" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Czy Żydzi Wierzą w Boga
jako w Ojca Stworzenia?


Żydzi wierzą w Boga, Stwórcę Wszechświata, który rządzi życiem i śmiercią ludzkości, prosperowaniem i upadkiem narodów, jako w swego Ojca. W Starym Testamencie Boga nazywano “Elohim” lub “Jehowa”, lecz w Nowym Testamencie Jezusa Chrystusa nazywano Bogiem.

Sam Jezus nazywa Boga “Bóg Ojciec” (Ewangelia św. Jana 6:27), “Ojcze nasz, który jesteś w niebie” (Ewangelia św. Mateusza 6:9), “Ojcze Święty” (Ewangelia św. Jana 17:11), “Ojca mego” (Ewangelia św. Jana 20:17), zawsze nauczając Swoich uczniów, aby być pewny, że oni przyjmą do serca Jego naukę.

W chrześcijaństwie zostajemy prawdziwymi wierzącymi, spotkawszy i uwierzywszy w Jezusa Chrystusa, objawionego w ewangelii wody i Ducha, w Boga, Jego Ojca, i w Ducha Świętego. Chrześcijanie powinni wiedzieć, kim jest ten Bóg, w którego oni wierzą.Chrześcijanie Wierzą w Boga jako w Ojca Całej Ludzkości


Chrześcijanie wierzą, że Trójjedyny Bóg jest Stwórcą ludzkości; innymi słowy, oni wierzą, że Bóg jest źródłem i żywicielem życia. Bóg stworzył ród ludzki, zbawia i żywi świętych poprzez Swój Kościół.

Ponieważ Bóg chrześcijan stworzył cały wszechświat i człowieka na Swoje podobieństwo, On jest Ojcem całej ludzkości. Kiedy pewien misjonarz po raz pierwszy głosił ewangelię kilku Indianinom, stary wódz plemienia zapytał go: “Czy powiedziałeś, że Bóg jest naszym Ojcem?” Misjonarz szczerze odpowiedział: “Tak!” Wtedy wódz ponownie zapytał: “Czy to oznacza, że Bóg także jest moim Ojcem?” Misjonarz odpowiedział: “Oczywiście!” Nagle twarz wodza rozjaśniła się, on wyciągnął swoje ręce i powiedział: “To znaczy, że my z wami jesteśmy braćmi!” W Bogu Ojcu wszyscy ludzie są braćmi i siostrami. Z drugiej strony, ich duchowe braterstwo zostaje pełne, kiedy oni zaczynają wierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Istny pokój świata przychodzi dopiero wtedy, kiedy ludzie poznają i służą Bogu Stwórcy, który jest korzeniem ludzkości. Jeśli ludzie, nadal nie znając Boga, będą szukać jedynie korzenia swoich przodków i prześladować szowinistyczny nacjonalizm, ludzkość nieuchronnie zostanie zniszczona przez dumę, chciwość, zazdrość, nienawiść, konflikty i wojnę. Otóż wszyscy powinniśmy zostać duchowymi dziećmi Bożymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Pana.

Właśnie Bóg Ojciec daruje nam ciepłe poranne słońce, piękne zachody słońca, cztery pory roku, dzień i noc. Właśnie On karmi i żywi wszystkie formy życia, tak ludzi, jak i zwierzęta, posyłając deszcz i śnieg, obdarowując nas obfitymi owocami ziemi. Właśnie dlatego w Księdze Psalmów 100:3 napisano: “Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska”.

Bóg wie, jak działają nasze ciała, i dlatego żywi nas odpowiednimi produktami w każdej z czterech pór roku. Na przykład, ponieważ często pocimy się z powodu letniego upału, Bóg daje nam świeże i soczyste owoce, takie jak brzoskwinie, arbuzy, pomidory, winogrona i inne.

W szczególności, nie możemy nie zachwycać się wspaniałym działaniem wewnętrznym naszych ciał. Teraz wszyscy dobrze wiedzą, że życie człowieka jest w krwi, lecz Biblia pisała o tym jeszcze ponad 3,500 lat temu (III Księga Mojżeszowa 17:11). Krew robi w naszych ciałach ponad 675 km za jeden dzień. Gdybyśmy musieli przejść ponad 40 kilometrów za dzień bez odpoczynku, na pewno bardzo szybko zostalibyśmy wyczerpani. A jednak nasze serca bez odpoczynku pompują krew ponad 675 km za jeden dzień, 365 dni na rok. Wyłączamy światło, kiedy idziemy spać, a serce nigdy się nie wyłącza. Któż więc pozwala naszym sercom tak pompować? To ojciec życia, który działa w najskrytszych tajemnicach życia, o których nawet nie wiemy.

Powietrze, którym oddycha człowiek, woda, którą pije, żywność, którą spożywa – to wszystko zostało dane nam przez Boga. Dlatego Jakub, człowiek wierzący, powiedział: “Bóg, który troszczył się o mnie przez całe me życie aż do dnia dzisiejszego” (I Księga Mojżeszowa 48:15). A także niewdzięcznym ludziom Izraela Izajasz powiedział: “Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw Mnie. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie (Księga Izajasza 1:2-3).”

Dlatego powinniśmy uświadomić sobie, że Sam Bóg żywi i karmi nasze dusze. Bóg jest żywicielem i Ojcem całej ludzkości.Powinniśmy Wyznać, że Bóg Wybawił Nas od Grzechów Świata


Miłość Boża zbawiła nas od grzechów świata. Ona jest bezgraniczna i wieczna. Zmienia się historia ludzkości, i jej religie zmieniają się wiele razy. Lecz miłość Boża jest niezmienna, wczoraj, dzisiaj, i jutro.

Cielesna miłość człowieka nie może trwać wiecznie. Poruszeni emocjonalne, myślimy, że kochamy, jednak niebawem wszystko się zmienia. Nic się nie zmienia tak szybko, jak poczucia. Miłość cielesna zawsze jest samolubna i egocentryczna.

Ale prawdziwa miłość Boża jest bezgraniczna, ofiarna i wieczna. Biblia powiada nam, że Bóg tak ukochał świat, że oddał Syna Swego Jednorodzonego, aby wybawić nas od grzechów świata. Oto jak o tym napisano w Liście św. Pawła do Rzymian 5:8: “Bóg zaś okazuje nam swoją miłość (właśnie) przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”, a w Ewangelii św. Jana 3:16 napisano: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”, a w Pierwszym Liście św. Jana 4:10 są takie słowa: “W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”. Powinniśmy wierzyć w Boga, a także musimy otrzymać zbawienie od grzechów i życie wieczne, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha.Bóg Słyszy Nasze Modlitwy


Ojcowski stosunek między ojcem a dzieckiem to związek krwi i ciała. Podobnie ci, którzy wierzą w Boga, zostają Jego dziećmi, uwierzywszy w chrzest Jezusa Chrystusa i w Jego krew na Krzyżu jako w ewangelię odpuszczenia grzechów. W taki sposób oni zamieszkują razem w jednym domu. Póki żyjemy na tej ziemi, jedynie Kościół Boży jest domem świętych, a kiedy opuścimy ten świat, naszym domem zostanie Królestwo Niebieskie.

To błogosławieństwo, że możemy nazywać Boga swoim Ojcem i zostajemy zbawieni od grzechów, przychodzi jedynie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. W Liście św. Pawła do Rzymian 8:15 napisano: “Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!” To jest piękna i niewątpliwa prawda! Prawdziwa ewangelia wody i Ducha jest ewangelią przebaczenia wszystkich przewinień. Właśnie dzięki wierze możemy dostąpić całkowitego odpuszczenia grzechów.

A Duch Święty może zstąpić jedynie na tego, komu są przebaczone wszystkie grzechy poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jedynie ci, którzy napełnili się Duchem Świętym, mogą zostać Jego synami i córkami. Dzięki wierze w Pana oni otrzymają wszystko, o co proszą Ojca w imię Jezusa Chrystusa. To potwierdza Ewangelia św. Jana 16:23: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”.

Niezależnie od tego, ile razy wierzący przywołują Jego imię, Bóg Ojciec “daje wszystkim chętnie i nie wymawiając” (List św. Jakuba 1:5).Powinniśmy Wierzyć w Boga jako w Pana, Który Da Nam Nasze Dziedzictwo


Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, darowaną przez Pana, zostali Jego synami i córkami. W Liście św. Pawła do Rzymian 8:15 napisano: “Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!”

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Ci, którzy zostali synami i córkami Boga, koniecznie odziedziczą życie wieczne. Jak napisano w Liście św. Pawła do Rzymian 8:17-18: “Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, aby też wspólnie mieć udział w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić”. Tu słowo “dziedzicami” zostało podkreślone trzy razy, i oznacza tych, którzy zostaną następcami Boga, czyli Jego spadkobiercami.

W Liście do Galacjan 4:7 także napisano: “A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej”. Zwrot “współdziedzicami Chrystusa” powiada nam, że właśnie my odziedziczymy wszystko, co ma Bóg chrześcijaństwa. Nawet nie możemy ośmielić się wejść do Królestwa Bożego bez wiary w ewangelię wody i Ducha. Ale uwierzywszy w chrzest i krew Jednorodzonego Syna Bożego, zmożemy otrzymać odpuszczenie grzechów i wejść do Królestwa Niebieskiego. “Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym” (Ewangelia św. Jana 6:39).

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.