NLM Logo
" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ  |  Bản đồ  |  Liên lạc  |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
 

Bạn đã từng biết Phúc Âm của nước và thành linh chưa?


Chào mừng đến với New Life Mission
  - Chức vụ sách Cơ-đốc miễn phí


Để phổ biến Phúc âm của nước (Báp-tem của Chúa Jêsus) và Thánh Linh mà qua Phúc âm này con người có thể được giải quyết nan đề tội lỗi của họ căn cứ trên Lời Thuần Khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh, New Life Mission đã dịch và phổ biến sách miễn phí trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Mặc dù ngày nay có nhiều Cơ-Đốc nhân, nhưng nhiều người trong số họ chỉ đến nhà thờ trong ngày Chủ nhật mà trong lòng họ không có tiểu chuẩn và Lời của sự cứu rỗi. Chúa Jêsus phán, "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời." (Giăng 3:5).

Sanh lại nghĩa là gì? Sanh lại không chỉ có nghĩa là từ bỏ đời sống tội lỗi và bắt đầu một đời sống mới sau khi tin Chúa Jêsus, như cách nhiều người tin. Mặc dù điều này là đúng, nhưng chính nó không phải là sự sanh lại, hay được cứu. Khi Kinh Thánh bày tỏ rằng chúng ta phải sanh lại bởi Nước và Thánh Linh, có nghĩa là tội nhân phải ăn năn, tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giávà bởi đó họ mới nhận được sự tha tội trong lòng họ và trở nên người công chính Nói cách khác, nó có nghĩa là được sanh lại từ trên. Đây không phải là sự thay đổi đến từ con người nhưng là sự biến đổi đến từ Đức Chúa Trời.

Trong I Giăng 5:6-7, Kinh thánh chép, "Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết; ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật" Chúa Jêsus đến trên đất này bởi Nước và Huyết. Chúa Jêsus được sanh ra qua cơ thể của Trinh Nữ Ma-ri, nhập thế trong xác thịt của con người, và khi Ngài được 30 tuổi, Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít Sông Giô-đanh. Công việc của sự cứu rỗi đã làm cho chúng ta được sanh lại bởi Nước và Thánh Linh bắt đầu bởi sự giáng sanh của Chúa Jêsus, và khi Ngài tẩy sạch tội lỗi của thế gian bởi nhận lấy Báp-tem của Ngài từ Giăng Báp-tít, người đại diện cho nhân lọai, ở sông Giô-đanh.

Chúng ta biết rất rõ rằng Chúa Jêsus đã chịu hình phạt thế cho chúng ta bởi việc đổ huyết Ngài ra trên Thập-tự-giá. Nhưng tại sao Chúa Jêsus, Chính Ngài là Đức Chúa Trời vô tội, phải chịu hình phạt trên Thập-tự-giá? Mọi việc đều có nguyên do và hậu quả. Chúa Jêsus chịu chết trên Thập-tự-giá vì tội chúng ta có liên hệ đến sự kiện Báp-tem của Ngài, khi Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít ờ sông Giô–đanh, mà đó là hình thức của việc đặt tay. Sứ đồ Phi-e-rơ viết ở I Phi-e-rơ 3:21 rằng Báp-tem là ảnh tượng của sự cứu rỗi của chúng ta. Điều này cho thấy rằng Chúa Jêsus đến bởi Báp-tem và Thập-tự-giá.

Trong Báp-tem của Chúa Jêsus được ẩn dấu trong sự huyền nhiệm của sự tha tội, sự huyền nhiệm của sựsanh lại của Nước và Thánh Linh, Bất chấp điều này chúng ta đã bỏ qua báp-tem của Chúa Jêsus và không tin nó, thì rồi chính chúng ta phản bội lại ý muốn của Đức Chúa Trời và đánh mất sự cứu rỗi của chúng ta. Những quyển sách Cơ-đốc miễn phí của New Life Mission cung cấp những bài giảng rõ ràng về tiêu chuẩn của sự cứu rỗi bởi đặt nền tảng cách trọn vẹn và vững chắc trên nền tảng Kinh Thánh, và chúng cũng hướng đến những khái niệm căn bản về sự cứu rỗi như làm thế nào một người được tái sanh bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Để biết thêm chi tiết, chúng tôi khuyên các bạn hãy đọc sách Cơ đốc miễn phí của chúng tôi được cung cấp qua sách in và sách điện tử.

 
    Chọn Ngôn ngữ


register as a coworker
Order books Book Reivew
Messages from Coworkers

 
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.