" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

THẾ NÀO LÀ SƯ XƯNG TỘI ĐÚNG
VÀ CHÍNH XÁC


<1 Giăng 1:9>
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác."PHÚC ÂM CỦA HUYẾT LÀ PHÚC ÂM NỮA PHẦN

Chúng ta có thể vào
Nước Trời chỉ bởi Phúc âm
của Huyết không?
Không bao giờ.Chúng ta phải tin vào
Phúc âm Toàn vẹn (Phúc âm của
Nước và Thánh Linh).

1 Giăng 1:9 chỉ áp dụng cho người công chính. Nếu một tội nhân là người chưa được cứu chuộc cố gắng để được chuộc lỗi hàng ngày của anh ta theo như lời của phân đoạn này và xưng những việc làm sai trái, tội lỗi của anh ta sẽ không được chuộc. Bạn có biết những gì tôi muốn nói ở đây không? Đoạn văn này không áp dụng cho tội nhân là những người chưa được tái sanh.

Có quá nhiều người trên thế gian này chưa được tái sanh, nhưng họ dùng đoạn văn này từ 1 Giăng đoạn 1 và cầu nguyện, ăn năn cho tội lỗi của họ, hy vọng được tha thứ.

Nhưng người ta là những người chưa tái sanh được cứu chuộc khỏi tội lỗi của họ cách trọn vẹn qua lời cầu nguyện xưng tội không? Đây là điểm quan trọng mà chúng ta phải quan tâm và làm sáng tỏ trước khi đến các phần khác.

Trước khi tôi đọc 1 Giăng, bạn phải xác định Sứ đồ Giăng là người công chính hay là tội nhân. Hãy để tôi hỏi bạn. Sứ đồ Giăng là nguười công chính, là người đã được tái sanh bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh, hay vẫn là một tội nhân?

Nếu bạn nói Giăng là một tội nhân, bạn có niềm tin sai lạc với Kinh thánh. Nếu Giăng là một người công chính, là người đã tái sanh khi ông tin Chúa Jêsus, thì rỏ ràng là đức tin của ông ấy khác với đức tin của bạn. Bạn phải có cùng một đức tin với Giăng.

Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi khác. Sứ đồ Giăng viết lá thư này cho người công chính hay tội nhân? Sứ đồ Giăng viết thư này cho người công chính.

Vì thế, nếu một tội nhân là người chưa được tái sanh trích những lời trong 1 Giăng 1:8-9 và áp dụng cho chính họ, đó là điều sai. Nếu bạn là người công chính, xưng tội của mình ra trước Đức Chúa Trời và tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh thì Đức Chúa Trời sẽ thanh tẩy tất cả tội của bạn bởi Phúc âm mà nó đã thanh tẩy tội của thế gian rồi.

Đức tin của Sứ đồ Giăng cũng như thế. Trong 1 Giăng đoạn 5 ông nói rằng ông có đức tin trong "Nước, Huyết và Thánh Linh." Bạn có tin rằng Chúa Jêsus đến bởi Nước, Huyết và Thánh Linh không? Bạn có tin chỉ một mình Chúa Jêsus là Đấng đến bởi Thập-tự-giá hay là Đấng đến bởi Nước, Huyết và Thánh Linh?

Bạn có thể vào Nước Thiên đàng chỉ bởi tin vào Phúc âm của Huyết thôi không? Nếu đức tin của bạn chỉ trong Phúc âm của Huyết trên Thập-tự-giá, bạn hãy biết rằng đức tin của bạn chỉ là đức tin Phúc âm phân nữa thôi. Nếu bạn chỉ tin vào Huyết trên Thập-tự-giá, không có nghi ngờ gì, bạn tìm thấy chính bạn trong sự cầu nguyện ăn năn mỗi ngày. Những sự may rủi là bạn tin tội lỗi của bạn có thể được thanh tẩy cách đơn giản là qua lời cầu nguyện ăn năn.

Nhưng tội của bạn có thể được tẩy sạch khi bạn chỉ tin vào Thập-tự-giá, ăn năn và cầu nguyện xin tha tội hàng ngày của bạn không? Nếu bạn là một trong những người này, tội của bạn vẫn còn trong lòng bạn, vì không một ai được tẩy sạch tội bởi chỉ tin vào huyết trên Thập-tự-giá hay mỗi ngày cầu nguyện ăn năn. Nếu bạn là một trong những người này, thế là bạn chưa biết Phúc âm của Nước và Thánh Linh, và đức tin của bạn chưa trọn vẹn.

Sứ đồ Giăng được tái sanh vì ông tin vào Phúc âm của Nước, Huyết và Thánh Linh. Nhưng bạn chỉ tin Huyết trên Thập-tự-giá. Khi bạn không có một quan niệm rỏ ràng về Phúc âm, làm thế nào bạn có thể hướng dẫn người khác đến với sự cứu rỗi? Bạn là người chưa được tái sanh, nhưng bạn cố gắng chuộc tội của bạn qua lời cầu nguyện ăn năn. Điều này sẽ không bao giờ có tác dụng.

Dù cho lời cầu nguyện và ăn năn của con người thế nào đi nữa, tội của anh ta không bao giờ được thanh tẩy khỏi lòng anh ta. Đôi khi bạn nghĩ rằng tội của bạn đã được tẩy sạch, đó chỉ là do sư tưởng tượng của bạn và năng lực của cảm xúc của bạn mà thôi. Nếu bạn cầu nguyện và ăn năn, bạn có thể cảm thấy được tươi mới trong một ngày hay vài ngày. Nhưng bạn không bao giờ được thoát khỏi tội của bạn theo cách này.

Tội nhân cầu nguyện và ăn năn, hy vọng rằng họ được cứu khỏi tội của họ. Đó là lý do tại sao người ta vẫn là tội nhân dù là sau khi tin nhận Chúa Jêsus trong một thời gian dài. Họ không biết Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Nếu bạn tin Chúa Jêsus nhưng chưa được tái sanh, bạn có thể là một trong những người này. Nếu bạn cố gắng chuộc tội của mình bằng cách cầu nguyện và ăn năn mỗi ngày, đó là lời chứng rỏ ràng bạn là người chưa tái sanh. Bạn phải quyết định là có tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh như Sứ đồ Giăng hay là đặt đức tin vào tư tưởng và cảm xúc riêng của bạn. Một là lẽ thật rỏ ràng và cái kia là điều dối trá.

Phúc âm thật theo Kinh thánh là Đức Chúa Jêsus chịu Báp-tem và nhận lấy tất cả tội lỗi của nhân loại một lần đủ cả và nhận sự phán xét trên Thập-tự-giá thay cho tất cả tội nhân. Nếu người ta tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá, thì họ được cứu ngay lập tức ra khỏi tội của họ. Mặc khác, nếu một người cố gắng tẩy sạch tội của họ bởi lời cầu nguyện ăn năn, anh ta sẽ không bao giờ được tự do khỏi tội. Bạn nghĩ là bạn nhớ tất cả tội của bạn trong ngày không? Đức Chúa Trời không quan tâm đến những tội mà bạn không ăn năn sao? Những lời cầu nguyện ăn năn là một giải pháp cho vấn đề tội lỗi hàng ngày không? Không.SỰ ĂN NĂN THẬT VÀ MỤC ĐÍCH CỦA SỰ XƯNG NHẬN

Sự hạn chế của sự xưng
nhận và việc lành là gì?
Mặc dù chúng ta phải xưng tội của chúng
ta trong suốt cuộc sống của chúng ta,
nhưng chúng ta không bao giờ được cứu
bởi sự xưng nhận những vi
phạm của chúng ta và làm
những việc lành.

Ăn năn trong Kinh thánh có nghĩa là quay khỏi đức tin sai lạc và trở về với đức tin thật, sự công chính, nó có nghĩa là phải hiểu biết việc làm sai trái của một người và trở lại với ánh sáng Phúc âm.

Nếu bây giờ bạn là một tội nhân, bạn nên thực hiện sự xưng tội như thế này. "Lạy Đức Chúa Trời, tôi có tội và tôi xứng đáng bị đày đi địa ngục. Nhưng tôi muốn được cứu khỏi tội lỗi của tôi. Tôi chưa được tái sanh và tôi biết tôi bị trói buộc trong địa ngục." Đây là lời xưng tội đúng.

Loại xưng tội nào mà người tái sanh cần có? "Lạy Đức Chúa Trời, con đã phạm tội trong xác thịt của con. Con tin rằng Chúa Jêsus chịu Báp-tem bởi Giăng Báp tít và cứu con ra khỏi tất cả tội lỗi của con, ngay cả tội của con vừa vi phạm, thay vì con phải chết vì tội lỗi của con. Con cám ơn Chúa Ngài đã cứu con bởi Nước và Huyết." Sự xưng tội của người tái sanh và người chưa tái sanh khác nhau.

Tất cả chúng ta nên có cùng một đức tin như Sứ đồ Giăng. Nếu bạn muốn giấu tội của bạn phía sau sự xưng tội mà nó dành cho người công chính, thì bạn sẽ không bao giờ được cứu khỏi sự chết, là công giá của tội lỗi.

Tất cả tội nhân là người chưa tái sanh nên ngưng che giấu tội phía sau lời cầu nguyện xưng tội và khởi sự tin vào Phúc âm thật của Nước, Huyết và Thánh Linh. Họ nên học đức tin của Sứ đồ Giăng và bằng cách ấy nhận được sự cứu rỗi.

Tội nhân không nhận ra sự kinh khiếp của sự phán xét mà họ phải chịu vì tội của họ. Tội lỗi kinh khiếp nhất trước Đức Chúa Trời là không tin vào Phúc âm của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh.

Tất cả những người tin Chúa Jêsus nhưng chưa được tái sanh nên xưng nhận trước Đức Chúa Trời như sau, "Lạy Chúa, tôi là một tội nhân bị quăng vào trong hồ lửa đời đời," và "Lạy Chúa, xin tẩy sạch tội lỗi tôi." Khi một tội nhân nhận vào trong lòng của anh ấy Phúc âm mà Chúa Jêsus cứu anh ấy qua Báp-tem của Ngài ở sông Giô-đanh và huyết Ngài trên Thập-tự-giá, anh ấy được thoát khỏi tất cả tội lỗi của anh ấy. Đây là lời xưng tội của tội nhân nên có để được cứu khỏi tất cả tội lỗi trước Đức Chúa Trời.

Một tội nhân chỉ phải xưng tội rằng anh ấy chưa được tái sanh và tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh, thì anh ấy sẽ được cứu ngay lập tức. Bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh, sự cứu rỗi cho tất cả tội nhân đã hoàn thành. "Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác,vì ở dưới trời chẳng có Danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu" (Công vụ các Sứ đồ 4:12). Đức Chúa Trời cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội của họ bởi ban Con Ngài, Jêsus, chịu Báp-tem ở sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít và chết trên Thập-tự-giá.

Chúa tẩy sạch tất cả tội lỗi mà con người vi phạm trong xác thịt của họ và trong lòng của họ từ lúc họ mới sanh cho đến ngày chết. Chúng ta phải tin vào Phúc âm thật để được cứu. Đây là phương cách duy nhất mà chúng ta có thể thoát khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta và được thánh hóa thật. Chúng ta có thể trở nên công chính môt lần đủ cả khi chúng ta tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh.

Chúa Jêsus chịu Báp-tem, cất tất cả tội lỗi của thế gian, đền trả chúng trên Thập-tự-giá bởi mạng sống của Ngài, ngày thứ ba Ngài sống lại và hiện nay Ngài ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Đây là lẽ thật cơ bản.

Tất cả chúng ta nên thực hiện sự xưng tội này. "Lạy Chúa, tôi không thể làm gì ngoại trừ phạm tội cho đến khi chết. Tôi được sanh ra là một tội nhân từ trong lòng mẹ, và nợ tất cả những gì mà tôi vi phạm, tôi đáng bị quăng vào trong hồ lửa đời đời. Vì lý do này, tôi muốn tin Chúa Jêsus là Đấng đến bởi Nước, Huyết và Thánh Linh và trở thành Cứu Chúa của tôi."

Như được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 3, Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian, bao gồm tất cả tội lỗi chúng ta vi phạm cho đến ngày chúng ta chết, khi Ngài chịu Báp-tem ở sông Giô-đanh. "Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi" (Giăng 8:32).

Nếu Chúa Jêsus chỉ cứu nguyên tội của chúng ta và bảo chúng ta phải tự giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta, chúng ta sẽ ở trong sự thống khổ triền miên. Nhưng Chúa Jêsus đã giải thoát chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta bởi Báp-tem và Huyết Ngài. Chúng ta còn phải lo lắng gì nữa không? Khi chúng ta tin Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết Ngài trên Thập-tự-giá và cảm tạ ơn Chúa thì Thánh Linh của Ngài sẽ ngự trong chúng ta.

Bạn tin Chúa Jêsus không? Bạn tin rằng Thánh Linh đang ngự trong bạn không? Tất cả tội của bạn đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus khi Ngài cất tội lỗi thế gian bởi Báp-tem của Ngài. Sau đó Ngài chịu phán xét vì tội lỗi của chúng ta trên Thập-tự-giá, giải thoát chúng ta ra khỏi kiếp đọa đày đời đời. Đó là Phúc âm thật.SỰ XƯNG TỘI CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Sự xưng tội đúng của người
công chính là gì?
Xưng rằng họ phạm tội hàng ngày nhưng
có đức tin là Chúa Jêsus đã tẩy sạch
tất cả tội hàng ngày của họ cách
đây 2000 năm.

1 Giăng 1:9 nói, "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Điều này có nghĩa là khi một người quyết định tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh phải xưng tội của họ, "Lạy Chúa, tôi không thể làm gì ngoại trừ phạm tội trong suốt cuộc sống của tôi nhưng tôi biết tôi không thể được cứu khỏi tội lỗi của tôi qua những lời cầu nguyện xin tha tội. Tôi tin tiền công của tội lỗi là sự chết và không có gì ngoại trừ Báp-tem của Chúa Jêsus và sự đóng đinh của Ngài trên Thập-tự-giá có thể tẩy sạch tất cả tội lỗi của tôi. Tôi xưng nhận rằng hôm nay tôi phạm tội nhưng tôi tin rằng Chúa Jêsus đã tẩy sạch tội lỗi mà tôi vi phạm hôm nay ở sông Giô-đanh cách đây khoảng 2000 năm." Nếu một người cầu nguyện theo cách này, nan đề tội lỗi trong lương tâm của anh ta sẽ được giải quyết tức thì.

Những ai đã được tái sanh rồi chỉ cần xưng tội của họ. Họ chỉ xác định rằng Chúa Jêsus đã tẩy sạch bất cứ tội lỗi nào họ vi phạm. Vì Chúa Jêsus chịu Báp-tem và chết cho tội nhân cách đây 2000 năm, họ yếu đuối thế nào không là vấn đề, tất cả tội của họ hoàn toàn được tẩy xóa.

Đoạn Kinh thánh mà chúng ta đọc hôm nay thì rất tốt cho những người công chính. Nhưng nếu một tội nhân lấy câu này và sử dụng nó trong cách sai, anh ta sẽ kết thúc trong địa ngục. Tuy nhiên, nó là một trong những phân đoạn Kinh thánh thường được nhiều người sử dụng sai. Nó có một quá trình dài gây sự hiểu lầm lớn trong Cơ đốc nhân.

Có câu nói rằng một bác sĩ dớ dẫn có thể giết bệnh nhân của ông ta. Khi một bác sĩ dớ dẫn cố gắng làm nhiều hơn khả năng của ông ta, ông ta có thể kết thúc công việc của mình trong việc giết bệnh nhân của ông.

Qui luật của cuộc sống là con người phải được huấn luyện tốt và phải có kinh nghiệm để thực hiện tốt bổn phận của họ. Điều này cũng giống với thế giới của niềm tin. Những ai dạy lời Đức Chúa Trời phải truyền đạt lẽ thật mà nó được viết ra cách chính xác và rỏ ràng, và những ai học nơi họ nên có đức tin vào những gì họ dạy.

Nếu những nhà truyền đạo dạy cho những người theo họ Giáo lý sai, hay nếu người tín đồ học Kinh thánh cách không chính xác, nó chỉ mang đến kết quả là sự phán xét và địa ngục cho cả hai. Chỉ những người tái sanh mới dạy Kinh thánh cách chính xác. Ngay cả thuốc tốt cũng có thể giết bệnh nhân nếu nó bị kê đơn sai và điều này cũng giống như việc dạy và học lời Đức Chúa Trời. Nó giống như sự cần thiết của lửa trong cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ mang đến tai họa nếu lửa đặt vào tay trẻ con, Lời của Đức Chúa Trời sẽ mang đến tay họa kinh khiếp khi đặt vào những bàn tay sai.

Chúng ta phải thấy rõ sự khác biệt giữa xưng tội của người công chính và tội nhân. 1 Giăng 1:9 là cho người công chính. Khi một người công chính xưng tội lỗi của họ trước Chúa bởi đức tin, anh ta được giải thoát khỏi tội lỗi vì Chúa Jêsus đã tẩy sạch tất cả tội lỗi khỏng 2000 năm cách đây.

Muốn biết thêm về Phúc âm Nước và Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc âm Nước và Thánh Linh.
To be born again

Thật sai đối với tội nhân khi họ tin rằng tội của họ được tẩy sạch khi mỗi ngày họ cầu nguyện xin tha tội. Khi một người chưa tái sanh, tội lỗi của anh ta có thể được tẩy sạch bởi xưng tội không?

Đức Chúa Trời công bình. Ngài sai con độc sanh của Ngài đến thế gian và Ngài đã cất tội lỗi của thế gian qua Báp-tem của Ngài và cứu tất cả những ai tin vào Báp-tem của Ngài và Huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Vì thế, khi một người công chính xưng tội, Đức Chúa Trời nói với anh ta rằng Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của thế gian khoảng 2000 trước đây rồi. Vì thế anh ta chỉ xác định rằng anh ta vô tội, mặc dù xác thịt anh ta vẫn phạm tội.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.