" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Phúc âm của sự chuộc tội


< Giăng 13:1-17 >
"Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn), Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo."Tại sao Đức Chúa Jêsus rửa chân của Phi-e-rơ ở lễ vượt qua? Trong khi rửa chân, Đức Chúa Jêsus nói "Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết." Si-môn Phi-e-rơ là một trong những môn đồ tốt nhất của Đức Chúa Jêsus. Ông đã tin rằng Đức Chúa Jêsus là Con của Chúa Trời và làm chứng rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jêsus rửa chân của ông bắt buộc phải có lý do đúng. Khi Phi-e-rơ xưng nhận niềm tin của mình rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ có nghĩa là ông tin Đức Chúa Jêsus sẽ trở thành Chúa Cứu Thế của ông để thoát khỏi tội lỗi.


Tại sao Chúa Jêsus rửa chân của các môn
đồ trước khi Chúa Jêsus bị đóng đinh
lên Thập tự giá?
Tại vì Chúa Jêsus muốn các môn đồ
hiểu sự cứu rỗi hoàn toàn.

Tại sao Đức Chúa Jêsus rửa chân cho Phi-e-rơ? Đức Chúa Jêsus biết Phi-e-rơ sẽ chối Đức Chúa Jêsus ba lần, nghĩa là ông sẽ phạm nhiều tội trong tương lai.

Nếu ông có tội sau khi Đức Chúa Jêsus lên trời thì ông sẽ không thể gặp lại Đức Chúa Jêsus. Nhưng vì Đức Chúa Jêsus biết những môn đồ ấy rất yếu đuối. Đức Chúa Jêsus không muốn có tội lỗi ngăn cách giữa Ngài và những môn đồ cho nên Đức Chúa Jêsus cần dạy cho họ là tội ác của họ đã được sạch. Đó là lý do Đức Chúa Jêsus rửa chân cho các môn đồ. Trước khi chịu chết và rời khỏi, Đức Chúa Jêsus đã làm cho họ hiểu phúc âm của lễ báp-tem và sự tha thứ trọn vẹn suốt cuộc sống tội lỗi của họ.

Giăng 13 nói về sự cứu rổi hoàn toàn của Đức Chúa Jêsus dành cho các môn đồ của Ngài. Trong khi rửa chân cho các môn đồ, Đức Chúa Jêsus giảng phúc âm của lễ báp-tem qua đó mọi người sẽ được sạch mọi tội lỗi.

"Đừng bị Satan lừa dối trong tương lai. Ta nhận thay tất cả tội ác bằng lễ rửa tội tại sông Giô-đanh. Ta sẽ nhận sự phán xét trên Thập tự giá. Sau đó, Ta sẽ sống lại từ cỏi chết và sẽ hoàn thành sự cứu rỗi cho các ngươi. Ta rửa chân của ngươi trước khi bị đóng đinh lên Thập tư giá để cho người biết, ta đã rửa tội hàng ngày và ân xá vĩnh cửu. Điều này là một sự huyền nhiệm của phúc âm của sự tái sanh. Các bạn hãy tin sự thật này."

Chúng ta phải hiểu tại sao Đức Chúa Jêsus rửa sạch chân cho các môn đồ vàđể hiểu tại sao nên Ngài nói, "Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết." Chỉ khi nào chúng ta tin vào phúc âm của sự tái sanh khi ấy chúng ta mới được tái sanh.Lời phán của Đức Chúa Jêsus trong Giăng 13:12

Tội lỗi là gì?
Các tội lỗi mà chúng ta phạm hằng ngày
vì chúng ta rất yếu đuối.

Trước khi Đức Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá, Đức Chúa Jêsus dự lễ vượt qua với các môn đồ và giảng dạy phúc âm của sự tha tội bằng cách sự rửa chân cho họ.

"Ngài đã từ Đức Chúa Trời đến và cũng sẽ về với Đức Chúa Trời nên Ngài đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, rồi lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ rồi lấy chiếc khăn đó lau chân cho họ. Đến lượt Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: "Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao!" Đức Chúa Jêsus đáp rằng: 'Hiện nay ngươi chẳng biết việc ta làm, nhưng về sau sẽ biết.'"

Đức Chúa Jêsus giảng cho các môn đồ phúc âm của lễ báp-tem và sự tha tội qua Nước của lễ báp-tem.

Lúc đó Phi-e-rơ không thể hiểu vì sao Đức Chúa Jêsus rửa chân của mình vì ông trung thành với Đức Chúa Jêsus. Sau khi Đức Chúa Jêsus nói với Phi-e-rơ, phương pháp mà ông tin Đức Chúa Jêsus đã thay đổi. Đức Chúa Jêsus muốn dạy về sự tha tội và phúc âm nước của phép báp têm của Ngài.

Đức Chúa Jêsus lo lắng cho Phi-e-rơ có lẽ không thể theo Ngài vì tất cả tội trong tương lai, nhất là tội lỗi xác thịt. Đức Chúa Jêsus đã rửa sạch chân các môn đồ cho nên Satan không thể lấy đi lòng trung thành của họ được. Sau đó Phi-e-rơ có thể hiểu.

Đức Chúa Jêsus đã chuẩn bị con đường nên bất cứ ai tin Nước của lễ báp-tem và huyết có thể được chuộc tội mình suốt đời.

Trong Giăng 13, những lời Đức Chúa Jêsus nói khi rửa chân của các môn đồ, những lời nói ấy rất quan trọng mà chỉ người tái sanh mới có thể hiểu được.

Lý do Đức Chúa Jêsus rửa chân cho họ sau khi dự tiệc của lễ vượt qua là để giúp họ hiểu rằng Ngài đã sẳn sàng tẩy sạch tất cả tội của họ suốt đời. Đức Chúa Jêsus nói "Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết." Lời này tiết lộ cho Phi-e-rơ biết bí mật của sự tái sanh .

Chúng ta phải biết và tin vào lễ báp-tem của Chúa Jêsus, Ngài đã rửa sạch mọi tội của ta. Lễ báp-tem của Đức Chúa Jêsus ở sông Giô-đanh là phúc âm của sự chuyển tội bằng việc đặt tay. Chúng ta phải tin vào mọi lời của Chúa Jêsus. Ngài ct tất cả tội lỗi thế gian bằng lễ báp-tem và đền tội bằng việc bị xét đoán và chết trên thập tự giá. Chúa Jêsus cịu báp-tem để cất mọi tội của thế gian.Sự tha tội suốt đời được thực hiện nhờ sự báp-tem và huyết của Đức Chúa Jêsus.

Đức Chúa Jêsus biết rõ rằng sau khi chịu đóng đinh, Ngài sẽ sống lại và thăng thiên. Đức Chúa Jêsus cũng biết Satan và những người có niềm tin sai lạc sẽ xuất hiện, cố gắng lừa dối những môn đồ. Chúng ta có thể biết bằng lời của Phi-e-rơ "Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời." Nhưng Đức Chúa Jêsus vẫn muốn dạy Phi-e-rơ một lần nữa về sự tha tội. Phúc âm ấy là lễ báp-tem của Đức Chúa Jêsus qua đó Ngài cất tất cả tội của nhân loại. Đức Chúa Jêsus muốn dạy điều nay cho Phi-e-rơ, các môn đồ và chúng ta là những ai đến sau này. "Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết."


'Cái bẫy' của quỷ Satan chống lại các
người công chính là cái gì?
Satan lừa dối các người công chính để làm
cho họ trở thành tội nhân trở lại.

Khi các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã phạm tội , Satan sẽ vừa cám dỗ vừa kết án họ, "Nếu đã phạm tội rồi, làm thế nào ngươi không có tội được, ngươi không thể nào được cứu. Ngươi là tội nhân. Để chống lại điều này, Đức Chúa Jêsus nói rằng đức tin của họ trong phép báp-tem của Chúa Jêsus đã rửa tất cả tội lỗi suốt đời họ – quá khứ, hiện tại và tương lai.

"Các ngươi biết rằng ta đã chịu phép báp-tem! Lý do ta chịu phép báp-tem ở sông Giô- đanh là để cất tất cả tội lỗi trong cuộc sống của các ngươi ngay cả nguyên tội. Ngươi có thể hiểu tại sao ta làm phép báp-tem, tại sao ta chịu đóng đinh và chết trên thập tự giá?" Đức Chúa Jêsus rửa chân cho các môn đồ của Ngài để bày tỏ với họ rằng Ngài đã cất tất cả tội lỗi hằng ngày của họ qua phép báp-tem của Ngài và Ngài đã cất sự đóan xét của họ trên thập tự giá.

Bây giờ bạn và tôi đã được cứu chuộc tất cả tội lỗi của chúng ta bởi chúng ta tin vào phúc âm báp-tem của Chúa Jêsus và huyết, để được sự tha thứ tội lỗi. Chúa Jêsus đã chịu phép báp-tem và bị đóng đinh vì chúng ta. Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta bởi phép báp-tem và huyết của Ngài. Bất cứ người nào biết và tin vào phúc âm của của lễ chuộc tội, bất cứ ai tin vào lẽ thật thì được cứu chuộc.

Thập tự giá là phúc âm của sự chuộc tội cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Bất cứ những ai tin vào phúc âm của sự tha thứ tội lỗi thì được tái sanh như người công chính.Người công chính không thể trở thành tội nhân lần nữa.

Tại sao các người công chính không
thể trở thành tội nhân lại?
Tại vì Đức Chúa Jêsus đã chuộc
mọi tội của họ suốt đời.

Nếu bạn tin vào phúc âm của sự tha thứ, của nước và thánh linh nhưng vẫn cảm thấy rằng bạn là tội nhân bởi vì tội lỗi của bạn hằng ngày, rồi bạn phải trở lại sông Giô-đanh, nơi mà Chúa Jêsus đã làm phép báp-tem để cất tội lỗi của tất cả các bạn. Nếu bạn trở thành tội nhân lại sau khi bạn đạt được sự cứu chuộc, Chúa Jêsus sẽ phải làm báp-tem lại nữa. Bạn phải có đức tin trong sự tha thứ, trong phúc âm của báp-tem của Chúa Jêsus. bạn phải in trí rằng Chúa Jêsus đã cất tất cả các tội lỗi của bạn một lần đủ cả qua phép báp-tem của Ngài. Bạn phải có đức tin vững chắc không dao động trong Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của bạn.

Tin Đức Chúa Jêsus như Chúa Cứu Thế của bạn có nghĩa là anh em tin vào phép báp-tem của Chúa Jêsus, đã lấy tất cả tội ác anh em đi. Nếu bạn thật sự tin vào phép báp-tem, Thập tự giá, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jêsus, bạn không bao giờ trở thành tội nhân nửa dù cho mọi tội lỗi nào bạn đã phạm. Bạn đã được chuộc tất cả tội lỗi của bạn qua đức tin.

Đức Chúa Jêsus đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của tương lai của chúng ta. Ngay cả tất cả tội lỗi của chúng ta vi phạm ngoài sự yếu đuối của chúng ta, Vì Đức Chúa Jêsus đã nhấn mạnh sự quan trọng của lễ báp-tem, Ngài đã rửa chân cho các môn đồ để tượng trưng cho sự chuộc tội và lễ báp-tem. Đức Chúa Jêsus Christ đã chiụ báp-tem, đóng đinh , sống lại và thăng thiên để hoàn thành lời hứa với Đức Chúa Trời về sự chuộc tội cho tất cả nhân loại và để cứu loài người. Cho nên các môn đồ của Đức Chúa Jêsus có thể giảng về những phúc âm của sự chuộc tội, lễ báp-tem của Chúa Jêsus, Thập tự giá và sự sống lại, đến khi chúng ta chết.Tính yếu đuối của xác thịt Phi-e-rơ.

Kinh Thánh nói là khi Phi-e-rơ đối diện với các đầy tớ của Cai-phe, thầy Tế lễ Thượng Phẩm và bị cáo tội là môn đồ của Chúa Jêsus, ông đã phủ nhận 2 lần, và nói rằng "Không, Ta chẳng hề biết người ấy." Rồi ông ta rủa sả và thề nguyền trong lần thứ 3.


Sao Phi-e-rơ phủ nhận Chúa Jêsus?
Vì ông rất yếu đuối.

Chúng ta hãy đọc Ma-thi-ơ 26:69, "Bấy giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần, mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Jêsus, người Ga-li-lê. Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người nầy cũng ở với Jêsus, người Na-xa-rét. Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy. Một chặp nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu! Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay." (Ma-thi-ơ 26:69-75).

Phi-e-rơ tin và theo Đức Chúa Jêsus một cách trung thành. Ông tin Đức Chúa Jêsus là Chúa, Chúa Cứu Thế của mình và một tiên tri. Nhưng khi Đức Chúa Jêsus đứng trước tòa án Phi- lát, khi ông bị nguy hiểm vì là người theo Chúa Jêsus, ông đã từ chối và rủa sả Ngài.

Phi-e-rơ không biết ông sẽ phản bội Đức Chúa Jêsus. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã biết. Đức Chúa Jêsus biết ông rất yếu đuối nên Đức Chúa Jêsus rửa chân cho ông và dạy ông rằng phúc âm của sự cứu rỗi viết trong Giăng 13, "Ngươi sẽ phạm tội trong tương lai, nhưng Ta đã rửa tất cả tội ác tương lai của người."

Phi-e-rơ phản bội Đức Chúa Jêsus khi ông gặp nguy hiểm nhưng chính vì sự yếu đuối của thể xác làm cho ông hành độâng thế. Vì thể để cứu các môn đồ khỏi tội trong tương lai Chúa Jêsus đã rửa chân cho họ.

"Ta cũng sẽ chuộc lỗi tất cả tội tương lai của ngươi. Ta sẽ bị đóng đinh trên Thập tự giá bởi ta đã được rửa tất cả tội và nhận tất cả tội của ngươi. Ta sẽ trả giá để trở thành Chúa Cứu Thế cho con người. Ta là Chúa của ngươi và Chúa Cứu Thế của ngươi. Ta sẽ trở thành người chăn của ngươi qua phép báp tem và huyết của ta. Ta là người chăn của sự cứu chuộc ngươi."

Để thành lập lẽ thật một cách chắc chắn trong lòng họ Chúa Jêsus để rửa chân cho họ sau lễ Vượt qua. Đó là lẽ thật của phúc âm. Bởi vì xác thịt của chúng ta yếu đuối ngay khi cả chúng ta được tái sanh, chúng ta sẽ phạm tội nữa. Dĩ nhiên chúng ta không nên phạm tội, nhưng khi chúng ta phạm tội và đối diện với những nan đề khó khăn như Phi-e-rơ chúng ta sẽ phạm tội mặc dầu không cố ý. Vì chúng ta sống trong xác thịt đôi khi chúng ta bị dẫn đến sự hủy diệt bởi tội lỗi của chúng ta. Xác thịt sẽ phạm tội khi nào chúng ta còn sống trong thế tục này, nhưng Chúa Jêsus đã tha tất cả tội lỗi của chúng ta qua phép báp-tem và huyết của Ngài trên thập tự giá.

Chúng ta không chối Chúa Jêsus là Cứu Chúa chúng ta nhưng khi chúng ta sống trong xác thịt, chúng ta vẫn phạm tội nghịch với ý muốn Đức Chúa Trời. Đó là vì sao chúng ta sanh trong xác thịt.

Nhưng Đức Chúa Jêsus biết rõ là chúng ta là tội nhân vì xác thịt. Đức Chúa Jêsus trở thành Chúa Cứu Thế của chúng ta để gánh hết tội lỗi chúng ta bằng báp-tem và huyết của Ngài. Đức Chúa Jêsus tẩy bỏ tất cả tội lỗi của chúng ta là những ai tin vào sự cứu rỗi và sự phục sinh của Ngài. Cả bốn sách phúc âm đều bắt đầu với báp tem của Chúa Jêsus do Giăng báp –tít thực hiện. Mục đích của đời sống con người của Ngài là để hoàn thành phúc âm của sự tái sanh, và phúc âm của sự cứu rỗi.


Chúng ta phạm tội trong
thân xác bao lâu?
Chúng ta phạm tội suốt đời.

Khi Phi-e-rơ chối Chúa không những một lần mà 2 lần, rồi lần thứ ba khi gà gáy, lòng của ông tan vỡ? ông cảm thấy hổ thẹn bao nhiêu? Ông đã thề trước Đức Chúa Jêsus là ông sẽ không phản bội Ngài. Ông phạm tội vì sự yếu đuối của xác thịt, nhưng ông cảm thấy đau khổ thế nào khi ông không chống nỗi sự yếu đuối của mình và chối Chúa Jêsus, không chỉ một lần mà là 3 lần? Ông cảm thấy hổ thẹn bao nhiêu khi ông nhìn Chúa Jêsus một lần nữa?

Nhưng Đức Chúa Jêsus biết tất cả những điều nầy và hơn thế nữa. Vì thế Ngài đã nói rằng "Ta biết ngươi sẽ lại phạm tội nữa. Nhưng ta đã xóa bỏ tất cả tội của ngươi bằng lễ báp-tem để làm cho tội lỗi không đánh ngã ngươi để đem ngươi trở lại thành tội nhân và ngươi có thể trở về bên ta. Ta đã trở thành Chúa Cứu Thế cho ngươi nhờ lễ báp-tem và chịu phán xét thay vì tất cả tội lỗi. Ta là Đức Chúa Trời và là Người Chăn của ngươi. Hãy tin phúc âm của sự cứu chuộc. Ta vẫn cứ yêu ngươi mặc dù ngươi đã phạm tội do yếu đuối. Ta đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của ngươi. Phúc âm của sự tha tội là đời đời. Tình yêu của ta cho ngươi là đời đời.

Đức Chúa Jêsus nói với Phi-e-rơ và các môn đồ, "Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết." Lý do Đức Chúa Jêsus nói lời này trong Giăng 13 vì sự sống lại của con người nhờ Nước và Thánh Linh là rất quan trọng. Anh em tin lời này không?

Trong Giăng 13:9, "Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng, 'Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại còn rửa tay và gội đầu nữa!'" Chúa Jêsus giải thích: 'Ai đã tắm xong chỉ cần rửa chân là sạch cả.'

Các bạn thân mến, trong tương lai bạn sẽ phạm tội trong xác thịt không? Bạn sẽ phạm tội nhưng Đức Chúa Jêsus đã xoá sạch tất cả các tội lỗi trong tương lai, tội lỗi trong xác thịt bởi phép báp tem và huyềt của Ngài, và Ngài phán với các môn đồ một cách rõ ràng về lễ thật nầy, phúc âm của sự cứu chuộc trước khi Ngài bị đóng đinh.

Vì chúng ta sống trong xác thịt yếu đuối chúng ta không thể thoát khỏi tội. Chúa Jêsus đã tẩy sạch tất cả mọi tội lỗi của thế giới bởi báp-tem của Ngài. Ngài không chỉ tẩy sạch đầu và mình chúng ta, nhưng Ngài cũng tẩy sạch chân của chúng ta, tội lỗi trong tương lai. Đây là phúc âm của sự tái sanh của báp tem của Chúa Jêsus.

Sau khi Đức Chúa Jêsus chịu báp-tem, Giăng Báp-tít đã nói, "Kìa, con chiên của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" (Giăng 1:29). Chúng ta phải tin tất cả tội ở thế gian này đã được chuyển qua Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-tem.

Trong khi sống ở thế gian này, con người không thể không phạm tội. Chúng ta phải chấp nhận điều đó như sự thật không thể biến đổi. Bất cứ khi nào sự yếu đuối trong xác thịt của chúng ta được bày tỏ ra, chúng ta phải tự nhắc chúng ta rằng tất cả tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Jêsus tẩy sạch qua phúc âm của sự chuộc tội và sự trả giá bằng huyết của Ngài, vì thế chúng ta phải dâng lên Ngài lời cảm tạ tận đáy lòng của chúng ta. Chúng ta hãy xưng nhận niềm tin chúng ta rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa và Đức Chúa Trời chúng ta. Ngợi khen Chúa!

Mọi người trong thế gian này phạm tội trong xác thịt. Con người chết trong tội lỗi xác thịt của họ. Con người tiếp tục phạm tội trong xác thịt.Ác tưởng xuất phát từ lòng người

Những nguyên nhân dẫn đến làm
dơ dáy con người là gì?
Nhiều tội lỗi khác nhau và
những ý tưởng xấu

Jêsus phán trong Ma-thi-ơ 15:19-20 "Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ dáy người: Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu.." Vì những tội lỗi xuất phát từ trong lòng con người làm họ phạm tội.Người ta cần phải thừa nhận tội lỗi của bản thân.

Trong lòng của tất cả mọi
người có cái gì?
12 loại tội lỗi (Mác 7:21-23)

Chúng ta cần nghĩ thế này "Có 12 loại tội trong lòng người. Tôi có tất cả các tội đó trong lòng. Như đã viết trong Kinh Thánh." Trước khi chúng ta tái sanh nhờ nước và Thánh Linh, chúng ta phải thừa nhận chúng ta là kẻ đã phạm tội trước Chúa Trời. Nhưng chúng ta không thường làm như vậy. Hầu như chúng ta luôn tự nói "Tôi không bao giờ có ý đồ phạm tội trong lòng, tôi chỉ phạm tội trong nhất thời thôi."

Nhưng Jêsus đã nói gì về con người? Rõ ràng Ngài đã nói những gì xuất phát từ trong lòng ta là làm dơ bẩn con người. Loài người luôn có ác tưởng trong lòng. Chúng ta tốt hoặc xấu, thiện hoặc ác, tất thảy đều do lòng ta. Tất cả đều do tư tưởng con người mà ra.

Một số năm trước đây, tập đoàn Chêbol Hàn Quốc bị sụp đổ? Hàng trăm người đã tự tử.

Báo chí cho biết số lượng tử vọng là 200, 300…và có thể hơn 1000 người chết..tại chính sự suy sụp. Gia đình tan nát. Nguyên nhân là gì? Lòng người không hợp lẽ với Đức Chúa Trời. Những thói xấu, ác ý, tham lam,.. đã dẫn đến sự sụp đổ này.

Nhiều người thấy thương xót, nhiều người thấy dửng dưng với hiện tượng này. Nếu cái chết là do thiên tai gây ra hẳn làm cho con người thương tiếc hơn cái chết do lòng tham của con người. Tất cả mọi tội ác xuất phát từ lòng người đều không đáng thương tiếc.Tội giết người xuất phát từ lòng người

Tại sao chúng ta phạm tội?
Tại vì trong lòng ta có ý tưởng độc ác.

Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng tội giết người xuất phát từ lòng người. Nhưng nhiều người phủ nhận điều đó "Anh nói như thế nào? Tôi không mắc tội giết người trong lòng. Tại sao anh nghĩ như vậy?" "Họ không nhận họ có tội giết người trong lòng. Họ nghĩ tội giết người là do nguyên nhân khác."

"Những kẻ giết người trong bản tin tức nào đó, những kẻ đã giết người và đốt cháy người ở tầng hầm của mình, đó là những kẻ mà tội giết người xuất phát từ ngay trong lòng họ! Họ nghĩ rằng tội ấy được nuôi dưỡng được bằng phương thức khác. Tôi sẽ không bao giờ trở thành người như họ ! Họ là người thiếu nhân cách, là kẻ giết người!" "những mầm mống của tội ác phải được xóa bỏ khỏi mặt đất". Tất cả bọn họ phải bị xử án tử hình.

Nhưng bất hạnh thay, tư tưởng giết người nằm trong lòng của những người có lòng câm phẩn cũng như trong lòng của sát thủ và kẻ giết người. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng trong lòng người tội giết người. Chúng ta phải chấp nhận lời Đức Chúa Trời, Đấng thấy trong lòng chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận rằng," tôi là một tội nhân với tội giết người trong lòng".

Vâng. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng có những ý tường xấu và tội giết người trong lòng của con người. Chúng ta hãy chấp nhận lời Đức Chúa Trời. Như là dòng dỏi của con người , chúng ta trở nên tội ác. Các phương tiện dự phòng cá nhân để bảo vệ nó trở thành công cụ giết người. Đó là kết quả của tội giết người trong lòng chúng ta. Bạn có thể giết người trong cơn giận hay sợ hãi. Tôi không nói rằng tất cả chúng ta là kẻ giết người nhưng chúng ta có tư tưởng đó trong lòng mình.

Vì con người sinh ra vốn đã có ác tưởng, nên chúng ta luôn có tội trong lòng. Không phải họ sinh ra là để làm kẻ sát nhân, nhưng tất cả chúng ta đều có khả năng phạm tội giết người. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng, chúng ta có ác ý và tội giết người trong lòng. Đó là sự thật, không ai trong chúng ta có thể chối bỏ sự thật này. Đó là sự thật. Không một ai trong chúng ta không nằm trong sự thật này.

Vì thế, con đường đúng cho chúng ta là chấp nhận lời của Đức Chúa Trời và vâng theo. Chúng ta phạm tội vì trong lòng chúng ta mang những ý tưởng xấu.Tà dâm trong lòng

Đức Chúa Trời phán rằng có tội tà dâm ở trong lòng của mỗi người. Bạn đồng ý không? Bạn có phạm tội tà dâm trông lòng của bạn không? Vâng có tội tà dâm trong lòng của mỗi người.

Đó là lý do tại sao mại dâm và những tội lỗi khác phát triển trong xã hội của chúng ta. Đó là một con đường chắc chắn nhất để kiếm tiền trong mỗi thời kỳ của lịch sử. Các công việc khác phải ảnh hưởng trong sự suy thoái kinh tế nhưng công việc hèn hạ nầy thì không bị ảnh hưởng bởi vì có sự tà dâm ở trong lòng của tất cả mọi nguời.Bông trái của tội nhân là tội

Con người được so sánh với cái gì?
Một cây mang quả tội lỗi

Như một cây táo mang trái táo, cây lê mang trái lê, cây chà là mang trái chà la, cây hồng vàng mang trái hồng, chúng ta là những người mang 12 loại tội trong lòng sẽ sinh ra trái của tội. Chúa Jêsus phán rằng cái gì ra từ trong lòng của con người làm dơ dáy con người. Bạn đồng ý không? Chúng ta cũng có thể đồng ý với những lời của Chúa Jêsus và nói rằng, "Vâng, chúng ta là dòng giống của tội nhân, những người làm điều ác. Vâng, thưa Chúa, Ngài đúng" Vâng, chúng ta phải chấp nhận tội ác của chúng ta, chúng ta phải chấp nhận sự thật của chúng ta trước Đức Chúa Trời.

Như Đức Chúa Jêsus vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải chấp nhận lời của Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài, đó là con đường duy nhất bởi chúng ta có thể được cứu qua nước và Thánh linh. Đó là món quà từ Đức Chúa Trời . đất nước Hàn Quốc của tôi được chúc phước với bốn mùa đẹp đẻ và trong diễn tiến của 4 mùa, nhiều loại cây khác nhau mang quả của chúng. Trong cùng một cách, mười hai tội trong lòng của chúng ta đã cầm giữ chúng ta và luôn luôn dẫn chúng ta đến tội. Ngày nay, có lẽ tội giết người đã kìm chặt trong lòng của chúng ta, ngày mai có thề là tội tà dâm. Và rồi một ngày khác, ác tưởng, rồi sự gian dâm, trộm cướp, chứng dối, v..v.. và rồi chúng ta phạm tội quanh năm, mỗi tháng, mỗi ngày mỗi giờ. Không một ngày nào đi qua mà chúng ta không phạm tội. Chúng ta giữ lời thề sẽ không phạm tôi nhưng chúng ta không thể không thể làm việc từ tội lỗi bởi vì chúng ta được sanh ra trong cách này, bạn có bao giơ thấy cây táo từ chối mang trái táo vì nó không muốn không? "Tôi không muốn mang trái táo!" mặc dầu trong trí của nó từ chối mang quả, làm thế nào nó không mang trái táo được? Những bông hoa đã nở rộ trong mùa xuân, những trái táo sẽ được lớn lên vào chín trong mùa hè và những trái để sẳn sàng để đuợc hái và ăn. Đó là sự sắp đặt tự nhiên của thiên nhiên và cuộc sống của những tội nhân cũng phải theo sự sắp đặt đó. Tội nhân không thể tránh được việc mang trái ngoại trừ phải mang trái của tội lỗi.'Báp têm và Thập tự giá của Jêsus' là để chuộc tội cho chúng ta

Sự đền tội có nghĩa là gì?
Đó là sự trả giá cho giá của tội lỗi bởi báp-tem của
Jêsus và huyết trên Thập tự giá.

Chúng ta hãy đọc đoạn Kinh Thánh để tìm biết thế nào tội nhân, những người làm ác, có thể được cứu chuộc khỏi tội trước Đức Chúa Trời và sống một cuộc đời hạnh phúc. Đây là phúc âm của sự cứu chuộc.

Trong Lê-vi Ký 4, "Nếu một người nào trong dân chúng, vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm điều không nên làm, và vì cớ đó phải mắc tội; khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm, thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tì vít chi, dùng làm của lễ, đặt tay mình trên đầu con vật tế lễ chuộc tội, rồi giết con vật tế lễ dùng làm cửa lễ thiêu. Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn thờ của lễ thiêu, và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ; rồi, gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ về của lễ thù ân, đem xông trên bàn thờ, làm cửa lễ có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha" (Lê-vi Ký 4:27-31).

Trong khi thời kỳ Cựu Ước, loài người được chuộc tội như thế nào? Họ đã đặt tay trên đầu con sinh tế, để chuyển tội qua cho nó.

Trong Lê-vi Ký, "Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng súc vật, hoặc bò, hoặc chiên. Nếu lễ vật của ngươi là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tì vít, dâng lên tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người." (Lê-vi Ký 1:2-4).

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một của lễ chuộc tội dùng để chuộc tội cho Y-sơ-ra-ên. Và Đức Chúa Trời truyền cho họ đặt tay trên đầu con sinh vật và chuyển tội lỗi qua cho nó. Bên trong hội mạc của Đền tạm, có một bàn thờ dâng của lễ thiêu. Có một cái hòm hơi lớn hơn bục giảng và có 4 cái sừng ở 4 góc. Dân sự Y-sơ-ra-ên được chuộc tội lỗi của họ bằng cách chuyển tội của họ qua con sinh tế và đốt thịt của nó trên bàn thờ của lễ thiêu.

Chúa Trời phán bảo trong Lê-vi Ky, "Dâng lên tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va" Tội được chuyển qua trên đầu con sinh khi tay ta đặt trên đầu nó, sau đó người phạm tội giết con vật tế lễ và đặt huyết nó trên sừng bàn thờ của lễ.

Sau đó, con vật tế lễ được làm sạch lòng ruột, máu được lấy hết, thịt của nó đốt thành tro đặt lên bàn thờ của lễ thiêu. Sau đó mùi thơm dịu ngọt của thịt ấy được dâng cho Đức Chúa Trời hầu chuộc tội. Đó là cách chuộc tội mỗi ngày.

Có của lễ chuộc tội cho tội hàng năm của dân sự. Nó không giống cách dâng của lễ hàng ngày vì thầy tế lễ thượng phẩm đặt tay trên đầu con vật thay mặt cho toàn thể dân sự và rảy huyết bên hướng đông của nấp thi ân bảy lần. Việc đặt tay trên đầu con dê đực trước mặt dân Y-sơ-ra-ên được thực hiện trong ngày mồng mười tháng bảy hằng năm. (Lê-vi ký 16:5-27).


Ai là hình bóng của vật tế lễ
trong Cựu Ước?
Đức Chúa Jêsus.

Tại sao Jêsus phải chết lên Thập tự giá. Ngài đã phạm tội gì mà Đức Chúa Trời để Ngài phải chịu chết trên Thập tự giá? Ai bắt Jêsus phải chết trên Thập tự giá? Vì tất cả chúng ta đều phạm tội nên Jêsus đã xuống trần gian này để cứu ta.

Ngài chịu phép báp têm qua Giăng Báp-tít tại sông Giô- đanh và đã nhận sự đối xử thô bạo trên Thập tự giá để đền tội thay cho mọi tội lỗi của nhân loại. Cách Jêsus chịu phép báp têm và đổ huyết trên Thập tự giá giống như của lễ chuộc tội trong Cựu Ước, việc đặt tay trên con sinh tế, và sự đổ huyết.

Đó là cách đã làm trong Cựu Ước của những người phạm tội đặt tay trên đầu con vật tế lễ và thú tội của mình, họ thường "Lạy Chúa! Con đã phạm tội. Con phạm tội giết người và dâm dục" sau đó tội ấy được chuyển qua con sinh tế.

Như người phạm tội giết sinh tế và dâng lên Đức Chúa Trời, Jêsus được dâng lên cùng cách ấy để chuộc tội cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Jêsus chịu phép báp têm và đổ huyết ra trên Thập tự giá để cứu chúng ta và chuộc tội cho cả loài người bằng sự hy sinh của Ngài.

Thật vậy, Jêsus đã chết vì chúng ta. Khi chúng ta nghĩ về điều này thì đâu là ý nghĩa của việc dâng những con vật không tì vết như để hy sinh cho tội lỗi của chúng ta. Con vật có biết tội là cái gì không? Con vật không biết tội là gì. Chúng không được tha tội như loài người.

Cũng như con vật không có nhược điểm, Jêsus không có tội. Ngài là Con Đức Chúa Trời, và Ngài không bao giờ phạm tội. Do đó, Ngài đã nhận tội của thế gian bằng báp têm tại sông Giô-đanh khi Ngài 30 tuổi.

Cất lấy mọi tội của con người và Ngài chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi mà Ngài đã nhận từ con người. Chức vụ cứu rỗi của Ngài là cất mọi tội của loài người. Điều này được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 3.Bắt đầu phúc âm của sự chuộc tội

Tại sao Chúa Jêsus đã được Giăng Báp-tít
làm báp-ten ở sông Giô đanh?
Để hoàn thành sự công bình.

Trong Ma-thi-ơ 3, "Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài." (Ma-thi-ơ 3:13-15).

Chúng ta phải biết lý do tại sao Jêsus chịu phép báp têm khi Ngài 30 tuổi. Ngài chịu phép báp têm để chuộc tội cho loài người và để ứng nghiệm Lời của Chúa Trời. Để cứu loài người thoát tội, Jêsus, người không tì vít đã tự chịu phép báp têm của Giăng Báp-tít.

Ngài đã nhận mọi tội của con người và dâng chính mình để chuộc tội cho nhân loại. Để được cứu khỏi tội chúng ta phải biết lẽ thật và tin vào lẽ thật. Điều này đúng cho chúng ta khi chúng ta tin vào sự cứu rỗi của Ngài và được cứu.

Phép báp têm của Jêsus là gì? Phép báp têm giống như sự nhận tội và chuyển tội sang đầu con vật tế lễ trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước, người phạm tội chuyển tội qua đầu con vật tế lễ và trong Tân Ước, Jêsus đã chuyển tội của cả thế giới bằng phép báp têm nhờ Giăng Báp-tít như cách người Y-sơ-ra-ên đặt tay trên đầu con vật tế.

Giăng Báp-tít là một người tốt nhất loài người và là một người tiêu biểu của loài người được Đức Chúa Trời thừa nhân. Giăng làm phép báp-tem cho Jêsus và chuyển tội của cả thế giới qua Ngài. 'Báp têm' nghĩa là 'sự chuyển tội và rửa sạch.'

Bây giờ, chúng ta có biết vì sao Jêsus xuống thế gian này và chịu phép báp têm của Giăng Báp-tít không? Chúng ta tin và biết ý nghĩa của báp têm không? Báp têm của Jêsus lấy đi bất kì tội lỗi nào của loài người. Jêsus chịu phép báp têm của Giăng Báp-tít để thực hiện phúc âm của Đức Chúa Trời.

"Khi ấy" trong Ma-thi-ơ 3:13-17 nghĩa là thời gian Jêsus chịu phép báp têm và thời gian của tội lỗi loài người được chuyển qua đầu Ngài.

"Khi ấy" Jêsus chuyển tội loài người, đã chết lên Thập tự giá sau đó 3 năm, và đã sống lại sau 3 ngày. Để cho loài người sạch tội, Ngài chịu phép báp têm, đã chết trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cái chết một lần cho tất cả. Với mong muốn cứu loài người ra khỏi tội lỗi, Ngài đã cứu tất cả chúng ta.

Tại sao Jêsus chịu phép báp têm? Tại sao Ngài phải được đội vương miện gai và bị xét xử ở nơi toà án Phi lát như người thông thường phạm tội? Tại sao Ngài bị đóng đinh trên Thập tự giá và đổ huyết cho đến chết. Tại vì Ngài đã nhận thay tội lỗi cả thế giới, tội của chúng ta bằng việc nhận lễ báp têm. Ngài phải chết lên Thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta.

Chúng ta phải tin lời của sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và phải biết ơn Ngài. Nếu không có báp têm Jêsus, Thập tự giá, và sự sống lại thì không có sự cứu rỗi cho chúng ta.

Khi Jêsus chịu phép báp têm của Giăng Báp-tít để nhận thay tội lỗi của thế giới, Ngài đã cất bỏ đi tất cả tội lỗi của chúng ta và cứu chúng ta là những người tin vào phúc âm của sự cứu rỗi. Có người nghĩ, "Ngài cất đi nguyên tội thôi." Điều này sai.

Kinh Thánh viết rằng, Jêsus đã nhận thay tội cả thế giới khi Ngài chịu phép báp têm. Tất cả tội lỗi của chung ta, bao gồm cả nguyên tội. Trong Ma-thi-ơ 3:15 "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy."

Để hoàn thành sự công bình có nghĩa là tất cả tội, không có sự miễn trù, đã được cất đi khỏi chúng ta.Chúa Jêsus có cất tất cả tội trong suốt cuộc đời chúng ta không? Vâng, có! Chúng ta hãy tìm chứng cớ trong Lê-vi ký. Nó bày tỏ với chúng ta về thầy tế lễ thượng phẩm và của lễ trong ngày Đại lễ Cứu chuộc.Của lễ chuộc tội hàng năm của dân Y-sơ-ra-ên.

Người Y-sơ-ra-ên đã có thể dâng của
lễ hy sinh cho cả thế giới này được không?
Không bao giờ được.

"A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Kế đó người phải bắt hai con dê đực, đem để trước mặt Đức Giê-hô-va, tại nơi cửa hội mạc. Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên. A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần A-xa-sên, sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va, để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về A-xa-sên." (Lê-vi Ký 16:6-10). Ở đây A-rôn bắt hai con dê đực ở cửa của hội mạc để chuộc tội hằng năm cho người Y-sơ-ra-ên.

"A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên" Con dê đực cần chuộc tội.

Đó là của lễ chuộc tội hàng ngày, trong đó người phạm tội đặt tay trên đầu con sinh tế và chuyển tội qua cho nó.Tuy nhiên, tội hằng năm của dân sự , thầy tế lễ thượng phẩm, đại diện cho dân sự chuyển tội qua cho của lễ chuộc tội vào ngày 10 thằng bảy hàng năm.

Trong Lê-vi Ký 16:29-31, "Điều nầy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi: đến mồng mười tháng bảy, các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kì người bổn xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi; vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh sạch: chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình; đó là một lệ định đời đời vậy." (Lê-vi Ký 16:29-31).

Trong Cựu Ước, người Y-sơ-ra-ên mang của lễ chuộc tội để chuộc tội hàng ngày của họ và chuyển tội qua cho vật tế và xưng tội "Lạy Chúa! con đã phạm tội như vậy. Xin tha thứ cho con." Sau đó họ giết con vật tế lễ, lấy huyết trao cho thầy tế lễ và trở về nhà và nhận được sự tha tội. Con vật tế lễ chết với tội trên đầu. Trong Cựu Ước, của lễ chuộc tội thường là con dê, con bê, con bò đực. Tất cả những vật tế lễ được Đức Chúa Trời chỉ định.

Thay vì người phạm tội phải chết vì tội mình, Đức Chúa Trời với ân điển vô hạn Ngài cho phép con sinh vật thay thế cho tội nhân.

Nhưng việc chuộc tội hằng ngày là bất khả thi. Vì thế Đức Chúa Trời cho phép thầy tế lễ thượng phẩm chuộc tội cho cả năm, mỗi năm một lần vào ngày mười tháng thứ bảy, trên danh nghĩa của dân Y-sơ-ra-ên.

Thế thì nghĩa vụ của thầy tế lễ thượng phẩm là gì? A-rôn là người đại diện tiêu biểu đặt tay lên đầu con sinh tế. Người đã thú tội! "Lạy Chúa! Người Y-sơ-ra-ên đã phạm tội như vậy, giết người, dâm-dục, trộm cắp, làm chứng dối, .. vv."

Sau đó giết sinh tế, lấy huyết và rảy bảy lần trên nấp hòm thi ân trong hội mạc.(trong Kinh Thánh, số 7 nghĩa là số trọn vẹn).

Đó là việc chuyển tội hằng năm của người qua đầu con vật tế lễ thay mặt cho loài người.

Vì Đức Chúa Trời là công bình, để cứu tất cả con người ra khỏi tội của họ, Ngài cho phép vật tế hy sinh chết thay cho con người. Vì Đức Chúa Trời thật nhân từ, Ngài cho phép con người dâng của lễ chuộc tội thay thế cho họ. Thầy tế lễ thượng phẩm rẩy huyết bên hướng đông của nấp hòm thi ân để chuộc tội cho cả dân sự trong năm qua trong ngày lễ Chuộc tội, vào ngày mồng mười tháng thứ bảy.


Ai là Chiên tế lễ
theo Kinh Cựu Ước?
Chúa Jêsus Đấng không
có tì vít

Thầy tế lễ thượng phẩm phải dâng 2 con dê trong ngày lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên. Một con được gọi là A-xa-sên và nghĩa " đuổi ra ngoài". Trong cùng một cách, A-xa-xên trong Tân Ước là Đức Chúa Jêsus. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta con độc sanh của Ngài như là Chiên Con tế lễ cho cả nhân loại. Ngài đã chịu báp-tem bởi Giang Báp-tit, trở nên Cứu Chúa, Đấng Mê-xi của cả nhân loại. Mê-xi có nghĩa là Cứu Chúa. Và "Jesus Christ "có nghĩa là "Vua, Đấng đến để cứu chúng ta".

Vì thế tội một năm của người đã được chuộc trong ngày Chuộc tội vào thời Cựu Ước và hầu như 2000 năm trước Đức Chúa Jêsus xuống thế gian để chịu phép báp têm và đổ huyết trên Thập tự giá do sự hoàn thành phúc âm của sự cứu chuộc.

Lê-vi Ký chép, "A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc nầy mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ra nơi hoang địa." (Lê-vi Ký 16:21-22).

Tội của cả nhân loại được chất lên đầu con dê được ghi trong Lê-vi ký đoạn 1. "Tất cả tội" có nghĩa là tội chúng ta phạm trong lòng và tội phạm trong xác thịt. Và "tất cả tội" được đặt trên đầu con vật qua sự đặt tay.Bởi luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta có sự hiểu biết đúng về tội của chúng ta

Tại sao Chúa Trời ban cho chúng
ta luật pháp?
Để cho chúng ta có sự hiểu biết
về tội lỗi.

Luật và điều răn của Chúa Trời bao gồm 613 điều. Thực tế là, khi chúng ta nghĩ đến luật pháp, chúng ta nhậnrarằng chúng tađã làm những gì Ngài bảo chúng ta đừng làm và chúng ta không làm những Ngài bảo phải làm.

Vì thế chúng ta là người phạm tội. Kinh Thánh bảo rằng, Chúa Trời ban chúng ta luật để hiểu thấu đáo tội (Rô-ma 3:20). Nghĩa là Ngài ban luật và điều răn dạy chúng ta rằng chúng ta là tội nhân. Ngài không chỉ truyền luật để ta phải sống theo luật ấy mà là thực hiện tốt và hiểu thấu đáo luật.

Ngài không ban luật và điều răn để cho ta sống theo luật và sống tốt. Chúng ta không bao giờ sống theo đúng luật Chúa Trời được mà chỉ để hiểu được tội ta bằng luật và điều răn.

Chúa Trời ban luật cho chúng ta vì ta quá nhiều tội, nhưng chúng ta thật sự không được hiểu được chính chúng ta. "Ngươi là kẻ giết người, kẻ thông dâm, kẻ bất nhân." Ngài đã báo cho chúng ta đừng giết người, tuy nhiên chúng ta mắc tội giết người ngay trong lòng và sẽ phát sinh về sau.

Nhưng vì tội lỗi đã được viết trong luật nên chúng ta không thể giết người vì sợ trở thành kẻ giết người. "Tôi đã sai, tôi là tội nhân, bởi vì tôi làm những việc tôi không nên làm, tôi đã phạm tội!"

Vì thế để cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát tội, Đức Chúa Trời cho phép A-rôn dâng của lễ chuộc tội trong thời Cựu Ước, và bởi A-rôn, người đã chuộc tội cho dân sự một lần một năm.

Trong Cựu Ước, hai sinh tế phải dâng cho Đức Chúa Trời trong ngày đại lễ chuộc tội. Trong khi một được dâng trước Chúa Trời, một được thả vào vùng khô cằn bởi người đã định trước. Trước đó người đai diện đặt tay trên đầu con sinh tế để xưng tội của dân Y-sơ-ra-ên. "Lạy chúa, Chúng ta đã phạm tội giết người, thông dâm, ăn cắp, thờ cúng tượng thần.. chúng tôi đã phạm tội."

Đất Pa-le-xtin là vùng khô cằn của cát và sa mạc. A-xa-sên được thả vào vùng khô cằn và chịu chết. Khi nó bị thả ra, người Y-sơ-ra-ên cho rằng tội lỗi đã được chuộc. Dân sự Y-sơ-ra-ên nhận được sự bình an trong tâm hồn và con dê đực chết trong sa mạt vì tội lỗi hàng năm của dân sự.

Đức Chúa Trời đã chuộc tội của chúng ta qua Chiên con Đức Chúa Trời. Tất cả tội lỗi của chúng ta đã được tẩy sạch hoàn toàn qua phép Báp-têm và huyết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của chúng ta. Ngài là Con của Đức Chúa Trời Đấng đến để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và Ngài là Tạo Hóa, Đấng tạo dựng nên chúng ta theo ảnh tượng Ngài. Ngài đã xuống thế gian để cứu chúng ta ra khỏi tội. Không những chỉ tội hàng ngày chúng ta mắc phải trong xác thịt, nhưng cũng tất cả tội lỗi trong tương lai, tất cả tội trong tư tưởng của chúng ta và tội trong xác thịt đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus. Ngài phải được báp-tem bởi Giăng Báp-tít để hoàn thành sự công bình của Đức Chúa Trời, chuộc tội hoàn toàn cho tất cả tội lỗi của thế gian. Ba năm trước khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, trước khi Ngài thi hành chức vụ công khai, Ngài nhận tất cả tội lỗi của thế gian bởi báp-tem của Giăng Báp-tít ở sông Giô-đanh. Sự cứu chuộc nhân loại của Ngài thông qua sự đền tội cho tất cả tội lỗi của chúng ta được khởi đầu trong báp-tem của Ngài. Trên sông Giô-đanh, trong một nơi nước sâu ngang thắt lưng, Giăng Báp-tít đặt tay của mình trên Chúa Jêsus và dìm Ngài vào trong nước, lễ báp-tem nầy thì có cùng ý nghĩa như sự đặt tay trong cựu ước và có cùng hiệu quả trong sự chuyển tội. Được dìm mình trong nước có nghĩa là chết, và ra khỏi nước, và ra khỏi nước có nghĩa là phục sinh. Như thế, bởi được làm báp-tem bởi Giăng Báp-tít, Đức Chúa Jêsus đã hoàn thành và bày tỏ cả ba vấn đề: cất tội lỗi, bị đóng đinh và sự sống lại.

Chúng ta có thể được cứu chỉ khi chúng ta vâng theo Lời để Chúa Jêsus cứu chúng ta khỏi tội. Đức Chúa Trời đã quyết định cứu chúng ta qua Đức Chúa Jêsus, và giao ước mà Ngài đã lập trong Cựu Ước được hoàn thành. Đức Chúa Jêsus lên thập tự giá với tất cả tội lỗi chúng ta trên đầu Ngài.


Phần của chúng ta phải làm gì khi
Đức Chúa Jêsus tha tội cho chúng ta?
Chúng ta chỉ phải tuân theo lời Chúa Trời.

Trong Giăng 1:29, "Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Tội lỗi loài người được chuyển qua Jêsus khi Ngài chịu phép báp têm tại sông Giô-đanh. "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi!"

Chúng ta phải tin lời Đức Chúa Trời. Rồi bạn sẽ được ban phước với sự chuộc tội của bạn. Chúng ta phải có đức tin trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải gạt bỏ ra những ý nghĩ riêng của chúng ta và tính bướng bỉnh, tin một cách đơn sơ vào lẽ thật rằng Đức Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của thế gian, và vâng phục lời Đức Chúa Trời.

Nói rằng Đức Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian, và nói rằng Ngài hoàn thành sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự chuộc tội của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Việc "đặt tay" và lễ báp-tem là cùng một ý nghĩa.

Bất kể là chúng ta nói "tất cả", "mọi việc", hay "toàn thể" nó cũng cùng một ý nghĩa như nhau. Ý nghĩa của từ "đặt tay" trong Cựu Ước có cùng một ý nghĩa trong từ "lễ báp-tem" trong Tân Ước. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian, chúng ta muốn nói gì về tội lỗi của thế gian? Tất cả tội lỗi khi chúng ta sanh ra và tất cả những ác tưởng, trộm cướp, gian dâm, tham lam, ác độc, lời phạm thượng, tính tự cao và sự ngu dốt ở trong tâm trí chúng ta. Nó có nghĩa là tất cả sự vi phạm và tội lỗi trong xác thịt cũng như trong lòng.

"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23). "Nếu không đổ huyết, thì không có sự tha thứ" (Hê-bơ-rơ 9:22). Như đã nói trong các câu trên, tất cả tội lỗi phải được trả giá. Và Chúa Jêsus Christ, để cứu tất cả nhân loại ra khỏi tội, Ngài đã dâng chính mình Ngài để trả cho tiền công của tội lỗi thay cho chúng ta một lần đủ cả.

Vì thế tất cả những điều chúng ta cần phải làm là tin vào phép báp-tem cua Chúa Jêsus, huyết của Ngài, phúc âm nguyên thủy, và sự tồn tại của Đức Chúa Jêsus như Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta để được giải thoát khỏi tội lỗi.Của lễ chuộc tội của ngày mai

Chúng ta có cần dâng tế lễ cho những
tội lỗi ta nữa không?
Không bao giờ nữa

Tội của ngày mai và ngày mốt, và tội mà chúng ta phạm phải đến ngày chết bao gồm trong 'tội lỗi thế gian.' Tội của người từ khi sinh đến lúc chết là một phần của 'tội lỗi thế gian' và tội của thế gian được chuyển qua Jêsus bằng báp tem. Vì thế tội của ta sẽ phạm đến ngày chúng ta chết đã được cất khỏi chúng ta.

Chúng ta chỉ cần có niềm tin trong phúc âm nguyên thủy, lời của Đức Chúa Trời và vâng phục sự cứu rỗi. Chúng ta nên bỏ qua những tư tưởng riêng của chúng ta đề được cứu khỏi tội. Chúng ta có thể hỏi: làm sao Ngài có thể cất tội mà chúng ta chưa phạm? Bởi điều nầy tôi muốn hỏi bạn một câu, "Chúa Jêsus sẽ trở lại thế gian mỗi lần chúng ta phạm tội để lại đổ huyết ra một lần nữa không?"

Trong phúc âm của sự tái sanh có một luật của sự đền tội.

"Không đổ huyết thì không cóù sự tha thứ" (Hê-bơ-rơ 9:22). Khi người ta mong mỏi được chuộc tội, nó phải chuyển qua sinh tế bằng cách đặt tay lên đầu con sinh tế và nó sẽ chết thay cho tội cuả chúng ta.

Cũng như thế, Con của Đức Chúa Trời đã xuống thế gian này để cứu loài người. Ngài chịu phép báp têm để nhận thay tội và Ngài chết trên Thập tự giá để đền tội loài người, Ngài nói "mọi việc đã được trọn." Ngài sống lại sau 3 ngày và bây giờ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài trở thành Chúa Cứu Thế mãi mãi.

Để hoàn toàn thoát tội, chúng ta phải quăng đi những tư tưởng cố chấp và bỏ những niềm tin tôn giáo để chúng ta được cứu chuộc tội lỗi hằng ngày. Để cứu tội loài người, Ngài đã hy sinh một lần cho tất cả. Đức Chúa Trời trên thiên đàng chuyển tội của thế gian qua Con của Ngài bằng báp têm và rồi Chúa Jêsus chịu đóng đinh trên Thập tự giá. Bởi sự sống lại từ cõi chết, sự cứu rỗi đã hoàn tất

"Ngài đã vì tội-lỗi chúng ta mà chết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt tội thay loài người. Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi hết thảy chúng ta đều chất trên người Jêsus." Trong Ê-sai 53, tất cả tội lỗi từ lúc sinh ra đến lúc chết của loài người đều được chuyển sang Jêsus.

Và trong Tân Ước, Ê-phê-sô 1:4 "Trước khi Sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta" điều này nói rằng Ngài đã chọn chúng ta trước khi Ngài tạo dựng nên thế gian. Trước khi thế giới được tạo nên Ngài đã chọn chúng ta trở nên dân sự Ngài, những người công chính vô tội trong Đấng Christ. Bất cứ điều gì chúng ta có trong tư tưởng trước đây, bây giờ chúng ta nên tin và vâng phục lời Đức Chúa Trời, Lời của nước, huyết và Thánh Linh.

Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng Chiên Con của Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ, cất tội lỗi của thế gian và chuộc tội cho nhân loại. Trong Hê-bơ-rơ 10, "Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được" (Hê-bơ-rơ 10:1).

Ở đây nói rằng việc dâng tế hằng năm không bao giờ có thể làm cho chúng ta được trọn vẹn. Luật là bóng của sự việc trọn lành sẽ đến. Jêsus, Chúa Cứu Thế, Đấng đã đến là cho chúng ta nên trọn lành một lần cho tất cả. (như tội một năm của người Y-sơ-ra-ên được cứu một lần đủ cả) bằng phép báp têm và chịu đóng đinh để chuộc tội.

Cho nên trong Hê-bơ-rơ có chép, "Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rày về sau đang đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ chân Ngài vậy. Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng: Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó Và ghi tạc nơi trí khôn, Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa." (Hê-bơ-rơ 10:9-18). Và chúng ta tin Jêsus đã cứu chúng ta thoát tội bằng báp têm và huyết trên Thập tự giá.Sự Cứu rỗi bởi sự tái sanh trong Nước và Thánh Linh được ghi khắc trong lòng và tâm linh

Chúng ta là người công chính khi chúng
ta không phạm tội nào không?
Không. Chúng ta công chính vì Chúa Jêsus cất tất
cả tội lỗi ta và chúng ta tin Chúa Jêsus.

Bạn có tin không ? --Nguyện xin như vậy. -- Bạn có vậng lênh Đức Chúa Trời không? Bạn có tin Jêsus chịu phép báp têm và chịu đổ huyết trên Thập tự giá để cứu ta không? Chúng ta phải vâng lệnh để được tái sanh. Khi ta tin Jêsus qua phúc âm của sự tha tội, tẩy sạch tội lỗi chúng ta, và mọi tội thế gian, chúng ta sẽ được cứu.

Chúng ta không bao giờ có thể trở nên trọn ven khi tin vào luật pháp của Đức Chúa Trời nhưng chúng ta trở nên trọn vẹn khi đặt đức tin vào công việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus Christ cất mọi tội của chúng ta qua phép báp-tem của Ngài ở sông Giô đanh và sự chịu xét đoán, hình phạt vì tội của chúng ta trên thập tự giá. Bởi tin vào phúc âm này bằng cả tấm lòng của chúng ta, chúng ta được cứu chuộc và trở nên công chính. Bạn có tin điều này không? Lễ báp-tem của Chúa Jêsus, sự đóng đinh và sự sống lại là vì sự tha thứ tất cả tội lỗi của nhân loại và luật của sự cứu rỗi căn cứ trên tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu chúng ta vì chúng ta là con người, và vì Ngài là công chính nên trước nhất Ngài phải làm cho ta trở nên công chính. Ngài làm cho chúng ta trở nên công chính bởi chuyển tất cả tội của chúng ta qua Chúa Jêsus trong Báp-tem của Ngài.

Để chuộc tội chúng ta, Ngài đã sai Con Một của Ngài, Jêsus xuống thế gian này. Đức Chúa Trời cho phép Jêsus chuyển tội cả thế gian bằng báp têm và chuyển sự trừng phạt mà con người phải chịu qua Con Ngài.

Trong Hê-bơ-rơ 10:16, "Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó, và ghi tạc nơi trí khôn."

Trong lòng và trong trí chúng ta, chúng ta là tội nhân trước Đức Chúa Trời hoặc chúng ta công chính? Nếu chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, chúng ta trở thành người công chính. Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi chúng ta và chịu sự xét đoán. Jêsus là Chúa Cứu Thế. Có lẽ chúng ta nghĩ. "Vì chúng ta phạm tội hằng ngày, làm sao trở thành công chính? Chúng ta chắc chắn là tội nhân. Nhưng khi chúng ta vậng lênh Chúa Trời như Jêsus đã vậng lênh Đức Chúa Cha, chúng ta trở thành người công chính.

Đương nhiên, như tôi đã nói, chúng ta có tội trong lòng trước khi sinh ra. Sau ta nhận phúc âm sự tha tội, chúng ta được cứu thoát khỏi tội. Trong khi chúng ta không biết phúc âm, chúng ta là người phạm tội. Nhưng chúng ta đã trở thành người công chính khi chúng ta bắt đầu tin sự cứu rỗi của Jêsus, và vì thế chúng ta đã trở thành con của Chúa Trời. Đó là đức tin để trở nên công chính mà Sứ đồ Phao-lô đã dạy. Đức tin trong phúc âm của sự tha tội làm chúng ta trở thành người công chính.

Sứ đồ Phao-lô và Áp-ra-ham ông tổ của đức tin trở thành người công chính bởi đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời và Lời phước hạnh của Ngài.

Trong Hê-bơ-rơ 10:18, "Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng cửa lễ vì tội lỗi nữa" Đức Chúa Trời cứu chúng ta vì thế chúng ta không phải bị chết vì tội mình. Bạn có tin điều này không? --Nguyện xin như vậy --

Trong Phi-líp 2, "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha." (Phi-líp 2:5-11).

Đức Chúa Jêsus không theo đuổi thế gian này vì bất cứ một tiếng tăm nào cho Ngài. Ngài đã nhận lấy đức tính của người đầy tớ và trở nên gống như con người. Ngài khiêm nhường, và vâng phục thậm chí vâng phục cho đến chết vì chúng ta.

Vì thế chúng ta tôn ngợi Ngài, "Ngài là Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời và là Vua của chúng ta". Lý do chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời và thờ phụng Jêsus vì Jêsus đã vâng lệnh Chúa Cha đến tận khi chết. Tất cả loài tạo vật, loài người trên thế gian này tôn cao Ngài và cứ làm thế mãi.

Đức Chúa Jêsus Christ là Chiên Con của Đức Chúa Trời để cất tội lỗi thế gian đi và được chép rằng Ngài cất tội lỗi đi qua phép Báp-tem của Ngài. Đã gần 2000 năm từ khi Ngài cất tội thế gian đi. Vì bạn và tôi được sinh ra trong thế gian này, nên tất cả tội của thế gian cũng bao gồm tội của bạn và tôi.


Chúng ta là tội nhân vì ngày mai chúng ta phạm tội không ?
Không. Vì Chúa Jêsus cất bỏ cả tội của qúa khứ,
hiện tại, và tương lai.

Nếu không tách rời nguyên tội và kỹ tội của chúng ta thì chúng ta không phải là người phạm tội từ lúc chúng ta sinh ra không?

Jêsus đã biết chúng ta là người phạm tội từ ngày sinh đến lúc chết và Ngài đã chuyển hết mọi tội trước đó. Bạn có nhận thấy điều đó không? Nếu chúng ta sống đến 70 tuổi thì tội của chúng ta sẽ chất đầy hàng trăm xe tải. Nhưng Jêsus đã nhận tất cả tội chỉ trong một lần và chuyển tất cả tội bằng phép báp têm, Ngài mang tội lỗi đó lên Thập tự giá.

Nếu Jêsus chỉ cất đi nguyên tội thôi thì chúng ta đã chết và đã bị sa hỏa ngục. Chúng ta luôn cảm thấy Ngài đã không cất tội nhưng sự thật Jêsus đã xóa sạch mọi tội lỗi.

Chúng ta phạm nhiều tội trong thế giới này? Tất cả tội chúng đã phạm được bao gồm cả tội của thế giới.

Khi Jêsus đã bảo Giăng làm báp têm cho mình, Ngài có ý định chính xác. Jêsus đã chứng thực việc chuyển tội. Đức Chúa Trời đã sai đầy tớ Ngài trước Jêsus và Chúa Jêsus đã làm phép báp têm qua Giăng. Bằng phép báp têm qua Giăng và bằng cái cúi đầu chào trước Giăng để chịu phép báp têm, Jêsus đã nhận tội loài người.

Bây giờ, cả tội chúng ta từ lúc 20 đến 30 tuổi, từ 30 đến 40 tuổi, và vv.. tội lỗi của con cái chúng ta , tội của thế giới này đã được Chúa Jêsus cất đi bởi phép báp-tem của Ngài.

Ai nói thế giới này có tội? Jêsus đã cất đi tội cả thế giới và chúng ta được cứu khi chúng ta có niềm tin trong lòng, không có bóng tối của nghi ngờ về Jêsus đã chuộc tội: Báp têm của Ngài và sự đổ huyết.

Nhiều người sống trong sự hổn loạn khi họ nắm chặt lấy suy nghĩ của họ, họ nói chuyện về đời sống họ như thể đời sống họ là mọi vật. Có nhiều người sống trong cuộc sống khó khăn hơn, nhiều người ngay cả tôi cũng sống trong cuộc sống hổn loạn. Làm sao bạn có thể không hiểu hay không chấp nhận phúc âm của sự chuộc tội, báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài?Sự cứu rỗi cho người có tội đã được an bài

Vì sao Chúa Jêsus rửa chân của Phi-e-rơ?
Vì Ngài muốn Phi-e-rơ có lòng tin mạnh mẽ trong
sự thật rằng Ngài đã tẩy sạch tội lỗi tương lai của
ôngấy qua phép báp-tem của Ngài

Xin hãy đọc từ Giăng 19:17. "Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. 18 Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa. 19 Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó, có đề chữ rằng: Jêsus người Na-xa-rét, là Vua dân Giu-đa. 20 Vì nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, chữ La-tinh và chữ Gờ-réc, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến." (Giăng 19:17-20).

Các bạn thần mến, Đức Chúa Jêsus đã nhận tất cả tội lỗi của thế gian và Ngài đã bị án chết trên thập tự giá trong toà án Phi-lát. Chúng ta hãy thử nghĩ đến cảnh này.

Từ Giăng 19:28, "28 Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. 29 Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. 30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn." (Giăng 19: 28-30) đến ngày thứ ba, Ngài sống lại và thăng thiên. Báp têm của Chúa Jêsus do Giăng Báp-tít thực hiện và cái chết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá không thể tách ra được. Vì thế, xin hãy ca ngợi Chúa Jêsus đã cứu chúng ta bởi phúc âm của sự tha tội.

Thân thể người ta luôn luôn làm theo sự yêu cầu của xác thịt, thì làm sao chúng ta không phạm tội được. Chúa Jêsus đã cho chúng ta báp têm và huyết của Ngài để cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của thân thể ta. Chúa Jêsus đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thân thể ta với phúc âm.

Ai là những nguời hoàn toàn được tha thứ tội của mình thì được vào thiên quốc bất cứ lúc nào bởi sự tin nhận Chúa Jêsus là Đấng sanh ra ở Bết-lê-hem, được báp-tem ở sông giô-đanh, và chết trên thập tự giá và phục sinh. Vì thế chúng ta ngợi khen Chúa và ca ngợi danh Ngài mãi mãi. Trong chương cuối cùng của sách Giăng, Chúa Jêsus đến Ga-li-lê sau khi Ngài Phục sinh từ kẻ chết, Ngài đến với Phi-e-rơ và nói rằng, "Si-môn, con Giô-Na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?" Phi-e-rơ trả lời với Ngài rằng, "vâng thưa Chúa, Ngài biết con yêu Ngài rồi Đức Chúa Jêsus phán "hãy cho chiên ta ăn".

Phi-e-rơ thi hành mọi việc, phúc âm của báp-tem của Chúa Jêsus, huyết Ngài, sự tha tội. Oâng tin vào phúc âm của nước và huyết, của sự tha tội và nhận thức lý do tại sao Đức Chúa Jêsus rữa chân cho ông, đức tin của ông nơi Chúa Jêsus trở nên mạn mẽ hơn.

Xin hãy đọc lại Giăng 21:15. "Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng, "Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" Phi-e-rơ thưa rằng, "Lạy Chúa phải, Chúa biết rằng con yêu Chúa." Đức Chúa Jêsus phán rằng, "Hãy chăn những chiên của ta." Chúa Jêsus đã giao cho Phi-e-rơ phụ trách những con chiên vì Phi-e-rơ cũng là môn đồ, Phi-e-rơ đã hoàn toàn được giải thoát và vì Phi-e-rơ đã hoàn toàn trở thành một người công chính và một đầy tớ của Chúa Trời.

Nếu Phi-e-rơ đã trở thành một tội nhân do những tội của mình trong mọi ngày thì có lẽ Chúa Jêsus không ra lệnh cho Phi-e-rơ ra đi giảng đạo phúc âm của sự chuộc tội. Tại vì, mỗi ngày Phi-e-rơ và các môn đồ làm sao không phạm tội được bằng thân thể đó. Nhưng Chúa Jêsus truyền họ phải giảng Phúc Âm về sự xóa tội bởi họ tin vàp Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên thập tự giá và Phúc Âm của sự đền tội.Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.

Khi một người nào đó phạm tội lại, người đó
sẽ lại trở thành một tội nhân không?
Không, Chúa Jêsus đã cứu chuộc mọi tội lỗi của
con người trong tương lai ở sông Giô-đanh.

Xin hãy nghĩ về lời của Chúa Jêsus phán với Phi-e-rơ. "Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" "Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa." Sự thú nhận tình yêu của Phi-e-rơ là thành thật, tức là Phi-e-rơ có niềm tin về phúc âm của sự chuộc tội.

Nếu Chúa Jêsus không dạy Phi-e-rơ và các môn đồ về phúc âm của sự chuộc tội bằng rửa chân, những kẻ có tội không thể thú nhận được tình yêu của mình như vậy.

Thay vào đó, khi Chúa Jêsus hiện ra cùng môn đồ và phán rằng. "Ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" Phi-e-rơ sẽ thưa rằng, "Lạy Chúa, con là một người yếu đuối và có tội. Con là người có tội, con không thể yêu Chúa hơn những kẻ này. Xin hãy để cho con yên." Sau đó, Phi-e-rơ sẽ chạy trốn và tiềm ẩn bản thân mình khỏi Chúa Jêsus.

Nhưng, xin hãy nghĩ về những lời Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đã được ban phước bằng phúc âm của sự cứu chuộc, báp têm và huyết Chúa Jêsus mà đã cứu loài người.

Vì thế, Phi-e-rơ thưa rằng, "Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa." Sự thú nhận tình yêu này đã phát sinh từ niềm tin của Phi-e-rơ về phúc âm của sự cứu chuộc. Phi-e-rơ đã tin tưởng về phúc âm thật của sự chuộc tội mà Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi trên thế giới này, thậm chí cả mọi tội loói trong tương lai mà người ta sẽ phạm do sự thiếu sót và khuyết điểm của xác thịt mình.

Vì Phi-e-rơ đã tin chắc về phúc âm của sự chuộc tội và cũng tin Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, nên Phi-e-rơ có thể trả lời một cách không do dự. Sự cứu rỗi của Chúa Jêsus đã xuất phát từ phúc âm của sự chuộc tội, nên Phi-e-rơ cũng đã được cứu ra khỏi mọi tội của mình trong mỗi ngày. Phi-e-rơ đã tin sự cứu rỗi bằng phúc âm của sự cứu chuộc mọi tội lỗi trên thế gian này.

Anh em cũng là như vậy sao? Anh em có thể yêu và tin Chúa Jêsuslà Đấng đã cứu chuộc mọi tội lỗi trên thế gian cho chúng ta với phúc âm của sự chuộc tội, với báp têm và huyết của Ngài không? Làm sao chúng ta không tin mà cũng không yêu Chúa Jêsus được. Không có cách nào khác.

Nếu Chúa Jêsus đã chỉ cứu chuộc mọi tội lỗi trong quá khứ và hiện tại, và dành mọi tội lỗi trong tương lai cho chúng ta, chúng ta không thể ca ngợi Chúa Jêsus như chúng ta đang làm bây giờ được. Vì thế, chúng ta sẽ đi xuống địa ngục. Cho nên, chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta đã được cứu bằng niềm tin về phúc âm của sự cứu chuộc mọi tội lỗi.

Thân thể ta thường có khuynh hướng theo tội lỗi và lúc nào chúng ta cũng phạm tội. Vì thế, chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta đã được cứu bằng đức tin vào phúc âm của sự chuộc lỗi phong phú, báp têm và huyết Chúa Jêsus mà Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta.

Nếu chúng ta không tin phúc âm của sự chuộc tội, báp têm và huyết Chúa Jêsus, bất cứ người tin nào cũng không thể cứu được từ mọi tội lỗi trong suốt đời mình. Và, nếu chúng ta đã được chuộc lại mọi tội suốt đời bằng sự thú tội và ăn năn từng lúc đó, thì có lẽ lúc nào chúng ta cũng sẽ làm biếng và phạm những tội xuất phát từ tâm chúng ta.

Nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ trở thành một người có tội và không thể yêu Chúa Jêsus hoặc trở nên thân cận với Chúa Jêsus. Vì thế, chúng ta sẻ không thể tin sự cứu rỗi Chúa Jêsus và sẻ không thể theo Chúa Jêsus cuối đời của chúng ta.

Nhưng, Chúa Jêsus đã cho chúng ta phúc âm của sự chuộc tội và đã cứu những người tin. Chúa Jêsus đã trở thành Chúa Cứu Thế toàn năng và rửa sạch mọi tội lỗi mà chúng ta vi phạm hằng ngày trong cuộc sống, nên chúng ta rất yêu Chúa Jêsus.

Vì thế, các tín đồ làm sao không yêu phúc âm của báp têm và huyết Chúa Jêsus, của sự chuộc tội. Tất cả tín đồ có thể yêu Chúa Jêsus mãi mãi và trở thành một người bị giam giữ trong tình yêu của sự cứu rỗi bằng phúc âm của sự chuộc tội mà Chúa Jêsus đã cho chúng ta.

Thưa anh em, nếu Chúa Jêsus để lại một số tội lỗi, Anh em không thể tin Chúa Jêsus, không thể trở thành một người làm chứng cho phúc âm của sự chuộc tội. Anh em không thể làm việc như một người đầy tớ của Đức Chúa Trời.

Nhưng, nếu anh em tin phúc âm của sự chuộc tội, anh em có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi trên thế gian. Chúa Jêsus làm cho chúng ta được cứu khỏi mọi tội trên thế gian khi anh em hiểu biết phúc âm thật của sự chuộc tội mà đã được ghi bằng những lời của Chúa Jêsus.Ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?

Điều gì làm cho chúng ta yêu Chúa Jêsus hơn
những người khác ?
Tình yêu của Chúa Jêsus ban cho chúng ta bởi Báp têm
Chúa Jêsus, đã rửa sạch mọi tội lỗi cho chúng ta, thậm
chí cả tội lỗi chúng ta trong tương lai.

Đức Chúa Trời đã giao việc phụ trách những con chiên cho những đầy tớ tin phúc âm của sự chuộc tội. Chúa Jêsus đã phán 3 lần rằng, "Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" Phi-e-rơ thưa rằng, "Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa." Xin hãy nghĩ về câu trả lời của Phi-e-rơ. Chúng ta có thể cho rằng lời đó không phải là sự thể hiện của ý chí Phi-e-rơ mà là đức tin của Phi-e-rơ về phúc âm của sự chuộc tội trên thế gian.

Khi chúng ta yêu một người nào đó, nếu tình yêu đó xuất phát từ ý chí của ta thì có lẽ nó sẻ loạng choạng khi chúng ta trở nên yếu, nhưng nếu tình yêu đó dựa trên sức mạnh của tình yêu thì nó sẽ kéo dài mãi mãi. Tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là, sự chuộc lỗi phong phú, sự cứu rỗi bằng nước, báp têm của Chúa Jêsus và Thánh Linh là như vậy.

đức tin của chúng ta vào phúc âm của sự cứu rỗi mọi tội lỗi trên thế gian, phải trở thành một nền tảng cho công việc của chúng ta và tình yêu của ta dành cho Chúa Jêsus. Nếu chúng ta yêu Chúa Jêsus chỉ với ý chí của chúng ta, thì ngày nào đó chúng ta sẽ đi loạng choạng và kết quả là sẽ tự ghét mình vì sự ác độc của mình. Nhưng, Chúa Jêsus đã rửa sạch mọi tội lỗi của ta : nguyên tội, những tội của ta trong quá khứ và tương lai, và tất cả tội lỗi của ta suốt đời. Chúa Jêsus không dành cho bất cứ người nào ở bên ngoài của sự cứu rỗi của Ngài.

Đúng rồi. Nếu tình yêu và sự lòng tin của ta dựa trên ý chí của chúng ta, chúng ta sẽ thất bại trong đức tin của ta. Nhưng vì tình yêu và niềm tin của chúng ta dựa trên phúc âm của sự cứu chuộc mà Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, người công chính. Vì chúng ta tin vào sự cứu rỗi nhờ nước và Thánh Linh nên chúng ta vô tội.

Và vì chúng ta đã được cứu không phải là từ đức tin của ta mà là từ tình yêu của Đức Chúa Trời: Luật pháp của sự cứu rỗi thật bằng sự chuộc tội. Chúng ta là người công chính mặc dù chúng ta thiếu và yếu đuối trong đời sống. Chúng ta sẽ đi lên thiên đường và cuối cùng khen ngợi Chúa Trời trong cỏi đời đời. Anh em có tin điều này không?

Chúa Jêsus phán rằng "Không phải các ngươi yêu ta mà là ta yêu các ngươi." "Trong tình yêu này, không phải các ngươi yêu ta mà ta yêu các ngươi." Chúa Jêsus đã cứu chúng ta bằng nước và Thánh Linh, nên chúng ta phải tin vào phúc âm của sự chuộc tội, báp têm và huyết Chúa Jêsus.

Nếu Đức Chúa Trời không cứu chúng ta với phúc âm của sự chuộc tội, chúng ta không thể được cứu mặc dù chúng ta có đức tin mạnh mẻ. Nhưng Chúa Jêsus đã rửa sạch mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong lòng ta và hành động.

Để chúng ta tin Đức Chúa Trời và trở nên người công chính, chúng ta phải xác nhận sự cứu rỗi chúng ta bằng đức tin vào lời của nước và Thánh Linh, phúc âm của sự cứu chuộc. Phúc âm của sự cứu chuộc mọi tội lỗi trên thế gian là đức tin vào báp têm và huyết Chúa Jêsus. Phúc âm của sự cứu chuộc là niềm tin thật, nền tảng thật của sự cứu rỗi, chìa khoá cho phúc âm của Đức Chúa Trời.Người ta phải bỏ niềm tin bằng ý chí của bản thân mình.

Niềm tin thật đến từ đâu?
Đó là từ tình yêu của Chúa mà
đã rửa mọi tội trong tương lai.

Niềm tin và tình yêu từ ý chí của bản thân mình không phải là tình yêu thật mà cũng không phải là đức tin thật. Có nhiều người trên thế gian tin Chúa Jêsus với ý chí tốt lần đầu tiên, sau đó bỏ niềm tin vì tội trong lòng của mình.

Nhưng chúng ta phải biết Chúa Jêsus đã rửa sạch mọi tội lỗi trên thế gian : không chỉ là tội nhỏ mà có tội to lớn khi chúng ta phạm phải nhưng không biết đó là tội.

Và trong Giăng đoạn 13, để dạy môn đồ về sự cứu rỗi của Chúa Jêsus, Chúa Jêsus đã nhóm họp môn đồ của Ngài trước khi bị đóng đinh lên Thập tự giá. Trước khi Chúa Jêsus ăn tối cùng với môn đồ, Chúa Jêsus đã rửa chân cho các môn đồ để chứng tỏ sự cứu rỗi của Chúa Jêsus. Chúng ta phải biết và tin phúc âm của sự cứu chuộc mà Chúa Jêsus đã dạy cho các môn đồ bằng việc rửa chân.

Nhưng, lần đầu tiên, Phi-e-rơ cương quyết từ chối Chúa Jêsus rửa chân cho mình, "Chúa sẽ chẳng bao giờ rửa chân cho tôi!" Đó là sự thể hiện của niềm tin từ ý chí bản thân mình. Nhưng, Chúa Jêsus đáp rằng, "Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẻ biết."

Bây giờ, với phúc âm nhờ nước và Thánh Linh, chúng ta có thể hiểu biết những lời của Chúa Jêsus. Đó là lời của lẻ thật, phúc âm nhờ nước và Thánh Linh, sự chuộc tội, mà làm cho những người có tội trở nên công chính bằng đức tin trong lòng của mình.

Phi-e-rơ đã đi đánh cá với các môn đồ. Họ đã đánh cá như việc mà họ làm trước khi gặp Chúa Jêsus. Lúc đó, Chúa Jêsus đã lại hiện ra và gọi các môn đồ. Chúa Jêsus đã chuẩn bị những món ăn cho các môn đồ và trong khi họ ăn, Phi-e-rơ mới nhận thức ý nghĩa về những lời mà Chúa Jêsus đã nói lần trước. "Hiện nay ngươii chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẻ biết." Cuối cùng, Phi-e-rơ đã hiểu biết ý nghĩa của những lời Chúa Jêsus trong khi Chúa Jêsus rửa chân cho Phi-e-rơ.

"Đức Chúa Jêsus đã rửa sạch mọi tội lỗi của tôi. Mọi tội mà tôi phạm vì sự yếu đuối của tôi, gồm cả mọi tội lỗi mà tôi sẽ phạm trong tương lai." Vì thế, Phi-e-rơ đã bỏ niềm tin từ ý chí của bản thân mình và bắt đầu tin báp têm và huyết Chúa Jêsus, phúc âm của sự cứu chuộc.

Khi ăn rồi, Chúa Jêsus hỏi Phi-e-rơ rằng, "Ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" Lúc đó, Phi-e-rơ củng cố niềm tin về tình yêu của Chúa Jêsus. Phi-e-rơ thưa rằng "Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa." Phi-e-rơ đã có thể nói được vì Phi-e-rơ đã hiểu biết ý nghĩa của những lời mà Chúa Jêsus đã nói, "về sau, ngươi sẽ biết." Phi-e-rơ đã có thể thú nhận được niềm tin thật, niềm tin về báp têm và huyết Chúa Jêsus, phúc âm của sự cứu chuộc.Về sau Phi-e-rơ đã trở thành một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời

Vì thế, về sau Phi-e-rơ và cùng môn đồ đã giảng đạo phúc âm trong suốt cuộc đời họ. Thậm chí ngay cả khi Sau-lơ đã nhẫn tâm hành hạ những người theo đạo Cơ Đốc, đã chứng tỏ phúc âm trong thời đại gay go của đế quốc La-mã.


Làm thế nào thì anh em có thể trở thành
một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời ?
Do niềm tin vào sự cứu chuộc
mọi tội lỗi của anh em

Trong 12 môn đồ của Chúa Jêsus, Giu-đa đã bán Chúa Jêsus và về sau tự treo cổ mình. Và, Sứ đồ Phao-lô đã thay thế chức vụ của Giu-đa. Các môn đồ đã chọn Ma-thia, nhưng Phao-lô là người Chúa đã chọn, và Phao-lô đã trở thành một sứ-đồ của Chúa Jêsus và giảng đạo phúc âm của sự cứu chuộc với các môn đồ còn lại của Chúa Jêsus.

Hầu hết các môn đồ của Chúa Jêsus đều bị tử đạo. Ngay cả khi các môn đồ bị đe doạ, họ cũng đã giảng đạo phúc âm nguyên thủy.

"Đức Chúa Jêsus đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta bởi phúc âm của báp têm và huyết, phúc âm của sự cứu chuộc. Chúa Jêsus đã chuộc tội chúng ta bằng báp têm ở sông Giô-đanh và bị hành hình thay cho chúng ta trên Thập tự giá. Hãy tin phúc âm của báp têm và huyết Chúa Jêsus trên Thập tự giá để được cứu."

Và có nhiều người đã được cứu do việc nghe và tin phúc âm đó. Đó là sức mạnh của niềm tin về phúc âm của báp têm, huyết Chúa Jêsus và Thánh Linh.

Những môn đồ đồ giảng đạo phúc âm nhờ nước và Thánh Linh. "Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế." Vì họ đã chứng tỏ phúc âm nhờ nước và Thánh Linh, bạn và tôi có thể nghe phúc âm của báp têm và huyết Chúa Jêsus, sự cứu rỗi, và được cứu khỏi mọi tội. Vì tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi hoàn toàn của Chúa Jêsus, chúng ta đều đã trở thành môn đồ của Chúa Jêsus.

Anh em có tin không? Chúa Jêsus đã yêu chúng ta nhiều lắm và cho chúng ta phúc âm nhờ nước và Thánh Linh, của sự cứu chuộc, và chúng ta cùng trở thành môn đồ công chính của Chúa Jêsus. Và, để dạy phúc âm thật của sự cứu chuộc, Chúa Jêsus đã rửa chân cho những môn đồ của Chúa.

Chúa Jêsus đã rửa chân cho những môn đồ của Chúa để dạy họ và chúng ta biết rằng mọi tội lỗi trên thế gian, mọi tội lỗi chúng ta phạm trong suốt cuộc đời, đã được cất đi khi Chúa Jêsus chịu Báp-têm và đổ huyết ra trên Thập tự giá. Và chúng ta cảm ơn Chúa Jêsus về tình yêu của Ngài và phúc âm của sự cứu chuộc.

Chúa Jêsus đã dạy chúng ta hai bài học bằng việc rửa chân cho các môn đồ. Đầu tiên, Chúa Jêsus đã dạy những môn đồ như Chúa đã nói, "Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhửng về sau sẻ biết." Mọi tội lỗi của chúng ta đã được tẩy sạch bằng phúc âm của sự cứu chuộc, báp têm và huyết Chúa Jêsus.

Chúa Jêsus đã hạ mình để cứu những người có tội và làm cho họ trở nên công chính, chúng ta được tái sanh để phục vụ người khác bằng cách rao truyền Phúc Âm củasự cứu chuộc. Điều này rất đúng cho chúng ta, người đến trước phục vụ cho người đến sau.

Hai lý do Chúa Jêsus đã rửa chân cho các môn đồ vào ngày lễ Vượt-qua là rất rõ. Và, hai lý do còn tồn tại trong hội thánh.

Một môn đồ không thể hơn thầy mình. Vì thế, chúng ta giảng đạo cho thế gian, và phục vụ như thể chúng ta làm hầu việc Chúa Jêsus. Và, chúng ta những người được cứu trước sẽ phục vụ những người đến sau. Để dạy điều đó, Chúa Jêsus đã rửa chân cho các môn đồ. Hơn nữa, bằng việc rửa chân của Phi-e-rơ, Chúa cho ta biết rằng Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế toàn năng của chúng ta, vì thế chúng ta không bao giờ bị ma quỉ lừa dối nữa.

Tất cả chúng ta đều được cứu bằng niềm tin trong phúc âm của sự cứu chuộc, nhờ nước và Thánh Linh. Chúa Jêsus đã tẩy sạch mọi tội lỗi bằng báp têm của Chúa Jêsus, bị đóng đinh trên Thập tự giá và sự sống lại, và chỉ những người tin phúc âm của Chúa Jêsus mới có thể được cứu khỏi tội lỗi trên thế gian mãi mãi.Với niềm tin vào phúc âm đã tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta mỗi ngày

Với đức tin vào phúc âm của sự cứu chuộc, những lời nhờ nước và Thánh Linh, chúng ta có thể không bị ma quỉ lừa dố. Người ta dễ bị ma quỉ lừa và ma quỉ đó tiếp tục nói thầm với người ta: Thân thể ta phạm tội trên thế gian thì làm sao người ta không có tội được? Mọi người đều là tội nhân.

Chúng ta biết câu trả lời. "Chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đã chuộc mọi tội của thân thể ta với báp têm Chúa Jêsus thì làm sao người tin có tội được? Vì Chúa Jêsus đã hoàn toàn trả nợ mọi của tội lỗi, cho nên chúng ta phải trả tội nào nào nữa không?"

Nếu chúng ta không tin phúc âm nhờ nước và huyết, những lời của ma quỉ có vẻ hợp lý. Nhưng nếu chúng ta có phúc âm trong lòng của mình, chúng ta sẽ không nao núng về niềm tin vào sự thật của những lời của Đức Chúa Trời.

Vì thế chúng ta phải có lòng tin vào phúc âm của sự tái sinh nhờ nước và huyết. Lòng tin thật là lòng tin vào phúc âm của báp têm, huyết Chúa Jêsus trên Thập tự giá, cái chết và phục sinh của Chúa Jêsus.

Anh em đã xem bức tranh của mô hình đền tạm bao giờ chưa? Đó là một ngôi nhà nhỏ được chia ra hai phần, ở bên ngoài là nơi Thánh và ở bên trong là nơi Chí Thánh có nắp thi ân. ở bên ngoài hành lang của đền tạm có 60 cây trụ và nơi thánh có 48 tấm ván. Chúng ta phải có bức tranh của đền tạm trong lòng của mình để hiểu biết ý nghĩa của những lời Đức Chúa Trời.Bức màn cửa làm bằng gì?

Cửa hành lang của bức màn được
làm bằng gì?
Bức màn của chỉ xanh, tím,
đỏ và vải gai mịn.

Cửa hành lang của bức màn đã được diễn tả trong Xuất Ê-díp-tô ký 27:16, "Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ chỉ xanh, tím, đỏ, có thêu, cùng bốn cây trụ và bốn lỗ trụ." Các vật chất được dùng cho cửa hành lang của bức màn là chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai mịn. Nó là rất phức tạp và vẻ vang.

Đức Chúa Trời đã bảo Môi-se dệt cửa đó một cách sặc sỡ bằng chỉ xanh, tỉm, đỏ để làm cho người ta dễ tìm lối vào. Và cửa đó thì được dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, đã được treo trên bốn cây trụ.

Và bốn thứ này là biểu tượng bản sơ đồ của sự cứu rỗi Chúa Jêsus, do Đức Chúa Trời cứu mọi người nào tin Con Đức Chúa Trời, báp têm và huyết Chúa Jêsus, và là Đức Chúa Trời .

Mọi vật chất được dùng để xây dựng đền tạm, có ý nghĩa rõ ràng, thể hiện lời và kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu loài người do Chúa Jêsus.

Bây giờ, bao nhiêu vật chất đã được sử dùng cho cửa hành lang của đền tạm? Chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Và bốn vật chất này là rất quan trọng để giúp cho đức tin của chúng ta vào phúc âm của sự tái sinh trở nên mạnh hơn. Nếu không quan trọng thì điều đó không có ghi nhiều chi tiết chép lại trong Kinh Thánh như vậy.

Và, vì mọi vật chất đã được dùng cho cửa hành lang của đền tạm và bên ngoài hành lang là một bộ phận quan trọng của sự cứu rỗi mà rửa mọi tội lỗi trong mỗi ngày, tội nguyên và những tội trong tương lai, nên đó đã được làm bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Vì thế Đức Chúa Trời

đã cho biết những điều đó và bảo Môi-se làm đúng như lời của Đức Chúa Trời đã phán dạy.Trong phúc âm của Đức Chúa Trời, chỉ xanh, tím, đỏ có ý nghĩa gì?

Trong đền tạm, chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn đã được dùng lại để làm một đền tạm được treo giữa nơi Thánh và nơi chí Thánh. Và những vật chất này đã được dùng cho áo thầy tế lễ thượng phẩm trong đền tạm.


Mọi vật chất đã được dùng cho
đền tạm có sự biểu tượng nào?
Sự cứu rỗi của Chúa Jêsus
bằng Báp têm.

Chỉ xanh biểu tượng báp têm của Chúa Jêsus. Trong I Phi-e-rơ 3:21, "Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ." Báp têm của Chúa Jêsus đã chuộc mọi tội trên thế gian, đã được chứng tỏ do Phi-e-rơ noí ở câu trên như ảnh tượng của sự cứu rỗi. Mọi tội lỗi của chúng ta, mọi tội trên thế gian đã được chuộc do Chúa Jêsus trong báp têm của Ngài. Vì thế, chỉ màu xanh, báp têm, là bộ phận quan trọng nhất trong lời của sự cứu rỗi.

Chỉ đỏ biểu tượng huyết Chúa Jêsus, và chỉ tím tượng vương quyền chức vụ của Chúa Jêsus như vua và Đức Chúa Trời. Vì thế ba màu chỉ rất cần thiết cho niềm tin của chúng ta về Chúa Jêsus và sự cứu rỗi.

Áo thánh mà thầy tế lễ thượng phẩm mặc gọi là ê phót, và áo choàng của ê phót đều là màu xanh. Thầy tế lễ độ đội cái mũ có thể làm bằng vàng ròng và trên thẻ đó, có lời 'THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA' và cái mũ được buộc bằng sợi dây màu xanh.Chân lý được thể hiện do chỉ xanh

Tôi đã tìm ý nghĩa của chỉ xanh trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nói về màu xanh thế nào? Anh em phải hiểu biết chỉ xanh trong chỉ xanh, tím, đỏ.


Biểu tượng của chỉ xanh là gì?
Báp têm của Chúa Jêsus

Chỉ xanh ám chỉ báp têm của Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã chịu phép báp têm do Giăng Báp tít để chuộc mọi tội lỗi trên thế gian (Ma-thi-ơ 3:15).

Nếu Chúa Jêsus không chuộc mọi tội lỗi trên thế gian nhờ báp têm Chúa Jêsus. Anh em không thể được tha tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa Jêsus đã đến thế gian này và chịu phép báp têm do Giăng Báp tít ở sông Giô-đanh để chuộc mọi tội lỗi trên thế gian.

Lý do cần phải có chỉ xanh trong cửa hành lang của đền tạm ám chỉ rằng chúng ta không thể được tha tội nếu không có báp têm của Chúa Jêsus.

Chỉ đỏ ám chỉ là cái chết Chúa Jêsus. Chỉ tím chỉ về Thánh Linh, tức là chức vụ của Chúa Jêsus như "Vua của các vua, Chúa của các chúa" (I Ti-mô-thê 6:15).

Chỉ đỏ ám chỉ huyết Chúa Jêsus đã chảy ra trên Thập tự giá để trả nợ thyay cho tội lỗi của loài người. Chúa Jêsus đã đến thế gian này với thân thể để chuộc mọi tội của loài người trước sự hy sinh trên Thập tự giá cho phúc âm của sự chuộc tội. Báp têm của Chúa Jêsus là phúc âm thật của sự cứu chuộc mà đã được nói trước bằng các màu chỉ được dùng cho bức màn của Cựu Ước.

Những cây trụ ở đền tạm được làm bằng cây si-tim, và cây nọc được làm bằng đồng. Trên các cây nọc đặt những lỗ mộng bằng bạc.

Mọi người có tội phải chịu xét đoán cho tội của mình vì tiền công của tội là sự chết. Trước khi người ta có thể được Đức Chúa Trời chúc phước để được tái sinh, người ta phải chịu xét đoán vì tội mình.

Nhưng, báp têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước, cũng như chỉ xanh của đền tạm trong Cựu Ước, đã chuộc mọi tội lỗi. Chúa Jêsus đã chuộc tội lỗi của chúng ta bằng việc đổ huyết ra trên Thập tự giá và chịu xét đoán cho chúng ta và đã cứu mọi người tin vào phúc âm của sự cứu chuộc. Chúa Jêsus là Vua của các vua và là Đức Chúa Trời.

Các bạn yêu quí, Báp têm của Chúa Jêsus là sự cứu rỗi của Chúa Jêsus đã cứu ta bằng sự cứu chuộc mọi tội lỗi của chúng ta. Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời, đã đến thế gian này trong thân thể; Chúa Jêsus đã chịu phép báp têm để chuộc mọi tội lỗi trên thế gian; Chúa đã bị hành hình bằng cách đóng đinh và chịu đổ huyết trên Thập tự giá để chịu phán xét thay cho chúng ta. Và báp têm của Chúa Jêsus cho ta biết chắc chắn rằng Chúa Jêsus đã trở thành Chúa Cứu Thế thật cho loài người.

Chúng ta cũng có thể hiểu được bằng các màu đã được dùng cho cửa đền tạm. Vải gai mịn có nghĩa là Chúa Jêsus đã cứu mọi người khỏi mọi tội ở trên thế gian này.

Việc thêu dệt vải của cửa với chỉ xanh, tím, đỏ trên vải gai mịn đã cho chúng ta biết rất rõ về chân lý sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó là điều quan trọng nhất trong sự cứu rỗi.

Chúng ta có thể hiểu được từ các vật chất đã được dùng cho cửa đền tạm rằng Chúa Jêsus không cứu con người có tội cách tình cờ mà không có kế hoạch. Chúa Jêsus, với kế hoạch chi tiết của Đức Chúa Trời, đã chịu phép báp têm và bị hành hình, sau đó, đã sống lại để đem sự cứu rỗi cho loài người. Với chỉ xanh, tím, đỏ, những vật chất của phúc âm của sự cứu chuộc, Chúa Jêsus đã cứu mọi người tin vào sự cứu chuộc của Ngài.Cái thùng bằng đồng của Cựu Ước là hình bóng của Báp têm trong Tân Ước.

Tại sao các thầy tế lễ phải rửa tay và chân của
mình trước khi vào nơi Thánh?
Vì họ phải đứng trước Chúa Trời
với không có bất cứ tội gì.

Cái thùng cũng được làm bằng đồng. Đồng có nghĩa là Chúa Jêsus đã chịu xét đoán thay chúng ta. Và nước biểu tượng cho lời của phúc âm bày tỏ với chúng ta rằng mọi sự ác độc đã được thanh tẩy.

Điều đó cho ta biết rằng những tội lỗi của chúng ta trong mọi ngày đã được rửa như thế nào. Đó là bóng dáng của chân lý mà những tội trong mọi ngày của con người có thể được thanh tẩy bằng niềm tin về những lời của báp têm Chúa Jêsus.

Bàn thờ của lễ thiêu có nghĩa là xét đoán. Và nước, màu xanh, là phúc âm của sự chuộc tội, là báp têm của Chúa Jêsus do Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 3:15, 1 Giăng 5:5-10). Đó là lời chứng cho phúc âm của sự cứu rỗi qua sự chuộc tội.

Trong I Giăng 5, "và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Vì có ba làm chứng; Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một." Và Chúa cũng nói với ta rằng người tin vào Con Đức Chúa Trời có chứng của nước, huyết và Thánh Linh trong mình.

Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được thánh hóa bằng đức tin trong phúc âm của sự chuộc tội và vào đền tạm. Vì thế, bây giờ chúng ta có thể sống trong niềm tin và những lời của Đức Chúa Trời như một người công chính, và được Đức Chúa Trời Thánh hóa. Trở thành một người của Đức Chúa Trời có nghĩa là đã được cứu bằng đức tin trong phúc âm của sự chuộc tội và sống ở trong đền tạm.

Hiện nay, nhiều người nói rằng đức tin không cần phải nghĩ đến ý nghĩa của chỉ xanh, tím, đỏ ở cửa đền tạm cũng đủ rồi. Nếu một người tin Đức Chúa Jêsus mà không biết về điều đó thì đức tin của người ấy không phải là đức tin thật vì trong lòng của họ vẫn còn có tội. Người ấy vẫn còn có tội trong lòng của mình vì người ấy không tin chân lý của sự tái sinh bằng phúc âm của sự chuộc tội, nước, huyết và Thánh Linh.

Nếu một người đã được yêu cầu đánh giá một người khác mà chưa gặp, và nếu làm cho người nghe vui lòng, người ấy nói rằng, "Dạ, tôi tin anh ta. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta nhưng tôi tin." Anh em có nghĩ rằng người nghe sẽ vui lòng không? Có lẽ một số người sẽ vui, nhưng điều đó không phải là đức tin mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin phúc âm của sự chuộc tội, sự cứu rỗi của Chúa Jêsus bằng màu xanh (Báp têm), tím (vương quyền), và đỏ (huyết). Chúng ta phải biết Chúa Jêsus đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi như thế nào trước khi tin.

Khi chúng ta tin Chúa Jêsus, chúng ta phải biết Chúa Jêsus đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bằng nước (Báp têm của Chúa Jêsus), huyết (cái chết Chúa Jêsus), và Thánh Linh (Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời) như thế nào.

Khi chúng ta hiểu biết rõ ràng, chúng ta có thể có kinh nghiệm và tin hoàn toàn. Lòng tin của chúng ta không bao giờ trở nên hoàn toàn nếu không biết chân lý. Đức tin thật hiện ra chỉ bằng sự hiểu biết về lời chứng của sự cứu rỗi Chúa Jêsus, phúc âm của sự cứu chuộc và việc Chúa Jêsus trở thành Chúa Cứu Thế thật của loài người.

Thế thì, đức tin giả mạo là gì? Xin hãy tìm đi.Loại đức tin nhạo báng Chúa Jêsus

Điều cần thiết nhất cho đức tin
là cái gì?
Ý thức đúng về Báp têm của
Chúa Jêsus.

Anh em phải biết rằng tin Chúa Jêsus một cách tùy tiện là sự nhạo báng Chúa Jêsus. Nếu anh em nghĩ rằng "Tôi biết điều đó là khó tin, nhưng vì Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, nên tôi phải tin." thì anh em đang nhạo báng Chúa Jêsus. Anh em phải tin báp têm và huyết Chúa Jêsus, phúc âm của sự chuộc tội.

Tin Chúa Jêsus mà không biết phúc âm của sự chuộc tội là xấu hơn việc không bao giờ tin Chúa Jêsus. Giảng đạo phúc âm trong khi chỉ biết huyết Chúa Jêsus, là việc vô ích, không biết chân lý.

Chúa Jêsus không muốn bất cứ người nào đi giảng đạo tùy tiện trong niềm tin về Chúa Jêsus, hoặc đức tin không có lý do. Chúa muốn chúng ta tin Chúa Jêsus thông qua hiểu biết phúc âm của sự chuộc tội. Khi chúng ta tin Chúa Jêsus, chúng ta biết rằng phúc âm của sự chuộc tội là báp têm và huyết Chúa Jêsus.

Khi chúng ta tin Chúa Jêsus, chúng ta phải hiểu phúc âm của sự chuộc tội bằng những lời của Chúa Jêsus và phải biết rằng Chúa Jêsus tẩy sạch mọi tội chúng ta như thế nào.

Hơn nữa, chúng ta phải biết rằng chỉ xanh, tím, đỏ trên cửa đền tạm có nghĩa là gì, thì chúng ta mới có thể có niềm tin thật về Chúa Jêsus.Chúng ta không bao giờ được tái sanh nếu không tin Chúa Jêsus, người có bản chất của chỉ xanh, tím, đỏ.

Những thầy tế lễ đã làm gì trước
khi vào đền tạm?
Những thầy tế lễ đã rửa tay và chân bằng
nước trong cái thùng bằng đồng.

Đức Chúa Jêsus đã cứu chúng ta. Khi chúng ta thấy Chúa Jêsus đã thận trọng cứu ta, thì làm sao chúng ta không ca ngợi Chúa được. Chúng ta phải nhìn thấy đền tạm. Chúa Jêsus đã cho chúng ta những lời về phúc âm của sự chuộc tội bằng chỉ xanh, tím, đỏ của đền tạm và đã cứu chúng ta với ý nghĩa các chỉ đó. Chúng ta cám ơn và ca ngợi Chúa.

Nếu người có tội không chịu sự phán xét gay gắt thì không thể vào nơi Thánh. Nếu một người nào đó không chịu phán xét vì những tội lỗi của mình thì làm sao vào được nơi Thánh. Không được. Nếu người ấy vào thì sẽ bị chết ngay ở đó. Đó không phải là phúc lành mà là sự trừng phạt. Người có tội không thể vào nơi Thánh mà còn sống.

Chúa Jêsus ta đã cứu chúng ta bằng sự huyền nhiệm được tiềm ẩn trong cửa đền tạm. Với chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, Chúa đã cứu ta. Và Chúa đã nói với ta về sự huyền nhiệm của sự cứu rỗi.

Bây giờ, chúng ta đã được cứu như vậy chưa? Nếu chúng ta không tin những lời của chỉ xanh, tím, đỏ thì không có sự cứu rỗi bằng phúc âm của sự chuộc tội. Màu xanh không có ý nghĩa về Đức Chúa Trời mà ngụ ý về báp têm của Chúa Jêsus. Đó có nghĩa là báp têm của Chúa Jêsus đã chuộc mọi tội lỗi cho chúng ta.

Mặc dù không tin chỉ xanh, người ta có thể vào được bàn thờ. Nhưng, người đó không thể vào được nơi Chí Thánh nơi Đức Chúa Trời đang ngự trị.

Vì thế, trước khi chúng ta vào cửa đền tạm, chúng ta phải tin chỉ xanh (báp têm của Chúa Jêsus), tím (Huyết Chúa Jêsus trên Thập tự giá), và đỏ (Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và Con của Đức Chúa Trời ). Khi chúng ta tin, Đức Chúa Trời mới nhận và làm cho chúng ta vượt qua đền tạm và vào nơi Chí Thánh.

Khi một số người vào hành lang của đền tạm thì nghĩ rằng họ đang ở bên trong. Nhưng đó không phải là sự cứu rỗi. Chúng ta phải đi đâu để được cứu? Chúng ta phải vào nơi Chí Thánh.

Để vào được nơi Chí Thánh, chúng ta phải đi qua cái thùng bằng đồng. Cái thùng bằng đồng thể hiện báp têm của Chúa Jêsus, và chúng ta phải rửa mọi tội lỗi của chúng ta trong mỗi ngày bởi báp têm của Chúa Jêsus và làm sạch tội để vào nơi Thánh.

Trong Cựu Ước, thầy tế lễ đã phải rửa sạch tay chân mình trước khi vào, và trong Tân ệớc, Chúa Jêsus đã rửa chân cho các môn đồ để cho biết rằng rửa những tội lỗi của các môn đồ trong suốt cuộc đời.

Luật pháp của Đức Chúa Trời nói rằng, "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết: nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus, Chúa của chúng ta" (Rô-ma 6:23). Đức Chúa Trời xét đoán những tội lỗi của con người không có ngoại lệ nhưng Đức Chúa Trời đã quy những tội cho Con của Ngài và đã phán xét Chúa Jêsus. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi thật chỉ nhận được khi chúng ta tin phúc âm của sự chuộc tội, báp têm, huyết, sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus.Để được tái sinh, con người không được coi thường lời của Chúa Trời, phúc âm của sự chuộc tội.

Việc duy nhất mà chúng
ta làm là gì?
Đó là tin những lời của
Đức Chúa Trời.

Tôi chưa bao giờ coi thường những người khác. Khi một người nói về một điều mà tôi chưa biết, tôi yêu cầu người đó dạy tôi về cái đó. Nhưng, khi tôi hỏi về ý nghĩa của bức màn, không có ai có thể giải thích cho tôi.

Vậy thì, tôi có thể làm gì? Tôi đã phải trở về với Kinh Thánh. bây giờ ở đâu trong Kinh Thánh nói về bức màn? Trong Xuất-Ê-díp-tô Ký diễn tả chi tiết. Và nếu người ta chú ý đọc sách này, người đó có thể hiểu biết ý nghĩa đó bằng những lời của Đức Chúa Trời.

Thưa anh em, anh em không thể được cứu do lòng tin mù quáng về Chúa Jêsus. Anh em không thể được tái sanh chỉ do thường xuyên đi nhà thờ. Chúng ta biết những lời Chúa Jêsus nói với Ni-cô-đem. "Ngươi là giáo sư của Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao. Nếu một người nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì vào được nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3).

Tất cả những người tin Chúa Jêsus phải tin chỉ xanh (Khi Chúa Jêsus chịu báp têm, Chúa Jêsus đã chuộc mọi tội lỗi trên thế gian), đỏ (cái chết của Chúa Jêsus vì mọi tội lỗi của ta), và tím (Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời, và Con của Đức Chúa Trời).

Chúng ta phải tin rằng Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế của những tội nhân trên thế gian này. Nếu không có lòng tin này, người ta không bao giờ được tái sanh mà cũng không thể vào được bên trong bức màn của vương quốc Đức Chúa Trời. Thậm chí, người ta không thể sống được với niềm tin trong thế gian này.

Nếu người ta có thể tái sanh được do tin Chúa Jêsus thì điều đó là rất tốt, phải không? -Đúng rồi - "♫Anh đã được cứu rồi. Tôi đã được cứu rồi. Chúng ta đều đã được cứu rồi. ♫" Tốt lắm. Nhưng, có nhiều người tin Chúa Jêsus mà không hề 'được tái sanh.'

Người ta phải biết chân lý trong Kinh Thánh và cũng phải tin Chúa Jêsus. Chúng ta phải biết phúc âm của sự chuộc tội trong Kinh Thánh và ý nghĩa của chỉ xanh, tím, đỏ và phải sống ở thế gian trong đức tin vào Đức Chúa Trời. ở bên trong bức màn của đức tin, chúng ta có thể sống hạnh phúc đến khi lên thiên đường. điều rất cần thiết là chúng ta biết phương pháp tin Chúa Jêsus một cách đúng đắn.Phúc âm nguyên thủy lấy sự thánh hóa với chỉ xanh

Điều kiện cần cho sự cứu rỗi là cái gì?
Báp têm của Chúa Jêsus

Thỉnh thoảng người ta nghĩ có thể sống hoàn toàn như không hề phạm tội. Khi người ta làm một số việc thì sẽ tìm thấy những khuyết điểm của mình. Con người không hoàn toàn, và việc mà người ta không phạm tội là không thể xảy ra được. Nhưng, vì Chúa Jêsus đã cứu ta với chỉ xanh, tím, đỏ, phúc âm của sự chuộc tội, chúng ta có thể được giải tội và vào được phía trong bức màn của Đức Chúa Trời.

Nếu Đức Chúa Trời đã không cứu chúng ta với chỉ xanh, tím, đỏ, chúng ta không bao giờ tự vào được. Vì sao? Nếu một người sống hoàn toàn trong xác thịt thì có thể được thì không có ai đủ tiêu chuẩn để vào. Khi một người tin Chúa Jêsus mà không có phúc âm, người đó sẽ phạm thêm những tội nữa trong lòng mình.

Chúa Jêsus đã cứu chúng ta với kế hoạch của sự cứu rỗi, sự cứu rỗi của chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai mịn. Chúa Jêsus đã thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta. Anh em có tin việc này không? - Thưa, có - Anh em có chân lý phúc âm của sự chuộc tội trong lòng mình để làm chứng không? - Thưa, có -

Khi anh em làm chứng phúc âm thì anh em mới có thể buộc dây vào trán với lời như 'THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA' và nhận chức vụ như 'thầy tế lễ nhà vua' (I Phi-e-rơ 2:9). Lúc đó, anh em có thể đứng trước mọi người và nói rằng anh em là một đầy tớ của của Đức Chúa Trời, làm việc như thầy tế lễ thượng phẩm.

Cái mũ của thầy tế lễ thượng phẩm có thể bằng vàng và sợi dây màn xanh buộc thẻ đó. Tại sao màu xanh? Vì Chúa Jêsus đã cứu chúng ta bởi phúc âm của sự chuộc tội, vì Chúa Jêsus đã cứu chuộc mọi tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta vô tội nhờ báp têm của Chúa Jêsus (sự đặt tay trong Cựu ệớc, báp têm trong Tân Ước).

Mặc dù chúng ta thành thật tin Chúa Jêsus, nhưng chúng ta không thể nhận được chiếc thẻ có lời 'THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA' mà không có những lời huyền nhiệm của chỉ xanh, tím, đỏ.

Làm thế nào chúng ta trở nên công chính? Đó là ở trong Ma-thi-ơ 3:15, "Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Chúa Jêsus đã chịu làm phép báp têm và cứu ta khỏi mọi tội lỗi trên thế gian. Vì Chúa Jêsus đã chịu làm phép báp têm và chuộc mọi tội lỗi của chúng ta, những người tin đã trở nên công chính.

Nếu không có báp têm của Chúa Jêsus, làm sao chúng ta nói được rằng chúng ta không có tội. Mặc dù chúng ta tin Chúa Jêsus và khóc với sự nghĩ về việc mà Chúa Jêsus bị hành hình bằng cách đóng đinh trên Thập tự giá, nhưng nước mắt trên thế gian này không thể rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Không. Mặc dù chúng ta ăn năn và khóc nhiều, nhưng tội lỗi của chúng ta sẽ còn lại trong chúng ta.

'THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA' Vì Chúa Jêsus đã chuộc mọi tội của chúng ta bởi báp têm và huyết của Chúa Jêsus, vì Đức Chúa Trời đã làm cho mọi tội của tội nhân chuyển qua Chúa Jêsus, vì lời của sự cứu rỗi có ghi trong Kinh Thánh, chúng ta đã trở nên công chính bằng đức tin của chúng ta dù chúng ta có khuyết điểm.

Vì thế bây giờ chúng ta có thể đứng trước Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể sống được như người công chính và giảng đạo phúc âm cho thế gian. "♫Ô, tôi đã được cứu rồi. Anh đã được cứu rồi. Chúng ta đều đã được cứu rồi.♫" Chúng ta đã được cứu theo kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Nếu không có lời của phúc âm của sự chuộc tội trong lòng của anh em, mặc dù anh em có đức tin thành thật nhưng, ở đó vẫn không có sự cứu rỗi. Điều này giống như một bài hát nổi tiếng Hàn Quốc về tình yêu không được đáp lại. "♫Ô, khi nào anh nhìn thấy em, lòng anh bối rối không có lý do, mọi khi anh ở gần em. Chắc là anh đang yêu.♫" Lòng anh bối rối và lòng em thì không sao. Nhưng tình yêu anh không bao giờ được đáp lại.

Người ta định nghĩa rằng sự cứu rỗi hiện ra từ nhiều phương pháp khác cho nhiều người khác nhau. Người ta hỏi rằng, "Tại sao, nó phải thực hiện bằng phúc âm của báp têm?" Nếu không thực hiện bằng phúc âm của báp têm của Chúa Jêsus, đó không phải là sự cứu rỗi hoàn toàn. Đây là phương pháp duy nhất để chúng ta có thể trở nên công chính trước mặt ẹửực Chúa Trời; vì đó là phương pháp duy nhất mà chúng ta có thể được thanh tẩy mọi tội của chúng ta cách hoàn toàn.Sự cứu rỗi của chỉ xanh mà Chúa Jêsus đã cho ta là cái gì?

Chúng ta trở nên công chính bằng cái gì?
Phúc âm của chỉ xanh, tím, đỏ.

Sự cứu rỗi bằng phúc âm của chỉ xanh, tím, đỏ là tặng phẩm của Chúa Trời cho loài người. Và tặng phẩm này giúp chúng ta được vào bên trong bức màn và sống yên lành. Điều đó đã làm cho chúng ta trở nên công chính, và chúng ta sống theo những lời thánh trong Hội Thánh.

Khi chúng ta cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, phúc âm phù hộ ta với tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì thế, sự cứu rỗi là quý báu đối với chúng ta. Chúa Jêsus dạy chúng ta xây dựng cái nhà trên 'vầng đá.' Và vầng đá là báp têm của Chúa Jêsus. Chúng ta phải được cứu, sống với sự cứu rỗi, lên thiên đường, sống mãi mãi, trở thành con của Đức Chúa Trời.

Thưa anh em, vì phúc âm của sự chuộc tội, chúng ta có thể vào bên trong bức màn với lòng tin. Vì việc thanh tẩy mọi tội chúng ta (báp têm của Chúa Jêsus) và sựphán xét trên Thập tự giá, chúng ta đã được cứu do đức tin vào phúc âm của báp têm Chúa Jêsus.

Việc chuộc mọi tội chúng ta, báp têm và huyết Chúa Jêsus là phúc âm thanh tẩy mọi tội chúng ta. Anh em có tin không? Phúc âm thật là phúc âm của Đức Chúa Trời, Phúc Âm hoàn toàn thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta.

Chúng ta đã được tái sanh do tin vào phúc âm của sự chuộc tội. Chúa Jêsus đã cho chúng ta phúc âm của sự chuộc tội, và thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta trong mỗi ngày. Hãy ca ngợi Chúa Jêsus. 'Hallelujah!' Cám ơn Chúa Jêsus.

Muốn biết thêm về sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc âm Nước và Thánh Linh.
To be born again

Phúc âm nhờ nước và Thánh Linh (phúc âm nhờ nước và huyết) là phúc âm thật mà Chúa Jêsus Christ đã nói. Sách này cho biết phúc âm của Chúa Jêsus, phúc âm nhờ nước và Thánh Linh.

Vì nhiều người tin Chúa Jêsus mà hoàn toàn không biết chân lý, bây giờ họ đang ở giáo lý Cơ Đốc, cái được gọi là lý luận triết học, và điều dị thường, và lộn xộn. Vì thế chúng ta phải trở về và tin phúc âm thật. Việc đó chưa muộn.

Tôi đã viết một cách chi tiết ở cuốn sách thứ hai cho những người có câu hỏi về phúc âm của tái sinh nhờ nước và Thánh Linh.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.