" Pachena makangowanavo, ipai pachena " (Mateo 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  TAURA NESU  |  RUBATSIRO    
Zvidzidzo zveBhaibheri Ma-eBook echiKristu Epachena Mashoko Pamusoro Pedu
  Tsanangudzo Dzemamwe Manzwi emuBhaibheri
 - Manzwi ari maringe neEvhangeri yeMvura noMweya

 

 • Mumiriri Werudzi Rwevanhu
 • Achireva Johane Mubhapatidzi, Jesu akataura kuti, “Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kunavakaberekwa navakadzi, hakuna kumuka mukuru kuna Johane Mubhapatidzi, asi muduku kuvushe bgokugenga mukuru kwaari” (Mateo 11:11). Izvi zvinoreva kuti Johane Mubhapatidzi ndiye mukuru kunavakaberekwa navakadzi. Johane Mubhapatidzi, uyo wakaberekwa naZakaria naErizabete, avo vanova vedzinza raAroni, wakanga ari weimba yaAroni, zvomene-mene. Sezvinoreva Murairo weTestamente Yakare, vaprista vaibva muimba yaAroni badzi, uye pakati pevaprista ivavo ndipo paizogadzwa Muprista Mukuru, uyo aizobata basa reushumiri paTabernakeri.

  Chinhu chakanyanyokosha pamabasa ose akanga achiitwa neMuprista Mukuru chaiva chekupa chipiriso chaizoregeresa zvivi zveIsraeri, kamwechete pagore, paZuva Guru Rokuyananisira. PaZuva Guru Rokuyananisira iri, Muprista Mukuru, semumiriri wevanhu veIsraeri, ayiisa mavoko ake pamusoro wembudzi, uye pakudaro aibva atambidza zvivi zvavo zvose pambudzi iyi. Saizvozvovo, Johane Mubhapatidzi, murume weimba yaAroni, wakagadzwa naMwari seMuprista Mukuru, ndokubva atambidza zvivi zvose zvevanhu kuna Jesu Kristu, kuburikidza nokumubhapatidza, iyo yakanga iri nzira yokuisa mavoko. Jesu wakamutsa Johane semumiriri werudzi rwevanhu. Nemhaka yeiko? Nokuti Johane wakanga ari werudzi rwaAroni, Muprista Mukuru, uyo aiva Eriya wakanga achizovuya, uyo wakapurofitwa nezvake naMuprofita Maraki, (Johane) ndiye muprofita uyo wakatambidza zvivi zvevanhu kuna Jesu. Jesu wakanga avuya panyika pano seGwaiana raMwari, kuti aponese vanhu pazvivi zvenyika, uye nokuda kweizvi, pakanga pachifanira kuva nomumiriri wevanhu, Muprista Mukuru anobva kuimba yaAroni. (Mumiriri) uyu wakanga asiri mumwe kunze kwaJohane Mubhapatidzi.

  Dzoka kumudungwe


  Printable Version   |  

   
  Zvidzidzo zveBhaibheri
      Mharidzo
      Pupuro yeKutenda
      Evhangeri chii?
      Mashoko emuBhaibheri
      Mibvunzo inowanzobvunzwa maererano neKutenda kweChiKristu
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.