" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
 Całkowicie BEZPŁATNA książka drukowana
- Język Cebuano Wydanie # 8

 


Ang Katuigan ba sa Anti-kristo, Pagkasinakit sa mga Balaan, Tugob
nga Kalipay ug ang Gingharian sa Kalibohan Nagsingabot? (II)

- Mga Saysay ug mga Pagpanudlo sa Libro sa Pinadayag

 

Hubit

Mga Saysay ug mga Pagpanudlo sa Libro sa Pindayag

Batbat

Kasagaran sa mga Kristohanon karon nagsalig diha sa pangagpas sa tugob nga kalipay sa dili pa ang kalisdanan. Tungod kay sila nagsalig niining bakak nga doktrina nga nagtudlo kanila nga sila igabayaw sa dili pa moabut ang Dakong kalisdanan sa pito ka mga tuig, sila nagagiya sa taspukan nga relihiyosong mga kinabuhi diha sa pangpang sa kaugalingong kahimuot.
Apan ang tugob nga kalipay sa mga santos mahitabo lamang human ang mga hampak sa pito ka mga trumpeta mangatuman hangtud nga ang ikaunom nga hampak ikabubo na, una pa nga ang tugob nga klaipay mahitabo human ang Antikristo motumaw taliwala sa kalibutanong kaguliyang ug ang mga natawo pag-usab nga mga santos masinakit, ug nga kon ang ikapitong trumpeta pagahuypon. Niining panahona nga si Jesus mokunsad gikan sa langit, ug ang pagkabanhaw ug tugob nga kalipay sa natawo pag-usab nga mga santos mahitabo (1 Tesalonica 4:16-17).
Niining adlawa, ang matag usa niining kalibutana magabarug diha sa kinasang-an sa dalan sa iyang walay katapusang kapalaran. Ang matarung kinsa nangatawo pag-usab pinaagi sa pagsalig diha sa "ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu" pagabanhawon ug matugob sa kalipay, ug maoy mahimong mga manununod sa Gingharian sa Kalibohan ug ang walay katapusang Gingharian sa Langit, apan ang mga makasasala kinsa wala makaambit niining unang pagkabanhaw mosagubang sa dakong silot sa pito ka mga panaksan nga igabubo sa Dios ug igatambog ngadto sa walay katapusang kalayo sa empeyerno.
Busa, ikaw karon kinahanglan mogula gikan sa tanang bakak nga mga doktrina sa mga relihiyon ug sa kailibgon ug nalibog nga mga hiyas niining kalibutana, ug mosulod ngadto sa matuod nga Pulong sa Dios. Ako naglaum ug nag-ampo nga pinaagi sa pagbasa sa akong serye mahitungod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kamong tanan mabuboan uban sa panalangin sa pagkabanlas sa tanan ninyong kasal-anan, ug magadawat sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoo nga walay kahadlok.Gikan sa Tagmantala

Sa unang tumo sa Libro sa Pinadayag, ang tagsulat nagsulat nga ang Dios nagplano sa pito ka mga panahon sa Iyang Pagtagana, nga ang panahon sa luspad nga kabayo magasingabot kanato, ug nga ang katawhan moantus sa hilabihan ilalum sa pagpanaugdaug sa Antikristo; apan ang natawo pag-usab nga mga santos makabuntog kaniya ug makakab-ot sa Gingharian sa Kalibohan ug sa Bag-ong Langit ug Yuta pinaagi sa ilang lunsay nga pagtuo nga gihatag sa Dios.
Uban niining sumpay nga tumo, ikaw makakaplag sa husto ug kinuti nga kahibalo sa Pulong sa nahibiling mga bahin sa Pinadayag, gikan sa kapitulo 8 ngadto sa 22.
Ang tagsulat motambag kanimo sa pagbaton og malig-on nga pagtuo diha sa kamatuoran nga ang tanang mga tambag sa Pinadayag sa tinitik magakahitabo: Sa dili madugay adunay mga hampak sa pito ka mga trumpeta; ang pagtumaw sa Antikristo; ang tiningob nga pagkasinakit sa mga santos sa Antikristo; ang pagkabanhaw ug ang tugob nga kalipay sa natawo pag-usab nga mga santos tungatunga sa Dakong Kalisdanan; ang mga hampak sa pito ka mga panaksan nga igabubo ngadto sa mga kaaway sa Dios; ang pag-abut sa Gingharian sa Kalibohan; ang ikaduhang pagkabanhaw sa mga makasasala alang sa ilang walay katapusang silot; ang pagpuyo sa mga santos uban sa Dios didto sa walay katapusang Gingharian sa Langit.
Uban niining mga butanga nga umalabut, ang tugob nga kalipay sa mga santos kinahanglan hatagan og pagtagad sa tanang mga Kristohanon. Kanus-a gayud kini mahitabo, ug kinsa ang tinuod nga makaambit niini nga panalangin?


 

 
Bezpłatne chrześcijańskie książki
    Spis książek drukowanych
    Wydanie Cebuano 8
 
 • O tej książce
 •  
 • Spis treści
 •     O Służbie bezpłatnych książek
      Jak zamówić bezpłatne książki?
      Często zadawane pytania
  Obejrzeć
  koszyk
   

  Zarejestruj się jako współpracownik
  Dział współpracownika
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.