NLM Logo
" Pachena makangowanavo, ipai pachena” " (Mateo 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  TAURA NESU  |  RUBATSIRO    
Zvidzidzo zveBhaibheri Ma-eBook echiKristu Epachena Mashoko Pamusoro Pedu
 

Wakambosangana neevhangeri yemvura noMweya here?Tinokuchingamidza kusangano renew Life Mission
  - Bato reMabhuku echiKristu Epachena


Nechinangwa chekuparidzira evhangeri yemvura (rubhapatidzo rwaJesu)noMweya iyo inoita kuti vanhu vakwanise kugadzirisa dambudziko ravo rechivi sezvinobva paShoko rakakwana raMwari iro rinoburitswa muBhaibheri, sangano reNew Life Mission riri kushandura pamwe nekudhindisa mabhuku echiKristu epachena mumitauro yakasiyana siyana.

Kunyangwe zvazvo kuine maKristu akawanda kwazvo parinhasi, tinovona kuti vazhinji vavo, zvamazvirokwazvo, vanongoenda kuchechi neSvondo badzi, uye havana chiero chakajeka kana Shoko reruponeso ringawanikwa mumoyo yavo. Asi Jesu akati, “Zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwauri: Kana munhu asingaberekwi nemvura noMweya, haangagoni kupinda muVushe bgaMwari” (Johane 3:5).

Ko kuti kuva nokuzvarwa patsva zvinomborevei? Kuva nokuzvarwa patsva hakungozi badzi kusiya hupenyu hwezvivi uchiva nokutanga hupenyu hutsva mushure mekunge watenda kuna Jesu, sezvinofunga vanhu vazhinji. Kunyange zvazvo izvi zvingava zvakanaka, uku pachako hakuzi kuva nokuzvarwa patsva, zvakare hakuzi kuponeswa. Kana Bhaibheri richititaurira kuti tinofanira kuzvarwa patsva nemvura noMweya, rinoreva kuti “vatadzi vanofanira kutendevuka, vagotenda kubhapatidzo yaJesu uyevo nekuropa rake paMuchinjikwa, vagobva vagamuchira kuregererwa kwezvivi mumoyo yavo vachibva vava vakarurama." Mune mamwe manzwi, zvinoreva kuti kuva nokuzvarwa patsva kunobva kumusoro. Iyi haisi shanduko inobva kuvanhu venyama, asi ishanduko inobva kuna Mwari.

Muna 1 Johane 5:6-7, Bhaibheri rinotaura kuti, “Ndiye wakavuya nemvura neropa, iye Jesu Kristu; haana kuvuya nemvura bedzi, asi nemvura neropa. Ndiye Mweya unopupura, nokuti Mweya ndiye zvokwadi. Nokuti kune zvitatu zvinopupura, zvinoti: Mweya, nemvura neropa; zvitatu izvi zvinopupura chinhu chimwe.” Jesu akavuya panyika pano kuburikidza nemvura neropa, Jesu akazvarwa nemuvuri weMhandara Maria, akaitwa nyama yemunhu, uye paakasvitsa makore makumi matatu, akava nokubhapatidzwa naJohane Mubhapatidzi muRwizi Jorodani. Mabasa eruponeso ayo anotiita kuti tizvarwe patsva nemvura noMweya akatanga nekuzvarwa kwaJesu, uye nekushambidza kwaakaita zvivi zvenyika kuburikidza nekugamuchira rubhapatidzo rwake kubva kuna Johane muBhapatidzi semumiriri wevanhu vose, muRwizi Jorodani.

Tinoziva chose kuti Jesu wakapiwa mhosva pachinzvimbo chedu kuburikidza nokudeura ropa rake paMuchinjikwa. si seiko Jesu, uyo anova Mwari pachake uyo akanga asina zvivi, akava nokutakura kuzvidzwa uku paMuchinjikwa? Kuti Jesu akafira zvivi zvedu paMuchinjikwa zvine hukama huri pedyo kwazvo nechiitiko cherubhapatidzo rwake, apo akabhapatidzwa naHohane Mubhapatidzi muRwizi Jorodani, yaiva yekuisa mavoko. MuApostora Pita akataura muna 1 Pita 3:21 kuti bhapatidzo mufananidzo unotiponesa. Saka izvi zvinoreva kuti Jesu akauya kuburikidza nerubhapatidzo uye neMuchinjikwa.

Murubhapatidzo rwaJesu makavanzarikwa mananara ekuregererwa kwezvivi, mananara eekuva nekuzvarwa nemvura noMweya. Kana, zvisinei nezvizvi, tikave nokushaya hanya nerubhapatidzo rwaJesu urwu uye tikasave nokudavira kwarwuri, bva isu pachedu tinenge tichipandukira kuda kwaMwari uye tichirasa ruponeso rwedu pachedu. Mabhuku echiKristu epachena eNew Life Mission anopa tsanangudzo yakajeka yechiero cheruponeso kuburikidza nokuchifakaza nefandesheni yebhaibheri yakasimba, uyevo anobata nhau dzokuvambira dzeruponeso, pakuti munhu angagona sei kuzvarwa patsva nemvura noMweya. Kuti unzwe zvakawanda, tinokurudzira vashanyi vedu kuti vaverenge mabhuku echiKristu epachena ayo atinowanisa nenzira yemudhindo uye ne-electronic format.

 
    Sarudza Mutauro wako

Book Reivew

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.