" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Lễ Báp-tem của Chúa Jêsus là biểu tượng
của sự cứu rỗi tội nhân.< I Phi-e-rơ 3:20-22 >

"Tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người. Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài."Chúng ta đã trở nên công
chính bằng cách gì?
Bởi ân điển của
Đức Chúa Trời .

Trước khi chúng ta ra đời Đức Chúa Trời đã biết chúng ta rồi, Ngài biết chúng ta sanh ra đã là tội nhân và cứu tất cả chúng ta là những người tin qua lễ báp-tem của Ngài, để cất tất cả tội lỗi thế gian đi. Ngài cứu tất cả những người tin và làm họ trở nên con cái Ngài.

Tất cả điều này đều là kết quả của ân điển Chúa. Như đã viết trong Thi-thiên, 'Con người là gì mà Đức Chúa Trời lo lắng chúng ta?' Những người được cứu chuộc là người nhận được ơn đặc biệt của Chúa. Họ là những con cái của Đức Chúa Trời.

Chúng ta tin Nước và Thánh Linh trước khi chúng ta trở thành con chính thức của Ngài, trước khi được tẩy sạch tội và nhận được quyền gọi Đức Chúa Trời là Cha? Chúng ta là những tội nhân và chỉ là tội nhân, chúng ta được sanh ra để có thể sống trong 60-70 năm hay là 70-80 tùy vào sức khỏe. Trước khi chúng ta được xóa tội và trước khi tin phúc âm của Đức Chúa Trời, chúng ta chắc chắn là những người bất chính, là người sẽ bị diệt vong.

Phao-lô nói rằng ông mắc nợ ân điển của Chúa. Chúng ta ta cám ơn ân điển Chúa vì địa vị chúng ta hiện nay. Chúng ta cám ơn Ngài vì ân điển của Ngài. Đấng Tạo Hóa đã xuống thế gian và cứu chúng ta, nhận chúng ta làm con của Ngài. Chúng ta cám ơn Ngài vì ân điển cứu rỗi qua nước và Thánh Linh.

Lý do cho phép chúng ta làm con của Ngài, là người công chính là gì? Vì chúng ta trông đẹp phải không? Hoặc vì chúng ta xứng đáng trở thành con Ngài? Hoặc vì chúng ta tốt chăng? Chúng ta phải nghĩ về lý do đó và phải cám ơn Ngài.

Lý do Đức Chúa Trời tạo ra con người và ban cho ta cuộc sống ở thiên đàng với Ngài. Không có lý do khác để Đức Chúa Trời cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Lý do không phải vì chúng ta đẹp, không xứng đáng nhận ơn Chúa, hoặc không sinh hoạt lành mạnh mà vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta.

"Phép báp têm bây giờ là biểu tượng của sự cứu rỗi anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể" (I Phi-e-rơ 3:21), "trong đó chỉ có 8 người được cứu bởi nước" (I Phi-e-rơ 3:20)

Chỉ một vài người trong một thành phố, và chỉ hai ngươì trong một gia đình. Chúng ta có gì tốt hơn người khác không? Không có gì. Chúng ta không có gì đặc biệt cả ngoại trừ được cứu chỉ bởi vì chúng ta tin vào nước, Thánh Linh.

Đó là phép lạ trong những phép lạ là chúng ta được cứu và đó là món quà không điều kiện, mộg phước từ Đức Chúa Trời để chúng ta có thể gọi Ngài là Cha, là Chúa. Chúng ta có thể không bao giờ tứ chối điều này. Làm sao chúng ta dám gọi Ngài là Cha, là Chúa khi chúng ta còn có tội?

Khi chúng ta nghĩ về việc chúng ta được cứu, chúng ta biết rằng chúng ta được Chúa yêu. Chúng ta không thể cám ơn Ngài sao? Đức Chúa Trời rửa tội cho ta tức là Ngài rất yêu chúng ta. Chúng ta có thể không cám ơn Đức Chúa Trời chăng? Chúng ta được sanh ra và chết cách vô nghĩa và tất cả đều đi địa ngục nếu chúng ta không được Ngài yêu và ban pước. Chúng ta cám ơn Ngài lần nữa vì phước và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta con dân Ngài và xứng đáng trước Ngài.Sự cứu rỗi quí giá được ban cho chúng ta qua báp-tem của Chúa Jêsus.

Tại sao con người trong thời
Nô-ê bị hủy diệt?
Tại vì họ đã không tin nước
(Báp tem của Chúa Jêsus).

'Phép báp têm là biểu tượng của sự cứu rỗi anh em.' Phi-e-rơ nói là chỉ 8 người được cứu khỏi nước. Bao nhiêu người có thể sống trong thời kỳ Nô-ê? Chúng ta không biết bao nhiêu người sống trong thời kỳ ấy nhưng có thể nói khoảng một triệu người chỉ 8 người còn sống.

Tỷ lệ ấy gần giống hiện nay. Hiện nay có khoảng năm tỉ người ở đất này. Bao nhiêu người đã được sạch tội trong những người tin Đức Chúa Jêsus? Nếu nhìn vào một thành phố thì có lẽ ít người được cứu.

Nếu trong một thành phố có khoảng 250.000 người, bao nhiêu người có thể được cứu? Có lẽ 200 người? Tỷ lệ ấy như thế nào? Nó ít hơn 1/1000, được ban ơn cứu chuộc.

Ở Hàn Quốc, 12 triệu người tin Đức Chúa Jêsus và Đức Mẹ Ma-ri-a. Bao nhiêu người trong số họ có thể sanh lại nhờ nước và Thánh Linh? Chúng ta phải thật sự nhớ rằng chỉ có 8 người được sống sót trong thời kỳ Nô-ê. Chúng ta phải biết và tin rằng Đức Chúa Jêsus tẩy sạch tội những ai tin phép báp têm của Ngài.

Không có nhiều người tin rằng Đức Chúa Jêsus cứu chuộc chúng ta bởi phép báp-tem của Ngài và huyết Ngài trên thập tự giá. Nhìn thấy bức tranh nổi tiếng 'Sống lại của Đức Chúa Jêsus.' Có bao nhiêu người được phục sinh trong số đó? Chúng ta có thể thấy họ đi xuống từ lâu đài Giê-ru-sa-lem hướng về Chúa Jêsus, Đấng đang mở rộng vòng tay. Có bao nhiêu người trong số họ là những nhà thần học?

Ngày nay có rất nhiều nhà thần học trên thế giới nhưng chúng ta thấy rất ít người biết và tin vào Báp-tem của sự cứu rỗi. Một vài nhà thần học bảo rằng lý do mà Chúa Jêsus chịu báp-tem là vì Ngài khiêm nhường, và một vài người nói rằng Ngài chịu báp-tem cũng giống như những người khác.

Nhưng như đã có chép trong Kinh Thánh tất cả các sứ đồ, kể cả Phi-e-rơ và Giăng, làm chứng rằng sự chuyển tội lỗi của chúng ta qua Chúa Jêsus thông qua Báp-tem của Ngài, và chúng ta cũng tin điều đó.

Các sứ đồ làm chứng trong Kinh Thánh rằng tội lỗi của chúng ta được chuyển qua Chúa Jêsus bởi Báp-tem của Ngài. Đó là lời chứng kỳ diệu biết bao về ân điển của Đức Chúa Trời rằng chúng ta có thể được giải cứu chỉ bởi đức tin.Không có 'Có thể' về báp têm của sự chuộc tội

Ai nhận được tình yêu vô hạn
của Đức Chúa Trời?
Người tin báp tem và huyết của
Chúa Jêsus.

Người ta có một khuynh hướng tin sẽ được cứu nếu tin Đức Chúa Jêsus. Nhiều giáo phái được thuyết phục về sự được cứu rỗi của mình và nhiều người nghĩ là lễ Báp-tem của Đức Chúa Jêsus chỉ là một việc làm phụ. Nhưng điều đó không phải là sự thật. Trong số hàng ngàn quyển sách mà tôi đã đọc, tôi không thể tìm thấy một quyển sách nào về sự cứu rỗi đã đựợc ghi rõ về mối liên hệ giữa sự cứu chuộc trong Báp-tem, huyết của Chúa Jêsus và sự cứu rỗi.

Chỉ 8 người có thể được cứu trong thời kỳ Nô-ê. Tôi không biết có bao nhiêu người có thể được cứu hiện nay nhưng có lẽ con số nhỏ thôi. Người được cứu là người phải tin vào lễ báp-tem và huyết của Đức Chúa Jêsus. Khi thăm một vài nhà thờ tôi nhận thức rằng có rất ít người giảng về phúc âm lễ Báp-tem của Chúa Jêsus, phúc âm của lẽ thật.

Nếu không tin sự cứu chuộc của lễ báp-tem và huyết của Đức Chúa Jêsus thì chúng ta vẫn là tội nhân. (Đi nhà thờ thường xuyên không liên quan đến sự cứu rỗi.) Chúng ta có thể đi nhà thờ một cách trung tín suốt đời nhưng nếu có tội trong lòng thì mình vẫn là tội nhân.

Nếu chúng ta đi nhà thờ trong 50 năm nhưng vẫn có tội trong lòng, đức tin của 50 năm là vô nghĩa. Thật tốt hơn khi chỉ có một ngày với đức tin thật. Trong số tín đồ tin Chúa Jêsus, chỉ những ai có đức tin đúng về lễ Báp-tem và huyết của Đức Chúa Jêsus có thể được chấp nhận vào nước thiên đàng.

Niềm tin đúng là niềm tin vào sự kiện Con của Đức Chúa Trời xuống thế gian này và cất tội lỗi cho loài người. Đó là niềm tin đúng đắn dẫn dắt người ta lên thiên đàng. Chúng ta tin Chúa Jêsus đổ huyết trên Thập tự giá vì chúng ta. Chúng ta biết điều đó để cám ơn Ngài.

Chúng ta là ai? Chúng ta là con cái loài người được Ngài cứu bằng báp-tem và huyết. Làm sao không thể cám ơn Đức Chúa Jêsus? Đức Chúa Jêsus đã nhận báp-tem ở sông Giô-đanh khi 30 tuổi để cứu chúng ta. Do đó Đức Chúa Jêsus đã cất bỏ tội của chúng ta và chịu sự xét đoán trên Thập tự giá thay chúng ta.

Khi chúng ta nghĩ vế điều nầy chúng ta không thề không hạ mình xuống để cám ơn Ngài. Chúng ta phải biết những gì Chúa Jêsus đã làm cho thế gian này là vì sự cứu rỗi chúng ta. Đầu tiên Đức Chúa Jêsus xuống thế gian này, sau đó chịu Báp-tem, và bị đóng trên Thập tự giá, đã sống lại sau 3 ngày, và bây giờ Ngài đang ngồi ở bên hữu của Đức Chúa Trời.

Sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho mọi người không có sự miễn trừ. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus là cho tất cả, cho bạn và tôi. Chúng ta ngợi khen của Đức Chúa Trời vì tình yêu và phước hạnh của Ngài.

Chúng ta biết một bài thánh ca như sau: "♫Có một câu chuyện hay. Trong nhiều người ở thế gian này, tôi đã nhận được ơn Chúa và được cứu. Tình yêu cho tôi. Tình yêu cho tôi. Có một câu chuyện đẹp. Trong nhiều người ở thế gian này. Chúng ta đã ăn mặc, nhan sắc tình yêu của Chúa Trời, Tình yêu cho chúng tôi.♫"

Đức Chúa Jêsus Chúa Jêsus đến dể cứu bạn và tôi và sự cứu chuộc bởi báp-tem Ngài cũng là cho bạn và tôi. Phúc âm thì không phải là câu chuyện thần tiên, đó là sự thật để đưa chúng ta ra khỏi công việc lao khổ hằng ngày đề vào vương quốc của Đức Chúa Trời đẹp đẽ. Đức tin là sự quan hệ giữa Đức Chúa Trời và chính bạn.

Đức Chúa Jêsus xuống thế gian này để cứu chúng ta. Ngài chịu lễ báp-tem và nhận lấy sự phán xét trên thập tự giá để tẩy sách tội lỗi chúng ta. Thật phước hạnh biết bao khi những người công chính có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha! Làm thế nào để chúng ta tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của chúng ta và cứu chúng ta khỏi tội lỗi? Tất cả đều có thể bởi tình yêu vô bờ bến của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta được cứu bởi vì Ngài yêu chúng ta trước.Đức Chúa Jêsus cất tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả

Chúng ta dược cứu một lần
đủ cả hay còn tiếp tục?
Một lần và cho tất cả.

"Đức Chúa Trời cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công chính thay cho kẻ không công chính, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chuá Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng linh hồn vẫn đang được sống" (I Phi-e-rơ 3:18). Đức Chúa Jêsus đã chịu báp-tem vì sự cứu chuộc của chúng ta và chết một lần trên thập tự giá đề cứu bạn và tôi, người bất nghĩa.

Để cất bỏ sự phán xét của chúng ta trước Đức Chúa Trời, Ngài đã chết một lần ở trên đất này. Để chúng ta có thể sống trong thiên quốc trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Ngài đã xuống thế gian này trong xác thịt và cất hoàn toàn tội lỗi của chúng ta một lần trong báp-tem, sự chết trên thập tự giá, và sự sống lại của Ngài.

Anh em có tin rằng Đức Chúa Jêsus cứu chúng ta thoát tội cách hoàn toàn nhờ báp-tem và huyết không? Nếu bạn không tin vào phúc âm của báp-tem và huyết, bạn không thể được cứu. Tại vì chúng ta rất yếu đuối, không thể tái sanh nếu không tin Đức Chúa Jêsus tẩy sạch hoàn toàn tội ác của chúng ta một lần nhờ lễ báp-tem và huyết.

Đức Chúa Jêsus đã chịu lễ báp-tem để cất tất cả tội lỗi của chúng ta và bị xét đoán trên Thập tự giá vì chúng ta một lần đủ cả. Đức Chúa Jêsus sạch tất cả tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả do sự cứu chưộc qua Báp-tem và huyết của Ngài.

Vì chúng ta là loài người không thể được cứu chuộc nếu chúng ta ăn năn tội khi vi phạm, làm việc tốt và nhân đức, cũng như dâng hiến cho nhà thờ thật nhiều. Vì thế, lòng tin vào báp-ten của Chúa Jêsus và huyết trên thập tự giá là điều cần thiết để chúng ta được cứu. Chúng ta phải tin vào phép báp-tem và huyết. Chúng ta không thể làm lành để được tái sanh.

Mặc dù mua quần áo cho những người nghèo hay tiếp đãi món ăn ngon cho mục sư không thể làm được gì. Đức Chúa Jêsus chỉ cứu những ai tin vào báp-tem và huyết của Ngài. Nếu chúng ta xác định rằng Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta qua Đức Chúa Jêsus bằng báp-tem và huyết của Ngài một lần đủ cả thì chúng ta được cứu.

Một số người có thể nghĩ là Đức Chúa Trời chỉ nói như thế trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta phải tin Lời của Đức Chúa Trời như trong Hê-bơ-rơ 10:1-10 viết rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta tất cả cùng một lúc. Đức Chúa Trời cứu người tin vào báp-tem và huyết của Đức Chúa Jêsus. "♫ Ngài chết một lần cứu tất cả chúng ta một lần. Anh em hãy tin và được cứu chuộc. Hãy đặt gánh nặng của mình xuống trong báp-tem của Chúa Jêsus ♫" Đức Chúa Jêsus cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi một lần và chỉ một lần, bởi báp-tem một lần và sự đổ huyết một lần

'Đấng công chính thay cho kẻ không công chính.' (I Phi-e-rơ 3:18)

Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời vô tội và không bao giờ phạm tội. Đức Chúa Jêsus xuống thế giới này trong xác thịt để cứu loài người thoát khỏi tội. Đức Chúa Jêsus đã thanh tẩy tội và đem chúng ta ra khỏi sự bất công. Đức Chúa Jêsus cứu chúng ta thoát khỏi tội ác và sự bất công.

Những tội của loài người từ khi mới sinh ra được chuyển qua Đức Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-tem và tất cả mọi người được cứu khỏi sự xét đoán khi Ngài đổ huyết và chết trên thập tự giá. Ngài báp-tem vì tội nhân và chết thế cho tội nhân.

Đó là sự cứu chuộc trong báp-tem của Ngài. Đức Chúa Jêsus cứu tất cả chúng ta là tội nhân một lần đủ cả. Chúng ta yếu đuối dường nào! Chúa Jêsus cứu tất cả tội lỗi chúng ta từ khi mới sinh ra cho đến khi chết và hiến thân Ngài trên thập tự giá để chịu sự phán xét. Chúng ta là những người tin Ngài sẽ tin rằng Ngài cứu chúng ta một lần đủ cả bởi báp-tem và huyết. Chúng ta yếu đuối nhưng Chúa Jêsus thì không. Chúng ta không thành tín nhưng Ngài là thành tín. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sống đời đời" (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Con Một của Ngài. Đức Chúa Trời làm cho Con Ngài được báp-tem đề chuyển tất cả tội lỗi của thế gian qua Ngài vì thế Ngài phải nhân lấy sự đoán phạt vì nhân loại.

Sự cứu rỗi kỳ diệu biết bao! Tình yêu nầy kỳ diệu biết bao! Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời cứu những ai tin nhận nước và huyết của Chúa Jêsus. Báp-tem của Chúa Jêsus và sự thật Jêsus là Con Đức Chúa Trời.

Vì thế những ai tin Đức Chúa Jêsus có thể được cứu bởi đức tin trong lẽ thật của báp-tem và huyết của Chúa Jêsus là có sự sống đời đời như người công chính. Chúng ta phải tin tất cả điều này.

Ai cứu chúng ta? Đức Chúa Trời cứu chúng ta, hay là một tạo vật nào của Ngài cứu chúng ta? Chính là Jesus, là Đức Chúa Trời, Đấng cứu chúng ta. Chúng ta được cứu bởi vì chúng ta tin vào sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và đây là sự cứu rỗi của sự cứu chuộc.Đức Chúa Jêsus là Chúa của sự cứu rỗi

Ý nghĩa của 'Christ'
là gì?
Thầy tế lễ, Vua, Nhộ tiến tri.

Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus nghĩa là Cứu thế và Christ nghĩa là 'được xức dầu' Khi Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ trong Kinh Thánh Cựu Ước, những vị vua được xức dầu, thầy tế lễ được xức dầu, và cho một tiên tri để thi hành chức tiên tri, ông ta phải được xức dầu. Chúa Jêsus đến trong thế gian và được xức dầu cho 3 chức vụ: thầy tế lễ, nhà vua và tiên tri. Là một thầy tế lễ của thiên đàng, Ngài đã làm báp-tem để cất tội lỗi của con người qua Ngài. Vâng theo ý muốn của Cha Ngài, Ngài bày tỏ chính mình Ngài như một của lễ chuộc tội trước Cha.

"Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Đức Chúa Jêsus cứu chúng ta là những người tin Ngài bởi sự cất tội lỗi của chúng ta qua phép báp-tem của Ngài và bởi sự đóng đinh. "Vì sinh mệnh của xác thịt ở trong huyết" (Lê-vi Ký 17:11). Đức Chúa Jêsus đã đổ huyết ra trên Thập tự giá sau khi chịu báp-tem; vì thế Ngài dâng chính mình Ngài như là giá chuộc tội lỗi của chúng ta, những người tin sẽ được cứu. Đức Chúa Jêsus đã sống lại 3 ngày sau khi bị chết trên Thập tự giá và Ngài rao giảng phúc âm cho những linh hồn bị phu tù. Những ai là những người không được cứu chuộc giống như những tội nhân ở trong tù của tội lỗi, và Chúa Jêsus rao giảng phúc âm của lẽ thật cho họ, phúc âm của nước và huyết. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta phúc âm của nước và Thánh Linh để cứu chúng ta. Bất cứ ai tin vào nó thì được tái sanh.Phép Báp-tem và huyết của Đức Chúa Jêsus cứu tội nhân


Đức Chúa Jêsus là Chúa Cứu thế của chúng ta và điều này được làm chứng ở I Phi-e-rơ 3:21-22. "Phép báp têm bây giờ là biểu tượng của sự cứu rỗi anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nó là cầu nối giưã long tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus, là Đấng đã được lên trời, này ngự bên hưũ Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài." Nước báp-tem của Đức Chúa Jêsus là yếu tố quan trọng cho sự cứu rỗi.


Làm sao chúng ta có được lương tâm
trước Đức Chúa Trời?
Nhờ đức tin vào Báp tem
và huyết của Chúa Jêsus.

Đức Chúa Jêsus tẩy sạch tất cả tội lỗi của tội nhân bằng cách nhận nó qua Ngài bởi phép Báp-tem. Bạn có tin vào phép Báp-tem của Đức Chúa Jêsus không? Bạn có tin rằng lòng của bạn được tẩy sạch bằng phép báp-tem của Đức Chúa Jêsus không? Trong lòng chúng ta được tẩy sạch tất cả tội lỗi nhưng thân thể vẫn dơ bẩn.

Một người được cứu chuộc thì không có nghĩa là ông ấy không phạm tội nữa. Chúng ta phạm tội nhưng lòng của chúng ta được tẩy sạch vì đức tin của chúng ta trong phép báp-tem của Ngài. Nó không có nghĩa: "Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một là cầu nối giữa lương tâm tốt với Đức Chúa Trời" (I Phi-e-rơ 3:21).

Từ khi Đức Chúa Jêsus tẩy sạch tội lỗi của tôi và từ khi Đức Chúa Trời chấp nhận sự phán xét vì tôi, làm sao tôi không thể tin Ngài được! Được biết Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời cứu tôi bởi phép báp-tem và huyết của Ngài, làm sao tôi không tin Ngài được! Chúng ta được cứu trước Đức Chúa Trời và bây giờ lương tâm của chúng ta thì trong sạch. Khi chúng ta nói Chúa Jêsus không cất tội lỗi của chúng ta thì có nghĩa là chúng ta nói Đức Chúa Trời không yêu chúng ta.

Lương tâm của chúng ta cực kỳ nhạy cảm và nó nói với chúng ta bất cứ khi nào chúng ta làm sai. Nếu lương tâm của chúng ta quấy rối chúng ta, chúng ta không thể thoát khỏi tội lỗi cách hoàn toàn, khi không tin vào báp-tem của Đức Chúa Jêsus. Đó là con đường duy nhất để chúng ta có một lương tâm tốt.

Khi lương tâm bị cắn rứt, có nghĩa là có cái gì đó không đúng. Nước của báp -tem của Đức Chúa Jêsus sẽ làm sạch mọi tội lỗi dơ bẩn. Khi Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta bởi báp-tem của Ngài và tẩy sạch chúng ta. Khi chúng ta thực sự tin điều nầy thì lương tâm chúng ta trở nên thật sự trong sạch. Làm thế nào để lương tâm chúng ta được sạch? Bởi tin vào phép Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus. Con người có lương tâm xấu xa và dơ bẩn từ khi ra đời. Nhưng nếu chúng ta tin tội lỗi chúng ta được chuyễn qua Chúa Jêsus thì chúng ta có thể được xoá sạch tội.

Đây là đức tin của sự tái sanh. Không phải cái gì người ta cũng có thể nhận biết được trong ý thức. Lương tâm của anh em trong sạch không? Lương tâm của anh em có trong sạch vì sống tốt hay vì tất cả tội được chuyển sang Đức Chúa Jêsus?

Làm thế nào lương tâm của tất cả mọi người được xóa sạch? Chỉ sau khi tin sự cứu chuộc nhờ Đức Chúa Jêsus, chúng ta trở nên vô tội và có lương tâm trong sạch. Dù chúng ta được trong sạch do tin lễ báp-tem của Đức Chúa Jêsus, nhưng điều này không có nghĩa là trừ bỏ hết tội của thân thể nhưng câu giải đáp cho lương tâm tốt là thuộc về Đức Chúa Trời.. Vì thế mà Đức Chúa Jêsus xuống thế gian này chịu phép báp-tem, chịu chết trên Thập tự giá, và phục sinh, hiện nay Ngài ngồi ở bên hữu của Đức Chúa Trời.

Khi kỳ hạn được trọn, Đức Chúa Jêsus lạỉi đến thế gian này lần thứ hai. "Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, mà để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài" (Hê-bơ-rơ 9:28). Chúng ta tin rằng Đức Chúa Jêsus sẽ đến để cất chúng ta lên với Ngài là những ai luôn chờ đợi Ngài và tin vào lễ báp-tem, huyết của Jêsus.Xét nghiệm đức tin.

Chúng ta có thể được cứu nếu không có
Báp tem của Chúa Jêsus không?
Không được.

Chúng tôi không mong ước tổ chức một buổi xét nghiệm đức tin ở một nhà thờ nhỏ Tae-Jon.

Rev. Park kể có căp vợ chồng nghĩ rằng không có tội trên thế gian nhưng không hiểu rõ ý nghĩa lễ báp-tem của Chúa Jêsus. Người chồng thường ngũ gục trong khi nghe giảng khi anh ấy theo nhóm ở các nhà thờ khác vì những mục sư không giảng về phúc âm của sự chuộc tội của Đức Chúa Jêsus vì thế anh ấy phải ăn năn hàng ngày.

Nhưng ở nhà thờ Tae-Jon, người chồng ấy nghe giảng chăm chỉ vì anh ấy biết tội sẽ được chuyển sang Đức Chúa Jêsus. Điều đó làm cho người chồng thích đến nhà thờ với sự giúp đỡ của người vợ. Một hôm anh ấy đọc trong Rô-ma 8:1. "Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở bên Đấng Christ." Sau đó anh lại nghĩ rằng 'Ôi, nếu ai cũng tin Đức Chúa Jêsus có thể làm sạch được tội cho nên không còn tội vì tin Đức Chúa Jêsus.'

Anh ấy gọi điên thoại cho anh rễ và bạn thân và nói "Bạn có tội trong lòng không? Tín ngưỡng bạn đang theo không đúng." Lúc ấy Rev. Park đang ở trong sự hư mất. Người chồng không biết về báp-tem của Chúa Jêsus nhưng anh khẳng định với mọi người rằng anh không có tội.

Sau đó giữa đôi vợ chồng ấy luôn có vấn đề. Vợ trung thành với nhà thờ hơn nhưng vẫn cho là có tội trong khi người chồng luôn nói là không có tội. Anh ta ít đi nhà thờ nhưng cảm thấy không có tội. Người chồng nhất định không có tội vì tin "Hiện nay chẳng còn có sự xét đoán nào cho những kẻ ở bên Đức Chúa Jêsus." Người vợ lập luận rằng cô vẫn còn có tội trong lòng. Một hôm cô vợ giận dỗi và đi hỏi mục sự của cô rằng việc chuyển tội sang đến Đức Chúa Jêsus nghĩa là gì. Ngày kia sau buồi nhóm tối, cô đến nhà chồng và gặp Rev. Park. Cô ấy hỏi, "Tôi biết ông muốn nói với chúng tôi một việc, nhưng tôi chắc rằng có một phần quan trọng đang còn giữ kín. Xin cho chúng tôi biết đó là cái gì?" Rev. Park trả lời về sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh.

Sau khi nghe trả lời người vợ không thể hiểu được tại sao Rô-ma 8:1, "Hiện nay chẳng còn có sự xét đoán nào cho những kẻ ở bên Đức Chúa Jêsus." Người vợ ấy tin ngay và có thể được cứu. Cuối cùng cô ấy có thể hiểu tất cả tội ác đều được chuyển sang Đức Chúa Jêsus.

Người vợ bắt đầu hiểu và tìm ra sự quan trọng về chuyển tội qua Đức Chúa Jêsus, nhờ đó chúng ta có thể trở nên vô tội.

Người chồng không về nhà và đợi vợ ở bên ngoài. Người chống hỏi vợ "Bây giờ em đã được chuộc tội chưa?"

Anh ta nghe những gì mục sư nói với vợ anh và người chồng bắt đầu rối rắm vì anh ta chưa bao giờ nghe phúc âm về lễ báp-tem của Đức Chúa Jêsus. Nhưng cũng tin chắc chắn là anh ta không có tội nếu không có lễ rửa tội của Đức Chúa Jêsus. Cho nên họ lại cãi nhau.

Lần này vị trí lại đảo ngược, người vợ hỏi chồng mình rằng anh ta có tội trong lòng hay không. Vợ hỏi chồng mình là làm thế nào không có tội nếu không tin lễ báp-tem của Đức Chúa Jêsus. Chị khuyên chồng mình xét lại lương tâm. Khi anh xét lại lương tâm mình thì anh nhận thấy là mình vẫn có tội.

Cho nên anh gặp Rev. Park và thú nhận tội lỗi trong lòng. Anh hỏi "Họ đặt tay lên đầu con dê đực trước khi nó chết hay là sau khi nó chết?" Anh ta chưa bao giờ nghe về phúc âm của nước và Thánh linh, anh ta rất bối rối.

Đó là điểm của kinh nghiệm thuộc linh. Đức Chúa Jêsus phải chịu báp-tem để chuyển tất cả tội lỗi thế gian qua Ngài. Rồi Ngài chết trên thập giá vì công giá của tội lỗi là sự chết.

"Họ đặt tay trên đầu sính vật trước khi nó bị chết hay là sau?" Anh ta hỏi cái này vì lầm lẫn về sự đặt tay trên đầu vật và lễ báp-tem của Chúa Jêsus. Cho nên Rev. Park giải thích về sự cứu chuộc bởi lễ báp-tem của Đức Chúa Jêsus.

Hôm ấy là lần đầu tiên người chồng nghe phúc âm của Nước và Thánh linh có thể được chuộc lỗi. Anh ta nghe phúc âm ấy chỉ một lần thôi và được giải cứu.

Đó kinh nghiệm về việc bỏ qua báp-tem của Đức Chúa Jêsus. Người ta luôn luôn nói là Đức Chúa Jêsus làm sạch tội của chúng ta do chịu chết trên Thập tự giá nhưng chỉ người tin lễ rửa tội và huyết của Đức Chúa Jêsus mới có thể nói là không có tội trước Đức Chúa Trời.

Rev. Park đã xác nhận với đôi chồng vợ ấy rằng chúng ta không thể được chuộc tội nếu không tin Báp-tem của Đức Chúa Jêsus.Biểu tượng của sự cứu rỗi: lễ Báp-tem của Đức Chúa Jêsus

Biểu tượng của sự cứu rỗi là gì?
Báp tem của Chúa Jêsus.

"Phép báp têm bây giờ là biểu tượng của sự cứu rỗi anh em." Đức Chúa Jêsus đã xuống thế gian để làm sạch tất cả tội của ta và làm lương tâm chúng ta trong sạch. Chúng ta được rửa sạch tội vì Đức Chúa Jêsus nhận thay tội của ta bằng lễ báp-tem. Ngài cứu chúng ta nhờ lễ ấy và huyết. Cho nên tất cả tạo vật phải quỳ xuống trước Đức Chúa Trời.

Muốn biết thêm về sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc âm Nước và Thánh Linh.
To be born again

Chúng ta được cứu do đức tin vào Đức Chúa Jêsus. Chúng ta trở thành con của Ngài và lên thiên đàng. Chúng ta trở nên công chính bởi tin Chúa Jêsus. Chúng ta là thầy tế lễ của nhà vua. Chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta sống ở thế gian này nhưng chúng ta là vua.

Bạn có thật sự tin Đức Chúa Trời cứu những ai tin vào sự cứu chuộc bởi nước và Thánh Linh không? Sự cứu chuộc chúng ta không hoàn tất khi không có lễ báp-tem của Chúa Jêsus. Đức tin thừa nhận Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus là tin phúc âm mà Đức Chúa Jêsus cứu chúng ta nhờ lễ báp-tem, Thập tự giá, và Thánh Linh. Đó là đức tin thật.

Tội của ta được làm sạch khi Đức Chúa Jêsus nhận thay tội của ta bằng lễ báp-tem và đồng thời mọi tội lỗi của ta cất đi khi Đức Chúa Jêsus đổ huyết ra trên Thập tự giá. Đức Chúa Jêsus đã cứu chúng ta bằng Nước và Thánh Linh. Đúng! Chúng ta tin như vậy!

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.