" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jak Możemy Otrzymać
Chrzest Ducha Świętego?


Aby uświadomić sobie, czym jest chrzest Ducha Świętego, najpierw powinniśmy zrozumieć, dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i umarł na Krzyżu. W Liście św. Pawła do Rzymian 3:23 napisano: “wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. Inaczej mówiąc, każdy człowiek rodzi się grzesznikiem, dlatego nie może nie grzeszyć przed Bogiem; jak jest napisano w Liście św. Pawła do Rzymian 6:23: “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć”, każdy z nas nie może uniknąć śmierci, ponieważ ona jest zapłatą za grzech.

Ale Bóg Ojciec, który kocha ród ludzki, przygotował drogę, która pozwala nam przez Jezusa Chrystusa oczyścić się od grzechów, ponieść karę i otrzymać zbawienie. Bóg Ojciec posłał Jezusa, Swego Syna Jednorodzonego, i rozkazał Mu ponieść naszą karę zamiast nas poprzez chrzest i ukrzyżowanie. Zamiast nas Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i karę za nie, przyjąwszy śmierć według woli Boga Ojca. A Jezus, który nie miał żadnej skazy, był bezgrzeszny i sprawiedliwy, przezwyciężył śmierć. Innymi słowy, On zmartwychwstał.

W jaki sposób te dzieła odkupienia, spełnione przez Jezusa, dotyczą rodu ludzkiego? Dla nas wierzyć w Jego czyny oznacza dostąpić przebaczenia naszych grzechów. Jezus, który wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana w rzece Jordan, także poniósł karę za nie i cierpiał na Krzyżu, aby darować nam odpuszczenie grzechów. Sprawiedliwość Boża napełnia nasze serca dzięki wierze w to, że Jezus przyjął chrzest od Jana i śmierć na Krzyżu jako odkupienie naszych grzechów.

A ponadto, sprawiedliwość Jezusa została nam przekazana jako nasza własna sprawiedliwość, ubraliśmy się w nią i dlatego teraz uważano nas za doskonałych sprawiedliwych przed Bogiem, jesteśmy Jego dziećmi i otrzymujemy życie wieczne. W Liście św. Pawła do Galacjan 3:27 napisano: “Ponieważ wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa!”

W Ewangelii św. Jana 3:16 czytamy: “Tak bowiem Bóg ukochał świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne”. Według tego cytatu wszyscy zostajemy usprawiedliwieni, kiedy wierzymy w to, że wszystkie nasze grzechy przeszły na Jezusa w czasie Jego chrztu od Jana, a także wierzymy w karę na Krzyżu.

Słowo “chrzest” ma kilka znaczeń, z których jedne to “zmywać grzechy”, a inne to “łączyć”. Więc powinniśmy zrozumieć, że “przyjąć chrzest Ducha Świętego” oznacza wiedzieć i wierzyć w to, jak Jezus, Syn Boży, rozwiązał problem grzechów i nieprawości grzeszników, oraz że właśnie poprzez tę wiarę możemy przyjąć chrzest Ducha Świętego.

To, że Duch Święty zamieszkuje w naszych sercach i mieszka w nas, oznacza, że uwierzyliśmy w chrzest Jezusa. Ta misja Ducha Świętego została szczegółowo opisana w Ewangelii św. Mateusza 3:13-17. Jezus powiedział, że On przyjął chrzest od Jana właśnie dlatego, aby wypełnić całą sprawiedliwość Bożą za pomocą chrztu od Jana. Więc, aby otrzymać Ducha Świętego, najpierw powinniśmy uwierzyć w to, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana. Oto jak możemy otrzymać Ducha Świętego. Biblia tak samo powiada nam o tym, że otrzymujemy dar Ducha Świętego dzięki wierze w Bożą łaskę odpuszczenia grzechów oraz w to, że Jezus został ukrzyżowany i przelał krew na Krzyżu, ponieważ On wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, kiedy przyjął chrzest od Jana. Duch Święty mieszka w sercach tych, którzy zostali oczyszczeni od grzechów chrztem Jezusa i krwią na Krzyżu.

Widzimy to z rozmowy, którą Jezus miał z Nikodemem. Jezus powiedział Nikodemowi, który do Niego przyszedł, że jedynie ci, którzy narodzili się ponownie, mogą zobaczyć Królestwo Boże. Narodzić się ponownie oznacza, że dusza, która umarła z powodu grzechu, zmartwychwstała i uczestniczy w życiu wiecznym w Królestwie Bożym. Słysząc prawdę o ponownym narodzeniu, Nikodem nie mógł zrozumieć, co to oznacza, dlatego zapytał Jezusa, jak to może się stać.

Wtedy Jezus odpowiedział: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (Ewangelia św. Jana 3:5). Możemy narodzić się ponownie tylko dzięki wierze w misję Jezusa, która wymazała wszystkie nasze grzechy i nawet ich korzenie; właśnie tak zostało wprowadzone w życie zachwycające dzieło naszego zbawienia, w którym Jezus przyjął chrzest i umarł na Krzyżu. Kiedy wierzymy w to, Duch Święty zamieszkuje w nas. To nie potrzebuje żadnych starań, pracy, osiągnięć, zdolności czy siły woli ludzi. Powinniśmy tylko wierzyć w prawdę, wierzyć w to, że tylko chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu zmyły wszystkie grzechy ludzkości.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Powinniśmy zwrócić uwagę na to, co Jezus powiedział w czasie Swej rozmowy z Nikodemem. Jezus podkreślił ważność słowa Bożego, że powinniśmy narodzić się ponownie z wody i z Ducha.

Misja regeneracji, pełniona przez Ducha Świętego i pozwalająca naszym duszom narodzić się ponownie, czyli chrzest Ducha Świętego, jest nie tylko przemianą, która się odbywa w głębi serca człowieka, lecz również nadzwyczajnie tajemniczą misją. Właśnie dlatego nie możemy zobaczyć Jego misji naszym własnym umysłem i świadomością. Możemy wiedzieć tylko to, że chrzest Ducha Świętego przychodzi wraz z przebaczeniem grzechów w naszych sercach, kiedy wierzymy w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu. Uświadamiamy sobie, że zostajemy dziećmi Bożymi, kiedy otrzymujemy w darze Ducha Świętego (List św. Pawła do Rzymian 8:15).

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.