę.

Przez objawienie systemu Przybytku ludzie Starego Testamentu także uwierzyli, że Jezus przyszedł jako Mesjasz, i w taki sposób im także były przebaczone wszystkie grzechy i oni zostali dziećmi Bożymi. W Nowym Testamencie wszystka sprawiedliwość Boża przebaczenia grzechów na zawsze spełniła się, kiedy Chrystus naprawdę przyjął chrzest w rzece Jordan i umarł na Krzyżu. Nasze serca są wdzięczne, ponieważ usłyszały i uwierzyły w ewangelię przebaczenia grzechów, którą Pan dał nam, ponieważ mamy ewangelię wody i Ducha.

Własnymi siłami nie możemy uwolnić się od grzechów, ale dzięki prawdzie zbawienia, które Bóg dał nam przez wodę i Ducha, możemy otrzymać przebaczenie naszych grzechów poprzez wiarę w tę prawdę. Za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, którą Jezus dał nam, nasze grzechy znikły i my teraz możemy wejść do Królestwa Niebieskiego poprzez wiarę. Dlatego jak możemy nie dziękować Panu? Możemy tylko dziękować Mu, przecież teraz wiemy, że brama Nieba rozdarła się z góry na dół, kiedy Chrystus umarł. Ta radosna nowina pokazuje nam, że Chrystus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości poprzez chrzest, który On przyjął w rzece Jordan, zabrał karę za grzech Swoją krwią na Krzyżu i w taki sposób uwolnił od grzechów wszystkich tych, którzy wierzą.

To, że zasłona Świątyni rozdarła się z góry na dół, kiedy Jezus umarł na Krzyżu, pokazuje nam prawdę, że teraz w tym świecie ci, którzy oczyszczają się od grzechów za pomocą wiary w ewangelię wody i krwi, mogą wejść do Nieba. To są dokładne świadectwa prawdy zbawienia, które Pan dał nam. Byliśmy grzesznikami, dlatego ściana grzechu nie pozwalała nam przyjść do Boga, ale przez Swój chrzest i krew Jezus na zawsze zrujnował tę ścianę grzechu. Bóg rozdarł zasłonę Świątyni z góry na dół, i to oznacza, że każdy, kto wierzy w chrzest, w którym Syn Boży zabrał wszystkie bezprawia grzeszników, i w krew Krzyża, może teraz doskonale oczyścić się od grzechów i w taki sposób bez przeszkód wejść do Nieba. Właśnie tak Bóg zbawił nas od grzechów.

Jezus rozdarł zasłonę Świątyni z góry na dół na świadectwo Swej misji zbawienia. Dlatego w Liście św. Pawła do Hebrajczyków 10:19-22 napisano: “Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym. przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.”

Kiedy Jezus umarł na Krzyżu, wejście do Miejsca Najświętszego otworzyło się tak szeroko, jak została rozdarta jego zasłona, a te otwarte drzwi Miejsca Najświętszego tu oznaczają Słowo Boże ewangelii, która otworzyła nam nową i żywą drogę do Nieba. Tu Biblia znowu powiada nam, że wszystkie grzechy naszych serc i ciał zostały zmyte przez Jego chrzest (czystą wodę) i krew, i w taki sposób możemy oczyścić się naszą pewną wiarą w Jego doskonałe zbawienie.

Za to wszystko szczerze dziękuję Bogu. Nie możemy wejść do Nieba za pomocą własnych wysiłków, ale takich ludzi, jak my, Jezus zbawił od wszystkich naszych grzechów tą sprawiedliwą misją Jego chrztu i krwi na Krzyżu, i On szeroko otworzył bramę Nieba, aby tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogli wejść do Nieba. Teraz możemy oczyścić się od naszych grzechów i wejść do Nieba poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Pan otworzył dla nas bramę Nieba, przyjąwszy chrzest i ukrzyżowanie, i dlatego my teraz możemy całkiem zmyć nasze grzechy i wejść do Nieba poprzez wiarę w tę prawdę. Jak więc moglibyśmy nie dziękować Bogu? Jesteśmy bezmiernie Mu wdzięczni za Jego miłość ofiary. Zasłona Miejsca Najświętszego rozdarła się dzięki chrztu, który Jezus przyjął, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, i ofierze Jego ciała, które On oddał, będąc ofiarnie potępiony za te nasze grzechy.Jest Tylko Jedna Droga do Nieba


My wierzymy w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu, dlatego wejdziemy do Nieba. Nie ma innej drogi do Nieba oprócz wiary w tę prawdziwą ewangelię. Jedynie dzięki wierze w to, co Jezus zrobił dla nas, możemy wejść do Nieba, przecież Bóg uczynił to wszystko dla tych, którzy wierzą w ewangelię wody i krwi Jezusa.

Oto dlaczego chrześcijanie nie mogą wejść do Nieba przez własne wysiłki, wierność lub inne fałszywe czyny. Bóg pozwolił wejść do Nieba tylko tym, którzy oczyszczają się od grzechów poprzez wiarę w chrzest, który Jezus przyjął, i Jego krew. Ci, którzy wierzą w tę prawdę – to ci, którzy wierzą, że Jezus jest Synem Bożym, Samym Bogiem i wiecznym Zbawicielem, który ich zbawił od grzechów przez Jego chrzest i krew. Właśnie takim ludziom Bóg dał przebaczenie grzechów. Tylko poprzez chrzest, który Jezus przyjął, i cierpienie, którego On doznał na Krzyżu, Bóg Ojciec pozwolił tym z nas, którzy wierzą w to, wejść do Królestwa Niebieskiego poprzez wiarę.

Czy są nam potrzebne pieniądze, aby wejść do Nieba? W takim razie otrzymalibyśmy zbawienie, zapłaciwszy za nie, ale to nie może być darem zbawienia od Pana. Aby wejść do Nieba, potrzebna nam tylko wiara w ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, aby wejść do Nieba, nie są nam potrzebne żadne pieniądze, uczynki lub wysiłki. Nic ludzkie nie jest konieczne, aby wejść do Nieba. Abyśmy mogli wejść do Nieba, Bóg nie wymaga od nas żadnych wysiłków, uczynków, woli, odszkodowania lub dobroci.

Tylko jedna rzecz jest całkiem niezbędna, aby wejść do Nieba, i to jest wiara w chrzest przebaczenia grzechów, który Jezus przyjął w rzece Jordan, i w ofiarę, którą On złożył, przelawszy Swoją krew na Krzyżu, jako w nasze przebaczenie grzechów. Nie ma żadnej innej drogi. Jedyną rzeczą, potrzebną nam, jest wiara w ewangelię chrztu i krwi Jezusa. Oto dlaczego, aby otrzymać przebaczenie grzechów i wejść do Nieba, powinniśmy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, którą wykonał Jezus.

Jezus, Pan miłości, wykonał nasze doskonałe zbawienie za pomocą ewangelii wody i Ducha. Jezus już spełnił zbawienie przez przebaczenie grzechów, dlatego jeśli grzesznicy szczerze wierzą w tę prawdę ewangelii, oni mogą się zbawić od wszystkich swoich grzechów. Chrystus przebaczył wszystkie nasze grzechy niezależnie od tego, czy my mamy wiele, czy miło grzechów, i pozwolił wszystkim wejść do Nieba, ale jedynie dzięki wierze.

Jezus otworzył bramę Nieba, aby grzesznicy mogli wejść tam za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, i to – łaska zbawienia, które jest naprawdę osobliwe. “Pan przyjął chrzest, aby zabrać wszystkie moje grzechy, i umarł na Krzyżu zamiast mnie! On zmył moje grzechy i otworzył dla mnie bramę Nieba! On pokochał mnie tak silnie, że przyjął chrzest, przelał Swoją krew i właśnie tak wykonał moje przebaczenie grzechów!” W taki sposób, kiedy wierzycie w prawdę zbawienia, wejdziecie do Nieba z tą wiarą.

Dla ludzi uwierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela nie jest zbyt ciężko, a raczej naprawdę łatwo, przecież oni muszą tylko przyjąć do serca już spełnioną misję Jezusa, który przyszedł na tę ziemię, i wierzyć w nią. Jezus zmył wszystkie nasze grzechy i uwolnił nas od nich przez Swój chrzest w rzece Jordan, który On przyjął od Jana Chrzciciela, i przez krew, którą On przelał na Krzyżu, i przez Ducha, dlatego jeśli całym sercem wierzymy w Jezusa, my wszyscy będziemy zbawieni.

“I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia św. Jana 8:32). Nieważne, czy nasze grzechy są wielkie, czy małe, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew Jezus całkiem je zmył. Właśnie dzięki wierze w tę ewangelię wody i Ducha, w prawdę, która wyzwala nas od grzechów, możemy otrzymać wieczne zbawienie i dostąpić uwolnienia tego prawdziwego zbawienia.

Wykonawszy ewangelię wody i Ducha, Chrystus szeroko otworzył bramę Nieba. Chrystus przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał po trzech dniach, i ta prawda, ewangelia wody i Ducha, przyprowadziła nas do Boga i pozwoliła nam otrzymać Niebo w przyszłości. Jeśli chcecie wejść do Nieba, a także uwolnić się od grzechów i zostać dziećmi Bożymi, to powinniście otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa i krew Krzyża. Właśnie ta wiara pozwoli wam otrzymać przebaczenie grzechów i wejść w bramę Nieba.

Chrystus zna wszystko o nas. On wie, kiedy urodziliśmy się; On także wie wszystko o grzechach, które popełniliśmy i jeszcze mamy popełnić. On także bardzo dobrze wie, że niezależnie od naszych własnych starań my nie możemy samodzielnie zmyć swoich grzechów. Pan tak dobrze zna nas, dlatego On Sam zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i krew na Krzyżu.Dlaczego Jezus Przyszedł na Ten Świat?


Imię “Jezus” oznacza “Zbawiciel”. Jezus urodził się na tę ziemię, ponieważ naszego zbawienia nie mógł wypełnić żaden człowiek, a tylko siła boska. Dlatego narodzenie Jezusa stało się w wyraźnym celu. Właśnie dlaczego, aby zbawić ludzkość od wszystkich grzechów, Jezus urodził się na tej ziemi od ciała dziewicy. Innymi słowy, Jezus narodził się z ciała kobiety ze względu na grzeszników, którzy odziedziczyli grzech z powodu nieprawości Adama i Ewy. Aby zostać Zbawicielem, który zbawia wszystkich grzeszników tego świata od wszystkich ich bezprawia, Pan przyszedł na ten świat przez ciało dziewicy siłą Bożą.

Nasz Pan urodził się na tę ziemię w ciele Swego własnego stworzenia, aby móc zostać naszą ofiarą bez skazy. A, kiedy nadszedł czas, On krok za krokiem spełnił Swój plan naszego zbawienia. W wieku 30 lat Pan przyjął chrzest w rzece Jordan. Aby osiągnąć cel Swego narodzenia na tej ziemi, Jezus musiał przyjąć grzechy świata poprzez chrzest, dlatego właśnie aby spełnić to zadanie On przyjął chrzest od Jana (Ewangelia św. Mateusza 3:13-17).

Po upływie trzech lat, kiedy Jezus w taki sposób przyjął grzechy świata przez Swój chrzest, On został ukrzyżowany. Chrystus przyjął chrzest i wziął na Siebie grzechy świata, dlatego On był ofiarnie potępiony za nasze grzechy. Przez chrzest od Jana Chrzciciela i krew na Krzyżu Pan zmył wszystkie grzechy i w taki sposób pozwolił zbawić się od grzechów tym, którzy wierzą.

Choć ludzie nie znają prawdy, choć oni są niemocni i grzeszni, Bóg pozwolił nam, wierzącym w ewangelię wody i Ducha, wejść do Nieba, do Królestwa Pana. Właśnie aby zapłacić cenę grzechu, Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan i przelał Swoją krew na Krzyżu. Przez zbawienie, które Jezus wykonał, zapłaciwszy cenę naszych grzechów i złożywszy Siebie w ofierze, ci z nas, którzy wierzą, mogą teraz oczyścić się od grzechów tylko wiarą w ewangelię wody i Ducha. To podstawowa prawda chrześcijaństwa i podstawa przebaczenia grzechów.

Pan przyszedł na ten świat, aby zostać Zbawicielem wszystkich grzeszników tego świata. I Pan naprawdę zbawił wszystkich nas od grzechów. Chrystus pozwolił wszystkim grzesznikom, kimkolwiek oni są, wejść do Nieba poprzez wiarę w Jego misję.

Oto miłość Pana. Chrystus pokochał nas tak silnie, że przyjął chrzest i przelał Swoją krew, aby zbawić nas. Aby zbawić od grzechów nas, których On pokochał tak, jak własne ciało, Chrystus wykonał zbawienie, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew. Byliśmy grzesznikami i przedłużalibyśmy grzeszyć do dnia śmierci. Pod ciężarem naszych grzechów jeszcze bardziej oddalaliśmy się od Boga. Aby zbawić takich ludzi, jak my, Pan musiał wykonać misję zbawienia, które pozwala nam zjednoczyć się z Nim.

Chrystus zbawił nas, grzeszników, miłością Bożą. Aby zbawić nas, grzeszników, od naszego bezprawia, On spełnił sprawiedliwość i miłość Bożą, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew. My, wierzący w tę ewangelię, jesteśmy szczerze wdzięczni za to, co Pan zrobił dla nas, dlatego po prostu nie możemy wyrazić słowami naszej wdzięczności wiary, oddając Mu pokłon. Prawda przebaczenia grzechów, które Chrystus dał nam – to tak szlachetna i absolutna miłość, że żadne słodkie słowa nie mogą jej opisać.

Ponad 2,000 lat temu żaden z nas jeszcze nawet się nie urodził. Ale właśnie około 2,000 lat temu zasłona ziemskiej Świątyni i niebieskiej Świątyni Królestwa Bożego otworzyły się. My nawet nie byliśmy w łonie matki w tym czasie, ale Chrystus już wiedział wszystko o nas. On wiedział, że wszyscy urodzicie się i przeżyjecie swoje unikalne życie, odmienne od innych. I Pan umiłował mnie, i nie tylko mnie, lecz również was i każdego. Pan tak umiłował nas, że pozwolił wszystkim grzesznikom wejść do Nieba za pomocą wiary w ewangelię wody, krwi i Ducha, którą Jezus wykonał dla nas. Przez wodę i Ducha (chrzest i krew na Krzyżu) Jezus spełnił nasze zbawienie od grzechów.

Zasłona Świątyni rozdarła się z góry na dół, i to jest naprawdę zdumiewające wydarzenie. Jak mogłaby ta woalka Miejsca Najświętszego rozedrzeć się tylko dlatego, że Jezus umarł na Krzyżu? Ta zasłona była podobna do dzisiejszego dywanu. Ona była bardzo gruba i mocna. W Palestynie nawet teraz można zobaczyć takie grube zasłony, wytkane jak dywany. One są wytkane tak mocno, że powiadają, iż tylko cztery konie mogą je rozedrzeć, ciągnąc w przeciwnych kierunkach. Jak silny jest koń? A jednak zasłona, którą mogły rozedrzeć tylko cztery konie, rozdarła się z góry na dół, kiedy Jezus umarł na Krzyżu.

Dlaczego rozdarła się zasłona? Ona rozdarła się, ponieważ Jezus zmył wszystkie grzechy w sercach ludzkości. Ona rozdarła się, ponieważ Jezus wykonał całą Swoją sprawiedliwą misję, przyjąwszy chrzest i ukrzyżowanie. Przyjąwszy grzechy świata przez Swój chrzest i potępienie na Krzyżu, Jezus otworzył drogę do Nieba dla tych, którzy wierzą. Teraz powinniście tylko wierzyć. Pan otworzył bramę Nieba, aby wszyscy mogliśmy tam wejść po prostu uwierzywszy.Czy Zarówno Chrzest Jezusa, Jak i Jego Krew są Niezbędne dla Naszego Zbawienia?


Według zbawienia, zaplanowanego jeszcze przed Starym Testamentem, odbyło się nałożenie rąk na głowę Jezusa, choć ten rytuał był przeznaczony tylko dla ofiar za grzechy. Według ustanowionego przez Boga prawa zbawienia ofiara miała zabrać wszystkie grzechy przez nałożenie rąk i umrzeć, dlatego Jezus, przyszedłszy jako nasza własna ofiara, aby na zawsze zbawić nas, mógł zmyć wszystkie nasze grzechy, tylko przyjąwszy chrzest, formę nałożenia rąk. Oto dlaczego, aby wejść do Miejsca Świętego, nawet arcykapłan koniecznie musiał przynieść krew ofiary, która brała na siebie grzechy przez nałożenie rąk.

Dlaczegoż arcykapłan musiał wejść tam z krwią? Życie ciała jest w krwi, dlatego Bóg rozkazał arcykapłanowi w taki sposób oczyszczać swoją duszę, zanim on wstępował w Jego obecność (III Księga Mojżeszowa 17:11). Wszyscy ludzie musieli umrzeć za swoje grzechy, ale Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości poprzez chrzest w rzece Jordan (wszystkie grzechy zostały złożone na Jezusa przez Jego chrzest) i niósł je na swoich ramionach, dlatego Jezus został ukrzyżowany i w taki sposób zbawił nas krwią, którą On przelał, Swoim własnym życiem. To oznacza, że kiedy grzesznicy przychodzą do Boga, oni bez wątpienia powinni wziąć ze sobą wiarę w wodę i krew. Tylko szczerze wierząc w wodę chrztu Jezusa i w krew, którą On przelał, możemy uniknąć potępienia za nasze grzechy.

Jezus już zmył wszystkie grzechy, aby nikt nie musiał podnosić modlitw skruchy, pościć, składać ofiar dla przebaczenia grzechów. Nie powinniśmy podnosić modlitw skruchy, nie powinniśmy cierpieć kary za nasze grzechy, przecież Jezus już złożył ofiarę przebaczenia grzechów i kary. Powinniśmy tylko całym sercem wierzyć w zbawienie, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach.

Wszyscy powinniśmy tylko wierzyć, że chrzest, który Jezus przyjął, – to błękitna nić Przybytku Starego Testamentu, oraz że krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, – to jego jasnoczerwona nić. Prawda, że Jezus jest Królem, objawia się w purpurowej nici drzwi Przybytku. Dlatego jeśli my zmywamy swoje grzechy poprzez wiarę w przebaczenie grzechów, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, i wierzymy, że wszystka nasza kara już zakończyła się, to każdy z nas może wejść do Królestwa Niebieskiego. Właśnie to jest ewangelia wody i Ducha.Dlaczego Zasłona Świątyni Rozdarła się, Kiedy Jezus Umarł na Krzyżu? Popatrzmy na To Jeszcze Raz


His CrossBłękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici, które objawiają się w Starym Testamencie, – ta ewangelia, która przynosi błogosławieństwo przebaczenia grzechów i Królestwa Niebieskiego tym, którzy wierzą. Oto dlaczego zasłona rozdarła się, kiedy Jezus, przyjąwszy chrzest, umarł na Krzyżu. Dla tych, którzy wierzą w Jezusa, to jest prawda ewangelii wody i Ducha, danej nam przez Samego Boga. “Aha, Jezus przyjął chrzest od Jana zamiast mnie i dlatego przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, w taki sposób zapłaciwszy cenę śmierci, cenę grzechu. Umarłszy na Krzyżu, Jezus powiedział: “Wykonało się”, i właśnie w tym momencie On otworzył drogę do Królestwa Niebieskiego.

Jezus przyszedł na tę ziemię, aby zbawić tych, którzy byli oddzieleni od Boga ścianą grzechu, którą przedłużali budować. To była własna wola Jezusa i jednocześnie rozkaz Boga Ojca i Jego miłość do nas. Wykonując wolę Ojca, Jezus przyjął chrzest, który złożył grzechy świata na Jego własne ciało. Jezus wziął na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest i dlatego poszedł na Krzyż, został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł, zmartwychwstał trzeciego dnia i w taki sposób spełnił Swoją misję zbawienia. Oto służenie, które objawiają się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, oto przebaczenie grzechów, które zbawia grzeszników od ich bezprawia, oto ukończenie systemu ofiarnego.

Jezus wykonał zbawienie Swoimi dziełami, dlatego brama Nieba, w którą żaden człowiek jeszcze nie zmógł wejść, teraz jest otwarta. To pokazuje nam, że drzwi zbawienia już nie otwierają się przez nałożenie rąk i krew zwierzęcia, które były wykorzystywane dla ofiar Starego Testamentu, lecz że teraz one otwierają się wiarą w chrzest, który Jezus przyjął, i krew, którą On przelał na Krzyżu. Zasłona naprawdę rozdarła się, i to proklamuje spełnienie zbawienia, którym Bóg teraz pozwolił wejść do Nieba każdemu, kto wie i naprawdę wierzy w spełnioną przez Pana ewangelię wody i Ducha. Oto dlaczego zasłona Świątyni musiała się rozedrzeć.

Powinniście wejść do Królestwa Niebieskiego z wiarą w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu. Jezus, który w ogóle nie miał żadnego grzechu, przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka i przyjął chrzest od Jana, aby zabrać wszystkie nasze grzechy (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Oprócz tego, Chrystus oddał życie Swego ciała jako zapłatę za nasze grzechy i został wieczną ofiarą oczyszczenia, którą powinniśmy wziąć ze sobą, kiedy stoimy przed Bogiem. Dlatego wszyscy powinniśmy uwierzyć, że ta krew, którą Jezus przelał kiedy przyjął chrzest, jest naszym zbawieniem. Aby zbawić ludzkość od grzechów i uczynić nas ludem Bożym, Jezus otworzył bramę Nieba, rozdarłszy Swoje własne ciało.

Jeśli chodzi o zbawieniu Jezusa, to powinniśmy wiedzieć, że On nie tylko przelał krew na Krzyżu. Trzy lata przed Swoją śmiercią na Krzyżu On już wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu w rzece Jordan. Otóż Jezus przyjął chrzest od Jana ze względu na całą ludzkość, a potem został ukrzyżowany przez rzymskich żołnierzy. Jeszcze zanim narodziliśmy się na ten świat, Jezus już na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew.

Chrzest Jezusa od Jana był elementem zbawienia, który On koniecznie musiał spełnić, aby wziąć na Siebie od razu wszystkie nasze grzechy. A krew, którą On przelał, była ceną wszystkich tych grzechów. Jezus jest Samym Bogiem, dlatego chrzest, który On przyjął, i krew, którą On przelał na Krzyżu, naprawdę mogły spełnić nasze zbawienie od grzechów. To była doskonała ofiara naszego Pana, którą On złożył dla zbawienia całej ludzkości. Czy wierzycie, że Słowo ewangelii wody i Ducha na zawsze zmyło nasze grzechy i uwolniło nas od wszystkich naszych grzechów i kary?Przez Chrzest Jezusa i Krew Krzyża Wszystkie Grzechy Ludzkości już Zostały Zmyte


Aby całkiem zmyć grzechy ludzkości, Jezus przyjął chrzest od Jana. Gdybyśmy rozpatrywali dzieło zbawienia Jezusa, wyrzucając chrzest z Jego społecznego życia, to zbawienie ludzkości, zaplanowane w Jezusie Chrystusie jeszcze przed założeniem świata, całkiem przemieniłoby się w kłamstwo. Jeszcze przed założeniem świata Jezus już przygotowywał się do chrztu, aby wziąć na Siebie grzechy ludzkości i przelać Swoją krew.

Oto dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości, i w taki sposób wziął wszystkie grzechy (Ewangelia św. Mateusza 11:11-12; Ewangelia św. Mateusza 3:15). Jezus całkiem zmył nieprawości grzeszników poprzez chrzest, ponieważ taki był plan zbawienia. Jezus zabrał nieprawości grzeszników i na zawsze zmył je, zamiast nas umarł za nasze grzechy, i w taki sposób On ofiarnie umarł zamiast nas i zbawił od wszystkich grzechów i kary tych, którzy w to wierzą. W taki sposób (przez chrzest) Jezus potrafił wziąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości i zabrać wszystką karę za grzech, przelawszy Swoją krew na Krzyżu. “Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan, i to oznaczało, że On zabrał wszystkie grzechy grzeszników.

Bracia i siostry, czy nie możecie uwierzyć, że Jezus przyszedł na tę ziemię 2,000 lat, że w wieku 30 lat On przyjął chrzest, oraz że On przelał Swoją krew dla was, tylko dlatego, że nie zobaczyliście tego na własne oczy? Ale znając naszą niedoskonałość, Bóg już zaplanował nasze zbawienie wodą i krwią jeszcze przed założeniem świata, a posławszy na tę ziemię Jezusa Chrystusa i Jana Chrzciciela według tego planu On wykonał zbawienie wszystkich nas. Aby pozwolić nam uświadomić sobie i poznać wszystką tę prawdę, Bóg rozkazał Swoim sługom zapisać Swoje Słowo. Przez Swoje zapisane Słowo Bóg pokazał nam plan zbawienia i jego spełnienie dla całej ludzkości. Teraz przez zapisane Słowo Boże On pozwolił wszystkim uświadomić sobie prawdę, że Jezus przyjął chrzest od Jana w rzece Jordan, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy.

Wszyscy powinniśmy uwierzyć w chrzest, który Jezus przyjął, i krew, którą On przelał na Krzyżu, jak w nasze własne zbawienie. Choć nie widzieliśmy tego naszymi oczami ciała, powinniśmy całym sercem uwierzyć. Prawdziwa wiara przychodzi do nas, kiedy nasza wiara bazuje na Jego Słowie. Pan, powiedział Tomaszowi: “Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (Ewangelia św. Jana 20:29). Jezus zbawił nas Swoim chrztem i krwią, którą On przelał. Bóg pozwolił wejść do Nieba każdemu, kto w to wierzy.

Oto dlaczego Bóg rozdarł zasłonę Świątyni, kiedy Jezus umarł na Krzyżu. Jezus zrujnował ścianę grzechu, która oddzielała ludzkość od Boga. Tego, co Jezus zrobił, na pewno wystarczyło, aby zrujnować całą ścianę grzechu. On pozwolił każdemu całkiem bez przeszkód wejść do Nieba jedynie dzięki wierze serca w tę ewangelię wody i Ducha. Ja dziękuję Chrystusowi za tę darowaną nam prawdę, abyśmy wszyscy naprawdę mogli wejść do Nieba dzięki szczerej wierze.

Jak nieprzeciętne jest to wydarzenie, że Jezus urodził się na tę ziemię w ciele zwykłego stworzenia, aby zbawić grzeszników! To jest naprawdę nadzwyczajne wydarzenie, nawet w porównaniu z Jego stworzeniem świata. To po prostu się rozumie samo przez się, że Pan, Stwórca, który stworzył wszystkie rzeczy, stworzył także ludzi, ale to, że Stwórca przyjął ciało Swego stworzenia, wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest i został ukrzyżowany, jest wielkim wydarzeniem zbawienia.

Jak Sam Stwórca mógł zostać podobnym do Swego stworzenia? A jednak Jezus, Sam Bóg, tak poniżył się, że nawet przyjął chrzest w rzece Jordan od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości. To jest naprawdę zdumiewające wydarzenie! Ale to jeszcze nie wszystko, przecież Jezus tak upokorzył się, że nawet umarł i wycierpiał nieprzeliczone okrutne cierpienia na Krzyżu, przelał Swoją krew i umarł. Wszystko to świadczy tylko o miłości Bożą, Jego miłosierdziu i wielkiej łasce.

Wszystkie grzechy ludzkości były na zawsze i całkiem zmyte poprzez chrzest Pana i Jego krew na Krzyżu. A rozdarłszy zasłonę Świątyni, Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia i teraz chce spotkać w prawdzie wszystkich tych, którzy wierzą w tę prawdę. Otóż misja Pana, która zbawiła grzeszników, jest jeszcze ważniejsza, niż nawet stworzenie wszechświata i wszystkich rzeczy w nim. Narodzenie Jezusa, Jego chrzest, śmierć na Krzyżu, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i powrót, a także to, że On uczynił nas Swoimi dziećmi, jest misją miłości Bożej.

Chrystus zbawił nas od wszystkich grzechów. Chrystus na zawsze uwolnił nas od grzechów świata za pomocą ewangelii wody i Ducha. Dlatego możemy zostać sprawiedliwymi poprzez wiarę i dziękować Bogu. Bóg darował nam pełność Swego błogosławieństwo zbawienia. Czy wierzycie w to?

Bracia i siostry, my wszyscy kiedyś byliśmy skazani na piekło. Byliśmy skazani na śmierć i wieczny smutek za nasze grzechy, ale Pan zbawił nas od grzechów zbawieniem, które On zaplanował jeszcze przed założeniem świata. Nie mieliśmy innego wyboru i musieliśmy przeżyć absolutnie grzeszne życie, płacząc, oburzając się i przeklinając nasz los, ale aby pozwolić takim ludziom, jak my, wejść do Królestwa Niebieskiego, Pan uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Otóż Chrystus został Panem naszego zbawienia.

Jezus dał nam ewangelię wody i Ducha, a także gwarantował nam przebaczenie grzechów. Sam Jezus został Panem zbawienia. Zamiast nas Jezus wziął na Siebie grzechy świata, umarł i w taki sposób został naszym doskonałym Zbawicielem.Czy Wierzycie w Chrzest, Który Jezus Przyjął, i w Krew, Którą On Przelał?


Nasze zbawienie od grzechów spełnia się poprzez wiarę w chrzest, który Jezus przyjął, i w krew na Krzyżu. Aby grzesznicy mogli się zbawić poprzez wiarę w Jezusa jako Zbawiciela, oni koniecznie powinni zrozumieć znaczenie chrztu i Krzyża i uwierzyć, że dzięki jedności tych dwóch spełnia się doskonałe zbawienie.

Być może, wy jeszcze nie wierzycie, że Jezus przyjął chrzest i umarł na Krzyżu? Czy pogardzacie chrztem, który Jezus przyjął od Jana, i odmawiacie uwierzenia w niego? Sprawiedliwość Boża spełniła się, ponieważ właśnie poprzez chrzest, który Jezus przyjął, On wziął na Siebie wszystkie bezprawia grzeszników, a śmierć, którą On wycierpiał, przelawszy Swoją kosztowną krew, była karą za nasze grzechy. Dlatego twierdząc, że wierzymy w Jezusa, powinniśmy wierzyć tak w Jego chrzcie, jak i w Jego krew na Krzyżu, jako w jedyne zbawienie.

Bóg zapisał niezbędność chrztu i krwi Jezusa w Swoim Słowie, ale wielu ludzi wszakże nalega, że trzeba wierzyć tylko w krew na Krzyżu, aby otrzymać zbawienie. Jeśli należycie do nich, to powinniście poważnie przeanalizować swoją wiarę, nawrócić się i uwierzyć w te dwie prawdy. Jeśli tego nie zrobicie i będziecie wierzyć tylko w krew na Krzyżu, to uczynicie daremnym święte dzieło społecznego życia Pana. Jeśli macie taką wiarę, to powinniście nawrócić się z tej niedoskonałej wiary i uwierzyć w prawdę, o której powiada Biblia. Bez Jego chrztu śmierć na Krzyżu nie miałaby dla nas żadnego znaczenia! Gdyby Jezus nie przyjął chrztu od Jana Chrzciciela, Jego śmierć nie miałaby stosunku do naszych grzechów.

Bracia i siostry, czy nie musielibyście naprawdę przynieść pieniądze i zapłacić wierzycielowi, aby wykreślić swoje imiona z rachunku? Dłużnicy powinni zapłacić pieniądze za odpowiednią sumę swego długu, i tylko wtedy oni mogą wykreślić swoje imiona z tego rachunku. Podobnie, aby zapłacić cenę naszych grzechów, Jezus przyjął te grzechy i nieprawości przez Swój chrzest i oczyścił je, przelawszy Swoją krew.

Przez chrzest, który On przyjął, Pan naprawdę zabrał wszystkie nasze grzechy, i właśnie dlatego On był potępiony za wszystkie nasze grzechy, przelawszy Swoją krew. Zdrowy rozsądek dyktuje, że dlatego, aby całkiem zapłacić dług, człowiek powinien oddać odpowiednią sumę. Jeśli dłużnicy nie oddają pieniędzy, a tylko twierdzą, że całkiem zapłacili swoje długi, i wymagają, aby ich imiona wykreślili z rachunku, to czyż ich imiona naprawdę będą wykreślone? Bez względu na to, jak serio oni wierzą, że ich imiona są wykreślone, naprawdę one wszakże pozostają w rachunku.

Podobnie jak dłużnicy mogą uwolnić się od długów, tylko naprawdę całkiem zapłaciwszy je, tak grzesznicy powinni mieć w swoich sercach wiarę w to, że ich grzechy zostały złożone na Jezusa poprzez chrzest, który On przyjął, aby otrzymać przebaczenie grzechów. My sami nie wykonaliśmy tego chrztu, który złożył nasze grzechy na głowę Jezusa.

Ale przez pośrednika, Jana Chrzciciela, mogliśmy złożyć nasze grzechy na Jezusa. Jezus, który przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, wziął na Siebie grzechy świata, poszedł na Krzyż, przelał Swoją krew i umarł. Dzięki wierze w Jego chrzest, pierwowzór i pokwitowanie zbawienia, przez które Jezus wziął na Siebie nasze grzechy i zbawił nas, możemy otrzymać dowód naszego zbawienia. Dzięki wierze naszego serca w to, co Chrystus zrobił dla nas, my teraz możemy otrzymać przebaczenie grzechów. Dlaczego? Dlatego, że przez Swój chrzest i krew Chrystus dał nam nowe życie.

Kiedy Jezus umarł na Krzyżu, woalka Miejsca Najświętszego rozdarła się na dwoje, ziemia zadrżała, skały zaczęły pękać, otworzyły się groby i wiele ciał świętych, którzy spali, wyszło z nich. Przez te wydarzenia Bóg pokazał nam, że On podejmie tych, którzy uwierzyli w Jego Słowo, że Jezus Chrystus przyjdzie i zmyje wszystkie grzechy ludzkości. On pokazał, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, oraz że ci, którzy wierzą w Jezusa, naprawdę wrócą do życia. Jezus nie tylko zbawił nas od grzechów, ale także dał nowe życie duchowo martwym. Aby dać nam nowe życie, Jezus przyjął chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał. Bóg pozwolił nam wejść do Swego Miasta Świętego i żyć w nim zawsze. Ja szczerze dziękuję Mu moją wiarą.

Niebo to miejsce, gdzie będą mieszkać ci, którzy otrzymali przebaczenie. Dlatego uwierzcie, że wszyscy ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów na tej ziemi, wejdą do Nieba i będą tam mieszkać. Niebo należy do tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. Wiara w ewangelię wody i Ducha oraz ponowne narodzenie to nie dwie różne rzeczy, lecz to sama prawda.

Jeśli ktoś wierzy w Słowo ewangelii wody i Ducha, to ten człowiek rodzi się ponownie, skoro tylko zaczyna wierzyć. Kiedy grzesznicy otrzymują przebaczenie grzechów, oni zostają dziećmi Bożymi, a Swoim dzieciom Bóg daruje Niebo. Choć nawet my nie mamy żadnej zasługi w naszym ciele, jedynie dzięki jednej rzeczy, dzięki naszej wierze w Zbawiciela, Pan darował nam przebaczenie grzechów i Niebo.

To, że Chrystus przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i przelał Swoją krew, jest prawda. Jeszcze zanim Jezus umarł na Krzyżu, On wziął na Siebie grzechy świata Swoim chrztem. Zanim Jezus został ukrzyżowany, przyjąwszy chrzest od Jana, On zabrał grzechy świata. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez chrzest i dlatego musiał przyjąć karę prawa, które proklamuje, że zapłatą za grzech jest śmierć. Aby zbawić ludzkość od grzechów, Jezus musiał umrzeć na Krzyżu, ponieważ niósł na Sobie grzechy świata, które zabrał przez Swój chrzest.

Kiedy Jezus został ukrzyżowany, ludzie, którzy Go przygwoździli, nie byli Żydami, ale to byli rzymscy żołnierze. Jezus został ukrzyżowany przez pogańskich żołnierzy. Przelewając wszystką Swoją krew za nasze grzechy, Jezus z ostatnich sił zawołał: “Wykonało się!” Właśnie wtedy zasłona Świątyni rozdarła się na dwoje z góry na dół. Oprócz tego, Biblia także powiada, że ziemia zadrżała, skały zaczęły pękać i groby otworzyły się; oraz że wiele ciał świętych, którzy spali, także wyszło z grobów (Ewangelia św. Mateusza 27:51-52). Kiedy setnik i rzymscy żołnierze zobaczyli, co się wydarzyło, kiedy Jezus umarł na Krzyżu, oni świadczyli: “Prawdziwie, Ten był Synem Bożym!” (Ewangelia św. Mateusza 27:54). Bóg zrobił tak, że usta tych pogańskich żołnierzy zaświadczyły: “Jezus był Synem Boga żywego.”

Teraz właśnie my, wierzący ewangelii wody i Ducha, powinniśmy świadczyć o prawdziwej ewangelii po całym świecie. Właśnie dzięki ewangelii wody i Ducha wszyscy ludzie się zmienili. Otrzymując przebaczenie grzechów od Jezusa, ludzie bez żadnych wysiłków duchowo się zmieniają, przecież Duch Święty zamieszkuje w ich sercach. I serca narodzonych ponownie sprawiedliwych codziennie się odnawiają, przecież w Kościele Bożym oni mogą słyszeć Słowo ewangelii wody i Ducha. Oni słyszą Słowo, chwalą Jezusa i odczuwają, że słowa pieśni są wyryte w ich serca, w taki sposób codziennie je odnawiając. Serca sprawiedliwych nieprzerwanie się zmieniają i oni mogą odczuwać w sobie te wielkie zmiany.

Widząc nas odmienionych i sprawiedliwych, niewierzący świadczą: “Oni naprawdę są zbawieni. Oni są prawdziwymi chrześcijanami, ludem Bożym.” Podobnie nasze przebaczenie grzechów nie jest widzialne tylko dla nas. Setnik i żołnierze rzymscy także świadczyli o tej prawdzie, że Jezus jako Syn Boży zbawił grzeszników od grzechów świata, kiedy został ukrzyżowany. Nawet Sam Bóg świadczy tym, którzy wierzą w prawdę, że Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów wodą i krwią.Ewangelia Wody i Ducha, Która Zmusiła Nawet Diabła do Poddania się


Ewangelia wody i Ducha to zbawienie, któremu poddał się nawet diabeł. Kiedy przed śmiercią Jezus rzekł: “Wykonało się”, być może, diabeł powiedział: “Ach! To jest zawstydzające, ale nie mogę temu zaradzić! On ma rację. W tym świecie już nie ma żadnego grzechu. Wszyscy bez wyjątku ludzie zostali bezgrzeszni! To zjada do końca moje serce, ale nie mogę temu zaradzić!”

Innymi słowy, sam diabeł nie mógł nie wyznać tego zbawienia, które Jezus wykonał. Ale on wszakże próbuje przeszkodzić tym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, aby oni nie żyli życiem wiary. Ci, którzy wierzą w spełnioną przez Jezusa ewangelię wody i Ducha, są dziećmi Bożymi, dlatego oni starają się żyć dla Niego. Ale dla diabła to oznacza, że on sam będzie miał mniej sług, przeznaczonych dla grzechu, dlatego on próbuje przeszkodzić sługom Boga w szerzeniu tej prawdy po całym świecie.

Jeśli ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, przedłużają szerzyć ewangelię wody i Ducha, to jeszcze więcej ludzi otrzyma przebaczenie grzechów. Oto dlaczego szatan wpija się zębami w niemoc ludzi i nie wypuszcza, przeszkadzając im, aby choć jeszcze jeden człowiek odszedł od Jezusa.

Podburzając ludzkie serca słowami: “Zabijcie Jezusa!” diabeł rozkazał im ukrzyżować Go. Ale skoro tylko diabeł pomyślał, że tak wszystko się skończy, Jezus hucznie krzyknął na Krzyżu przed śmiercią: “Wykonało się!” Wtedy szatan był szokowany. Wziąwszy na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest w rzece Jordan i umarłszy na Krzyżu, Jezus nie tylko nie zdradził swej misji, lecz również sprawiedliwie wykonał zbawienie, które uwolniło ludzkość od grzechów i kary. Diabeł nie wiedział tej mądrości Bożej. On myślał, że wszystko się skończy, skoro tylko on zabije Jezusa na Krzyżu, ale wszystko było wprost przeciwnie. Wziąwszy na Siebie grzechy świata poprzez chrzest, Jezus spełnił przebaczenie grzechów grzeszników, oddawszy Swoje ciało na Krzyżu i umarłszy.

Śmiercią Swego ciała Jezus całkiem zapłacił cenę grzechu. Dlatego grzechu już nie ma w sercach ludzi. Dlaczego? Dlatego, że według prawa, które proklamuje, że zapłatą za grzech jest śmierć, Jezus już umarł zamiast grzeszników. Powinniśmy wierzyć, że Jezus wziął na Siebie wszystkie bezprawia grzeszników w rzece Jordan i dlatego potrafił ofiarnie umrzeć zamiast grzeszników.

“Wykonało się!” Oto jak Jezus z ostatnich sił zawołał na Krzyżu. Jezus umarł, dlatego diabeł już nie może mówić nam: “Wy macie grzech, nieprawdaż?” Przez narodzenie Jezusa, Jego chrzest, śmierć na Krzyżu, krew i zmartwychwstanie diabeł poniósł niszczycielską porażkę przed Jezusem. Choć diabeł oddalił nas od Boga, skazawszy nas na wieczne grzechy, on zresztą był całkiem pokonany mądrością Jezusa, Syna Bożego, Jego przebaczeniem grzechów i karą.

Czy wierząc w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu, wy wszakże macie grzech? Oczywiście, nie! Naprawdę my nie możemy powiedzieć swoim sumieniem ciała, że nie mamy żadnego grzechu. Ale dzięki wierze w chrzest i krew Jezusa my teraz możemy śmiało proklamować, że jesteśmy bezgrzeszni. Czy wierzycie w prawdę, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu w rzece Jordan, umarł na Krzyżu zamiast nas i w taki sposób zbawił nas? Z naszą wiarą w tę prawdę możemy powiedzieć, że nie mamy żadnego grzechu. I naprawdę, w naszych sercach w ogóle nie może być żadnego grzechu, nawet kropelki. Oto dlaczego nasze serca są wdzięczne Bogu i my dziękujemy Mu z wiarą.

“Boże, być może, moja wiara nie jest wielka, ale nawet z wiarą jak ziarnko gorczycy ja dziękuję Ci. Ja nawet nie byłem godny Twej wielkiej miłości, a jednak Ty wszedłeś do mojego serca, dlatego z wiarą w ewangelię wody i Ducha ja chronię Twoją miłość w moim sercu. Moje serce jest zawsze wdzięczne Ci, przecież Pan żyje w moim sercu i jest ze mną. Szczerze dziękuję Ci za to serce.” Chrystus naprawdę dał nam wdzięczne serca. I Chrystus błogosławi nas codziennie.

I nie tylko ja, ale również każdy, kto słyszy i wierzy w prawdę Jego doskonałego zbawienia, naprawdę nie ma żadnego grzechu w sercu. My wierzymy w prawdę wody i Ducha, dlatego otrzymaliśmy błogosławione zbawienie i zostaliśmy dziećmi Boga. I Bóg szczerze chce, abyśmy wszyscy uświadomili sobie, że jedyną drogą do zbawienia od wszystkich grzechów jest wiara w narodzenie Jezusa, Jego chrzest i krew, nawrócenie do Niego i wiara w tę prawdę.

W Dziejach Apostolskich 4:12 napisano: “I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” My wierzymy w Jezusa jako swego Zbawiciela. Ci, którzy wierzą w to, mają wdzięczne serca. Dlatego nasze serca są wdzięczne Panu. Chrystus dał nam zbawienie, a także wdzięczne serca. Pan dał nam życie wieczne. Powinniśmy chwalić Pana, dziękując Mu za to wielkie błogosławieństwo.

Nawet jeśli nasza wiara jest tak maleńka, jak ziarnko gorczycy, ale jeśli sercem wierzymy w to, co Jezus zrobił dla nas, to wszyscy możemy się zbawić. Błagam wszystkich was uświadomić sobie, że dlatego, aby otrzymać zbawienie, możemy tylko wierzyć, poznać to zbawienie, które Bóg dał nam i uwierzyć w nie. Przebaczenie grzechów niedosięgłe dla naszych własnych wysiłków, dlatego Sam Bóg zmył wszystkie nasze grzechy i dał Swoje zbawienie tym z nas, którzy wierzą. Teraz nam pozostaje tylko otrzymać to przebaczenie grzechów poprzez wiarę.

W Korei jest takie powiedzenie: “Jeśli bardzo lubisz podarunki, to wyłysiejesz.” W języku angielskim jego odpowiednikiem może być: “Nie ma nic za darmo.” Oczywiście, to prawda; nic w życiu nie jest bezpłatne. I my wyśmiewamy tych, którzy chcą otrzymywać podarunki, nie oddając niczego w zamian. Niemniej jednak, zbawienie i Niebo dają się nam bezpłatnie, za wiarę w ewangelię wody i Ducha. Łysina z powodu otrzymania zbyt wielu podarunków może być niewidzialna dla ciała, ale łysina duchowa od otrzymania daru Bożego jest błogosławieństwem przed Bogiem. Modlę się, abyście wszyscy uświadomili sobie, że Bóg cieszy się, widząc nasze bezgrzeszne serca, i przyjmuje nas w swoje objęcia.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.
All about the Tabernacle

My lubimy darowaną nam łaskę Bożą. I nie możemy nie dziękować Panu: Chrystus przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest wodny, przelał Swoją krew na Krzyżu i w taki sposób otworzył bramę Nieba. Rozdarłszy zasłonę Miejsca Najświętszego z góry na dół, On pozwolił wejść do Królestwa Niebieskiego każdemu narodzonemu ponownie za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. Wy także powinniście wejść do Nieba dzięki wierze waszego serca w tę ewangelię wody i Ducha.

Ja dziękuję Chrystusowi za to, że On przyjął chrzest, przelał Swoją krew, zmartwychwstał i dał nam łaskę, która otworzyła nam drzwi przebaczenia grzechów.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.