" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Ofiara Przebaczenia
Grzechów, Składana na
Przebłagalni


< II Księga Mojżeszowa 25:10-22 >

“I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce. Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku. Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane. I włożysz do arki świadectwo, które dam tobie. I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia; dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz świadectwo, które dam tobie. Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.”Przebłagalnia


The Most Holy

Łokieć to miara długości określana długością części ręki od stawu łokciowego do końca palca środkowego. W Biblii łokieć dorównuje około 45 cm według dzisiejszego systemu miar. Długość przebłagalni wynosiła dwa i pół łokcia, czyli około 113 cm (3,7 stopy) według systemu metrycznego. A jej szerokość była półtora łokcia, czyli około 67,5 cm (2,2 stopy). To daje nam ogólne pojęcie o rozmiarze przebłagalni.

Arka Świadectwa była wykonana z drzewa akacjowego i pokryta złotem wewnątrz i zewnątrz. Ale przebłagalnia, która znajdowała się na Arce, była wykonana tylko ze szczerego złota. Na obu jej końcach cheruby rozpościerały nad nią swoje skrzydła, zakrywając wieko Arki, czyli przebłagalnię, a twarze miały zwrócone ku przebłagalni. Przebłagalnia jest miejscem, gdzie Bóg daruje Swoją łaskę tym, którzy do Niego przychodzą poprzez wiarę.

Cztery złote pierścienie były rozmieszczone po obu bokach Arki. Z każdego boku było dwa złote pierścienie z włożonymi do nich drążkami, aby można było nieść Arkę. Te drążki były wykonane z drzewa akacjowego i pokryte złotem. Włożywszy drążki do dwóch pierścieni z jednego boku i do innych dwóch pierścieni z drugiego boku Arki, Bóg uczynił tak, aby dwóch ludzi mogło ją podnieść i przenosić. Nasz Pan także powiedział: “Spotkam się z wami na tej przebłagalni.”

Bóg rozkazał Żydom nieść Arkę Świadectwa wraz z przebłagalnią, włożywszy drążki w Arkę. To oznacza, że Bóg chce, abyśmy szerzyli ewangelię po całym świecie. To samo właśnie dotyczy ołtarza kadzenia, czyli po obu jego bokach także były pierścienie z włożonymi do nich drążkami, i dwóch ludzi niosło ołtarz. To także oznacza, że powinniśmy prosić Boga o pomoc zawsze, kiedy stykamy się z trudnościami, i modlić się o rozpowszechnienie ewangelii po całym świecie, gdziekolwiek pójdziemy.

W Arce Świadectwa były trzy rzeczy: naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła, i kamienne tablice Testamentu. Co to oznacza? Przede wszystkim, naczynie złote z manną oznacza, że Jezus Chrystus daje wierzącym nowe życie. Kiedyś On powiedział: “Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (Ewangelia św. Jana 6:35).

Laska Aarona, która zakwitła, powiada nam, że Jezus Chrystus to Pan zmartwychwstania, oraz że On daje nam życie wieczne. Kamienne tablice Testamentu powiadają nam, że my nieuchronnie będziemy skazani na śmierć przed Prawem. Jednakże miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że ono pokrywa wszystką karę za nasze grzechy, o które nas oskarża Prawo. Przebłagalnia doskonale pasowała jak wieko Arki, aby potępienie Prawa nie wyszło na zewnątrz. Bóg zrobił przebłagalnię z doskonałej ofiary Swego Syna Jezusa. Dlatego każdy wierzący w ewangelię wody i Ducha może śmiało podejść do ołtarza łaski, do przebłagalni.Kosztowna Krew, Którą Skrapiano Przebłagalnię!


Powinniśmy najpierw dowiedzieć się, jaka tajemnica jest ukryta w przebłagalni. Raz w roku arcykapłan brał krew ofiary przebłagalnej i wchodził do Miejsca Najświętszego. Wtedy on siedem razy kropił przebłagalnię tą krwią ofiary przebłagalnej. Bóg powiedział, że w taki sposób On spotka się z Żydami na tej przebłagalni. Bóg spotyka się z każdym, kto ma taką samą wiarę, jak wiara arcykapłana, czyli wiarę w Jego przebaczenie grzechów, które objawia się w systemie ofiar.

Krew ofiary, którą kropiono przebłagalnię, pokazuje nam sprawiedliwy sąd Boży za grzech i Jego miłosierdzie dla ludzkości. W Dniu oczyszczenia, dziesiątego dnia siódmego miesiąca, arcykapłan Aaron kładł ręce na ofiarę, aby przekazać jej wszystkie grzechy ludzi Izraela, popełniane przez cały rok. Wtedy on podrzynał jej gardło, aby przelać krew, a potem niósł tę krew za zasłonę i kropił nią przebłagalnię (III Księga Mojżeszowa 16:11-16).

Przez krew, którą kropiono przebłagalnię, Bóg spotykał się z Żydami i dawał im błogosławieństwo przebaczenia grzechów. System ofiarny był łaską Bożą dla Żydów. Przez nałożenie rąk na zwierzę ofiarne i jej krew Bóg sprawiedliwie zmywał ich grzechy i darował Swoje miłosierdzie przebaczenia grzechów łaską.

Jak więc możemy otrzymać tę łaska? Którym Słowem Bóg na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy? Bóg pozwolił nam uświadomić sobie, że powinniśmy wiedzieć i wierzyć w prawdę, która objawia się w systemie ofiar, aby potrafić otrzymać Jego dar. Bóg darował nam Swoją sprawiedliwość przez te dwie prawdy: nałożenie rąk na głowę ofiary i jej krew. Ta ofiara Starego Testamentu bez wątpienia oznacza chrzest, który Jezus Chrystus przyjął, i krew, którą On przelał na Krzyżu.

Za nasze grzechy Jezus Chrystus, Syn Boży, przyjął chrzest od Jana, aby wziąć na Siebie grzechy świata, został ofiarą na Krzyżu, aby zapłacić cenę tych grzechów, umarł dla nas i zmartwychwstał, aby dać nam życie. Chrzest, który Jezus Chrystus przyjął, i Jego krew na Krzyżu miały dać nam przebaczenie grzechów, i one są łaską prawdziwego błogosławieństwa, które pozwala tym, którzy mają taką wiarę, zostać sprawiedliwymi przed Bogiem. Ta prawda jest cieniem ewangelii wody i Ducha. Ewangelia wody i Ducha to prawda, fundament prawdziwej wiary, która pozwala grzesznikom otrzymać od Boga przebaczenie grzechów. Jezus Chrystus został ofiarą za nasze grzechy. On został mostem prawdy, który pozwala nam przyjść do Boga Ojca Świętego.

Możemy jeszcze raz zobaczyć ostateczne świadectwa tej prawdy w kolorach czterech nici drzwi Przybytku: błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Innymi słowy, cztery nici drzwi Przybytku dają nam klucz do prawdziwej ewangelii.

Pierwszy klucz to tajemnica błękitnej nici w drzwiach Przybytku. Tajemnica, że Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana i w taki sposób wziął na Siebie grzechy świata. Innymi słowy, Chrystus zabrał nasze grzechy, które Mu Jan przekazał. Oto dlaczego On kazał Janowi udzielić Mu chrztu, mówiąc: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15).

Drugi klucz to purpurowa nić, która objawia się w Przybytku. “Purpurowy” kolor to kolor króla. Jezus Chrystus jest Królem królów, który przyszedł na tę ziemię jako Zbawiciel ludzkości, aby zbawić nas od grzechów. On opuścił chwałę Nieba i przyszedł na tę ziemię, aby zmyć nasze grzechy. Jezus Chrystus jest Samym Bogiem, ale aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów On przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i został ukrzyżowany według woli Ojca. Innymi słowy, aby zmyć wszystkie nasze grzechy, Bóg opuścił tron chwały w Niebie i urodził się na tę ziemię od ciała Maryji Dziewicy, aby zbawić grzeszników. Dlatego powinniśmy uwierzyć, że Sam Bóg musiał narodzić się od ciała dziewicy, przyjąć chrzest i przelać Swoją krew na Krzyżu według obietnicy, którą On dał prorokowi Izajaszowi 700 lat temu.

Trzeci klucz to jasnoczerwona nić. Ona oznacza krew Jezusa. Ta prawda proklamuje, że Jezus spełnił misję zbawienia Bożego, przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Jego krew na Krzyżu była karą, przygotowaną dla najgorszych przestępców. Jezus poniósł karę, zabrawszy nasze grzechy przez Swój chrzest, dlatego wszystkie grzechy ludzkości już zostały potępione. On także został ukrzyżowany i przelał Swoją krew, i w taki sposób poniósł karę za wszystkie grzechy świata i uwolnił nas od grzechów. Wziąwszy nasze grzechy od Jana przez Swój chrzest i okazawszy pokorę wobec woli Ojca i poszedłszy na śmierć, Bóg zbawił wszystkich grzeszników od ich nieprawości.

Czy wy uświadamiacie sobie, że Jezus zakończył wszystką karę za grzech i uczynił wierzących dziećmi Boga, ofiarnie zabrawszy naszą własną karę Swoim ukrzyżowaniem? Bóg uczynił to wszystko, abyśmy uwierzyli w tę prawdę i otrzymali życie wieczne. To, że Jezus przyjął chrzest, a potem został skazany na Krzyżu, oznacza, że On zbawił nas od grzechów. Oto dlaczego On ostatnim tchem zawołał: “Wykonało się!” (Ewangelia św. Jana 19:30) Jezus z wielką radością i ulgą ogłosił, że spełnił nasze zbawienie od grzechów według woli Boga Ojca.

Wreszcie, kręcony bisior oznacza, że Jezus jest Bogiem Słowa. On pokazuje wolę Bożą przez Swoje doskonałe i sprawiedliwe Słowo. W Starym Testamencie On zawsze naprzód oznajmiał, że przyjdzie na ten świat i zbawi cała ludzkość przez Swój chrzest i ukrzyżowanie. A potem On dokładnie wykonał wszystkie Swoje obietnicy w Nowym Testamencie. Oto dlaczego Biblia powiada: “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo… A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (Ewangelia św. Jana 1:1, 14).

Ta prawda pozwoliła nam zmyć wszystkie nasze grzechy i zostać białymi jak śnieg. Chrzest, który Jezus przyjął, i Jego krew – to nic innego, jak nałożenie rąk i oczyszczenie systemu ofiarnego. Jezus wziął wszystkie grzechy świata na Swoje własne ciało i dlatego przelał Swoją krew na Krzyżu. Jezus przyjął chrzest, aby zmyć nasze grzechy zamiast nas, poszedł na Krzyż i przelał Swoją krew na nim, dlatego ta prawda została oczyszczeniem, które całkiem zmyło nasze grzechy.

Chrzest, który Chrystus przyjął, przyszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka, i krew, którą On przelał na Krzyżu, jest prawdą, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. To, że Jezus urodził się na tę ziemię 2,000 lat temu, wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia, a potem świadczył w ciągu 40 dni, wstąpił do Nieba i siedzi po prawicy tronu Boga, jest prawdą, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. Bóg rozkazuje nam wierzyć w tę prawdę, że On zbawił nas od wszystkich grzechów, oczyściwszy nasze grzechy.

Kiedy wierzymy w tę prawdę, Bóg powiada nam: “Wy już zostaliście Moimi dziećmi. Nie jesteście grzesznikami. Jesteście Moim bezgrzesznym ludem. Ja zbawiłem was od wszystkich waszych grzechów, kary i przekleństw. Zbawiłem was Moją na bezwarunkową miłością. Ja tak umiłowałem was, że zbawiłem was bez żadnego warunku. Zbawiłem was, ponieważ umiłowałem was. Ja nie tylko umiłowałem was, lecz również naprawdę tym uczynkiem pokazałem Moją miłość do was. Popatrzcie na krew Mojej ofiary. To jest świadectwo Mojej miłości dla was. Pokazałem wam to świadectwo.”

Kiedy przyszliśmy do Pana jako ubodzy w duchu, On pokazał nam, że zbawił nas błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi. Pan przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, był znieważany i skazany na śmierć na Krzyżu, zmartwychwstał i wstąpił do Nieba. Bóg spotyka się z każdym, kto wierzy w Jego miłość zbawienia.

Bóg daruje łaskę zbawienia tym, którzy uwierzyli. Jego zbawienia uczyniło zwykłe stworzenia dzieci Samego Boga. Bóg powiada nam: “Wy już zostaliście Moimi dziećmi. Jesteście Moimi synami i córkami. Nie jesteście już dziećmi szatana, lecz Moimi własnymi dziećmi. Nie jesteście już zwykłymi stworzeniami, lecz Moim własnym ludem. Ja odpokutowałem wszystkie wasze grzechy przez Mego Syna Jezusa. Ja już uczyniłem was Moim ludem, a wy zostaliście Moim ludem poprzez wiarę.” Bóg nie tylko zbawił grzeszników, lecz również darował im łaskę bycia Jego dziećmi.

Bóg nazwał wieko Arki Świadectwa w Przybytku przebłagalnią. Na niej były dwa cheruby. Dlaczego Bóg powiedział, że On spotka się z ludźmi Izraela na przebłagalni? Dlatego, że Bóg przebaczał grzechy ludu Izraela, przyjmując krew zwierzęcia ofiarnego, na którą były złożone wszystkie grzechy przez nałożenie rąk.

Innymi słowy, Bóg powiedział to, ponieważ chciał darować ludziom Izraela przebaczenie grzechów przez przekazanie ich grzechów na ofiarę za pomocą nałożenia rąk na jej głowę i jej ofiarnej śmierci zamiast nich, i to wszystko dlatego, aby zmyć nieprawości Swego ludu. Bóg nie mógł spotkać się z grzesznikami bez ofiary oczyszczenia, dlatego właśnie przez tę ofiarę On zmywał ich grzechy i spotykał się z nimi.

Każdy człowiek rodzi się w tym świecie z grzechem, jako potomek Adama. Dlatego każdy człowiek ma grzech i nikt nie może zostać sprawiedliwym przed Bogiem bez składania ofiar. Oto dlaczego Bóg powiedział, że On przyjmie ofiary, które odpokutują za grzechy Żydów, i spotka się z nimi na przebłagalni.

Bóg rozkazał ludowi Izraela ustanowić dziesiąty dzień siódmego miesiąca jako dzień oczyszczenia. On rozkazał arcykapłanowi złożyć roczne grzechy Żydów na ofiarę i przynieść Mu krew ofiary. Wtedy roczne grzechy ludzi Izraela zostawały przebaczone, ponieważ w tym dniu arcykapłan składał ofiarę przebłagalną w ich imieniu.System Ofiarny Starego Testamentu dla Zbawienia Grzeszników od Ich Niegodziwości


Jak napisano w III Księdze Mojżeszowej 1:4: “Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego”, wszystkie grzechy grzesznika naprawdę zostały złożone na kozła ofiarnego przez nałożenie rąk na głowę ofiary. Bóg z radością przyjmuje ofiary, które składamy z prawdziwą wiarą w Jego Słowo. To był pierwszy i bardzo ważny krok systemu ofiarnego, który Bóg ustanowił dla Żydów, dla Swego ludu.

Potem człowiek podrzynał jej gardło, przelewał jej krew i dawał tę krew kapłanom. Kapłani kropili tą krwią rogi ołtarza całopalenia, łożyli ofiarę na ołtarz i spalali, i w taki sposób przynosili ją Bogu za grzechy grzeszników. Takie było prawo zbawienia, które ustanowił Bóg, aby naprawdę przebaczyć grzechy każdego grzesznika.

Jednakże w Dniu oczyszczenia, dziesiątego dnia, siódmego miesiąca, Bóg pozwolił Swoim ludziom składać ofiarę, która mogła zmyć ich roczne grzechy. Tego dnia arcykapłan, przedstawiciel wszystkich Żydów, musiał przygotować dwa kozły. “Następnie Aaron rzuci losy o dwa kozły, jeden los dla Pana, drugi dla Azazela. Potem Aaron przyprowadzi kozła, wylosowanego dla Pana, i złoży go na ofiarę przebłagalną” (III Księga Mojżeszowa 16:8-9). On musiał położyć swoje ręce na głowę pierwszego kozła, aby roczne grzechy wszystkich Żydów mogły przejść na ofiarę. Potem on zabijał ją i przelewał jej krew, szedł do Miejsca Najświętszego, zanurzał palec w krwi i kropił nią przebłagalnię ze wschodu, a potem kropił siedem razy przed przebłagalnią. Przyjąwszy tę krew ofiary przebłagalnej, Bóg całkiem zmywał ich grzechy i przyjmował ich jako Swoich własnych dzieci.

Potem arcykapłan wychodził z Przybytku i ofiarował innego kozła w obecności ludzi Izraela. Aby naprawdę przekazać grzechy swego ludu, on znowu kładł swoje ręce na głowę ofiary przebłagalnej. Wtedy On wyznawał: “Przekazuję ofierze wszystkie grzechy, które mój lud popełnił w ciągu jednego roku.” Potem on wypędzał ofiarę na pustynię przez człowieka do tego przeznaczonego.

Tego kozła trzeba było wypędzić do ziemi bezpłodnej, aby tam umarł (III Księga Mojżeszowa 16:20-22). To oznacza, że grzechy ludu Izraela zostawały całkiem i na zawsze przebaczone przez ofiarę przebłagalną, którą składano w Dniu oczyszczenia.

Te kozły ofiarne naprawdę były cieniem Jezusa. Ta ofiara za grzech dowodzi prawdę zbawienia, którą spełnił Jezus Chrystus, przyjąwszy chrzest od Jana i będąc ukrzyżowany, aby zmyć grzechy każdego w tym świecie. Bóg obiecał spotkać się z ludźmi Izraela na przebłagalni, kiedy oni składali poprawną ofiarę przez arcykapłana. Ludzie Izraela uważali arcykapłana i przebłagalnię za drogocenne, przecież właśnie arcykapłan co rok składał ofiarę przebłagalną w ich imieniu, i właśnie na przebłagalni przebaczały się ich nieprawości.

Podobnie Jezus pogodził nas z Bogiem, jeden raz złożywszy Swoje ciało w ofierze za nasze grzechy poprzez chrzest i krew. Dlatego właśnie powinniśmy zawsze dziękować Panu Jezusowi i wierzyć w Jego chrzest i ukrzyżowanie.Przebłagalnia Pieczętowała Dwie Kamienne Tablice z Dziesięcioma Przykazaniami, Które Były Wewnątrz Arki Świadectwa


Na górze Synaj Bóg rozkazał Mojżeszowi położyć dwie kamienne tablice z wyrytymi Dziesięcioma Przykazaniami w Arce Świadectwa i zapieczętować Arkę przebłagalnią. Bóg uczynił to, ponieważ chciał darować ludowi Izraela Swoją miłość i miłosierdzie, przecież oni nie mogli przestrzegać Prawa. Innymi słowy, Bóg nie mógł sądzić ludu Izraela, który codziennie grzeszył, tylko według Swego Prawa, które proklamował, że zapłatą za grzech jest śmierć. To także miało na celu dać ludu Izraela przebaczenie grzechów.

Innymi słowy, lud Izraela był bardzo niedoskonały przed Bogiem i nie mógł przestrzegać Jego Prawa w swoich uczynkach. Dlatego oprócz Prawa Bóg dał system ofiarny, aby pozwolić im oczyścić się od wszystkich grzechów przez ofiarę. To powiada nam, że Bóg rozkazał im przenosić grzechy na ofiarę przez nałożenie rąk na jej głowę i zabijać ją, podrzynając jej gardło, aby ludzie Izraela mogli zmyć swoje grzechy. Bóg dał ludziom Izraela prawo Swej miłości zbawienia wraz z prawem Swego sprawiedliwego gniewu. Dlatego powinniśmy również wierzyć w dwie podstawowe prawdy zbawienia Bożego: w chrzest, który Mesjasz przyjął od Jana, i w krew, którą On przelał na Krzyżu.

Zwierzęciem ofiarnym dla ofiary za grzech Starego Testamentu zostało ciało Mesjasza w Nowym Testamencie. Ofiara przebłagalna, dana nam w Piśmie Świętym – to miłość miłosierdzia Bożego, która oczyszcza wszystkie nasze grzechy. Teraz, jak i wcześniej, aby otrzymać przebaczenie naszych grzechów, my wszyscy powinniśmy złożyć ofiarę zadośćuczynienia. Jeszcze od dawna nam była potrzebna sprawiedliwość Boża, Jego miłość i miłosierdzie, aby zmyć grzechy ludzkości.

Sprawiedliwość Boża sądzi nas, jeśli mamy grzech, dlatego powinniśmy całkiem zmyć nasze grzechy, położywszy je na ofiarę przebłagalną. W Korei jest takie powiedzenie: “Nienawidź grzech, ale nie nienawidź grzeszników”, Bóg znienawidził nasze grzechy, ale On nie znienawidził naszych dusz. Aby Bóg mógł zmyć grzechy naszych dusz, musieliśmy położyć nasze ręce na ofiarę, przelać jej krew i oddać Mu ją. W Starym Testamencie to, że Bóg zmywał grzechy ludu Izraela, oznacza, że Bóg przyjmował ich ofiary i w taki sposób przebaczał ich grzechy.

Dla ludu Izraela jedynym autorem Prawa był Bóg. Jehowa, który objawił Siebie ludowi Izraela, jest Tym, kto istnieje wiecznie. Uznając Boga za jedynego Prawodawcę, powinniśmy wyznać, że On jest Bogiem wszystkich nas, i przyjąć system ofiarny, który On ustanowił, aby zmyć nasze grzechy. Przez system ofiarny, który Bóg ustanowił, możemy uświadomić sobie, jak silnie Bóg umiłował nas i jak sprawiedliwie On uwolnił nas od grzechów. Przez Prawo Boże my także uświadamiamy sobie, że naprawdę nie możemy przestrzegać Jego przykazań. W zasadzie byliśmy bałwochwalcami przed Bogiem, popełnialiśmy różne nieprawości i niegodziwość. Dlatego nie możemy nie wyznać, że byliśmy wiecznie skazani na piekło za nasze grzechy. Oto dlaczego Sam Bóg musiał przyjść do nas jako Zbawiciel.

Jezus Chrystus na zawsze oddał Swoje ciało jako ofiarę przebłagalną świata. On złożył Siebie w ofierze właśnie tak, jak składali ofiary za grzech Starego Testamentu, osobliwie ofiary, opisane w urywku o Dniu oczyszczenia: przez nałożenie rąk na głowę ofiary i przelanie krwi. Dwie kamienne tablice w Arce Świadectwa i przebłagalnia były całkiem niezbędne dla przebaczenia grzechów ludu Izraela, przecież Bóg pozwolił otrzymać nowe życie tym, którzy uwierzyli w sprawiedliwe Prawo Boże i w Jego obietnicę życia. Dziś Prawo, które pokazuje sprawiedliwość Bożą, i Słowo prawdy, które daje wieczne zbawienie od grzechów, pozwala zostać sprawiedliwymi przed Bogiem i otrzymać życie wieczne nie tylko ludowi Izraela, lecz również wszystkim nam.

Żyjąc w tym wieku, powinniśmy poznać i uwierzyć, kim jest nasz Bóg, co On powiada nam i w jaki sposób On pozwolił nam otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Przez prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, które wyjawiają się w drzwiach Przybytku Starego Testamentu, Bóg powołał i przyjął nas, a także dał nam wiarę w tę prawdę.Błękitna Nić Bez Wątpienia Oznacza Chrzest, Który Jezus Przyjął


Przeczytajmy Ewangelię według św. Mateusza 3:13-17: “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

Przez ofiary systemu ofiarnego Starego Testamentu Bóg Ojciec naprawdę pokazał nam, że On złoży wszystkie grzechy świata na Syna swego Jednorodzonego Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel naprawdę udzielił chrztu Jezusowi, aby spełnić wszystką sprawiedliwość Bożą. Grzechy świata naprawdę zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest od Jana, dlatego ci, którzy w to wierzą, mogą otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów swoich serc.

Znaczenie tego chrztu, który Jezus przyjął, całkiem różni się od znaczenia rytuału chrztu wodnego, który ludzie zazwyczaj przyjmują, aby zostać chrześcijanami. Innymi słowy, chrzest wodny, który ludzie dziś przyjmują, jest jedynie zewnętrznym znakiem ich nawrócenia do religii chrześcijańskiej. Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata przez nałożenie rąk Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości. Chrzest, który Jezus przyjął, był chrztem spełnienia obietnicy Bożej wiecznego zbawienia i przebaczenia grzechów, którą Bóg dał przez system ofiarny w III Księdze Mojżeszowej. To, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest, przelał krew i umarł na Krzyżu, aby zapłacić cenę tych grzechów, jest miłością Bożą do ludzkości i doskonałym przebaczeniem grzechów.

Właśnie dlatego, aby zbawić nas od wszystkich grzechów świata, Bóg Ojciec rozkazał Swojemu Synu przyjąć chrzest od Jana. “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). “Tak” tu oznacza, że Jezus wziął na Siebie grzechy całej ludzkości poprzez chrzest. Jan udzielił chrztu Jezusowi Chrystusowi, i dlatego nasze grzechy zostały na Niego złożone. Jezus Chrystus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, i dlatego On przelał Swoją krew i umarł zamiast nas. Chrzest, który Jezus przyjął – to miłość Boża ofiary i przebaczenia grzechów. Naprawdę wziąwszy wszystkie nasze grzechy, złożone na Niego, On zanurzył się w wodzie. To zanurzenie oznacza Jego śmierć. A to, że On wyszedł z wody, świadczy o Jego zmartwychwstaniu.Jezus – to Nasz Stwórca i Zbawiciel


To prawda, że Jezus Chrystus, który przyszedł do nas, jest Samym Bogiem, który stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w nim. W I Księdze Mojżeszowej 1:1 napisano: “Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię,” a w I Księdze Mojżeszowej 1:3 napisano: “Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.” W Ewangelii św. Jana 1:3 także napisano: “Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.” Jezus Chrystus naprawdę stworzył cały wszechświat razem z Ojcem i Świętym Duchem.

W Liście św. Pawła do Filipian 2:5-8 napisano: “To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.” On – prawdziwy Stwórca, który stworzył ten świat i ludzkość. Aby zbawić nas od grzechów, Sam Pan przyszedł do nas w ciele człowieka, wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana i dlatego przelał Swoją krew i w taki sposób zbawił nas od wszystkich grzechów.

Mesjasz naprawdę rozkazał Żydom wykonać drzwi Przybytku z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. To, że On rozkazał im wykonać drzwi Przybytku z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, dowodzi Jego zamiar zbawić całą ludzkość od grzechów: wziąć na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana i zapłacić ich cenę Swoją krwią na Krzyżu.

W Starym Testamencie grzesznicy przynosili swoją ofiarę do Przybytku i przekazywali jej grzechy przez nałożenie rąk na jej głowę przed ołtarzem całopalenia. Wtedy oni podrzynali jej gardło, przelewali jej krew, i dawali tę krew kapłanom. Potem kapłani składali tę ofiarę Bogu, kropiąc krwią cztery rogi ołtarza całopalenia, a także wylewając resztę krwi na ziemię.

W Dniu oczyszczenia, kiedy arcykapłan brał krew ofiary przebłagalnej do Miejsca Najświętszego i kropił nią przebłagalnię, już nałożywszy swoje ręce na głowę ofiary, Bóg przyjmował tę krew ofiary przebłagalnej jako ofiarne potępienie Jego ludu. Dlaczego zwierzę ofiarne trzeba było zabić? Dlatego, że ono zabierało wszystkie grzechy Żydów przez nałożenie rąk arcykapłana na jej głowę. Innymi słowy, jej krew była rezultatem tego nałożenia rąk. Tak Bóg przyjmował krew zwierzęcia ofiarnego, czuł słodki aromat jej ciała, spalonego na ołtarzu, i w taki sposób przebaczał wszystkie grzechy ludu Izraela.

W czasie Nowego Testamentu Jezus przyszedł, aby wykonać właśnie to. Aby wziąć na Siebie nasze grzechy i ponieść karę za grzech, Chrystus musiał przyjść na tę ziemię przez ciało Maryji Dziewicy, i On spełnił zbawienie, przyjąwszy chrzest od Jana i przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici to prawdziwa ewangelia, która dowodzi prawdę, że Jezus, Sam Bóg, przyjął chrzest i został ukrzyżowany.

Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, i właśnie dlatego On został ukrzyżowany, przelał wszystką Swoją krew, umarł, zmartwychwstał trzeciego dnia i w taki sposób został Zbawicielem tych, którzy uwierzyli, i siedzi po prawicy tronu Bożego. Jezus Chrystus pozwolił tym, którzy naprawdę wierzą w Niego jak swego Zbawiciela, przywołać Boga “Abba, Ojcze”, na zawsze otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów przed Bogiem Ojcem. Oto tajemnica prawdy, ukrytej w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach.

Przez Swój chrzest i krew na Krzyżu Mesjasz zmył nasze grzechy i poniósł karę za nasze grzechy zamiast nas. On już został Zbawicielem świata. Dlatego powinniśmy wierzyć, że zasłona Przybytku w Starym Testamencie była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici na kręconego bisioru, a także wierzyć, że w Nowym Testamencie Mesjasz, nasz Zbawiciel, naprawdę przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy świata Swoim chrztem i poniósł karę za wszystkie grzechy na Krzyżu, i w taki sposób otrzymać przebaczenie naszych grzechów.Jako Chrześcijanie, Ile Uwagi Zwracacie na Jego Słowo


W II Księdze Mojżeszowej 25:22 napisano: “Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.” Jak blisko podeszliście do ewangelii wody i Ducha, ewangelii oczyszczenia? Co powiedział Pan, skąd On będzie rozmawiać z tymi z was, którzy wierzą w Jezusa jako Zbawiciela? W II Księdze Mojżeszowej 25:22 On powiedział, że da wam wszystkie Swoje przykazania sponad przebłagalni Arki Świadectwa. Bóg powiedział ludziom Izraela w Starym Testamencie, że On zawsze będzie przemawiać do nich sponad przebłagalni.

Powinniście uświadomić sobie, że Bóg dał obietnicę prowadzić was w życiu, darowawszy wam przebaczenie grzechów przez poprawną ofiarę i uczyniwszy was ludem Bożym. Bóg powiada nam, że bez względu na to, jak ci z was, którzy wierzą w chrześcijaństwo, pragną, aby Pan ich prowadził, jeśli oni wierzą w Jezusa, nie znając prawdy ewangelii wody i Ducha, to On nie może ich prowadzić. Dlatego jeśli wy naprawdę chcecie, aby Pan was prowadził, to powinniście najpierw poznać i przyjąć prawdę przebaczenia grzechów, która od razu przebaczyła wasze grzechy, a potem oczekiwać Jego przewodnictwa.

Jedną rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, jest to, że jeśli chcecie zostać dziećmi Bożymi i częścią Jego Kościoła, to powinniście najpierw otrzymać przebaczenie swoich grzechów za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, tajemnicy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Tylko wtedy wy także potraficie otrzymać przykazania Pana, dane wam sponad Arki Świadectwa.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.
All about the Tabernacle

Powinniśmy pamiętać i wierzyć, że Pan zawsze prowadzi i kieruje naszym życiem, kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, która pozwoliła nam otrzymać przebaczenie grzechów. Czy teraz otrzymujecie przykazania Pana, dane wam sponad przebłagalni? Czy, być może, idziecie za Panem, kierując się własnymi odczuciami?

Wasze własne odczucia i emocje nie mogą zbudować wiary, lecz tylko przyprowadzą was do zamieszania. Jeśli pragniecie iść za przykazaniami Bożymi, danymi wam sponad Arki Świadectwa, to powinniście uświadomić sobie i uwierzyć, że błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici i kręcony bisior, które objawiają się w Przybytku, są przebaczeniem grzechów, które Bóg dał nam.

Alleluja! Ja dziękuję Bogu za chrzest Pana, za krew Krzyża, za Jego siłę i miłość, która zbawiła nas od wszystkich grzechów świata.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.