" Pachena makangowanavo, ipai pachena " (Mateo 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  TAURA NESU  |  RUBATSIRO    
Zvidzidzo zveBhaibheri Ma-eBook echiKristu Epachena Mashoko Pamusoro Pedu
  Tsanangudzo Dzemamwe Manzwi emuBhaibheri
 - Manzwi ari maringe neEvhangeri yeMvura noMweya

 

 • Kuregererwa Kwezvitadzo
 • Kukosha kwepfungwa iyi kunoenderana nokuregererwa kwezvitadzo. Zvitadzo zvinoregererwa kana tichinge tacheneswa kubva kuzvitadzo zvedu kamwe chete kwenguva dzose nomuvhangeri remvura nemweya. Chivimbo chemuvhangeri remvura nemweya kutenda muchokwadi chakawanda: UMwari hwaJesu Kirisito, umunhu hwemunhu hwemwanakomana waMwari.kubhabhatidzwa nekurovererwa kwake kuitira ruponeso rwedu, uye nokumuka kwake.

  Ruregerero rwatakapiwa naJesu rwunogona kuve rwedu kuburikidza nokuvimba mukubhabhatidzwa nemuropa rake. Sezvakafemberwa muTesitamende yekare, Jesu pachake akaponesa vanhu vose kubva kuchitadzo. Ruregerero rwuri muBhaibheri rwunonanga pakushambidzwa kwezvitadzo kuburikidza nokuvimba nekubhabhatidzwa kwaJesu uye neropa rake. Zvitadzo zvose zvakaiswa pana Jesu, nokudaro hapachina kana nechimwe zvacho chitadzo mumwoyo yavanhu vemarudzi ose.

  Tinozvidaidza pachedu kuti varegererwi uye varurami ndokunge taisa zvitadzo zvedu zvose pana Jesu nokuda kwekutenda mukubhabhatidzwa kwake.

  Dzoka kumudungwe


  Printable Version   |  

   
  Zvidzidzo zveBhaibheri
      Mharidzo
      Pupuro yeKutenda
      Evhangeri chii?
      Mashoko emuBhaibheri
      Mibvunzo inowanzobvunzwa maererano neKutenda kweChiKristu
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.