" Pachena makangowanavo, ipai pachena " (Mateo 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  TAURA NESU  |  RUBATSIRO    
Zvidzidzo zveBhaibheri Ma-eBook echiKristu Epachena Mashoko Pamusoro Pedu
  Mharidzo nezvemisoro yakakosha kubva kuna Mufundisi Paul C. Jong


 


Subject 1 : Chivi

Top


Subject 2 : Murairo

Top


Subject 3 : Evhangeri yemvura noMweya

Top


Subject 4 : Kutsidza zvivi zvezuva rimwe nerimwe
Unoda kuziva zvizhinji pamusoro pekuva nokuzvarwa patsva nemvura noMweya here? Tapota tinya banner riri pazasi kuti uzviwanire bhuku rako repachena pamusoro pekuzvarwa patsva nemvura noMweya.
Kuve nekuzvarwa patsva

Top


Subject 5 : Kupupura kwechivi kwezvokwadi

Top


Subject 6 : Zvitendero zvinopokana neevhangeri

Top


Subject 7 : Mashoko asiwo pamusoro peMutondwe uye neKusarudzwa Kunoera
Unoda kuziva zvizhinji pamusoro peevhangeri yemvura noMweya here? Tapota tinya banner riri pazasi kuti uzviwanire bhuku rako repachena pamusoro peevhangeri yemvura noMweya.
Kuve nekuzvarwa patsva

Top


Subject 8 : Mweya Mutsvene
Unoda kuziva zvizhinji pamusoro poMweya Mutsvene here? Tapota tinya banner riri pazasi kuti uzviwanire bhuku rako pachena pamusoro poMweya Mutsvene.
Zvose pamusoro poMweya Mutsvene

Top


Subject 9 : VaRoma (Hurukuro pamusoro peBhuku yaVaRoma)


Printable Version   |  

 
Zvidzidzo zveBhaibheri
    Mharidzo
    Pupuro yeKutenda
    Evhangeri chii?
    Mashoko emuBhaibheri
    Mibvunzo inowanzobvunzwa maererano neKutenda kweChiKristu
Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.