" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Báp têm của Đức Chúa Jêsus và Sự chuộc tội


< Ma-thi-ơ 3:13-17 >
"Khi ấy Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp têm. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy. Giăng bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Đây là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng."Có người nào đau khổ vì tội lỗi nữa không?

Sự kết tội của tội lỗi
đã kết thúc?
Đúng

Đức Chúa Trời đã cắt đứt xiềng xích của tội lỗi của mọi người. Những ai làm việc dưới tội lỗi là nô lệ của tội lỗi. Dưới sự cứu chuộc của Ngài. Chúa chúng ta đã cắt đứt xiềng xích. Ngài cất đi mọi tội lỗi của chúng ta. Có người nào đau khổ vì tội lỗi nữa không?

Chúng ta phải hiểu rằng cuộc chiến chống lại tội lỗi đã kết thúc. Chúng ta không bao giờ bị khốn khổ vì tội lỗi nữa. Cảnh nô lệ tội lỗi của chúng ta đã chấm dứt khi Chúa Jêsus cứu chuộc chúng ta. Tất cả tội lỗi đã chấm dứt. Tất cả tội của chúng ta đã được chuộc bởi Con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã trả giá mọi tội lỗi chúng ta qua Chúa Jêsus, Đấng đã giải phóng chúng ta, mãi mãi.

Bạn có biết người ta khốn khổ thế nào vì tội của họ không? Tội lỗi xuất phát từ Ađam và Eve. Nhân loại khổ vì những tội lỗi được thừa kế từ Ađam.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban một giao-ước được chép trong Sáng-thế ký 3:15, giao ước cất tội lỗi của nhân loại. Ngài phán rằng con người phải được cứu chuộc qua của tế lễ của Chúa Jêsus bởi nước và Thánh Linh. Khi kỳ hạn được trọn Ngài sai Jêsus, Cứu Chúa của chúng ta đến sống giữa chúng ta. Ngài cũng hứa sai Giăng Báp-tít đi trước dọn đường cho Chúa Jêsus. Ngài đã giữ lời hứa của Ngài.

Trong Mác 1:1-8, "Đầu Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ đến trước mặt người, Người sẽ dọn đường cho người… Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo, ngài Giăng đã tới trong đồng vằng vừa làm vừa giảng phép báp-têm ăn năn, cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân thành Yêâ-ru-sa-lem đều đến cùng Người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm phép báp têm cho các người bằng nước; làm phép báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh."Lời chứng và người dọn đường của Phúc âm, Giăng Báp-tít

Giăng Báp-tít là ai?
Thầy tế lễ thượng phẩm
và người đại diện của nhân loại.

Những người tin Đức Chúa Jêsus được báp-tem, Báp-tem nghĩa là được tẩy rửa, bị chôn và là 'sự chìm'và 'sự chuyển tội sang'. Khi Chúa Jêsus báp-tem, sự công chính của Đức Chúa Trời được hoàn tất. 'Công chính' là 'dikaiosune' tiếng Hy-Lạp nghĩa là 'công bằng,' 'thích hợp nhất.'

Chúa Jêsus làm báp-tem để trở thành Cứu Chúa một cách phù hợp và thích hợp nhất. Vì thế hể ai tin thì được nhận món quà của sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời thông qua đức tin trong phép Báp-tem và Thập tự giá; bởi nước và Thánh Linh.

InTrong Kinh Tân Ước, Giăng Báp-tít là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng của Kinh Cựu Ước. Xin hãy đọc Ma-thi-ơ 11:10-11. Trong Kinh Thánh viết rằng Giăng Báp-tít là người đại diện của nhân loại. Vả lại, vì ông ấy là vị thầy tế lễ ở thời đại Tân Ước, ông ấy đã chuyển tất cả tội lỗi trên thế giới sang Đức Chúa Jêsus.

Đức Chúa Jêsus đã làm chứng về Giăng. Ma-thi-ơ 11:13,14 "Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng, Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến." Như vậy, Giăng Báp-tit, người đã làm báp têm cho Chúa Jêsus, là thầy tế lễ thượng phẩm về dòng A-rôn và thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng. Kinh Thánh cũng làm chứng Giăng là hậu tự của A-rôn. (Lu-ca 1:5, 1 Sử ký 24:10)

Vậy thì, tại sao Giăng Báp-tít sống trong đồng vắng một mình và mặc áo lông lạc đà? Để gánh trách nhiệm của thầy tế lễ. Vả lại, vì Giăng là người đại diện nên ông ấy không thể sống với mọi người. Vì vậy, ông kêu lên rằngỉ. "ĂÊn năn đi. Hỡi loài dòng dõi rắn lục kia!" và làm Báp-tem cho họ để mọi người đến với Jêsus, Đấng cất tội lỗi thế gian. Giăng đã chuyển những tội lỗi của thế gian sang Jêsus vì sự cứu rỗi.Hai loại Báp-tem

Tại sao Giăng Báp-tít làm
báp têm cho moiỉ người?
Để đưa người ta đến với sự ăn năn
tội lỗi của mình và tin vào sự báp têm của
Đức Chúa Jêsus được cứu rỗi.

Giăng Báp-tít đã làm báp têm cho mọi người và sau đó là Chúa Jêsus. Loại thứ nhất được gọi là 'báp têm của sự ăn năn' để kêu gọi người ta quây trở về với Đức Chúa Trời. Nhiều người nghe lời của Đức Chúa Trời thông qua Giăng, từ bỏ hình tượng để quây về với Đức Chúa Trời.

Loại thứ hai là Báp-tem của Chúa Jêsus, chuyển mọi tội lỗi của thế gian sang Chúa Jêsus. Giăng Báp-tit đã làm báp têm cho Chúa Jêsus để làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã làm Báp-tem bởi Giăng để cứu mọi người ra khỏi tội lỗi (Ma-thi-ơ 3:15).

Tại sao Giăng làm Báp-tem cho Chúa Jêsus? Để xóa mọi tội của thế gian, Đức Chúa Trời phải để Giăng chuyển mọi tội lỗi sang Jêsus như vậy ai tin Jêsus thì được cứu rỗi.

Giăng Báp-tít là đầy tớ của Đức Chúa Trời và người giúp cho loài người được tẩy sạch tội lỗi và ông thay mặt cho loài người để làm chứng cho phúc âm cứu rỗi. Giăng đã phải sống một mình ở sa mạc. Thời đại của Giăng, người ở Y-sơ-ra-ên sống trong đồi bại và thối nát.

Đức Chúa Trời đã phán ở Kinh Cựu Ứơc, Ma-la-chi 4:5-6, "Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy."

Trước mắt Đức Chúa Trời dân Y-sơ-ra-ên là những người thờ phượng Đức Giê-hô-va đã đồi bại. Những người lãnh đạo của đền thờ, ví dụ như thầy tế lễ, những luật sư và những thầy thông giáo đã thối nát trong cốt rể. Dân Y-sơ-ra-ên và các thầy tế lễ không dâng của lễ cho Đức Chúa Trời.

Trước mắt Đức Chúa Trời dân Y-sơ-ra-ên là những người thờ phượng Đức Giê-hô-va đã đồi bại. Những người lãnh đạo của đền thờ, ví dụ như thầy tế lễ, những luật sư và những thầy thông giáo đã thối nát trong cốt rể. Dân Y-sơ-ra-ên và các thầy tế lễ không dâng của lễ cho Đức Chúa Trời.

Như vậy, Giăng không thể sống được với các người ấy. Giăng đi ra đồng vắng và kêu lên. Giăng kêu gì? Ở Mác 1:2, lời của tiên tri Ê-sai. "Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi".

Tiếng từ đồng vắng kêu gọi con người đến với báp-tem của sự tha tội. Kinh Thánh nói gì về 'báp têm của sự ăn năn?' Lễ báp-tem mà Giăng Báp-tít nói đến là lễ báp-tem kêu gọi mọi người hãy trở lại với Chúa Jêsus và vì thế họ sẽ tin Chúa Jêsus để được cất tội lỗi và được cứu. Báp-tem ăn năn là dẫn người ta đến với sự cứu rỗi.

"Hãy ăn năn và nhận lễ báp-tem, và Chúa Jêsus cũng làm báp-tem trong cùng một cách để cất tội lỗi của các bạn". Tiếng kêu của Giăng Báp-tít cho biết rằng Chúa Jêsus là Đấng cất tội lỗi thế gian đi và bị xét đoán trên Thập tự giá để cứu tất cả mọi người nên họ có thể đến với Đức Chúa Trời.

"Thật vậy, ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh." 'Phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh' nghĩa là tẩy sạch tất cả tội lỗi. Báp-tem có nghĩa là "rửa". Lễ báp-tem của Chúa Jêsus ở sông Giô-đanh nói cho chúng ta biết rằng Con Đức Chúa Trời đã nhận lễ Báp-tem và cất tất cả tội của chúng ta để cứu chúng ta.

Như thế, chúng ta quây lưng lại với tội lỗi và tin nhận Ngài. Ngài là Chiên Con để cất mọi tội lỗi của con người. Đây là phúc âm của sự cứu chuộc mà Giăng Báp-tít đã làm chứng.Công việc của thầy tế lễ thượng phẩm cho cứu chuộc tội lỗi

Ai đã dọn đường cho
ta được cứu rỗi?
Giăng Báp-tít

Tiên tri Ê-sai đã nói trước, "Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình" (Ê-sai 40:2).

Đức Chúa Jêsus đã lấy đi tất cả tội lỗi của bạn, của tôi và mọi người, kể cả nguyên tội và kỹ tội, ngay cả tội tương lai cũng được Đức Jêsus tẩy xóa. Ngài cứu chuộc tất cả chúng ta. Chúng ta phải biết về sự cứu chuộc này.

Đã được cứu chuộc mọi tội lỗi, chúng ta phải tin phúc âm rằng Giăng Báp tit đã chuyển mọi tội của chúng ta sang Jêsus thông qua lễ báp-tem.

Chúng ta không được hiểu lầm rằng "Vì Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, chúng ta có thể vào nước thiên đàng chỉ bởi tin vào Chúa Jêsus ngay cả khi chúng ta còn có tội trong lòng".

Để được cứu chuộc khỏi tội, chúng ta phải tin vào phép báp-tem của Ngài, qua đó Giăng Báp-tit đã chuyển mọi tội của thế gian qua Chúa Jêsus và trên thập tự giá. Đó là tại sao bởi "nước" mà Giăng Báp-tít đã chuyển tất cả tội lỗi con người qua Chúa Jêsus.

Điều thứ nhất mà Đức Chúa Trời đã làm để cứu ta là việc sai Giăng đến thế gian. Sứ gỉả của Đức Chúa Trời, Giăng Báp-tít được sai đến như một đại sứ của nhà vua, là người chuyển mọi tội của con người qua Chúa Jêsus thông qua lễ báp-tem. Và ông thi hành chức vụ thầy tế lễ Thượng phẩm cho cả nhân loại.

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sai sứ giả của Ngài, Giăng Báp-tít, cho ta. 'Ta sai sứ giả ta, trước mặt người,' Trước mặt người, nghĩa là trước Jêsus. Tại sao Chúa đã sai Giăng đến trước Chúa Jêsus? Đó là để chuyển mọi tội của thế gian sang Jêsus, Con của Đức Chúa Trời, "người sẽ dọn đường trước mặt người," Đây là ý nghĩa của vấn đề.

Ai dọn đường để cho ta được cứu rỗi và lên thiên đàng? Giăng Báp-tít. "Của ngươi" nghĩa là Jêsus và 'của ta' nghĩa là chính Đức Chúa Trời. Vậy, khi Chúa nói, "Ta sai sứ giả đến trước mặt người dọn đường trước mặt người." Nó nghĩa là gì?

Ai dọn đường cho chúng ta lên thiên đàng? Giăng Báp-tít đã chuyển tội lỗi của ta sang Đức Chúa Jêsus và chúng ta phải tin rằng Jêsus cứu rỗi mọi tội của ta. Công việc của ông là sự chuyển mọi tội lỗi sang Jêsus và làm báp-tem cho Ngài. Jêsus và Giăng đã làm cho ta tin chân lý này là đúng.

Sự rửa tội phụ thuộc vào điều gì? Nó thuộc vào đức tin của ta về công việc của Jêsus, Con của Đức Chúa Trời, và sự thật mà sứ giả của Đức Chúa Trời đã chuyển mọi tội trần gian sang cho Jêsus. Chúng ta phải biết về sự tha thứ tội lỗi. Đức Chúa Trời đã phái sứ giả của Chúa đến trước tiên là làm báp-tem cho Con của Đức Chúa Trời và làm cho ông trở thành đại diện của nhân loại. Vậy Đức Chúa Trời đã hoàn thành công trình của sự cứu rỗi cho ta.

Đức Chúa Trời đã sai đầy tớ của Ngài là Giăng để làm báp-tem cho Con Ngài, vì thế Giăng Báp-tít có thể mở đường cho sự cứu rỗi cho những ai tin nhận Jêsus. Đó là lý do báp-tem của Jêsus. Lễ báp-tem của Chúa Jêsus bởi Giăng là sự cứu rỗi mà mọi tội của nhân loại được chuyển sang Jêsus, vì thế chúng ta phải tin Chúa Jêsus và được lên thiên đàng.

Ngay cả những tội tương lai của nhân loại cũng đã được chuyển sang Jêsus thông qua sự lễ báp-tem. Chúa Jêsus và Giăng Báp-tít cùng nhau chuẩn bị con đường cho chúng ta đến thiên đàng. Theo cách này, Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự huyền nhiệm của sự cứu rỗi qua Giăng Báp-tít.

Người đại diện của ta, Giăng Báp-tít đã làm báp-tem cho Jêsus để chúng ta tin vào vào sự cứu chuộc chúng ta và được lên thiên đàng. Giăng Báp-tít chuyển mọi tội sang Jêsus thông qua lễ báp-tem. Đây là tin mừng của sự cứu rổi, là phúc âm.Tại sao Giăng đã sinh ra?

Nhờ ai chúng ta thể tin vào
Đức Chúa Jêsus?
Giăng Báp-tít

Trong Ma-la-chi 3:1, viết rằng 'Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta." Tại sao Đức Chúa Trời đã làm cho Giăng sinh ra trước Jêsus?

Ta phải hiểu Kinh Thánh. Trong Kinh Cựu Ước có một phần nói về nhiệm vụ của thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn. A-rôn là anh của Moiâ-se. A-rôn và các con trai của A-rôn đã làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Người Lê-vi khác đã làm việc dưới họ, như việc đem lại thìa, trộn bột mì v.v. Trong khi các con cháu của A-rôn làm lễ nghi cho Đức Chúa Trời trong đền tạm thánh.

Như vậy, các con cháu của A-rôn có thể chia xẻ việc làm, và vào ngày lễ chuộc tội, ngày thứ mười tháng thứ bảy. Thầy tế lễ thượng phẩm một mình dâng của lễ chuộc tội cho dân sự.

Trong Lu-ca 1:5, có ghi chép về gia phả của Giăng Báp-tít. Ta hiểu đúng về sứ giả Đức Chúa Trời thì hiểu đúng về Jêsus. Ta có xu hướng là nghĩ nhiều về Jêsus, nhưng bỏ qua Giăng Báp-tít, người đến trước Jêsus. Tôi muốn giúp cho bạn hiểu điều này.

"Sự bắt đầu Tin lành của Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng, Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt người." Phúc âm của Chúa luôn luôn bắt đầu với Giăng Báp-tít.

Khi ta hiểu đúng về Giăng Báp-tít, ta có thể hiểu đúng và tin phúc âm cứu rỗi. Nó giống với sự nghe lời của các sứ thần được phái đi khắp nơi trên thế giới để rao giảng. Khi ta biết Giăng Báp-tít, ta có thể hiểu được sự cứu rỗi Chúa.

Nhưng tiếc là nhiều người tín đồ Cơ đốc ngày nay không thấy được tính quan trọng của điều này. Đức Chúa Trời đã không phái Giăng đến mà không có lý do. Phúc âm của Kinh Tân Ước nói đến Giăng trước khi nói về sự sứu rỗi của Jêsus.

Tuy nhiên, các tác giả Phúc âm ngày nay thường lờ đi Giăng, những người này nghĩ rằng việc tin Jêsus là đủ để họ được cứu. Thật ra họ đã dẫn mọi người phạm tội cả đời và chấm dứt tại địa ngụỉc. Nếu bạn tin Jêsus mà không hiểu vai trò của Giăng Báp-tít, Giáo lý Cơ đốc trở nên tôn giáo khác cho bạn. Tội của bạn có thể được cứu như thế nào khi không biết sự thật? Không thể được.

Phúc âm của sự cứu rỗi không đơn giản và cũng không dể. Nhiều người cho rằng sự cứu rỗi là ở niềm tin của ta trong Thập tự giá, vì Jêsus đã bị chết trên Thập tự giá. Nhưng nếu bạn chỉ tin vào cái chết đó trong khi không biết sự thật của sự chuyển tội lỗi sang Jêsus thì không thể được cứu rỗi.

Như vậy, Đức Chúa Trời đã phái Giăng Báp-tít để mọi người trên thế giới biết được sự cứu rỗi được thực hiện bằng cách nào và cách Jêsus đã lấy đi những tội trên thế giới như thế nào, chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời và cất đi mọi tội lỗi của con người.

Giăng Báp-tít nói với ta về chân lý của sự cứu rỗi. Giăng nói về cách mà ông ấy đến để làm chứng cho Jêsus; cách mà những người không biết sẽ nhận ra Đức Chúa Jêsus khi Ngài đến thế giới này. Giăng Báp-tít làm chứng trong Giăng là ông ấy đã chuẩn bị phúc âm của sự cứu rỗi bởi sự báp têm của Đức Chúa Jêsus.

Nếu ta không có lời chứng của Giăng về sự cứu rỗi, làm thế nào ta có thể tin Jêsus? Chúng ta chưa bao giờ thấy Jêsus và trong khi ta đến từ các tôn giáo và văn hóa khác nhau, làm thế nào chúng ta có thể tin Đức Giê-hô-va được?

Vì có quá nhiều tôn giáo trên thế giới, làm sao ta có thể biết Jêsus? Làm thế nào chúng ta có thể biết Jêsus thật là Con Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi?

Như vậy, ta phải đọc cẩn thận Kinh Cựu Ước để tìm sự khởi đầu của cứu rỗi để biết rằng Jêsus là Chúa Cứu Thế. Ta phải có hiểu biết đúng để tin đúng. Không có tri thức thì ta không thể làm được việc gì. Để tin Chúa Jêsus và được cứu, ta phải biết phúc âm của sự cứu rỗi đã được làm chứng bởi Giăng Báp-tít và vai trò của ông ấy. Để hoàn toàn tin Chúa Jêsus, chúng ta phải biết chân lý về sự cứu rỗi.

Vì thế, Jêsus nói rằng "Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi," chúng ta phải biết chân lý của sự cứu rỗi trong Jêsus.Các chứng cớ trong Kinh Thánh

Bốn phúc âm khởi đầu từ đâu?
Cả 4 phúc âm đều khởi đầu từ Giăng.

Ta hãy tìm mọi chứng cớ của sự cứu rỗi trong Kinh Thánh. Ta hãy tìm những gì bốn sách Phúc âm về Giăng Báp-tít; ông là ai? Tại sao ông được gọi là 'người đại diện của nhân loại' và là thấy tễ lễ thượng phẩm cuối cùng' và làm cách nào mọi tội trên thế gian được chuyển sang Jêsus. Chúa Jêsus có thật sự gánh hết tội lỗi thế gian không?

Bốn sách Phúc âm đều khởi đầu từ Giăng Báp-tít. Giăng 1:6,7 đề cập đến điều quan trọng nhất của phúc âm. Nó cho chúng ta biết ai đã thực hiệnỉ chuyển mọi tội lỗi trên thế giới sang Jêsus. "Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin."

Và 'hầu cho bởi người ai nấy đều tin,' và là 'làm chứng về sự sáng,' Giăng đã được chỉ định để làm chứng cho Jêsus để cho mọi người có thể tin. Hãy đọc rõ ràng trong Ma-thi-ơ.

Trong Ma-thi-ơ 3:13-17, "Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng."


Tại sao chúng ta phải biết
gia phổ của Giăng?
Vì Kinh Thánh cho biết ta Giăng là
thầy tế lễ của loài người

Giăng đã làm báp-tem cho Chúa Jêsus. Trong Lu-ca 1:7-8, Đức Chúa Jêsus Christ đã khởi đầu sự cứu rỗi qua báp-tem của Giăng.

Trong Lu-ca 1:1-14, "Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta, vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Trong đời Hê-rốt, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri; vợ người là Ê-li-sa-bét, thuộc về chi phái A-rôn. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai đều cao tuổi. Vả, Xa-cha-ri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương. Xa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra."

Gia phổ của Giăng được viết tỉ mỉ trong Lu-ca. Một môn đồ của Chúa giải thích về gia phổ của Giăng từ sự khỏi đầu. Lu-ca đã dạy phúc âm cho người tên là Thê-ô-phi-lơ, là người đến từ nền văn hóa khác, không biết Đức Chúa Trời.

Vậy, để dạy ông ấy về Đức Chúa Jêsus, vị cứu tinh của tội nhân, Lu-ca nghĩ rằng ông ấy cần phải giải thích về gia phổ của Giăng một cách tỉ mỉ.

Trong Lu-ca 1:5-9, ông ấy nói rằng, "Trong đời Hê-rốt, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri; vợ người là Ê-li-sa-bét, thuộc về chi phái A-rôn. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai đều cao tuổi. Vả, Xa-cha-ri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương."

Ở đây, khi Xa-cha-ri một lần theo lượt của phiên thứ mà hầu việc trước mặt Đức Chúa Trời, chiếu theo tục lệ của thầy tế lễ, Lu-ca làm chứng rõ ràng, Xa-cha-ri là hậu duệ của A-rôn. Vậy thì Xa-cha-ri thuộc về nòi giống nào? Điều đó rất quan trọng.

Lu-ca giải thích rằng, "Khi Xa-cha-ri bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi." Chúng ta có thể thấy Lu-ca biết Xa-cha-ri chính xác. Cho nên Lu-ca giải thích phúc âm của sự cứu rỗi qua Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét.

Vì chúng ta là nòi giống dân tộc khác, chúng ta không thể hiểu rõ về sự Cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus nếu không được giải thích cách chi tiết từng bước một. Giăng Báp-tít là con của Xa-cha-ri và vợ ông, Ê-li-sa-bét, thuộc hàng nữ tử của A-rôn. Thế thì chúng ta hãy xem dòng tộc của Xa-cha-ri và Giăng.Dòng tộc của gia đình của Giăng

Giăng Báp-tít là hậu duệ của ai?
A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm

Để hiểu dòng tộc của Giăng ta phải đọc Kinh Cựu Ước, I Sử ký 24:1-19.

"Nầy là ban thứ của con cháu A-rôn: Con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha của chúng và không có con; nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm chức thầy tế lễ. Đa-vít khiến Xa-đốc, con cháu Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc, con cháu Y-tha-ma, phân ban thứ cho chúng tùy theo chức việc chúng làm. Trong con cái Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng tộc hơn trong con cháu Y-tha-ma; họ phân ban thứ như vầy: về con cháu Ê-lê-a-sa có mười sáu trưởng tộc; còn về con cháu Y-tha-ma, theo tông tộc họ có tám trưởng tộc. Người ta bắt thăm phân chúng từng ban thứ, hoặc người nầy người kia; vì các trưởng của nơi thánh, và các trưởng của Đức Chúa Trời đều thuộc trong con cháu Ê-lê-a-sa và trong con cháu Y-tha-ma. Sê-ma-gia, con trai của Na-tha-na-ên, người ký lục, thuộc trong chi phái Lê-vi, biên tên chúng vào sổ tại trước mặt vua và trước mặt các quan trưởng, trước mặt thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai của A-bia-tha, và trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi; trong con cháu Ê-lê-a-sa bắt thăm lấy một họ hàng, rồi trong con cháu Y-tha-ma cũng bắt thăm lấy một họ hàng. Cái năm thứ nhất trúng nhằm Giê-hô-gia-ríp; cái thăm thứ nhì nhằm Giê-đa-ê-gia; cái thăm thứ ba nhằm Ha-rim; cái thăm thứ tư nhằm Sê-ô-rim; cái thăm thứ năm nhằm Manh-kia; cái thăm thứ sáu nhằm Mia-min; cái thăm thứ bảy nhằm Cốt; cái thăm thứ tám nhằm A-bi-gia; cái thăm thứ chín nhằm Giê-sua; cái thăm thứ mười nhằm Sê-ca-nia; cái thăm thứ mười một nhằm Ê-li-a-síp; cái thăm thứ mười hai nhằm Gia-kim; cái thăm thứ mười ba nhằm Húp-ba; cái thăm thứ mười bốn nhằm Giê-sê-báp; cái thăm thứ mười lăm nhằm Binh-ga; cái thăm thứ mười sáu nhằm Y-mê; cái thăm thứ mười bảy nhằm Hê-xia; cái thăm thứ mười tám nhằm Phi-xết; cái thăm thứ mười chín nhằm Phê-ta-hia, cái thăm thứ hai mươi nhằm Ê-xê-chi-ên; cái thăm thứ hai mươi mốt nhằm Gia-kin; cái thăm thứ hai mươi hai nhằm Ga-mun; cái thăm thứ hai mươi ba nhằm Đê-la-gia; cái thăm thứ hai mươi bốn nhằm Ma-a-xia. Aáy đó là ban thứ của chúng trong chức việc mình, đặng vào trong đền của Đức Giê-hô-va, tùy theo lịnh của A-rôn, tổ phụ chúng, đã truyền cho, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán dặn người"

Ta hãy đọc câu 10 một lần nữa. "cái thăm thứ bảy nhằm Ha-cốt; cái thăm thứ tám nhằm A-bi-a" Đây, Đa-vít cho bắt thăm các con cháu A-rôn dâng tế lễ theo thứ tự. (Đức Chúa Trời đã làm Môi-se trở nên người đại diện Chúa và A-rôn là anh người làm thầy tế lễ thượng phẩm trong Đền Tạm trước dân sự của Y-sơ-ra-ên.)

Tất cả người Lê-vi khác đều được đặt dưới thầy tế lễ và A-rôn, và các con cháu nhận trách nhiệm dâng của tế lễ trước Chúa. Trước khi Đa-vít tổ chức rút thăm, các thầy tế lễ, những người hậu duệ của A-rôn phải rút thăm mỗi lần và nó tạo nên nhiều sự lộn xộn.

Như vậy, Đa-vít thu xếp một hệ thống bằng cách chia mỗi khu vực có trật tự. Có 24 khu vực và A-bi-a là cái thăm thứ tám. Vì viết là "Có một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri." nên Xa-cha-ri là một thầy tế lễ của khu vực của A-bi-a và họ đều là hậu duệ thầy tế lễ thượng phẩm.

Xa-cha-ri, thầy tế lễ của khu vực của A-bi-a, là cha của Giăng Báp-tít. Theo Kinh Thánh người đã kết hôn với người trong cùng gia đình.

Như bạn biết, Gia-cốp đã cưới con gái của bác anh ta. Và đó có tính quan trọng: "Có một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri."

Thế thì ông ta thật ra là con cháu của A-rôn. Ai? Xa-cha-ri, cha của Giăng. Đây là một điều hệ trọng để giảng sự cứu rỗi của Jêsus, và việc mà Giăng đã làm là chuyển mọi tội của cả thế gian qua Chúa Jêsus.Chỉ các con cháu của A-rôn thi hành chức thầy tế lễ.

Ai đã có thể thi hành chức tế lễ
trong thời đại Cựu Ước?
A-rôn và những con cháu của ông

Vậy trong Kinh Thánh nơi nào nói chỉ có con cháu của A-rôn mới thi hành chức tế lễ?

Trong Dân-số Ký 20:22-29, "Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt. Ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang, và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô. Các ngươi chớ ức hiếp một người góa bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ, và họ kêu van ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên góa bụa, và con các ngươi sẽ mồ côi. Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Nếu ngươi cầm áo xống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn; vì là đồ chỉ có che thân, là áo xống che đậy da mình; người lấy chi mà ngủ? Nếu người đến kêu van ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là Đấng hay thương xót. Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời, và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi. Ngươi chớ trễ nải mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép. Ngươi cũng phải dâng cho ta con trai đầu lòng ngươi."

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký, luật của Chúa được ghi là các con trai của thầy tế lễ thượng phẩm mới được thi hành chức tế lễ thượng phẩm, như cha của họ đã làm.

Trong Xuất Ê-díp tô ký 28:1-5, "Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, người hãy chọn A-rôn, anh người, cùng các con trai người là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta. Người hãy chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh người, để người được vinh hiển trang sức. Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh là người ta đã ban đầy tính trí tuệ chế bộ áo cho A-rôn, đặng biệt người riêng ra thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. Đây là bộ áo mà họ sẽ chế: bảng đeo ngực, ê phót, áo dài, áo là trong thêu, mũ và đai. Thế thì họ sẽ chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh người, cùng các con trai người, để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. Họ sẽ dùng kim tuyến, chỉ màu xanh, tím, đỏ điều và vải gai mịn."

Đức Chúa Trời đã chọn A-rôn làm chức vụ tế lễ. Chức tế lễ không được mở rộng cho bất cứ ai khác. Vì thế Đức Chúa Trời ra lệnh Môi-se biệt riêng A-rôn dể làmthầy tế lễ thượng phẩm và làm những y phục đặc biệt theo kiểumẫ của Ngài. Chúng ta không nên quên Lời Đức Chúa Trời.

Và nữa, trong Xuất Ê-díp-tô Ký 29:1, "Đây là điều người sẽ làm đặng biệt A-rôn và con trai người riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy bắt một con bò tơ đực và hai con cừu đực khoẻ mạnh, dùng bột mì thật mịn làm bánh không men, bánh nhỏ không men nhồi với dầu, và bánh tráng không men tẩm dầu; rồi để các bánh đó trong một giỏ dâng luôn lên cùng bò tơ đực và hai con cừu đực. Đoạn, ngươi sẽ biểu A-rôn cùng các con trai người đến gần nơi cửa hội mạc, rồi lấy nước tắm cho họ. Kế đó, lấy bộ áo mặc cho A-rôn, tức là áo lá mặc trong, áo dài của ê phót, ê phót, và bảng đeo ngực, rồi lấy đai của ê phót thắt lưng cho người; đoạn đội cái mũ lên đầu và để thẻ thánh trên mũ, cùng lâáy dầu xức đổ trên đầu và xức cho người. Lại biểu các con trai A-rôn đến gần mặc áo lá cho họ, rồi lấy đai thắt lưng và đội mũ cho A-rôn cùng các con trai người. Thế thì, chức tế lễ sẽ bởi mạng lịnh định đời đời cho họ. Ngươi lập A-rôn và các con trai người là thế."

Lại bảo các con trai A-rôn đến gần mặc áo lá cho họ, rồi lấy đai thắt lưng cho các con trai người. Chức tế sẽ là của họ mãi mãi. Ngươi phải biệt riêng A-rôn và các con trai của người… Đức Chúa Trời chỉ định rỏ rằng chỉ A-rôn và các con trai người mới có thể làm chức tế lễ. Đặc biệt khi Đức Chúa Trời nói "bởi mạng lịnh định đời đời,"nó chỉ thật sự ứng nghệm khi Jêsus đến thế gian.

Như vậy, Lu-ca giải thích chi tiếtụ Xa-cha-ri là người hậu duệ của A-rôn thầy tế lễ thượng phảm. Khi Xa-cha-ri đã phục vụ như là thầy tế lễ trước Đức Chúa Trời trong đền thờ, một thiên sứ xuất hiện và nói lời cầu nguyện của ông đã được nhậm, vợ ông, Ê-li-sa-bét, sẽ sinh con trai.

Như vậy, Lu-ca giải thích chi tiếtụ Xa-cha-ri là người hậu duệ của A-rôn thầy tế lễ thượng phảm. Khi Xa-cha-ri đã phục vụ như là thầy tế lễ trước Đức Chúa Trời trong đền thờ, một thiên sứ xuất hiện và nói lời cầu nguyện của ông đã được nhậm, vợ ông, Ê-li-sa-bét, sẽ sinh con trai.

Đúng thời điểm, vợ của ông ấy có thai và sau đó một thời gian, Ma-ri, nữ đồng trinh, cũng có thai. Hai sự kiện này là ý định của Đức Chúa Trời cho chương trình cứu rỗi của Ngài, Đức Chúa Trời đã sai Giăng, đầy tớ Ngài và Con Độc sanh của Đức Chúa Trời, Jêsus, xuống thế gian này.

Thế thì, Đức Chúa Trời cho Con của Ngài được Giăng làm báp têm, để cả tội lỗi nhân loại chuyển qua cho Ngài ngõ hầu những người tin Đức Chúa Jêsus thì được cứu.Sự quan phòng đặc biệt của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị ai đến trước
Chúa Jêsus cho công việc cứu chuộc?
Giăng Báp-tít

Jêsus là Đấng Cứu Thế của nhân loại, mà sinh ra từ thân thể của nữ Đồng trinh Ma-ri đã hứa hôn với Giô-sếp, hậu duệ của Giu-đa. Jêsus đã cần phải được sinh ra từ hậu duệ của Giu-đa để ứng nghiệm giao ước của Chúa như Giăng Báp-tít cần phải được sinh ra trong gia đình của A-rôn thầy tế lễ thượng phẩm.

Đức Chúa đã chuẩn bị 2 người này sinh ra trong thế gian này, Giăng trước Chúa Jêsus. Giăng được sinh ra để ông làm báp-tem cho Chúa Jêsus và chuyển tất cả tội lỗi của nhân loại qua cho Ngài. Hậu duệ của thầy tế lễ thượng phẩm phải dâng sính lễ chuộc tội để hoàn thành giao ước ở Kinh Cựu Ước và Tân Ước; ngõ hầu phúc âm của sự cứu chuộc được tin nhận và thực hiện cách chính xác.

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký, Đức Chúa Trời đã ban cho Y-sơ-ra-ên luật pháp và giao ước. Luậ của Chúa và luật cho sự cai trị trong chức vụ tế lễ trong đền tạm. Y phục của các thầy tế lễ, và chi tiết của tế lễ và người thứa kế chức tế lễ thượng phẩm đời đời.

Như vậy, tất cả hậu duệ của A-rôn đã có thể dâng tế lễ và các thầy tế lễ thượng phẩm phải là người thuộc dòng tộc của A-rôn. Bạn nhận ra điều này không?

Nhưng trong nhiều người hậu duệ của A-rôn, Chúa chọn một thầy tế lễ tên là Xa-cha-ri và vợ ông ta, Ê-li-sa-bét. Đức Chúa Trời đã nói rằng, "Này, ta sai sứ giả của ta đến trước mặt người." Khi Đức Chúa Trời nói với Xa-cha-ri rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho Ê-li-sa-bét sinh con trai, và đặt tên là Giăng, ông ta quá ngạc nhiên về điều này và bị câm theo lệnh của Đức Chúa Trời cho đến khi con trai được ra đời và được đặt tên.

Quả thật, khi đứa con trai được sinh ra, người đã theo phong tục của Y-sơ-ra-ên khi đặt tên cho con người con trai được đặt tên theo bố.

"Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, rồi trở về nhà mình. Bấy giờ, đến ngày mãn nguyệt, Ê-li-sa-bét sanh được một trai. Xóm riềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Ê-li-sa-bét, thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ; và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng: Không! phải đặt tên con là Giăng. Họ nói: Trong bà con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Xa-cha-ri biểu lấy bảng nhỏ, và viết rằng: Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng: Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thể nào? Vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng:" (Lu-ca 1:57-66).

Lúc đầu Xa-cha-ri bị câm. Khi đặt tên cho con trẻ họ hàng muốn đặt tên là Xa-cha-ri, nhưng mẹ đứa trẻ bảo tên nó là Giăng. Họ nói trong bà con ngươi không có ai tên đó nên tên đứa trẻ phải được đặt theo tên bố nó.

Khi Ê-li-sa-bét kiên quyết muốn đặt tên ấy, họ hàng đến bên Xa-cha-ri và hỏi. Xa-cha-ri viết: tên nó là Giăng. Ai nấy cũng ngạc nhiên về cái tên đó.

Nhưng sau khi đặt tên, miệng của Xa-cha-ri mở ra và ngợi khen Đức Chúa Trời, ông đầy dẩy Thánh Linh và nói tiên tri.

Lu-ca nói về sự ra đời của Giăng trong gia đình A-rôn. "Có một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri" Do sự xếp đặt của Ngài, người đại diện của nhân loại được sinh ra từ Xa-cha-ri, thuộc dòng tộc A-rôn.

Thông qua Giăng Báp-tít và Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã thực hiện sự cứu rỗi cho nhân loại. Chúng ta được cứu ra khỏi tội lỗi qua đức tin vào công lao cứu chuộc được thực hiện bởi Giăng và Chúa Jêsus.Báp-tem của Chúa Jêsus

Tại sao Jêsus được Giăng
làm báp têm?
Để cất mọi tội trên thế gian

Giăng Báp-tít đã làm chứng rằng Jêsus là Con của Đức Chúa, nhận gánh mọi tội lỗi của nhân loại. Giăng Báp-tít là đầy tớ của Đức Chúa Trời, người làm chứng cho sự cứu rỗi. Điều đó không có nghĩa là Chúa không nói với chúng ta rằng chính Ngài là Cứu Chúa. Chúa làm việc qua các đầy tớ Ngài trong Hội Thánh, và qua môi miệng của tất cả dân sự Ngài, những ai đã được cứu.

"Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình" (Ê-sai 40:2, 8).

"Con không phải là người phạm tội nữa. Ta đã tha mọi tội của con và cuộc chiến đã kết thúc." Như vậy, tiếng Phúc âm Chúa Jêsus vang lên liên tiếp, sự cứu rỗi luôn được thực hiện Đức Chúa Jêsus đã chuẩn bị cho sự cứu rỗi này.

Khi chúng ta hiểu những thành tựu của Giăng và khi chúng ta đã thực sự hiểu rằng mọi tội lỗi trên thế giới đã được chuyển sang Jêsus thông qua Giăng, ta có thể được cứu rỗi hoàn toàn.

Cả 4 phúc âm của Jêsus đều bảo cho ta về Giăng, và nhà tiên tri cuối cùng của Cựu Ước cũng làm chứng về Giăng Báp-tít, đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh Tân Ước được bắt đầu bởi sự sanh ra của Giăng Báp-tít.

Thế thì, tại sao chúng ta gọi ông ấy là Giăng Báp-tít? Vì ông ấy đã làm báp-tem cho Chúa Jêsus. Báp-tem có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là 'chuyển qua', 'bị chôn',' tẩy sạch', nó giống như việc đặt tay trong thời Cựu Ước.

Ở Kinh Cựu Ước, khi một người phạm tội, thì người ấy chuyển những tội của mình sang trên đầu con sinh tế không tì vít, bởi sự đặt tay trên của lễ chuộc tội. Việc đặt tay trên đầu sính vật có nghĩa là ' chuyển qua cho'. Vì thế việc đặt tay và báp-tem có cùng một ý nghĩa mặc dù có tên khác nhau.

Như thế, 'lễ báp-tem của Chúa Jêsus' nghĩa là gì? Lễ báp-tem của Jêsus là cách duy nhất để chuộc tội theo lệnh truyền của Đức Chúa Trời.

Trong Kinh Cựu Ước, những người phạm tội đã phải đặt hai tay trên đầu của con dê đực để chuyển tội lên nó, Và rồi họ giết nó, và thầy tế lễ lấy huyết nó đặt trong sừng của bàn thờ của lễ thiêu. Đó là cách chuộc tội lỗi hàng ngày.

Thế thì, họ chuộc tội hàng năm thế nào?

A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm dâng của tế lễ vì cả dân sự Y-sơ-ra-ên. Bởi vì Giăng Páp-tít được sanh ra trong dòng họ A-rôn, điều đó thích đáng để ông ta trở thành thầy tế lễ thượng phẩm và Đức Chúa Trời đã định trước cho ông ta là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng theo giao ước của sự cứu chuộc.

Giăng Báp-tít là đại diện của loài người và là thầy tế lễ cuối cùng bởi vì Kinh Thánh Cựu Ước đã chấm dứt khi Chúa Jêsus được sanh ra. Có ai khác hơn ngoài Giăng Báp-tít đã chuyển tất cả tội lỗi của thế gian qua Chúa Jêsus trong Tân Ước như là A-rôn đã chuộc tội trong thời Cựu Ước? Là thấy tế lễ thượng phẩm cuối cùng của Cựu Ước và đại diện cho cả nhân loại, Giăng Báp-tít chuyển tất cả tội lỗi của nhân loại qua Chúa Jêsus bởi lễ Báp-tem của Ngài. Bởi vì Giăng chuyển tất cả tội lỗi qua Chúa Jêsus chúng ta có thể được cứu chuộc bởi tin vào phúc âm của nuớc và Thánh Linh. Jêsus là chiên con để cứu rỗi tất cả tội nhân, vì thế Ngài thực hiện công việc của sự cứu chuộc như kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus nói với chúng ta rằng Giăng Báp-tít là tiên tri cuối cùng, thấy tế lễ cuối cùng đã chuyển tất cả tội lỗi của thá gian qua Ngài.

Tại sao Jêsus đã không thể làm việc đó một mình? Tại sao Jêsus cần Giăng? Giăng Báp-tít sinh ra 6 tháng trước Jêsus. Ngài đã thực hiện đúng đạo luật của Kinh Cựu Ước.

Đức Chúa Jêsus được sinh ra từ nữ đồng trinh Ma-ri và Giăng Báp-tít được sanh ra bởi cụ già gọi là Ê-li-sa-bét.

Những công việc nầy là của Đức Chúa Trời và ngài vạch định chúng để cứu tất cả tội nhân. Để cứu chúng ta từ cuộc chiến chống lại tội lỗi triền miên, và tất cả những đau khổ của tội nhân. Ngài sai đầy tớ của Ngài là Giăng, và rồi côn độc nhất của Ngài là Jêsus. Giăng Báp-tít được sai đến như là một người đại diện của nhân loại, thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng.Người vĩ đại nhất được sinh ra bởi phụ nữ

Ai vĩ đại nhất trên thế giới?
Giăng Báp-tít

Xin hãy đọc Ma-thi-ơ 11:7-14, "Khi họ ra về, Đức Chúa Jêsus mới phán về Giăng cho dân chúng nghe rằng: Các người đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Các người đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các người lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các người, cũng hơn đấng tiên tri nữa. Aáy vì người đó mà có chép rằng: Nầy, ta sai sứ đến trước mặt con, đặng dọn đưòng sẵn cho con đi. Quả thật, ta nói cùng các người, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và hãm ép đó choán lấy. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các người muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến."

Dân sự đi ra đồng vắng đề gặp Giăng Báp-tít là người kêu rằng "Hãy ăn năn hỡi loài rắn lục kia" và Chúa Jêsus nói các người đi xem gì? "Một người mặt áo đẹp chăng? thật vậy, những kẻ mặt áo đẹp thì ở trong đền Vua" chính Chúa Jêsus đã làm chứng rằng Giăng là người vĩ đại "Các người đã thấy gì? Một người mặc áo lông lạc đà và la hét? Chắc chắn là người mặc áo lông lạc đà. Các người xem gì? Có phải trông thấy người mặc áo đẹp chăng? Kìa những người mặc áo đẹp trong đền vua," Nhưng các người lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các người, cũng hơn đấng tiên tri nữa."

Xưa kia, những nhà tiên tri vĩ đại hơn các vua. Bạn có hiểu không? Nhưng Giăng còn hơn cả nhà tiên tri. Ngài vĩ đại hơn tất cả các tiên tri ở Kinh Cựu Ước. Đồng thời người là đại diện của nhân loại, vĩ đại hơn A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm thứ nhất.

Ai là người đại diện vĩ đại nhất của nhân loại? Trừ Jêsus. Giăng Báp-tít, "Ta nói cùng các người. Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường cho con đi."

Giăng Báp-tít làm chứng rằng cuộc chiến chống lại tội lỗi đã chấm dứt. "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" đó là Giăng Báp-tít là người làm chứng rằng Chúa Jêsus là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.

John the Baptist testified that the war against sin had ended. "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world!" It was John the Baptist who testified that Jesus took away the sins of the world.

Trong Ma-thi-ơ 11:11, "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít." Trong những người được sinh ra có người nào vĩ đại hơn Giăng Báp-tít?

'Bởi đàn bà sanh ra' nghĩa là gì? Tức là ngoại trừ Ađam, ai cũng được sinh ra từ người đàn bà. Phải, trong những người được sinh ra từ đàn bà, không có một người nào vĩ đại hơn Giăng. Như thế ông ấy là thầy tế lễ thượng phẩm và là người đại diện của nhân loại. Giăng còn cao hơn cả nhà tiên tri và là người đại diện của chúng ta.

Trong Kinh Cựu Ước, A-rôn và các con cháu Ngài được làm thầy tế lễ mãi mãi. Tội lỗi cần phải được rửa hết thông qua A-rôn và các con cháu của A-rôn như Đức Chúa Trời đã phán bảo.

Trên thế giới, không có một người nào vĩ đại hơn Giăng. Ông ấy là vĩ đại nhatá trong những người được sinh ra bởi phụ nữ bình thường. Không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít. "Từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và kẻ hãm ép đó choán lấy."

Sự cứu rỗi của nhân loại được thực hiện khi Giăng đã làm báp tem Jêsus, và mọi người có thể lên Thiên đàng. Xin hãy đọc lời chứng của cha của Giăng.Chứng nhận của Xa-cha-ri, cha của Giăng

Xa-cha-ri đoán trước con của
ông ấy thế nào?
Giăng dọn đường cho Chúa Jêsus
và cho biết Chúa Jêsus
cứu rỗi chúng ta.

Hãy đọc Lu-ca 1:67-80, "67 Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng: 68 Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, 69 Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, Một Đấng Cứu-thế có quyền phép! 70 Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước, 71 Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi; 72 Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi, Và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, 73 Theo như Ngài đã thề với Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi, 74 Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, 75 Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. 76 Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, 77 Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. 78 Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, 79 Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. 80 Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Y-sơ-ra-ên."

Xa-cha-ri nói tiên tri hai phần. Ông tiên tri rằng vua của cả nhân loại đã đến. Từ câu 68 đến câu 73, ông tiên tri với niềm vui rằng Đức Chúa Trời không quên lời hứa của Ngài, là Chúa Jêsus, được sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri để cứu con cháu của ông ta ra khỏi bàn tay của kẻ thù như Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham, và từ câu 74, "Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài," Đây là sự nhắc nhở về lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham và dân sự Y-sơ-ra-ên, ông đã tiên tri để ban cho chúng ta để chúng ta hầu việc Ngài cách không sợ hãi.

Từ câu 76 ông tiên tri về con của Ngài, "Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, 77 Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. 78 Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, 79 Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an."

Ông ấy nói, "để cho dân Ngài thoát khỏi tội." Nhưng ai làm điều ấy? Giăng Báp-tít làm. Các bạn có thể hiểu những điều trên không? Giăng Báp-tít đã cho chúng ta sự hiểu biết về Chúa Jêsus là con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian qua lời của Đức Chúa Trời.

Chúng ta hãy xem Mác 1. "1 Đầu Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời. 2 Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi 3 Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài; 4 Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-têm ăn năn, cho được tha tội. 5 Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. 6 Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng. 7 Người giảng dạy rằng: Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. 8 Ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh." (Mác 1:1-5).

Mọi người đã lìa bỏ sự thờ phượng hình tượng của dân ngoại bang và được báp tem bởi Giăng Báp-tít. Nhưng Giăng làm chứng rằng "Tôi làm phép Báp-têm cho anh em bằng nước để trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng Con Đức Chúa Trời sẽ tới và chịu phép Báp-têm, mọi tội lỗi cũa chúng ta sẽ chuyển qua Ngài. Và nếu các ngươi tin các ngươi cũng làm Báp-tem bởi ta, tất cả tội lỗi của các nguơi sẽ chuyển qua cho Ngài giống như tội lỗi được chuyển qua bởi sự đặt tay lên đầu tron thời cựu ước" đó là lời làm chứng của Giăng.

Sự thật Đức Chúa Jêsus đã làm báp-tem ở sông Giô-đanh có nghĩa là Ngài đã làm báp-tem dưới sông của sự chết. Chúng ta hát trong một lễ tang "♫mấy ngày sau, mấy ngày sau qua sông Giô-đanh sẽ gặp nhau.♫" Khi chúng ta chết chúng ta sẽ vượt qua sông Giô – đanh. Con sông Giô-đanh là con sông của sự chết. Chúa Jêsus đã làm báp-tem trong con sông của sự chết.Phép Báp tem giải thoát tội lỗi của chúng ta

Việc đặt tay là có nghĩa gì trong
Kính Thánh Tân Ước?
Phép báp têm

Theo Ma-thi-ơ 3:13-17, "Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp têm. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm, mà Ngài lại đến với tôi sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng; Bây giờ cứ làm đi! Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bổng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Người là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng."

Jêsus đã đến sông Giô-đanh và chịu Giăng Báp-tít làm phép báp têm. "Bây giờ cứ làm đi!" "Song chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm, mà Ngài lại đến với tôi sao?" Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Thiên Đàng và thầy tế lễ thượng phảm trần thế đã gặp nhau.

Theo Hê-bơ-rơ thì Chúa Jêsus là thầy tế lễ của thiên đàng. Ngài không có gia phả. Ngài không phải là con cháu của A-rôn và cũng không phải là người của trần gian. Ngài là Con Đức Chúa Trời và Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài là người tự tồn tại, cho nên Ngài không có gia phả. Nhưng Ngài đã ở thiên đàng và đã xuống thế gian này để cứu con người.

Lý do Ngài đã xuống trái đất này là để cứu mọi người thoát tội. Ngài đã mang đi mọi tội lỗi của thế gian do chịu Giăng làm phép báp têm. "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: "'Bây giờ cứ làm đi!' Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài."

"Bây giờ cứ làm đi" Jêsus ra lệnh cho đại diện của loài người và Ngài đã cúi đầu. Trong Kinh Cựu Ước, khi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời thì thầy tế lễ thượng phẩm hay người phạm tội để tay lên đầu vật tế lễ, tội lỗi của họ sẽ chuyển sang vật tế lễ. 'Để tay' nghĩa là 'chuyển qua'.

Chúa Jêsus chịu Giăng làm phép báp têm, ý nghĩa của sự kiện này là việc đặt tay trong Kinh Cựu Ước. 'chuyển sang,' 'được chôn' "được tha tội" giống như tế lễ. Kinh Cựu Ứớc là tiền đề cho sự ra đời của Kinh Tân Ước.

Trong Kinh Cựu Ứớc tội của con người được chuyển sang con chiên, và con chiên đó chết khi người phạm tội để tay lên đầu nó. Vì tội lỗi của người chuyển sang con chiên, nên con chiên phải chết thay cho tội lỗi của người ấy. Khi tội được chuyển qua cho con chiên, tội lỗi của người ấy có được sạch không ?

Hãy thử nghĩ xem! Khăn tay này là tội lỗi và micro này là con chiên. Tội lỗi của tôi chuyển sang micro là con chiên khi tôi để tay lên micro này. Đức Chúa Trời đã làm luật này "Để tay lên." cho nên chúng ta phải để tay lên để được tha thứ tội lỗi của chúng ta. Sau đó chúng ta không có tội lỗi nữa. Phép báp têm của Jêsus nghĩa là chôn cất, rửa, và chuyển sang. Rất chính xác.


Sự hoàn thành mọi điều đúng
đắn nghĩa là gì?
Nghĩa là mọi tội lỗi của chúng ta không còn
nữa bởi vì mọi tội chuyển sang Jêsus.

Khi Jêsus chịu phép báp têm để cất tội lỗi của thế gian như thế mọi tội lỗi có chuyển sang Chúa Jêsus không? Mọi tội lỗi của thế gian chuyển sang Jêsus và mọi người được tha tội. Sự thật này giống như mọi tội lỗi chuyển sang vật tế lễ trong Kinh Cựu Ước. Jêsus đến trái đất này và đến sông Giô-đanh, và nói là "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy" (Ma-thi-ơ 3:15).

Giăng bèn vâng lời Ngài. Jêsus nói rằng họ nên làm cho trọn mọi việc công chính bởi phép báp têm của Ngài. 'Mọi việc công chính' nghĩa là làm 'điều đúng nhất' 'Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính.' Cũng có nghĩa là Giăng báp têm cho Ngài là việc công chính. Và Jêsus được Giăng làm phép báp têm để chuyện mọi tội lỗi thế gian sang Ngài. Đức Chúa Trời ban sự cứu chuộc trên căn bản của phép Báp-tem của Chúa Jêsus, sự hy sinh của Ngài và đức tin của chúng ta. "Tất cả nhân loại đau khổ dưới tội lỗi và bị dày vò bởi điều ác, bởi tội lỗi của họ. Vì thế, để họ có thể được cứu và được đến thiên đàng, ngươi là đại diện của nhân loại và là con cháu của A-rôn nên làm báp-tem cho ta vì mọi người. Ta sẽ chịu phép báp-tem bởi ngươi. Công việc của sự cứu chuộc sẽ được trọn vẹn".

"Vâng tôi hiểu".

Vì thế Giăng làm phép báp-tem cho Chúa Jêsus. Ông đặc tay lên đầu Chúa Jêsus và chuyển tất cả tội lỗi của thế gian qua Chúa Jêsus. Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế, Đấng cất tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúng ta được cứu bởi tin vào sự cứu chuộc của Ngài. Bạn có tin không?

Sau báp-tem của Ngài công việc đầu tiên của Chúa Jêsus trong chức vụ công khai ở tại sông Giô-đanh qua bàn tay của người đại diên của nhân loại, Ngài đi nơi nầy nơi khác trong khi giảng Phúc âm trong ba năm rưởi với tất cả tội lỗi của thế gian trên Ngài.

Ngài nói với người đàn bà phạm tội tà dâm, "ta cũng không định tội ngươi". Ngài đã không định tội bà ta bởi vì Ngài đã mang lấy tội lỗi của bà ta và sẽ chịu chết trên thập tự giá vì chúng. Trong khi Ngài cầu nguyện ở vườn ghết-sê-ma-nê, Ngài cầu nguyện ba lần để xin Cha cất cái chén khỏi Ngài nhưng rồi Ngài lại nói, "nhưng không bởi ý con mà bởi ý Cha".;"Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi "

Chúa Jêsus cất đi bao nhiêu tội lỗi?
Mọi tội lỗi của thế gian.

Giăng 1:29, "Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." Giăng Báp-tít báp tem cho Chúa Jêsus, qua ngày sau Chúa Jêsus đến với Giăng thì ông làm chứng rằng "Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" Giăng làm chứng như thế.

Con Đức Chúa Trời xuống thế gian này để nhận mọi tội lỗi của thế gian, Giăng Báp-tít làm chứng một lần nữa. Trong Giăng 1:35,36 "Qua ngày sau Giăng đứng nói chuyện với hai môn đồ. Thấy Chúa Jêsus đi ngang qua Giăng lại nói, 'Đây là con chiên của Đức Chúa Trời.'"

Chiên con của Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài là một thực thể thật của của lễ trong Cựu Ước đã chết vì tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, vì bạn và tôi, Con của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của chúng ta đã xuống thế gian và cất tội lỗi của chúng ta; tất cả tội lỗi từ khi sáng thế đến ngày cuối cùng, từ nguyên tội đến kỷ tội, từ sự gian ác đến những lầm lỡ. Ngài cứu chuộc tất cả chúng ta qua báp-tem và huyết Ngài trên thập tự giá.

Chúa Jêsus cất lấy tất cả tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự cứu chuộc. Bạn có hiểu điều đó không? "Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!"

Năm 2000, có nghĩa là 2000 năm đã qua đi từ khi Ngài đến thế gian. Và trong năm 30 sau công nguyên Chúa Jêsus đã cất lấy tội lỗi của thế gian. Năm thứ nhất là năm mà Chúa Jêsus được sanh ra. Chúng ta gọi thời gian trước Đấng Christ B.C. vì thế hầu như 2000 năm đã đi qua từ khi Chúa Jêsus đến thế gian. Trong năm 30 sau công nguyên Chúa Jêsus đã nhận báp-tem bởi Giăng Báp-tít. Và ngày sau Giăng kêu lên rằng, "Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" "kìa!" Ông nói với mọi người phải tin Chúa Jêsus là Đấng cất tội lỗi của họ. Ông làm chứng rằng Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi.

Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta và kết thúc cuộc chiến triền miên chống lại tội lỗi. Bây giờ chúng ta không còn tội vì Con của Đức Chúa Trời đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của bạn và tôi. "Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin" (Giăng 1:7).

Nếu không có lời chứng của Giăng làm thế nào chúng ta biết tội lỗi mình được cất đi? Kinh Thánh nói rằng Ngài đã chết vì chúng ta nhưng chỉ Giăng Báp-tít làm chứng rằng Ngài cất tất cả tội lỗi của chúng ta.


Thế gian này có bao nhiêu tội lỗi?
Mọi tội của loài người từ đầu đến
cuối của thế gian.

Có nhiều lời làm chứng sau sự chết của Chúa Jêsus nhưng chỉ Giăng làm chứng trong khi Ngài còn sống. Dĩ nhiên, những môn đồ của Chúa Jêsus cũng làm chứng về sự cứu chuộc của Ngài. Họ làm chứng rằng Chúa Jêsus cất tội lỗi của chúng ta, Ngài là Cứu Chúa chúng ta.

Chúa Jêsus cất tội lỗi của thế gian. Bây giờ bạn chưa được 100 tuổi đúng không? Chúa Jêsus cất tội lỗi của thế gian khi Ngài 30 tuổi. Thế thì xem biểu đồ này.4000 năm trước Chúa Jêsus giáng sanh, và 2000 năm nửa đã qua. Chúng ta không biết còn bao lâu nửa, nhưng sự cuối cùng thì chắc chắn sẽ đến. Ngài phán "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt" (Khải Huyền 22:13).

Sự kết thúc chắc chắn xảy ra. Và chúng ta đang ở thời điểm năm 1999. Đấng Christ cất tất cả tội lỗi của chúng ta vào năm 30 sau công nguyên, và 3 năm trước khi Ngài chết trên thập tự. "Kìa, con chiên của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Ngài đã cất đi tội lỗi của thếgian tức là tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã sống vào năm 2000 từ khi Chúa Jêsus sanh ra và NGài đã cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đang sống và cứ phạm tội. Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là người cất mọi tội lỗi của thế gian. Tội lỗi mà chúng ta bắt đầu sống trên đất này từ lúc mới sinh ra.

Tất cả chúng ta đều phạm tội từ lúc mới sinh ra hay không? Chúng ta phạm tội.

Chúng ta thử nghĩ về tội lỗi của chúng ta xem! Từ lúc được sinh, đến 10 tuổi, chúng ta có phạm tội lỗi hay không? - Có. Những tội lỗi đó có chuyển sang Jêsus, hay không? - Có. Bởi vì mọi tội lỗi đều chuyển sang Jêsus Ngài là Cứu Chúa. Nếu không thì làm sao Ngài trở thành Cứu Chúa của chúng ta được? Mọi tội lỗi đã chuyển sang Jêsus.

Từ 11 tuổi đến 20 tuổi, chúng ta có phạm tội lỗi hay không? Tội lỗi của lương tâm và tội lỗi của hành động, chúng ta phạm quá nhiều. Chúng ta nghe nói rằng: đừng phạm tội lỗi nhiều lần, nhưng chúng ta phạm tội quá dễ. Đức Chúa Trời bảo rằng tội lỗi từ 11 tuổi đến 20 tuổi chuyển sang Jêsus. Đức Chúa Trời biết chúng ta là người hay dễ phạm tội, nên Đức Chúa Trời đã không tính tội trước đó của chúng ta.

Chúng ta có thể sống được bao lâu? Cứ cho rằng chúng ta sống được 70 năm thì tất cả tội lỗi của chúng ta gây ra sẽ nặng tới chừng nào? Nếu chúng ta chứa đựng tội lỗi bằng những chiếc xe tải 8 tấn thì phải cần trên 100 chiếc.

Thử tưởng tượng xem! Đấy có phải là tội lỗi của thế gian hay không? Đấy là tội lỗi của thế gian. Từ 20 tuổi đến 30 tuổi, chúng ta mắc tội lỗi và đấy cũng là tội lỗi của thế gian.Cứu Chúa của nhân loại, Jêsus Christ

Đức Chúa Jêsus cất đi bao
nhiêu tội của chúng ta?
Tất cả tội của tổ tông, của chúng ta,
của con cháu chúng ta đến
cuối cùng của thế gian.

Chúa Jêsus bảo chúng ta rằng Ngài đã cất lấy tội lỗi đó. Chúa Jêsus không nói về chính mình Ngài "báp-tem ta", vi Đức Chúa Trời sai đầy tớ của Ngài, Giăng, đến trước đại diện của nhân loại. Danh của Ngài được gọi là Đấng Diệu Kỳ, Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Quyền Năng bởi chính Ngài, bởi chính sự khôn ngoan của Ngài, Ngài sai đại diện của nhân loại đến trước rồi đến chính mình Ngài, Con Đức Chúa Trời đến trong xác thịt để cất lấy tất cả tội lỗi của thế gian đó không phải là sự cứu rỗi kỳ diệu sao?

Nó là sự kỳ diệu phải không? Vì chỉ có một, chỉ một báp-tem bởi Giăng Báp-tít mà Ngài cất hết tội lỗi của cả nhân loại trên toàn thế giới và giải phóng mỗi người khỏi tội bởi chịu đóng đinh. Ngài giải phóng tất cả chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều đó. Tất cả tội lỗi của bạn từ 20 đến 30, từ 30 đến 40, từ 40 đến 60, đến 70 đến 100, và của con của các bạn. Ngài đã xóa hết tội lỗi của bạn không? Vâng Ngài đã xóa hết. Ngài là Đức Chúa Jêsus Chrsit, là Cứu Chúa của nhân loại.

Bởi vì Giăng Báp-tít đã chuyển tất cả tội lỗi của chúng ta qua Chúa Jesus, và bởi vì Đức Chúa Trời đã lập kế hoạch, như thế chúng ta có thể được giải thoát bởi tin vào Chúa Jêsus. Bạn và tôi là những tội nhân không? Tất cả tội lỗi của chúng ta đã chuyển qua cho Chúa Jêsus không? Chúng ta không còn là tội nhân nữa và tất cả các tội lội của chúng ta đã chuyển qua cho Chúa Jêsus. Ai dám nói rằng có tội lỗi trong thế gian? Jêsus đã cất tất cả tội lỗi trong thế gian rồi, Ngài biết rằng chúng ta phạm tội và cũng sẽ phạm tội trong tương lai. Một vài người trong chúng ta chưa đến tuổi 50 và vài người chưa qua nữa đời người, nhưng chúng ta nói như thể là chúng ta sống đời.

Có qua nhiều người trong chúng ta với cuộc sống hổn loạn. Hãy để tôi giải thích nó trong cách nầy, cái gì xảy ra trong nửa đời của con phù du, khoảng 12 tiếng đồng hồ. "Chúa ôi! Tôi đã gặp một người đàn ông như thế, ông ta vung cái vĩ đập ruồi trước mặt tôi và tôi hầu như bị đè bẹp để chết, và bạn biết. ….." nó chỉ sống 12 tiếng đồng hồ và không thể ngừng nói chuyện. Nhưng rồi đã hết nữa đời của nó.

Trong buổi tối nó đối diện với cái hoàng hôn của đời nó và trong chốc lát sự chết đến. Một vài con sống xót 20 giờ, một vài con 21 giờ và một vài con sống đến tuổi già 24 giờ, chúng nó có thể nói về kinh nghiệm của cuộc đời nó, nhưng có cái gì giống với chúng ta? Chúng ta sống 70 hoặc 80 tuổi, chúng ta có thể nói "đừng làm cho tôi cười" kinh nghiệm của họ là không có gì cả trong con mắt của chúng ta. Đức Chúa Trời là đời đời. Ngài tồn tại đời đời, Ngài quyết định bắt đầu và kết thúc. Vì Ngài sống đời đời, Ngài sống trong cái cấu trúc của đời đời. Ngài nhìn chúng ta trong vị trí đời đời của Ngài.

Ngài cất tất cả mọi tội lỗi trên thế gian, chết trên thập tự giá, và nói, "xong rồi". Ngài đã phục sinh sau 3 ngày và thăng thiên. Bây giờ Ngài cư ngụ trong cỏi đời đời. Bây giờ Ngài nhìn xuống mỗi chúng ta.

Một người nói, "lạy Chúa tôi có tội quá nhiều. Tôi chỉ sống mới 20 năm nhưng tôi quá nhiều tội." "tôi đã sống 30 năm và phạm nhiều tội thật quá nhiều. Làm thế nào tôi có thề được tha thứ?" Nhưng Chúa chúng ta ở trong sự đời đời của Ngài nói rằng, "đừng làm cho ta cười" ta không chỉ cứu chuộc tội của ngươi hiện tại, nhưng cũng tội của tổ tông người trước khi người sanh ra. Và tội của tất cả các thế hệ con cháu người là những ai sẽ sống sau khi ngươi chết." Ngài nói điêu nầy với bạn trong khung thời gian đời đời. Bạn tin điều này không? Hãy tin đi. Và nhận lấy món quà cứu rỗi được ban cho bạn miễn phí. Và đi vào thiên quốc. Không tin trong suy nghĩ của chúng ta, nhưng trong lời của Đức Chúa Trời. "để làm cho trọn sự công bình". Tất cả sự công bình đã được hoàn thành bởi Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian. Ngài làm điều đó hay Ngài không làm điều đó? Ngài đã làm.


Đức Chúa Jêsus đã nói lời
cuối cùng gì trên Thập tự giá?
Mọi việc đã được trọn.

Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh hết tội lỗi trên thế gian và bị lên án tử nơi tòa án Phi-lát và bị đóng đinh trên thập tự giá.

"Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: JÊSUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, Là VUA DÂN GIU-ĐA.Vì nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, chữ La-tinh và chữ Gờ-réc, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến." (Giăng 19: 17-20).

Hãy nhìn xem việc gì xảy ra sau khi Ngài bị đóng đinh trên Thập tự giá. "Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn." (Giăng 19:28-30).

Sau khi Ngài chịu lấy giấm rồi thì Ngài nói, "Mọi việc đã được trọn." Và Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Đức Chúa Jêsus đã sống lại sau 3 ngày và thăng thiên.

Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:1-9. "Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhân đó, há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến -Trong sách có chép về tôi -Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy; sau lại nói: Đây nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau."Sự cứu chuộc đời đời

Sau khi tin vào Đức Chúa Jêsus,
chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi
hàng ngày thế nào?
Đức Chúa Jêsus đã cất đi cả hết tội lỗi của
chúng ta bằng phép Báp têm của Ngài.

Luật là bóng của cái tốt sẽ đến. Vật tế lễ trong Kinh Cựu Ước là con chiên hay con dê cho biết Chúa Jêsus đến và mang đi mọi tội lỗi của chúng ta để tha thứ mọi tội lỗi của ta.

Mọi người trong thời Cựu Ước, Đa-vít, Áp-ra-ham và mọi người đã biết và tin phương pháp của việc tế lễ. Nó bày tỏ rằng Đấng Mê-si, Christ (Christ nghĩa là Cứu Chúa) sẽ đến và tẩy sạch mọi tội lỗi của họ. Họ tin trong sự cứu chuộc của họ và được cứu bởi đức tin.

Luật pháp chỉ là bóng của cái tốt sẽ đến. Dâng tế lễ vì tội của chúng ta ngày qua ngày, năm qua năm cũng không cứu chuộc được chúng ta cách trọn vẹn. Thế nên, Đấng đời đời và toàn vẹn, Đấng không tì vít, Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian.

Và Ngài nói rằng Ngài đến thế gian này theo kế hoạch Cha Ngài và như có chép trong Kinh Thánh. "Sau lại nói, 'Này, Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa,' vậy thì Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau." Chúng ta được nhận sự cứu rỗi vì Chúa Jêsus mang đi mọi tội lỗi của chúng ta như được viết trong Kinh Thánh và chúng ta tin việc Ngài làm.

Thử đọc Hê-bơ-rơ 10:10 xem! "Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus một lần đủ cả." Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus một lần đủ cả. Chúng ta có được trở thành thánh đồ không? - Có.

Cái này nghĩa là gì? Đức Chúa Cha sai Con Ngài và chuyển tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài bởi báp-tem và sự xét đoán trên thập tự giá. Theo cách này Chúa đã giải thoát chúng ta thoát khỏi sự thống khổ. Đó là ý muốn Chúa.

Để cứu chúng ta, Chúa Jêsus tự hy sinh một lần đủ cả vì thế chúng ta được nên thánh. Chúng ta được thánh hóa vì sự hy sinh của Chúa Jêsus vì tội của chúng ta và Ngài chết thế cho chúng ta để chúng ta không bị xét đoán.

Tế lễ của Cựu Ước được dâng mỗi ngày vì những tội mới cần sự dâng hiến khác để được tẩy thanh.

Trong Giăng 13, câu chuyện mà Chúa Jêsus rửa chân cho Phi-e-rơ, Ngài rửa chân của Phi-e-rơ để cho Phi-e-rơ biết ông sẽ phạm tội trong tương lai và Ngài đã tha thứ hết mọi tội lỗi. Ông đã được cứu chuộc tất cả tội đó rồi. Đức Chúa Jêsus biết Phi-e-rơ sẽ phạm tội trong tương lai nên Ngài mang bồn rửa đến và rửa chân cho Phi-e-rơ.

Phi-e-rơ từ chối nhưng Chúa Jêsus nói rằng, "Hiện nay người chẳng biết việc ta làm, nhưng về sau sẽ biết." Cái này nghĩa là: Sau này con sẽ phạm tội. Con sẽ phủ nhận ta và sẽ phạm tội lần nữa sau khi ta cất mọi tội cho con. Con cũng sẽ phạm tội sau khi ta thăng thiên. Vì thế ta rửa chân cho con để cảnh cáo ma quỉ đừng thử thách con nữa bởi vì ta đã cất tội tương lai của con rồi".

Ý nghĩa Ngài rửa chân cho Phi-e-rơ có giống việc chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày để được tha thứ tội lỗi không? Không. Nếu hàng ngày chúng ta cầu nguyện để được tha thứ tội thì Jêsus đã không mang đi mọi tội lỗi một lần đủ cả.

Tuy nhiên Đức Chúa Jêsus nói rằng Ngài cứu rỗi chúng ta một lần đủ cả. Nếu hàng ngày chúng ta cầu nguyện để được tha thứ tội thì chúng ta phải lại trở về thời kỳ của Cựu Ước.

Thế thì ai là người công nghĩa? Ai được tha thứ hoàn toàn? Thậm chí là chúng ta tin Đức Chúa Trời nhưng có ai không mắc tội lỗi không?

Có ai được nên thánh do ăn năn không? Hàng ngày chúng ta không bao giờ ngừng phạm tội. Vậy thì làm sao chúng ta cầu xin sự tha thứ cho mỗi một tội được? Với lương tâm của con người, làm sao hàng ngày chúng ta cầu nguyện để được tha thứ tội lỗi của chúng ta? Chúng ta luôn luôn quên tội lỗi chúng ta phạm từ sáng đến chiều. Vào sáng ngày hôm sau chúng ta sẽ quên hết. Chúng ta không thể cầu nguyện để được tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.

Vậy thì Jêsus chịu phép báp têm một lần và hy sinh trên Thập tự giá một lần cho nên chúng ta trở nên thánh một lần đủ cả. Bạn hiểu điều này không? Chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Chúng ta không thể nhận được sự tha thứ tội bằng việc cầu nguyện.


Chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội chỉ
bằng việc cầu nguyện ăn năn không?
Không.

Chúng ta nhận được sự tha thứ tội vì chúng ta có đức tin vào Đức Chúa Jêsus, rằng Ngài đã mang đi mọi tội lỗi của chúng ta.

"Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rày về sau đang đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng: Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó Và ghi tạc nơi trí khôn, Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa." (Hê-bơ-rơ 10:11-18).

'Sự tha thứ', nghĩa là gì? Trong 10:18 nghĩa là tội lỗi, mọi tội lỗi được nhận tha thứ mãi mãi không có sự loại trừ. Chúa tha thứ chúng ta. Có tin không? "Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng vật lễ để xóa tội nữa."

Tóm lại, nếu Giăng không để tay lên Jêsus, nói cách khác nếu Giăng Báp-tít không làm lễ báp-tem cho Chúa Jêsus thì chúng ta có thể nhận được tha thứ tội được không? Không. Chúng ta không nhận được sự tha thứ. Hãy suy nghĩ ngược lại. Nếu Jêsus không chọn Giăng làm đại diện của con người và cất tất cả tội lỗi qua Ngài, thì Ngài thể cất tất cả tội lỗi của chúng ta được không? Ngài không thể cất tội lỗi chúng ta được. Pháp luật của Đức Chúa Trời là công bình.

Ngài không thể chỉ nói rằng Ngài là Cứu Chúa thì Ngài gánh mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài phải gánh đi tội lỗi của chúng ta nhờ sự dâng thân thể của Ngài. Vì sao Jêsus là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt? Bởi vì Ngài biết tất cả tội lỗi của nhân loại, tội trong lòng và tội trong xác thịt, để cất tất cả tội lỗi trong chúng ta, Ngài, Con Đức Chúa Trời phải đến với chúng ta trong xác thịt.

Nếu Jêsus không nhận Báp-tem thì tội lỗi của chúng ta vẫn còn. Nếu Ngài bị đóng đinh mà trước nhất không gánh tội lỗi chúng ta thì sự chết của Ngài vô nghĩa, không có việc gì với chúng ta. Hoàn toàn vô nghĩa.

Vì thế khi Ngài thi hành chức vụ lúc 30 tuổi, Ngài đến với Giăng Bap-tít nơi sông Giô-đanh để làm Báp-tem. Chức vụ công khai của Ngài bắt đầu lúc 30 tuổi và kết thúc ở tuổi 33. Khi Ngài 30. Ngài đến với Giăng để làm Báp-tem, "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy" Jêsus Christ được làm Báp-tem để cứu chuộc mọi người.

Vì Jêsus được làm báp-tem và gánh mọi tội lỗi chúng ta và vì mọi tội lỗi chúng ta chuyển sang Ngài qua tay của Giăng. Đức Chúa Trời đã quây mặt đi khi Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá. Ngay cả Chúa Jêsus là Con Độc Sanh của Ngài, Ngài phải để Con Ngài chết.

Đức Chúa Trời yêu thương., nhưng Ngài phải để Con Ngài chết. Vì thế, trong 3 giờ, có sự tối tăm trên khắp đất. Chúa Jêsus kêu lớn tiếng trước khi chết,"Eli, Eli, lama sabachthani?" nghĩa là "Đức Chúa Trời ơi! Đức Chúa Trời ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" Chúa Jêsus chịu đựng mọi tội lỗi của chúng ta và chịu phán xét trên Thập tự giá thay chúng ta. Bởi đó Chúa Jêsus cứu chúng ta. Nếu không có lễ báp-tem của Jêsus thì cái chết của Ngài không có ý nghĩa gì.


Chúng ta là người có tội hay
người công chính?
Người công chính là người
không có tội lỗi.

Nếu Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá mà không mang đi mọi tội lỗi của chúng ta, không nhận tội lỗi qua lễ báp-tem của Ngài thì cái chết của Ngài không thể hoàn thành sứ mạng cứu rỗi loài người. Để tha thứ chúng ta, Chúa Jêsus được Giăng, đại diện con người, làm lễ báp-tem và chịu sự phán xét trên Thập tự giá. Cho nên ai tin Jêsus thì được cứu rỗi.

Thế nên, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay nước thiên đàng đau khổ cực kỳ vì Giăng Báp-tít đã chuyển mọi tội lỗi của con người sang Jêsus, tội lỗi bạn và tôi có thể được tha thứ. Vậy thì bạn và tôi có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha và được vào thiên đàng.

Trong Hê-bơ-rơ 10:18, "Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa." Bạn phải là tội nhân không? Chúa Jêsus đã trả xong mọi tội của bạn, Bạn có còn phải tiếp tục trả nợ này không?

Có anh chàng nghiện rượu bị mắc nợ nhiều nơi. Rồi một ngày nọ, con anh ta gặp may nên trả hết các giấy nợ ở quá khứ và tương lai cho anh ta. Cha anh ta không còn nợ nữa và cũng không có vấn đề gì khi ông ấy uống nhiều nữa.

Chúa Jêsus làm như vậy cho chúng ta. Ngài đã trả trước cho chúng ta tất cả mọi tội lỗi không chỉ tội lỗi trong cuộc sống mà cả tội lỗi của cả thế giới. Tất cả được chuyễn qua cho Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-tem. Vì thế bây giờ bạn còn là tội nhân không? Không.

Nếu chúng ta đã quen lời giảng của Chúa Jêsus về sự tha thứ tội lỗi thì chúng ta đã tin Jêsus rất dễ. Tuy nhiên những người tin lời giảng của Chúa Jêsus này hơi lạ. Nhưng mà lời giảng của Chúa Jêsus không bao giờ mới. Lời giảng này tồn tại từ khi trời đất được thành lập. Chỉ chúng ta không quen thôi. Sự tha thứ tội với nước và Thánh Linh đã được ghi trong Kinh Thánh và luôn luôn có kết quả. Nó đã có ở đó mọi lúc. Nó ở đó trước khi bạn và tôi được sanh ra. Nó đã có từ khi sáng thế.Phúc âm của sự cứu chuộc

Chúng ta phải cư xử trước
Đức Chúa Trời thế nào?
Chúng ta phải tin vào phúc âm của
sự cứu chuộc vĩnh cữu.

Đức Jêsus Christ đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta ngay cả trước khi bạn và tôi được sinh ra. Ngài đã tẩy sạch tất cả. Bạn còn có tội không? Không. Thế ngày mai chúng ta sẽ phạm tội chứ. Tội này thế nào? Tội lỗi của ngày mai gồm tất cả tội lỗi trần gian.

Tội lỗi sẽ được chuyển sang Jêsus hay không? Có, tội lỗi của ngày mai cũng chuyển sang Jêsus phải không? Phải, Ngài sẽ mang đi tất cả tội lỗi của ta, không có ngoại lệ. Phúc âm dạy chúng ta phải tin hết lòng rằng Jêsus cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta.

'Đầu Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời'. Phúc âm của thiên đàng là tin tức vui mừng. Ngài hỏi chúng ta, "Ta đã cất đi mọi tội lỗi của con. Ta là Cứu Chúa. Con có tin ta không?" Chỉ một vài người trả lời, "Có, con tin. Lời giảng của Ngài rất dễ cho nên con có thể hiểu được." Ai nói thế thì được xưng công bình, cũng giống như Áp-ra-ham.

Nhưng người khác nói, "Con không thể tin được. Lời giảng của Jêsus rất mới và lạ quá."

Lúc đó Ngài lại hỏi, "Ta đã có nhận thay mọi tội lỗi của con hay không?"

"Ngài đã mang đi tội lỗi trước đây, nhưng không mang đi tội lỗi hàng ngày mà con phạm."

"Ta biết con không thể tin lời giảng của ta được bởi vì con quá lanh lợi. Con sẽ đi xuống địa ngục, vì ta không có phần gì với con."

Mọi người khăng khăng rằng họ phạm tội sẽ phải đi địa ngục. Đó là lựa chọn của họ. Lời giảng của Jêsus về sự tha tội bắt đầu từ bằng chứng của Giăng.

Muốn biết thêm về sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc âm Nước và Thánh Linh.
To be born again

Bởi vì Jêsus đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta vì Ngài được Giăng làm báp-tem, chúng ta trở nên thánh hóa khi chúng ta tin sự thật này. Sứ đồ Phao-lô giảng về báp-tem của Chúa Jêsus trong thư tín của ông.

Ga-la-ti 3:27, "Anh em thảy đều chịu phép báp têm của Jêsus," Chịu phép báp têm nghĩa là chúng ta ở bên Chúa. Khi Jêsus chịu Báp-têm, tội lỗi của chúng ta được Giăng Báp-tít chuyển sang Jêsus.

Trong I Phi-e-rơ 3:21, "Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ,." Chỉ những người tin bằng chứng của Giăng và phép báp têm của Jêsus và huyết trên thập tự giá mới có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi.

Chấp nhận phép báp têm của Jêsus là chấp nhận phương pháp cứu rỗi linh hồn. Và nhận được sự cứu rỗi.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.