" Pachena makangowanavo, ipai pachena " (Mateo 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  TAURA NESU  |  RUBATSIRO    
Zvidzidzo zveBhaibheri Ma-eBook echiKristu Epachena Mashoko Pamusoro Pedu
  Tsanangudzo Dzemamwe Manzwi emuBhaibheri
 - Manzwi ari maringe neEvhangeri yeMvura noMweya

 

 • Kuzvarwa patsva
 • Zvinoreva ‘kuzvarwa kechipiri.’ Mutadzi anozvarwa patsva uye kuve mutsvene kana akaponeswa pamweya nokutenda mukubhabhatidzwa uye neropa raJesu. Vakazvarwa patsva ndeavo vakashambidzwa zvitadzo zvavo zvose uye “Paachazouya kechipiri anenge asinei nokutadza kwavanhu asi anenge achiuya kuzoponesa vaya vanenge vakamurindira.” (VaHebheru 9:28).

  Dzoka kumudungwe


  Printable Version   |  

   
  Zvidzidzo zveBhaibheri
      Mharidzo
      Pupuro yeKutenda
      Evhangeri chii?
      Mashoko emuBhaibheri
      Mibvunzo inowanzobvunzwa maererano neKutenda kweChiKristu
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.