" Pachena makangowanavo, ipai pachena " (Mateo 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  TAURA NESU  |  RUBATSIRO    
Zvidzidzo zveBhaibheri Ma-eBook echiKristu Epachena Mashoko Pamusoro Pedu
  Tsanangudzo Dzemamwe Manzwi emuBhaibheri
 - Manzwi ari maringe neEvhangeri yeMvura noMweya

 

 • Ruponeso
 • Muchitendero ruponeso zvinoreva ‘kusunungurwa kubva kumasimba kana kuti kuchiranga chechitadzo.’ Tinowana ruponeso kana tikabvuma kuti hapana chimwe chingaitwa kunze kwekuenda kugehena nekuda kwezvitadzo zvedu kana tisina kutenda kuti Jesu akatiponesa tose kubva kwezvitadzo zvedu nokuzvarwa kwake, nekubhabhatidzwa kwake, uye neropa rake pamuchinjikwa.

  Avo vanozove vasina zvitadzo nokutenda muruponeso rwaJesu, nekubhabhatidzwa, uye neropa rake vanodaidzwa kuti ‘vakaponeswa vakazvarwa patsva uye vatsvene.’

  Tinogona kushandisa shoko rokuti ‘ruponeso’ kune avo vakaponeswa kubva kuzvitadzo zvavo zvose, kusanganisira zvitadzo zvemavambo uye nezvitadzo zvavo zvezuva nezuva, nokutenda muna Jesu. Sezvinongoita munhu ari kunyura ari kuponeswa, uyo ari kunyura muchitadzo chenyika anogona kungoponeswa nokutenda muna Jesu semuponesi wake, nokutenda mukubhabhtidzwa kwake uye nemuropa rake, nemashoko epamweya echokwadi.

  Dzoka kumudungwe


  Printable Version   |  

   
  Zvidzidzo zveBhaibheri
      Mharidzo
      Pupuro yeKutenda
      Evhangeri chii?
      Mashoko emuBhaibheri
      Mibvunzo inowanzobvunzwa maererano neKutenda kweChiKristu
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.