" Pachena makangowanavo, ipai pachena " (Mateo 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  TAURA NESU  |  RUBATSIRO    
Zvidzidzo zveBhaibheri Ma-eBook echiKristu Epachena Mashoko Pamusoro Pedu
  Tsanangudzo Dzemamwe Manzwi emuBhaibheri
 - Manzwi ari maringe neEvhangeri yeMvura noMweya

 

 • Kuturikwa Kwamaoko, Nekugadzwa
 • Iyi yaiva nzira yaMwari yemuTesitamende yekare yokuisa nayo zvitadzo pamupiro (Revhitiko 4:29, 16:21). Mumazuva eTesitamende yekare, Mwari akabvumira vanhu kuwadzaniswa zvitadzo zvavo nokuturika maoko pamusoro wechipiriso vari mukati medumba rokusangana. Kwaiva kuratidza rubhabhatidzwo rwaJesu rwainge ruchazouya muTesitamende itsva.

  Dzoka kumudungwe


  Printable Version   |  

   
  Zvidzidzo zveBhaibheri
      Mharidzo
      Pupuro yeKutenda
      Evhangeri chii?
      Mashoko emuBhaibheri
      Mibvunzo inowanzobvunzwa maererano neKutenda kweChiKristu
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.