" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Studiowanie Przybytku

 

The Tabernacle

Przybytek był cieniem Jezusa Chrystusa, który przebaczył grzechy Żydów i każdego, kto wierzy w Niego. Chrystus był prawdziwym Panem Przybytku. Właśnie On był Zbawicielem, który od razu zmył grzechy ludzkości, i jednocześnie został ofiarą za całą ludzkość.

Choć lud Izraela grzeszył codziennie, on mógł złożyć swoje grzechy na ofiarę przez nałożenie rąk na głowę zwierzęcia ofiarnego bez skazy na dziedzińcu Przybytku według systemu ofiarnego. Właśnie tak każdy, kto wierzył w służenie kapłanów i w ofiarę, złożonej według systemu ofiarnego, mógł otrzymać pełne przebaczenie grzechów, zmywszy swoje grzechy i zostawszy ponad śnieg bielszym. Także poprzez wiarę w chrzest i ofiarę Jezusa, prawdziwą istotę Przybytku, lud Izraela i my wszyscy, poganie, ubraliśmy się w błogosławieństwo przebaczenia wszystkich naszych grzechów i wiecznego przebywania z Panem.

Nie tylko Żydzi, ale również wszyscy poganie także mogą uwolnić się od wszystkich swoich grzechów jedynie dzięki wierze w Jezusa, Pana Przybytku. Przybytek naucza nas, czym jest dar przebaczenia grzechów, który Bóg dał każdemu z nas. Naprawdę Przybytek był prawdziwą istotą Jezusa Chrystusa.

Jezus został Zbawicielem grzeszników. Każdy grzesznik może zostać bezgrzesznym jedynie dzięki wierze w chrzest Jezusa, Jego krew na Krzyżu i prawdę, że On jest Bogiem. Możemy się zbawić od sądu Bożego dzięki wierze w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, innymi słowy, poprzez wiarę w chrzest Jezusa, Jego krew i boskość. Jezus jest bramą do Królestwa Niebieskiego.

W Dziejach Apostolskich 4:12 napisano: "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni." Nikt oprócz Jezusa nie może zbawić wszystkich ludzi od ich grzechów. Nie ma żadnego innego Zbawiciela oprócz Jezusa. W Ewangelii św. Jana 10:9 napisano: "Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę." W I Liście Pawła do Tymoteusza 2:5 napisano: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus;" a w Ewangelii św. Mateusza 3:15 napisano: "Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe." Wszystkie te wiersze świadczą o tej prawdzie.

Jezus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, a przyjąwszy chrzest (błękitna nić) i przelawszy krew (jasnoczerwona nić), dał grzesznikom zbawienie. Naprawdę, Jezus został bramą zbawienia dla wszystkich grzeszników. Podobnie jak brama dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, tak Jezus, przyszedłszy na tę ziemię, w pierwszej kolejności wziął na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana Chrzciciela. W taki sposób On został ofiarą, Barankiem Bożym (Ewangelia św. Jana 1:29).

Po drugie, w taki sposób wziąwszy na Siebie bezprawie wszystkich grzeszników przez Swój chrzest, On umarł zamiast nich i dał nowe życie tym, którzy wierzą. Po trzecie, Jezus jest Samym Bogiem. W I Księdze Mojżeszowej 1:1 napisano: "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię", a w I Księdze Mojżeszowej 1:3 napisano: "Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość." Jezus był tym samym Bogiem logosem, który Swoim Słowem stworzył cały wszechświat i wszystkie rzeczy w nim.

Bóg rozkazał Mojżeszowi wykonać bramę dziedzińca Przybytku z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Jezus, Sam Bóg, zakończył Swoją misję przetworzenia grzeszników w sprawiedliwych, przyszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka i zbawiwszy Swój lud od wszystkich grzechów przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Za pomocą tych trzech służeń Chrystus zbawił grzeszników, one są świadectwem tej prawdy.

Apostoł Paweł powiedział w Liście do Efezjan 4:4-6: "Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich." To Słowo oznacza zbawienie od grzechów przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior.

Studiując Przybytek, powinniśmy uświadomić sobie jego poprawne znaczenie i w taki sposób dostać błogosławieństwo, aby otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów.


Wybierz z poniższych kategorii, aby zobaczyć galerię obrazów Przybytku i czytać kazania, powiązane z każdym obrazem.


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.