" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Dziesiąte Kazanie o Synu BożymChrzest Jezusa i
Odpuszczenie Grzechów


< Ewangelia św. Łukasza 1:5-17 >

“Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”.Kim jest Jan Chrzciciel?


Bóg posłał Syna Swego Jezusa jako Tego, Kto “zbawi swój lud od jego grzechów” (Ewangelia św. Mateusza 1:21). Aby wymazać grzechy ludzkości, Sam Stwórca wszechświata wcielił się i przez Maryję Pannę przyszedł na ziemię jako Baranek Ofiarny. Misja Jezusa rozpoczęła się z Jego chrztu. W wieku 30 lat Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela.

Kimże jest Jan Chrzciciel? Sam Jezus świadczy, że Jan jest przedstawicielem całej ludzkości. W Ewangelii św. Mateusza 11:11-13 napisano: “Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela! Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je, Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana”. Jezus powiedział, że wśród narodzonych z niewiast nie było człowieka, większego od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, przedstawiciel całej ludzkości, jest większy od takich proroków, jak Izajasz, Ezechiel i Habakuk, nawet od Mojżesza w Starym Testamencie.

W Starym Testamencie wybranych z mężczyzn, potomków Aarona, namaszczano na arcykapłanów. Podobnie jak Bóg wybierał arcykapłanów, którzy przekazywali kozłom grzechy ludu Izraela, łożąc ręce na ich głowy, On wybrał Jana Chrzciciela jako przedstawiciela całej ludzkości, aby wymazać wszystkie grzechy świata. Bóg posłał na ziemię Jana Chrzciciela jako ostatniego proroka. Właśnie Jan Chrzciciel został ostatnim arcykapłanem.

Podobnie jak Bóg przekazywał grzechy ludzi tylko przez potomków Aarona, tak według obietnicy On wybrał Jana Chrzciciela, potomka Aarona, największego między narodzonymi z niewiast, i posłał go na ziemię sześć miesięcy przed przyjściem Jezusa, aby “przygotować Panu lud doskonały” (Ewangelia św. Łukasza 1:17).

W taki sposób Bóg powołał Jana Chrzciciela jako przedstawiciela całej ludzkości, i przez niego przekazał Jezusowi wszystkie nasze grzechy. Jan Chrzciciel przyszedł przed Jezusem jako świadek, otóż powinniśmy się dowiedzieć z Biblii, jak on świadczył.

Podobnie jak w Dniu Oczyszczenia Aaron przekazywał kozłowi grzechy całego ludu Izraela, tak Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa i w ten sposób przekazał Mu wszystkie grzechy ludzkości. Otóż widzimy, jak wszystkie nasze grzechy zostały zmyte.Misterium Chrztu Jezusa


Jak napisano w Ewangelii św. Mateusza 3:13-17, Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Ludzie zazwyczaj przyjmują chrzest, nawet nie rozumiejąc jego znaczenia, i dlatego chrztu udzielają każdemu, kto zna na pamięć Dziesięcioro Przykazań, obiecuje przestrzegać Dnia Pańskiego i chce wyznać Pana Jezusa jako swego Zbawiciela. Ludzi, którzy przyjmują chrzest z wyraźnym zrozumieniem jego prawdziwego znaczenia, jest bardzo mało.

Przyszedłszy na ziemię, Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, więc powinniśmy rozumieć, dlaczego On to zrobił. Powinniśmy zadać pytanie, dlaczego Jezus, będąc bezgrzesznym, musiał przyjąć chrzest. Ale ci, którzy nie otrzymali odpuszczenia grzechów, nie chcą poznać chrztu Jezusa i nie mogą go zrozumieć. Misterium chrztu Jezusa mogą poznać jedynie ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów.

Jezus jest Arcykapłanem Królestwa Niebieskiego. A Jan Chrzciciel jest arcykapłanem i przedstawicielem całej ludzkości. Jan Chrzciciel miał władzę przekazać Jezusowi wszystkie grzechy ludzkości, a Jezus, Niebieski Arcykapłan, przyjął przekazane Mu grzechy, złożywszy Swoje ciało w ofierze przed Bogiem, i w taki sposób wymazał wszystkie grzechy ludzi.

W Ewangelii św. Mateusza 3:15 Jezus powiedział: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan, w rzece śmierci. Słowo “chrzest” oznacza “przekazać”, “zostać zanurzonym”, “oczyścić”, “pochować” i “przenieść”; on ma takie same znaczenie, co nałożenie rąk Starego Testamentu. Kiedyś grzechy przekazywano zwierzęciu ofiarnemu przez nałożenie rąk na jego głowę; podobnie wszystkie nasze grzechy przeszły na Jezusa, kiedy Jan Chrzciciel ochrzcił Pana. Innymi słowy, wszystkie grzechy ludzkości przeszły na Jezusa, dlatego On, jako ofiara, musiał przyjąć ofiarną śmierć i wycierpieć karę zamiast nas. Chrzest od Jana był rytuałem, poprzez który Jezus przyjął wszystkie grzechy ludzkości od Jana Chrzciciela.

Jezus przyszedł na ten świat i przyjął chrzest, aby spełnić całą sprawiedliwość Bożą i przebaczenie grzechów wszystkich bez wyjątku ludzi. Czy Jezus został ochrzczony, aby demonstrować Swoją pokorę? Wcale nie. Jezus powiedział Janowi: “Pozwól teraz”. Ponieważ Jezus przyszedł na ten świat, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, On powiedział Janowi: “Powinieneś przekazać Mi wszystkie grzechy, a Ja przyjmę je, ponieważ Moim zadaniem jest zostać kozłem ofiarnym i w taki sposób przebaczyć wam wszystkie grzechy”.

Z powodu naszych grzechów jesteśmy skazani na piekło, męczeni i oszukiwani przez szatana, ale Jezus przyszedł, aby zbawić takich ludzi, jak my, uczynić nas sprawiedliwymi i dziećmi Bożymi. Kiedy Jezus przyjął chrzest i wyszedł z wody, Duch Święty jak gołąb zstąpił na Niego i świadczył, że On jest Synem Bożym. Innymi słowy, przez Ducha Świętego Sam Bóg świadczył nam o tym, że przez Swój Chrzest Syn Boży Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości.

Ponieważ grzechy ludzkości naprawdę przeszły na Jezusa, Bóg zapewnia nas o tym, że wszyscy jesteśmy bezgrzeszni. Gdyby Jezus nie wziął na Siebie wszystkich grzechów, przyszedłszy na ziemię, pozostalibyśmy grzesznikami, nawet gdybyśmy żarliwie wierzyli w Niego. Wymazawszy wszystkie nasze grzechy, Bóg powiada nam: “Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom” (Dzieje Apostolskie 16:31). Możemy otrzymać życie wieczne tylko poprzez wiarę.

W Ewangelii św. Jana 1:29 napisano: “Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!”. Jan Chrzciciel nadal mówił ludziom, że wszystkie grzechy ludzkości przeszły na Jezusa dzięki Jego chrztu. Właśnie Jan Chrzciciel krzyczał: “On jest Synem Bożym, Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata”.Czym Jest Grzech Świata?


Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata i całkiem zmył je przez Swój Chrzest. W taki sposób zabrawszy nieprawości ludzkości przez Swój Chrzest, Jezus musiał umrzeć na Krzyżu. Pan wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Przez Swój Chrzest On wymazał nieprawości naszych ojców i matek, ponieważ oni również należą do ludzi tego świata. Wszystkie grzechy, które popełniamy w ciągu swego życia, w tym grzechy, które popełniamy nieumyślnie, również należą do grzechów świata. Te grzechy także zostały złożone na Jezusa przez Jana Chrzciciela. Grzechy, które popełniamy przed pełnoletniością, również należą do grzechów świata, dlatego one także przeszły na Jezusa. Jezus skasował grzechy nie tylko kilku wybranych ludzi, lecz On całkiem wymazał grzechy wszystkich ludzi.

Ale zbawienie otrzymują tylko ci, którzy wierzą w tę prawdę, że przez Jana Chrzciciela Jezus wziął na Siebie nasze grzechy i całkiem je wymazał. Jeżeli nie wierzymy w to, nie możemy zbawić się od piekła. Brama Królestwa Niebieskiego już dawno została otworzona, lecz my nie możemy dostąpić zbawienia, jeśli nasze serca jeszcze nie wierzą w tę prawdę.

Ludzie idą do piekła, ponieważ nie wierzą w prawdę wody i Ducha, nawet jej nie poznali. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Wszystkie grzechy, popełnione przez nas w dzieciństwie i w dorosłości, należą do grzechów świata; wszystkie one przeszły na Jezusa. Jezus jest Synem Bożym, który wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, nawet nie dzieląc ich na grzech pierworodny i osobiste grzechy każdego człowieka.

Czy te grzechy, które popełniamy w dorosłości i w podeszłym wieku, należą do grzechów świata? Dlatego, że to są grzechy, które popełniamy w tym świecie, Jezus także wziął je na Siebie. Ponieważ miłość Jezusa jest wieczna i bezgraniczna, On nie dzielił naszych grzechów na grzech pierworodny i osobiste grzechy, lecz wziął je na Siebie przez Swój Chrzest.

Gdyby Jezus, przyszedłszy na tę ziemię, umarł na Krzyżu, zawczasu nie przyjąwszy chrzest, Jego śmierć byłaby daremna. Wtedy nasza wiara w Jezusa i nasze praca dla Jego imienia również byłyby daremne. Czy grzechy naszych własnych dzieci przeszły na Jezusa? Sprawdźmy.

Kiedy ożenicie się i będziecie mieć dzieci, grzechy waszych dzieci również będą należeć do grzechów świata, i dlatego one także przeszły na Jezusa. Grzechy waszych wnuków i ich potomków również zostały przekazane Jezusowi, i On raz na zawsze całkiem je odkupił. Ludzkie niemocy również należą do grzechów świata. Ale Jezus także zabrał je przez Swój Chrzest i za nie przelał krew na Krzyżu.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Ewangelia św. Jana 8:32 Jezus powiada nam: “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” To jest prawda. Ludzie, którzy przestrzegają szabatu jedynie z powodu wyznaniowych doktryn, i wierzą w to, że Jezus wziął na Siebie tylko grzech pierworodny, jeszcze powinni każdego dnia żałować za swoje grzechy, i zostają jeszcze większymi grzesznikami. Oni próbują żyć według Prawa Bożego i spełniać dobre uczynki; ale im więcej to praktykują, tym ciężej im przestrzegać Prawa. Oni mogą zrozumieć tylko to, że zostają jeszcze większymi grzesznikami przed Bogiem.

Już dawno umarliśmy dla naszych grzechów w Jezusie Chrystusie, a także zmartwychwstaliśmy z Nim. Może nas zbawić tylko wiara w Jezusa, Zbawiciela grzeszników, który przez Swój Chrzest wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, zabrał je na krzyż i umarł na nim. Wiara w tę prawdę, w ewangelię wody i Ducha, jest dla nas jedyną drogą do życia wiecznego.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.