" Pachena makangowanavo, ipai pachena " (Mateo 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  TAURA NESU  |  RUBATSIRO    
Zvidzidzo zveBhaibheri Ma-eBook echiKristu Epachena Mashoko Pamusoro Pedu
  Tsanangudzo Dzemamwe Manzwi emuBhaibheri
 - Manzwi ari maringe neEvhangeri yeMvura noMweya

 

 • Rwizi Jorodhani, Munova Makabhabhatidzwa Jesu.
 • Jorodhani rwunoerera rwuchidira mugungwa rakafa. Gungwa rakafa iri rinodzika udzamu hunosvika mazana mana emamita. Nokudaro mvura yomugungwa rakafa iri haina kwainoerera ichienda, inongogarira imomo.

  Kuvava kwemunyu uri mumvura yegungwa iri kunopinda rugumi mune mamwe magungwa ose. Nokudaro hapana zvisikwa zvinorarama mukati maro. Ndiko kusaka richidaidzwa kuti gungwa rakafa. Jesu akabhabhatidzwa naJohane mubhabhatidzi murwizi rwefuru (murwizi Jorodhani). Izvi zvinomiririra kuti, vanhu vose, kunze kweavo vasina zvitadzo pamwoyo yavo, vachasangana nekutambudzika kukuru kusingaperi nokuda kwezvitadzo zvavo pakupedzisira.

  Nokudaro, rwizi Jorodhani, rwizi rwekushambidzira, murwizi rwunofira vatadzi. Nemuchidimbu, ndirwo rwizi rweruregerero umo munova makasukirwa zvitadzo zvose zvenyika nokubhabhatidzwa kwaJesu, kuiswa kwezvitadzo panaJesu.

  Dzoka kumudungwe


  Printable Version   |  

   
  Zvidzidzo zveBhaibheri
      Mharidzo
      Pupuro yeKutenda
      Evhangeri chii?
      Mashoko emuBhaibheri
      Mibvunzo inowanzobvunzwa maererano neKutenda kweChiKristu
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.