" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc

 

 • Giăng Báp-tít người đã làm báp têm cho Đức Chúa Jêsus là ai?
 • Đức Chúa Trời truyền Luật pháp qua Moiâ-se cũng như ban sự cứu chuộc qua đó chúng ta nhận được sự tha tội. Ngài đã phong cho A-rôn anh của Môi-se, làm thầy tế lễ thượng phẩm, dâng của lễ chuộc lỗi vào ngày mồng thứ 10 tháng thứ 7. Ngày Lễ Chuộc tội là ngày xóa sạch mọi tội lỗi hàng năm của người Y-sơ-ra-ên (Lê-vi Ký 16).

  Của lễ hy sinh của Ngày Chuộc lỗi được tiến hành do Đức Chúa Trời truyền cho con cháu của A-rôn. Để chuộc mọi tội bằng cách đặt tay. Đó là luật chuộc tội Đức Chúa Trời đã truyền cho con người.

  Ngài cho chúng ta biết rõ rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế của loài người. Trong thời kỳ Tân Ước. Giăng Báp-tít đã là con cháu của A-rôn và thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng của Cựu Ước. Giăng Báp-tít là đầy tớ của Đức Chúa Trời, làụ đại biểu và thầy tế lễ của loài người làm phép báp têm cho Đức Chúa Jêsus, Con của Đức Chúa Trời đã xuống thế gian cứu rỗi những người có tội và chuyển mọi tội của loài người sang của Đức Chúa Jêsus

  Thật vậy mọi người được ban phước để có thể chuyển tội mình qua Chúa Jêsus do Giăng Báp-tit; Vai trò của Giăng là thầy tế lễ thượng phẩm, làm đại diện của loài người, đầy tớ trung thành của Đức Chúa Trời, chuyển mọi tội lỗi của con người sang Đức Chúa Jêsus.

  Giăng Báp-tít là đại biểu và thầy tế lễ của loài người đã do Đức Chúa Trời sai phái và là người đi trước để giới thiệu Jêsus, con trai Đức Chúa Trời. Mặt khác, Đức Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, chuộc mọi tội lỗi của thế giới khi Giăng Báp-tít là thầy tế lễ thượng phẩm đã chuyển các tội lỗi của thế giới sang Đức Chúa Jêsus bằng báp têm. Giăng Báp-tít là đầy tớ của Đức Chúa Trời.

  Trở lại danh sách


  Sách in   |  

   
  Bible studies
      Bài giảng
      Quan điểm đức tin
      Phúc âm là gì?
      Những thuật ngữ Kinh thánh
      Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
   

  register as a coworker
  Partner's Zone
  MFC
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.