" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Tajemnice Duchowe,
Ukryte w Arce Świadectwa< II Księga Mojżeszowa 25:10-22 >
“I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce. Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku. Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane. I włożysz do arki świadectwo, które dam tobie. I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia; dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz świadectwo, które dam tobie. Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.”

The ark of the Testimony

Dzisiejszym tematem jest Arka Świadectwa. Arka Świadectwa, mająca 113 cm (3,7 stopy) długości, 68 cm (2,2 stopy) szerokości i 68 cm (2,2 stopy) wysokości, była wykonana z drzewa akacjowego i pokryta szczerym złotem. Wewnątrz tej Arki były dwie kamienne tablice z wyrytymi na nich Dziesięcioma Przykazaniami, naczynie złote z manną, a także laska Aarona, która zakwitła. Cóż więc oznaczają te trzy rzeczy w Arce Świadectwa? Przez te rzeczy chciałbym wyraźnie wyjaśnić wam trzy dzieła Jezusa Chrystusa. A teraz zobaczmy duchową prawdę, która objawia się w tych trzech rzeczach w Arce Świadectwa.Dwie Kamienne Tablice z Wyrytym na Nich Prawem


The ark of the testimony

Dwie kamienne tablice z wyrytym na nich Prawem, które były wewnątrz Arki Świadectwa, powiadają nam, że Bóg jest Prawodawcą, który dał nam Swoje prawo. W Liście św. Pawła do Rzymian 8:1-2 napisano: “Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.” Z tego urywka możemy zobaczyć, że Bóg ustanowił dwa prawa w naszych sercach: prawo życia i prawo kary.

Tymi dwoma prawami Pan dał karę i zbawienie całej ludzkości. W pierwszej kolejności przez Prawo możemy wyznać, że jesteśmy grzesznikami, nieuchronnie skazanymi na piekło. Jednakże Bóg dał Swoje prawo zbawienia tym, którzy znają swoją grzeszną naturę i przeznaczenie: “prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie.” Bóg został prawdziwym Zbawicielem wszystkich ludzi, dawszy im te dwa prawa.Manna w Naczyniu Złotym


Naczynie złote, które także było w Arce, było napełnione manną. Kiedy ludzie Izraela szli 40 lat po pustyni, Bóg dawał im pokarm z nieba, a więc Żydzi żywili się tą manną i gotowali ją w różne sposoby. Ona była podobna do białego ziarna kolendry i jej smak był podobny do smaku wafelek z miodu. Ta manna, którą Bóg dał ludziom Izraela, trzymała ich przy życiu, póki oni nie weszli w ziemię Kanaan. Właśnie dlatego, aby zachować w pamięci ten pokarm, położono ją w naczynie.

To oznacza, że my, dzisiejsi wierzący, także powinniśmy jeść chleb życia jako duchowe dzieci Boże w tym świecie, póki nie wejdziemy do Nieba. Ale niekiedy chcemy jeść chleb świata, czyli doktryny tego świata, zamiast Słowa Bożego. Idąc do duchowej ziemi Kanaan, dzieci Boże powinny naprawdę żywić się Słowem Bożym, które jest duchowym chlebem prawdziwego życia, które przychodzi z Nieba.

Człowiek nigdy nie ma dosyć chleba prawdziwego życia. Im więcej mamy tego duchowego chleba, tym więcej nasze dusze mogą żyć prawdziwym życiem. Ale jeśli żywimy się chlebem doktryn tego świata, a nie Słowem Bożym, to nasze dusze w końcu umrą.

Bóg rozkazał ludziom Izraela położyć mannę niebieską w naczynie i przechowywać ją. Jak napisano w II Księdze Mojżeszowej 16:33, Bóg powiedział: “Weź naczynie i napełnij je omerem manny, i złóż ją przed Panem, aby przechować ją dla waszych późniejszych pokoleń.” Manna niebieska była chlebem prawdziwego życia dla ludzkich dusz. “Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana” (V Księga Mojżeszowa 8:3).Któż Jest Prawdziwym Chlebem Życia dla Nas?


Chrzest, który Jezus Chrystus przyjął, aby wziąć nasze grzechy na Swoje ciało, a także Jego ukrzyżowanie i krew są naszym chlebem prawdziwego życia. Dawszy nam Swoje ciało i krew, Jezus Chrystus został chlebem wiecznego życia. Jak napisano w Ewangelii św. Jana 6:48-58: “Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”

Chrystus powiedział: “To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” Jaki jest “chleb, który z nieba zstąpił”? To jest ciało i krew Jezusa. W Biblii ciało Jezusa oznacza, że Jezus Chrystus wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana w rzece Jordan. A krew Jezusa oznacza, że przyjąwszy chrzest, Jezus zabrał grzechy świata i poniósł karę za grzech przez ukrzyżowanie.

Manna w naczyniu wewnątrz Arki Świadectwa była chlebem życia dla Żydów, kiedy oni szli po pustyni, a w Nowym Testamencie jej duchowym znaczeniem jest ciało Jezusa Chrystusa. Ta prawda pokazuje nam chrzest, przez który Jezus Chrystus zabrał nieprawości wszystkich grzeszników, i krew, którą On przelał na Krzyżu. Jezus Chrystus wziął wszystkie grzechy tego świata na Swoje ciało poprzez chrzest, przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, dlatego Jego chrzest i krew zostały wiecznym źródłem nowego życia, które pozwala wierzącym narodzić się ponownie.

Ciało, którą Jezus oddał, aby wziąć na Siebie nieprawości grzeszników przez Swój chrzest i krew, przelaną na Krzyżu, jest chlebem życia, który pozwala wszystkim grzesznikom otrzymać przebaczenie grzechów. Dlatego powinniśmy uświadomić sobie przyczynę tego, że Jezus powiedział: “Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (Ewangelia św. Jana 6:53).Kto jest Większy?


Czytając Ewangelię św. Jana 6, możemy zobaczyć, że większość Żydów w tym czasie uważało Mojżesza za większego od Jezusa. Kiedy Jezus przyszedł na tę ziemię, oni zapytali Go: “Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Mojżesza?” Naprawdę oni uważali Mojżesza za największego od wszystkich. Żydzi nie potrafili wyznać Jezusa jako Mesjasza, dlatego dla nich On był szkaradzieństwem. Otóż oni rzucali Mu wyzwanie, zapytując: “Czy Ty jesteś większy od Mojżesza?” Ludzie Izraela wierzyli w Boga Jehowy, aż oto przyszedł młody mężczyzna w wieku 30 lat i twierdził: “Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” Oto dlaczego oni zaczęli porównywać siłę Mojżesza i Jezusa.

Jak Jezus później powiedział: “Zanim Abraham stał się, Ja jestem”, On jest większy od wszystkich ludzi w historii ludzkości, przecież On – Sam Stwórca. Jak mogą zwykli stworzenia odważyć się rzucić wyzwanie swojemu Stwórcy? A jednak niektórzy ludzie jeszcze powiadają, że Jezus jest jedynie wielkim nauczycielem, po prostu jednym z wielkich mędrców w historii ludzkości. Jakie bluźnierstwo! Jezus jest Bogiem, Królem królów i Stwórcą całego wszechświata. On jest wszechmogącym i wszechwiedzącym Bogiem. A jednak On upokorzył się i przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów i wiecznej śmierci, aby zostać naszym prawdziwym Zbawicielem.

Jezus Chrystus powiedział: “Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.” Zresztą Jezus pewnie powiedział, że On jest Chrystusem, na którego czekali Żydzi. Ale oni nie zrozumieli tego, co powiedział Jezus, nie uwierzyli i nie przyjęli tej prawdy, i dlatego powstało poważne nieporozumienie, ponieważ oni dziwili się: “Jak możesz Ty dać nam spożywać swoje ciało? Czy Ty chcesz powiedzieć, że otrzymamy życie wieczne, jeśli naprawdę będziemy spożywać Twoje ciało i pić Twoją krew? Czy Ty myślisz, że jesteśmy kanibalami?”

Ale ci, którzy spożywają ciało Jezusa i piją Jego krew, żyją wiecznie. Ciało Jezusa to chleb życia. Manna w tym naczyniu, ten chleb życia naprawdę oznacza ciało i krew Jezusa Chrystusa. Przyszedłszy na tę ziemię i oddawszy Swoje ciało i krew, Jezus pozwolił nam jeść chleb życia i otrzymać życie wieczne.

Jak więc może każdy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew? Spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew można tylko uwierzywszy w chrzest Jezusa i w Jego krew na Krzyżu. Powinniśmy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew poprzez wiarę. Aby dać nam przebaczenie grzechów i pozwolić nam żyć wiecznie w Królestwie Niebieskim, Chrystus na zawsze zmył nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew, i w taki sposób został pokarmem dla naszych dusz. Teraz, poprzez wiarę w Słowo Boże wody i Ducha, powinniśmy jeść ten duchowy pokarm i otrzymać życie wieczne.

Pozwólcie mnie szczegółowo opowiedzieć wam, jak możemy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew. My bardzo dobrze wiemy, Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie grzechy ludzkości poprzez chrzest od Jana w wieku 30, a potem poniósł wszystką karę za nasze grzechy, przelawszy krew i umarłszy na Krzyżu. Właśnie dzięki wierze w tę świętą prawdę możemy spożywać Jego ciało i pić Jego krew. Przebaczenie grzechów spełniło się, ponieważ grzechy ludzkości zostały złożone na ciało Jezusa poprzez chrzest, który On przyjął. Pić Jego krew oznacza, że podobnie jak Jezus przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu, tak ta krew, którą On przelał, zmyła karę za nasze grzechy.

Dlatego ci, którzy sercem wierzą w krew Jezusa, gaszą swoją pragnienie, przecież kara za wszystkie ich grzechy całkiem spełniła się przez karę na Krzyżu, którą Jezus poniósł. Powinniśmy uświadomić sobie tę prawdę. Powinniśmy również uwierzyć w nią. Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię i przyjął nasze grzechy w czasie chrztu od Jana, dlatego poprzez wiarę w tę prawdę my na zawsze oczyściliśmy się od wszystkich grzechów.

Bóg rozkazał nam spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew poprzez wiarę. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy poprzez chrzest od Jana, nie pozostawiwszy żadnego nieprawości, i On oddał Swoje ciało na Krzyżu i przelał Swoją kosztowną krew, dlatego serca tych, którzy uwierzyli, już oczyścili się i uwolnili od pragnienia, całkiem zmywszy wszystkie swoje grzechy i poniósłszy wszystką karę za grzech poprzez wiarę. Oto dlaczego Jezus powiedział: “Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (Ewangelia św. Jana 6:55).

Bez wątpienia, Jezus jest prawdziwym Zbawicielem, Synem Bożym, który całkiem zmył nasze grzechy i poniósł karę za nie. Aby uwolnić nas od prawa, które proklamuje, że zapłatą za grzech jest śmierć, aby omyć nas od wszystkich naszych grzechów i zbawić od wszelkiej kary, ten Zbawiciel i Syn Boży oddał Swoje własne ciało na Krzyżu, przelał Swoją krew i w taki sposób oczyścił serca i ugasił pragnienie tych, którzy uwierzyli. Oto znaczenie ciała i krwi Jezusa.

Jezus jest Zbawiciel, który zadbał o grzechy i karę ludzkości. Jezus jest Zbawiciel, który zabrał grzechy ludzkości przez Swój chrzest, został ukrzyżowany i przelał Swoją krew, aby ponieść karę za grzechy. Jezus zabrał wszystkie grzechy świata, dlatego kara za grzech, którą On przyjął na Krzyżu, zmogli zostać karą za nasze własne grzechy.

Właśnie dzięki wierze w prawdę wody i Ducha możemy otrzymać przebaczenie grzechów. Powinniście całkiem uwierzyć w chrzest Jezusa i w Jego krew jako w nasze przebaczenie grzechów. Właśnie dzięki wierze w tę ewangelię prawdy możemy duchowo jeść i pić ciało i krew Jezusa. Innymi słowy, możemy spożywać Jego ciało, pić Jego krew i w taki sposób otrzymać życie wieczne właśnie dzięki wierze w to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest i poniósł wszystką karę za nasze grzechy na Krzyżu. Poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa my teraz możemy spożywać Jego ciało i pić Jego krew. Przez chrzest Jezusa i krew, którą On przelał na Krzyżu, jak nasz pokarm przebaczenie naszych grzechów, zostać dziećmi Bożymi i żyć wiecznie w Królestwie Bożym.Laska Aarona, Która Zakwitła


Wśród rzeczy, które były w Arce Świadectwa, laska Aarona, która zakwitła, oznacza Jezusa Chrystusa jako wiecznego arcykapłana Królestwa Niebieskiego. Ona także oznacza, że On jest źródłem wiecznego życia. Aby lepiej to zrozumieć, przeczytajmy IV Księgę Mojżeszową 16:1-2: “Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn Peleta, syna Rubena. Powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi dwustu pięćdziesięciu mężów spośród Izraelitów, książąt społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych.”

Ten urywek powiada nam, że wśród lewitów, 250 znanych liderów kongregacji złączyło się i powstało przeciwko Mojżeszowi. Oni powiedzieli: “Co wy, Mojżeszu i Aaronie, zrobiliście dla nas, wyprowadziwszy nas z ziemi Egiptu? Czy daliście nam winnice? Czy przyprowadziliście nas do oazy? Co zrobiliście dla nas? Czy przyprowadziliście nas na pustynię, abyśmy umarli na jej piasku? Jak możecie nazywać się sługami Bożymi? Czy Bóg działa tylko przez was?” Innymi słowy, powstał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi.

W tym czasie Bóg rozkazał Korachowi, Datanowi, Onowi i innym przewodnikom kongregacji, którzy kierowali powstaniem: “Przemów do Izraelitów i weź od nich po lasce, po lasce od każdego pokolenia, od wszystkich książąt pokoleń - razem lasek dwanaście. Wypisz imię każdego na jego lasce. Połóż je w Namiocie Spotkania przed (Arką) świadectwa, gdzie się z tobą spotykam.” Wtedy Bóg powiedział: “Laska męża, którego obrałem, zakwitnie, i uciszę szemranie Izraelitów, które się podniosło przeciwko wam” (IV Księga Mojżeszowa 17:20). W wierszu 23 widzimy, że “zakwitła laska Aarona z pokolenia Lewiego: wypuściła pączki, zakwitła i wydała dojrzałe migdały.”

A w wierszu 25 my czytamy: “A Pan rzekł do Mojżesza: Połóż laskę Aarona z powrotem przed (Arką) Świadectwa, by się przechowała jako znak przeciw zbuntowanym. Zakończ w ten sposób ich szemranie przede Mną, aby nie poginęli.” Właśnie tak laska Aarona, która zakwitła, była umieszczona i przechowywana w Arce Świadectwa.

To powiada nam, że Aaron, potomek Lewiego, był namaszczony na arcykapłana ludu Izraela. Mojżesz był prorokiem Bożym, a Aaron i jego potomkowie były arcykapłanami ludu Izraela. Sam Bóg powierzył Aaronowi misję ziemskiego arcykapłana. Bóg pokazał Mojżeszowi system ofiarny, w którym ludzie Izraela przynosili Bogu ofiary za grzechy zawsze, kiedy grzeszyli, i rozkazał Aaronowi nadzorować, aby te ofiary przynoszono według wymogów systemu ofiarnego.

Nawet kiedy Bóg powierzył arcykapłanowi Aaronowi wszystkie kapłańskie obowiązki, jednakże niektórzy ludzie kwestionowali jego kapłaństwo, i właśnie dlatego Bóg uczynił tak, że laska Aarona zakwitła, i pokazał, że jego kapłaństwo pochodziło od Boga. Wtedy On rozkazał ludowi Izraela strzec tej laski wewnątrz Arki Świadectwa na pamiątkę tej nauki. Dlatego właśnie dwie kamienne tablice Prawa, naczynie z manną i laska Aarona, która zakwitła, były wewnątrz Arki Świadectwa. Jakie duchowe znaczenie mają te trzy rzeczy? One oznaczają misję Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.Jakie Dzieła Wykonał Jezus Chrystus, aby Zmyć Wszystkie Nasze Grzechy?


Przede wszystkim, On wykonał misję proroka. On jest Alfa i Omega. On zna początek i koniec, i nauczył wszystkich nas o początku i końcu. Chrystus wiedział, co stanie się z ludzkością, ze wszystkimi nami, jeśli pozostaniemy grzesznikami.

Po drugie, Jezus został wiecznym arcykapłanem Królestwa Niebieskiego. On przyszedł na tę ziemię, ponieważ chciał zbawić nas od grzechów, zostawszy naszym własnym Zbawicielem, całkiem zbawić nas, zostawszy prawdziwym arcykapłanem Królestwa Niebieskiego.

Po trzecie, Jezus Chrystus to nasz Król. Biblia proklamuje: “A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW” (Objawienie św. Jana 19:16). On jest prawdziwym Stwórcą całego wszechświata i ma władzę nad wszystkim w nim.

Wszyscy powinniśmy uświadomić sobie, że Jezus Chrystus, nasz prawdziwy Król, Prorok, który pokazał nam prawdę naszego zbawienia od grzechów, wieczny Niebieski Arcykapłan, już został naszym prawdziwym Zbawicielem.

Chrystus uwolnił nas od grzechów, uczynił nas ludem Bożym, Jego dziećmi i sługami, i pozwolił nam robić dobre uczynki. On pozwolił naszym duszom narodzić się ponownie, abyśmy mogli żyć nowym życiem już na tej ziemi, i dał nam nowe życie, aby kiedy przyjdzie czas, On mógł zabrać nasze ciała i pozwolić nam żyć wiecznie z Nim w Niebie. Kim jest Jezus Chrystus dla nas? On jest naszym prawdziwym Zbawicielem. Jezus Chrystus także jest naszym prorokiem, naszym wiecznym arcykapłanem i Królem.

Choć my nie chcemy opierać się woli Bożej, jesteśmy tak niedoskonali i słabi, że nie możemy nie grzeszyć całe życie. Jeśli przedłużamy żyć tak, umrzemy tak, a potem powstaniemy przed Bogiem, to dokąd pójdziemy? Do Nieba czy do piekła? Jeśli wszyscy pójdziemy na sąd według Prawa, które proklamuje: “Zapłatą za grzech jest śmierć”, to czy wszyscy nie będziemy zrujnowani? Sam Jezus Chrystus zbawił takich ludzi, jak my, od grzechów i zrujnowania, i został naszym Zbawicielem. On Sam przyszedł na tę ziemię, umiłował nas i został Zbawicielem, który uwolnił nas od grzechów, w taki sposób zostawszy Wielkim Pasterzem Swego stada.

W Ewangelii św. Jana 3:16 napisano: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Bóg umiłował nas tak silnie, że Sam przyszedł na tę ziemię dla nas, przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie grzechy świata, został ukrzyżowany i umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób został naszym prawdziwym Zbawicielem. Dlatego poprzez szczerą wiarę w Jezusa Chrystusa, który został naszym Zbawicielem, oczyściliśmy się od grzechów, otrzymaliśmy dar zbawienia, które pozwoliło nam zostać dziećmi Bożymi i zdobyć wieczne życie.

Jest jedna rzecz, w którą koniecznie powinniśmy uwierzyć przed Bogiem, a mianowicie w to, że Bóg umiłował nas i przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, przyjął chrzest, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób został naszym prawdziwym Zbawicielem, aby zmyć nasze grzechy. My otrzymujemy życie wieczne, tylko kiedy spożywamy ciało Jezusa i pijemy Jego krew naszą szczerą wiarą. Nic nie może być bardziej zrozumiałe od tej prawdy, dlatego powinniśmy wyznać i uwierzyć w nią.

Powinniśmy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew poprzez wiarę. I każdy może wierzyć w spełnioną przez Jezusa ewangelię wody i Ducha tak, jak napisano w Biblii. Co jeszcze nam pozostaje robić, oprócz jak wierzyć? Inaczej my będziemy przeciwstawiać się Bogu. My chętnie przeciwstawiamy się Bogu i grzeszymy. A jednak Bóg na zawsze zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, przecież On kocha wszystkich nas.Co Bóg Powiada o Swoim Zbawieniu w Starym Testamencie?


W jaki więc sposób Pan zbawił nas? W Starym Testamencie On powiada o tym zbawieniu przez kolory, które objawiają się w drzwiach Przybytku, i przez ubranie arcykapłana. Kolory błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, które wyjawiają się w drzwiach Przybytku, to objawienie, które pokazuje nam Jego doskonałe zbawienie. I na ubraniu arcykapłana także była złota nić.

Błękitna nić powiada nam, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię jako nasz Zbawiciel i wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu. Purpurowa nić powiada nam, że Jezus Chrystus jest Królem królów i Bogiem Stwórcą, który stworzył wszechświat. Jasnoczerwona nić oznacza, że Jezus Chrystus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, dlatego On zabrał grzechy świata i został za nie potępiony na Krzyżu, przelawszy Swoją krew i umarłszy, i w taki sposób dawszy nam zbawienie, które uwolniło nas od kary za wszystkie nasze grzechy.

Kręcony bisior oznacza doskonałe Słowo Starego i Nowego Testamentu, które powiada nam, że Chrystus przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób zmył grzechy tych, którzy prawdziwe wierzą, całkiem oczyścił ich dusze i zbawił ich. Złota nić oznacza wiarę w to, co Jezus Chrystus zrobił dla nas. Oto dlaczego złota nić błyszczy. My z wami nie mamy czym się chwalić, oprócz szczerej wiary w to, co dla nas zrobił Jezus Chrystus, Sam Bóg i Syn Boży. Możemy prawdziwe ubrać się w miłość Bożą, otrzymać Jego błogosławieństwo i opiekę, tylko mając wiarę w Jego sprawiedliwą misję. Właśnie o tym Bóg powiada nam przez Przybytek..

Powinniśmy uświadomić sobie, co Bóg powiada nam przez Arkę Świadectwa, który był wewnątrz Przybytku. Powinniśmy poznać i uwierzyć, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy ludzkości i wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, poniósł naszą karę za grzech śmiercią na Krzyżu i zmartwychwstał, aby żyć znowu. Przez Arkę Świadectwa Bóg pokazuje nam, że powinniśmy prawdziwe uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako w naszego Zbawiciela, jako w naszego Boga. Ci, którzy wierzą w chrzest Jezusa jako w przebaczenie swoich grzechów, w krew Jezusa na Krzyżu jako w karę za ich grzechy, w śmierć Jezusa Chrystusa jako we własną śmierć, w Jego zmartwychwstanie jako w swoje własne zmartwychwstanie – to ci, których Bóg zbawił.

Kogo więc oznacza ten Przybytek? On oznacza Jezusa Chrystusa. On objawia plan zbawienia, którym Jezus Chrystus zbawił nas od naszych grzechów. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus przyjął chrzest i umarł na Krzyżu i w taki sposób zabrał wszystkie nasze grzechy, zmył je wszystkie, został potępiony za wszystkie nasze nieprawości i na zawsze zbawił nas od wszystkich grzechów.

W Starym Testamencie ofiara zbawiała grzeszników, biorąc na siebie ich nieprawości przez nałożenie ich rąk na jej głowę, przez swoją krew i śmierć. Stary Testament opisuje śmierć ofiary za grzech, która brała na siebie grzechy tych grzeszników przez nałożenie rąk i umierała zamiast nich, i nazywa ją śmiercią oczyszczenia. System ofiarny dla oczyszczenia, który objawia się w Starym Testamencie, oznacza Jezusa Chrystusa Nowego Testamentu, który spełnił ewangelię wody i Ducha, przyszedłszy chrztem i krwią.

Kto ustanowił to prawo zbawienia? Ustanowił go nasz Bóg i Zbawiciel. Bóg ustanowił prawo zbawienia, które wyzwala grzeszników od grzechów, i dał to prawo nam. W Arce Świadectwa były dwie tablice Prawa, naczynie z manną i laska Aarona, która zakwitła, i to wszystko powiada nam o znakach i misji Jezusa Chrystusa.

Laska Aarona, która zakwitła, powiada nam, że Bóg zbawia nas, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, który duchowo został arcykapłanem Królestwa Niebieskiego i naszym Wielkim Pasterzem. Naczynie z manną także pokazuje nam ciało i krew Jezusa Chrystusa, który został naszym chlebem życia. Dwie kamienne tablice Prawa także powiadają nam, że Bóg jest Prawodawcą. Bóg ustanowił prawo grzechu i śmierci, a także prawo przebaczenia grzechów i zbawienia. Jak nasz Bóg, Jezus ustanowił prawo życia i prawo kary dla nas.

Podobnie, Arka Świadectwa i wszystkie rzeczy w niej objawiają nam Jezusa Chrystusa. Właśnie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela możemy oczyścić się od wszystkich naszych grzechów i otrzymać zbawienie. Choć jesteśmy niedoskonali i słabi, przyjąwszy i uwierzywszy w te dwa prawa, które ustanowił Jezus Chrystus, możemy zostać najpierw grzesznikami, a potem sprawiedliwymi, otrzymawszy przebaczenie wszystkich naszych grzechów i w taki sposób zostawszy ludem Bożym. Czy wierzycie?

Teraz prawie wszyscy chrześcijanie w całym świecie wierzą w Jezusa daremnie, przecież oni nie znają prawdy, która objawia się w Przybytku. Oni uwierzyli, że mogą otrzymać przebaczenie grzechów za pomocą wiary tylko w krew Jezusa na Krzyżu. Innymi słowy, oni uwierzyli, że Jezus zbawił ich tylko krwią na Krzyżu. Czy Jezus naprawdę tylko umarł na Krzyżu dla naszego zbawienia? Czy to już wszystko, co On zrobił dla naszego odkupienia? Czyż On nie wziął na Siebie wszystkich grzechów świata poprzez chrzest od Jana (Ewangelia św. Mateusza 3:13-15, I List św. Piotra 3:21, I List św. Jana 5:6)?

A jednak dzisiejsi chrześcijanie wierzą tylko w krew Jezusa na Krzyżu i otrzymują tylko połowę przebaczenia grzechów. W taki sposób uwolniwszy się od swego grzechu pierworodnego poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, oni codziennie odmawiają modlitwy skruchy, próbując własnymi siłami całkiem zmyć swoje codzienne grzechy. Jak sprzeczne jest to zbawienie! Ono jest podobne do zmycia tylko połowy grzechów wiarą i usiłowania całkiem zmyć resztę grzechów za pomocą własnych wysiłków.

Jak więc mogę nie przedłużać głosić jedności chrztu i krwi Jezusa? Do dzisiaj wielu chrześcijan tego świata, oprócz chrześcijan okresu Wczesnego Kościoła, wierzyło w niepełne zbawienie. Czy nie dlatego ludzie teraz wierzą w chrześcijaństwo jak w świecką religię?

Niedawno kobieta na imię Valeria Jones ze Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymała przebaczenie grzechów, przeczytawszy pierwszy tom tej serii wydawniczej o Przybytku. Zanim przeczytać tę książkę, ona już czytała kilka innych naszych publikacji. Choć ona zgadzała się z tym, o czym powiadają nasze książki, ona jeszcze nie była całkiem pewna ewangelii wody i Ducha. Ona powiedziała nam, że wszakże trochę wątpiła: “Wydaje się, że to prawda, ale dlaczegoż tak wielu ludzi tego nie głosi?” Ale ona wyznała, że doczytawszy pierwszy tom serii o Przybytku, ona otrzymała jasną wiarę w zbawienie, uwierzywszy, że ewangelia wody jest prawdziwa, że ona jest świętą prawdą, która objawia się w Przybytku.

Czytelnik tej książki z Beninu także napisał nam: “Pan się bardzo zdziwi, kiedy się dowie, że przeczytawszy pana książkę i otrzymawszy przebaczenie grzechów, pozostawiłem swój kościół. Dlaczego pozostawiłem kościół, do którego uczęszczałem? Dlatego, że tam głoszą doktrynę stopniowego uświęcenia, o której nie naucza Biblia. Ta doktryna stopniowego uświęcenia wcale nie odpowiada Biblii. Oni przedłużali nauczać, że ja muszę i mogę uświęcić się, podczas gdy naprawdę moje ciało nigdy nie potrafi uświęcić się, dlatego już nie mogłem siedzieć i słuchać takie kazania.

Oto dlaczego opuściłem ten kościół i wyparłem się go. Przeczytawszy Waszą książkę i otrzymawszy przebaczenie grzechów, musiałem pozostawić i pozostawić kościół, do którego uczęszczałem. Podobnie jak my przeszliśmy przez to wszystko i już zostaliśmy ludźmi wiary i połączyliśmy się z Kościołem Bożym, tak wszyscy ludzie tego świata także mogą się zmienić, tylko poznawszy prawdę, przecież Słowo powiada, “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.”

Arka Świadectwa w Przybytku także objawia Jezusa Chrystusa. Ta Arka Świadectwa była rozmieszczona w najgłębszej części Przybytku. Można było ją zobaczyć, tylko podniósłszy zasłonę Przybytku i wszedłszy tam, a potem podniósłszy woalkę Miejsca Najświętszego i wszedłszy tam. Innymi słowy, drzwi Przybytku znajdowały się ze wschodu, a Arka znajdowała się w dalekim zachodnim końcu Przybytku.Drążki nie Będą Oddzielone od Arki


W II Księdze Mojżeszowej 25:14-15 napisano: “I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane.” Co oznaczają te wiersze? Tymi wierszami Bóg powiada nam, że powinniśmy służyć ewangelii wody i Ducha, poświęcając się Mu. Ewangelia szerzy się, tylko jeśli poświęcamy się Jego misji. Służyć Panu, poświęcając się ewangelii, oznacza iść drogą Krzyża, przez którą już przeszedł Chrystus. Oto dlaczego On powiedział Swoim uczniom: “Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Ewangelia św. Marka 8:34).

Aby szerzyć prawdziwą ewangelię po całym świecie, potrzebne ogromne ofiary, wysiłki i cierpienie. Możemy przekonać się o tym, popatrzywszy, jak silnie apostoł Paweł cierpiał dla ewangelii wody i Ducha: “Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły” (II List św. Pawła do Koryntian 11:23-28).

Jednakże ci, którzy kochają swoje ciało więcej, niż Pana, który oddał Siebie, aby zbawić ich od wszelkiej kary, nie mogą ofiarować się dla Królestwa Bożego. Nie ma żadnej lekkiej drogi służenia ewangelii wody i Ducha. Jak może rolnik oczekiwać dobrych zbiorów bez żadnych wysiłków?

Dlatego możemy nieść Arkę Świadectwa za pomocą naszych ofiar. Jednego razu król Dawid spróbował przywieźć Arkę na nowym wozie, ciągniętym przez woły, aby jej nie nieśli ludzie za drążki tak, jak napisano. Nagle woły szarpnęły, a mąż na imię Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej (II Księga Samuelowa 6:1-7). Dlatego, tego dnia Dawid strapił się przed Panem, i sprowadził Arkę do domu Obed-Edoma z Gat. On potrafił przynieść Arkę do swego zamku tylko po trzech miesiącach, kiedy Arkę nieśli na swoich ramionach jego słudzy. Jak pokazuje nam ta historia, powinniśmy nieść Arkę Świadectwa właśnie tak, jak Bóg rozkazał nam, w pocie i krwi, w ofierze i niezmiennej wierności Jego ewangelii.

Ci, którzy naprawdę otrzymali przebaczenie grzechów, teraz są bardzo wdzięczni i szczęśliwi, ponieważ mogą poświęcić się Panu, który oddał Siebie nam. My znowu szczerze dziękujemy Panu, naszemu Zbawicielowi i Bogu. Dziękujemy Mu za możliwość służyć ewangelii na tej ziemi.

Wszyscy zachwycamy się i radujemy z tej zdumiewającej prawdy, że Pan wybrał nas, aby służyć tej ewangelii prawdy, iść za Nim i przeżyć miłe Mu życie. Nawet gdyby Pan tylko pokazał nam prawdę zbawienia, tego wystarczyłoby, aby przepełnić nas radością, ale On pozwolił nam nawet służyć tej ewangelii. Jak możemy nie dziękować Mu za tak wielkie błogosławieństwo? My szczerze dziękujemy Bogu. Oto dlaczego jesteśmy gotowi poświęcić siebie, swój czas, wysiłki i mienie rozpowszechnieniu prawdziwej ewangelii, tej świętej misji głoszenia ewangelii.

Jesteśmy nieskończenie wdzięczni nawet za to, że otrzymaliśmy prawdziwe przebaczenie grzechów. Ale Bóg nie zatrzymał się na tym; oprócz tego On jeszcze pozwolił nam poznać i szerzyć ewangelię prawdy, ewangelię wody i Ducha – czyż to nie jest wielkie błogosławieństwo dla nas?

Kto jeszcze z ludzi może przynajmniej spróbować służyć ewangelii wody i Ducha? Nie każdy może służyć tej ewangelii. Czy politycy mogą jej służyć? A burmistrze? Prezydenci? Królowie? Niezależnie od socjalnego statusu tych ludzi, oni nigdy nie potrafią służyć prawdziwej ewangelii, jeśli nie wiedzą i nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. A jednak Bóg dał nam tę niezasłużoną możliwość i naprawdę pozwolił nam służyć tej ewangelii. Jak wielkie jest to błogosławieństwo!

Ja dziękuję Panu za łaskę, która zbawiła nas, przecież On umiłował nas. Bracia i siostry, uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus – to nasz Bóg i Zbawiciel. Jesteśmy ludem Bożym, który spożywa ciało Jezusa i pije Jego krew przez duchową wiarę. Biblia powiada, że Jezus nie jest Bogiem martwych, lecz żywych (Ewangelia św. Łukasza 20:38), i żywi tu właśnie oznaczają tych, którzy otrzymali życie wieczne za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. Każdy, kto nie uwierzył w prawdę tej ewangelii, jest duchowo martwy, a każdy, kto uwierzył w nią, jest duchowo żywy. Bóg jest prawdziwym Bogiem tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.
All about the Tabernacle

Bracia i siostry, Sam Jezus dał nam przebaczenie grzechów przez Swoje własne ciało i krew. Powinniście uświadomić sobie, że jeśli nie wierzycie w tę prawdę, to nie będziecie mieć udziału z Jezusem. Jezus Chrystus daje wam niebieskie błogosławieństwo, życie wieczne i przebaczenie waszych grzechów. Któż więc został Pasterzem, który daruje wam wieczne błogosławieństwo, który prowadzi i podtrzymuje was? To Jezus Chrystus, który spełnił ewangelię wody i Ducha. Jezus jest tym Bogiem. Mam nadzieję i modlę się, aby każdy z was uwierzył w Jezusa jako swego Boga.

Co do mnie, nie tylko teraz wierzę w tę prawdę i służę Bogu, lecz również zawsze będę tak postępować w przyszłości. A wy? Czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha? Czy wierzycie, że powinniście przebywać w Kościele Bożym i w miłości Chrystusa dzięki wierze? Otóż przeżyjmy nasze życie z wiarą w ewangelię wody i Ducha do dnia, kiedy spotkamy Chrystusa.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.