" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

SỰ SAI LẠC
TRONG THUYẾT TIỀN ĐỊNH
VÀ LỰA CHỌN THÁNH


<Rô-ma 8:28-30 >

"Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển."


Thật ra Đức Chúa Trời
chỉ chọn một vài người trong
chúng ta không?
Không. Ngài chọn chúng ta trong
Đấng Christ.

Lý thuyết thần đạo về tiền định và lựa chọn thánh, đó là một trong những nền tảng thần đạo làm thành Giáo lý Cơ đốc giáo, đã đưa nhiều người tin Chúa Jêsus đến sự hiểu sai Lời Đức Chúa Trời. Điều này dẫn đến một lý thuyết quá lộn xộn.

Thần đạo sai dạy về tiền định là Đức Chúa Trời chọn một số người mà Ngài yêu trong khi hình phạt những người Ngài không thích. Điều này có nghĩa là những người được chọn được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh và được nhận vào Thiên đàng trong khi những người khác không được chọn bị kết thúc trong lửa địa ngục.

Nếu Đức Chúa Trời chỉ chọn một số người trong chúng ta, chúng ta không thể làm gì ngoại trừ khốn khổ với câu hỏi, "Tôi có được chọn trong sự cứu rỗi không?" Nếu chúng ta không được chọn, thật vô ích cho chúng ta khi tin Chúa Jêsus. Cho nên, lý tuyết này đã làm cho nhiều người nhận thức rằng họ được Đức Chúa Trời chọn hơn là đặt niềm tin vào Chúa Jêsus.

Nếu chúng ta tin điều này thì làm thế nào chúng ta được thoát khỏi sự nghi ngờ và chỉ tin Đức Chúa Trời? Làm thế nào chúng ta có thể xác định là Đức Chúa Trời thật sự chọn chúng ta? Ngài sẽ chỉ là Đức Chúa Trời của những người được chọn, mặc dù Ngài nói, "Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa" (Rô-ma 3:29).

Vì nhiều người không hiểu ý nghĩa của tiền định và sự lựa chọn thánh, họ lo sợ là họ sẽ bị hủy diệt dù họ tin Chúa Jêsus.

Ê-phê-sô 1:3-5 nói, "Ấy bởi điều đó, mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ. Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi, là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi, thể nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài."

Cho nên chúng ta nên xem lại khái niệm về Thần đạo Tiền định và sự lựa chọn thánh. Trước hết chúng ta nên hiểu những gì Kinh thánh nói về Tiền định và sự lựa chọn thánh và năng lực của đức tin trong sự cứu rỗi qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh.

Sách Rô-ma nói gì với chúng ta? Vài nhà thần đạo triền khai lý thuyết không có nền tảng của sự "lựa chọn vô điều kiện." Thế thì Thần đạo là Đức Chúa Trời không? Chính Thần đạo không phải là Đức Chúa Trời.

Ngay cả trước khi tạo nên thế gian, Đức Chúa Trời chọn tất cả mọi người trong Đấng Christ và xác định trong tâm trí Ngài rằng để cứu chúng ta bằng cách làm cho chúng ta thành người công chính. Chúa Jêsus yêu chúng ta vô điều kiện. Đừng làm cho Ngài thành Đức Chúa Trời phân biệt đối xử. Người không tin có đức tin trong suy nghĩ riêng của họ và người tín đồ đặt nền tảng đức tin của họ trên Lời viết ra của Đức Chúa Trời.SỰ LỰA CHỌN THÁNH TRONG CỰU ƯỚC

Lý thuyết chọn lựa vô điều
kiện có đúng không?
Không. Chúa chúng ta không là Đức Chúa Trời
có tâm trí hẹp hòi như thế. Đức Chúa Trời
chọn tất cả tội nhân trong Chúa Jêsus,
không chỉ chọn vài người.

Trong Sáng thế ký 25:21-26, Chúng ta đọc về hai người con của Y-sác là Ê-sau và Gia-cốp. Đức Chúa Trời chọn Gia cốp trong khi hai người con của Y-sác cùng chung trong một bào thai trong bụng mẹ.

Những ai không hiểu lời của Đức Chúa Trời dùng điều này làm nền tảng cho lý thuyết sự chọn lựa vô điều kiện. Điều này giống như kết hợp thần định mệnh vào trong Cơ đốc giáo.

Nếu chúng ta tin rằng Chúa chọn chúng ta trên căn bản "sự chọn lựa vô điều kiện" và không ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì nó giống như chúng ta thờ phượng thần định mệnh và thần tượng. Đức Chúa Trời không là thần định mệnh. Nếu chúng ta tin vào một thần định mệnh, chúng ta sẽ từ chối kế hoạch của Đức Chúa Trời cho chúng ta và rơi vào cặm bẩy của Satan.

Nếu một người không vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì anh ta giống như những con thú dữ bị chết. Vì chúng ta, những tín đồ, không phải là những con thú dữ, chúng ta nên trở thành những tín đồ thật là những người đọc và tin lẽ thật được viết trong Kinh thánh. Trước hết đừng nghĩ là những lẽ thật được viết ra trong Kinh thánh là để giải thoát chính con người ra khỏi Satan.

Để có đức tin thật chúng ta nên nghĩ về lẽ thật được viết ra trong Kinh thánh và bước theo đức tin của những người tái sanh trong Đấng Christ.

Thuyết Calvin khẳng định sự cứu chuộc có giới hạn. Điều này ngụ ý rằng tình yêu của Đức Chúa Trời và sự cứu chuộc của Chúa không áp dụng cho một số người. Điều này có thật không?

Kinh thánh chép, "Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật" (1 Ti-mô-thê 2:4). Nếu phước của sự cứu chuộc chỉ áp dụng cho một số người, nhiều tín đồ sẽ từ bỏ đức tin của mình nơi Chúa Jêsus. Sau cùng, ai là người muốn tin một Đức Chúa Trời có tâm trí nông cạn như thế?

Chúng ta phải có sự vững tin rằng Đức Chúa Trời chúng ta không có tâm trí hẹp hòi. Ngài là Đức Chúa Trời của lẽ thật, tình yêu và công chính. Chúng ta phải tin Chúa Jêsus và Phúc âm của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh và như thế chúng ta được cứu khỏi tội lỗi của mình. Chúa Jêsus là Cứu Chúa của tất cả những người được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh.

Theo thuyết Calvin, nếu có 10 người thì vài người trong họ được cứu còn những người khác thì để lại cho sự thiêu đốt trong lửa của địa ngục. Điều này không đúng.

Không có một ý nghĩa nào khi nói rằng Đức Chúa Trời yêu vài người và loại bỏ những người khác. Hãy tưởng tượng là Đức Chúa Trời đang ở đây với chúng ta. Nếu Ngài chọn tất cả những người ngồi bên cánh phải và quyết định trong trí Ngài rằng là quăng tất cả những người ngồi bên trái vào địa ngục, chúng ta sẽ đối sử với Ngài như là Đức Chúa Trời không?

Những người bị thải bỏ không kêu gào lên để phản đối sao? Tất cả loài thọ tạo đều kêu lên, "Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể bất công như thế?" Sự chọn lựa vô điều kiện là không đúng vì Đức Chúa Trời chọn tất cả những người ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Vì vậy bất cứ ai được Đức Chúa Trời gọi trong danh Đức Chúa Jêsus Christ là được chọn. Thế thì Đức Chúa Trời gọi ai? Ngài kêu gọi tội nhân. Đức Chúa Trời không kêu gọi những người tự xem mình là công chính.

Ơn phước của Đức Chúa Trời là cho tội nhân và những ai bị đày đoạ trong địa ngục. Sự chọn lựa có nghĩa là Đức Chúa Trời kêu gọi tội nhân để làm cho họ trở nên con cái công chính của Ngài.ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CÔNG BÌNH

Đức Chúa Trời chỉ yêu một vài
người được chọn không sao?
Không. Chúa không là người có tâm trí
hẹp hòi. Ngài là công chính.

Đức Chúa Trời là công bình. Ngài không là một Đức Chúa Trời chỉ yêu những người được chọn không điều kiện. Ngài kêu gọi tội nhân trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. Không có sự cứu rỗi qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ và sự tha thứ tội, thì làm thế nào chúng ta biết được tình yêu và sự cứu chuộc của Ngài. Đừng bao giờ cho Ngài là Đấng bất công.

Hãy cố gắng tìm ra điểm thiếu sót khi bạn đọc Ê-phê-sô 1:3-5. "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài," Thiếu sót điều gì? Từ ngữ thiếu là "trong Đức Chúa Jêsus Christ."

Sự lựa chọn vô điều kiện trong thuyết Calvin thì không hợp với lời của Kinh thánh. Kinh thánh chép, "Ngài chọn chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ trước khi sáng thế."

Đức Chúa Trời chọn tất cả loài người trong Đấng Christ để được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh. Những người không thể làm gì ngoại trừ sanh ra là tội nhân có thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Ngài gồm tóm tất cả loài người trong danh sách của những ai được cứu và chọn lựa trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Vì nhiều nhà thần đạo khẳng định sự chọn lựa vô điều kiên nói rằng chỉ vài người được chọn, nên nhiều người bị sập trong cái bẩy hổn độn của Giáo lý phi lý. Những nhà thần đạo giả này nói rằng Đức Chúa Trời chọn một số người và bỏ rơi những người khác qua sự chọn lựa vô điều kiện, trong khi lẽ thật của lời Ngài là Đức Chúa Trời chọn tất cả mọi tội nhân trong danh Chúa Jêsus. Nhiều người là nạn nhân của Giáo lý giả này còn phải trả giá cho niềm tin mê tín của họ.

Nhưng nếu chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời quyết định cứu tất cả nhân loại trong danh Chúa Jêsus và để tha tội cho họ được áp dụng cho những người tin trong danh Chúa Jêsus, chúng ta có thể được cứu khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta, và trở nên con cái Đức Chúa Trời, trở nên người công chính, có sự sống đời đời, và có lòng tin rằng Đức Chúa Trời là công bình.SỰ CHỌN LỰA TRONG CÂU CHUYỆN CỦA GIA-CỐP VÀ Ê-SAU

Đức Chúa Trời chọn ai?
Chỉ những người được chon
thôi sao?
Không. Đức Chúa Trời chọn tất cả mọi
người trong Đấng Christ. Vì thế, bất cứ
ai tin trong Đấng Christ thì được vô tội
qua Báp-tem của Chúa Jêsus
là người được chọn.

Trong Sáng thế ký 25:19-28, Ê-sau và Gia-cốp vật lộn trong bào thai của mẹ là Rê-bê-ca. Đức Chúa Trời phán trong Sáng thế ký 25:23, "Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ."

Những tội nhân đã thay đổi những từ này trong học thuyết tiền định và sự lựa chọn, làm cho nhiều người tin Chúa Jêsus bối rối là họ có được chọn hay không! Khi chính họ nhận thấy họ được chọn, họ nghĩ rằng họ được cứu và thiếu mất sự quan tâm về sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh.

Khái niệm về sự lựa chọn vô điều kiện đã làm cho nhiều người tin Chúa Jêsus tách khỏi sự cứu chuộc của Chúa và bị hình phạt trong địa ngục. Nó cũng làm cho Đức Chúa Trời thành Đức Chúa Trời bất công.

Vì có quá nhiều nhà thần đạo dạy giáo lý sai lạc bằng cách phổ biến tư tưởng riêng của họ, nhiều người tin Chúa Jêsus cảm thấy không an toàn và tự hỏi họ được chọn hay được tha thứ do sự định trước không.

Giữa Gia cốp và Ê-sau ai là người được chọn? Ngài chọn Gia cốp trong Đấng Christ. Trong Rô-ma 9:10-11, nói rằng Đức Chúa Trời đã gọi Gia-cốp thay vì anh của ông ta mặc dù họ được hoài thai bởi một người đàn ông, ngay lúc chưa sanh ra, họ chưa phân biệt điều phải điều trái.

Mục đích của Đức Chúa Trời chọn lựa Gia-cốp, không vì việc làm của ông ta, nhưng vì sự chọn lựa của Ngài. Kinh thánh nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus đến để kêu gọi tội nhân, không phải những ai sống một đời sống chính trực.

Con người, dòng dỏi của A-đam, sanh ra là tội nhân. Đa vít nói ông ta là tội nhân từ khi còn trong lòng mẹ và ông được sanh ra trong sự gian ác. "Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi" (Thi Thiên 51:5).

Con người sanh ra là tội nhân vì tội của tổ phụ họ. Vì thế mỗi người được sanh ra trong thế gian này không chủ tâm trở thành tội nhân, nhưng hành động như tội nhân và mang bộng trái của tội lỗi.

Một con trẻ chưa phạm bất cứ một tội nào thì cũng đã là tội nhân rồi vì nó được sanh ra với hạt giống tội lỗi. Nó có tư tưởng gian ác, ngoại tình, thông dâm và giết người trong lòng nó. Nó được sanh ra với tội của tổ phụ nó. Con người là tội nhân trước khi được sanh ra.

Lý do Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người yếu đuối là vì con người là tạo vật của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa có kế hoạch làm cho con người trở nên con cái của Ngài bằng cách cứu họ ra khỏi tội lỗi. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời cho phép con người phạm tội.

Khi con người trở thành tội nhân, Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Jêsus đến thế gian để cho Con Độc sanh của Ngài cất tất cả tội lỗi của loài người qua Báp-tem của Ngài.

Ý định của Đức Chúa Trời là cứu chuộc con người qua Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết Ngài trên Thập-tự-giá và ban cho họ quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời qua việc tin Chúa Jêsus. Ngài để cho A-đam phạm tội với lời hứa là sẽ tẩy sạch tội lỗi của chúng ta trong Đấng Christ.

Tội nhân là người tin Giáo lý sai nói rằng, "hãy xem Gia-cốp và Ê-sau. Ngài chọn người này và bỏ người kia không điều kiện." Đức Chúa Trời không chọn lựa chúng ta cách vô điều kiện, nhưng chọn chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta phải nhìn vào lời được viết ra trong Kinh thánh. Rô-ma 9:10-12 viết, "Nào những thế thôi, về phần Rê-bê-ca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Y-sác mà có thai đôi cũng vậy. Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ – hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi –thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ; như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau."

Đức Chúa Trời chọn Gia-cốp trong Chúa Jêsus. Gia-cốp là hình ảnh của những tội nhân là người không xứng đáng và bỏ đi sự công chính riêng của họ. Ê-phê-sô 1:4 nói Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Ngài.

Đức Chúa Trời gọi ai? Ngài gọi Gia-cốp vì ông biết rằng ông có tội và bất chính trước Đức Chúa Trời và ông nương dựa vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gọi Gia-cốp trong danh của Con Ngài, Jêsus, và cứu chuộc ông bởi Nước và Huyết và làm cho ông trở nên con Ngài. Vì thế Đức Chúa Trời gọi Gia-cốp và ban phưiớc cho ông trong sự cứu chuộc.

Ngài gọi những tội nhân và làm cho họ trở nên công chính qua sự cứu chuộc trong Chúa Jêsus. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời.GIÁO LÝ SAI VỀ SỰ LỰA CHỌN VÔ ĐIỀU KIỆN

Tại sao Đức Chúa Trời
yêu Gia-cốp?
Vì Gia-cốp biết mình bất chính.

Vừa mới đây tôi đọc một quyển sách dựa trên nền tảng một câu chuyện lựa chọn vô điều kiện. Một thanh niên có một giấc mộng. Một phụ nữ có tuổi hiện ra trong giấc mộng và nói với chàng thanh niên hãy đến một nơi được chỉ định và anh ta đi. Rồi phụ nữ có tuổi này nói với anh ta rằng anh ta được Đức Chúa Trời chọn.

Anh hỏi người phụ nữ tại sao Đức Chúa Trời chọn anh ta dù là anh ta không tin nhận Ngài? Bà nói với anh ta rằng Đức Chúa Trời chọn anh ta cách vô điều kiện bất chấp sự không tin của anh ta.

Đây là sự giả dối. Làm sao Đức Chúa Trời độc đoán hình phạt một số người trong địa ngục và chọn một số người khác cho sự cứu rỗi được? Đức Chúa Trời chọn mọi người trong Chúa Jêsus.

Lý thuyết thần đạo chọn lựa ngoài Chúa Jêsus là sai. Nó không đúng. Nhưng nhiều nhà thần đạo khẳng định rằng Đức Chúa Trời chỉ chọn một số người trong chúng ta. Điều đó sai. Đức Chúa Trời muốn cứu mọi người trong Chúa Jêsus. Chỉ những ai không tin trong sự cứu chuộc trong Chúa Jêsus thì sẽ không được cứu.

Đức Chúa Trời tiền định tất cả mọi người sẽ được cứu trong Con Ngài là Chúa Jêsus, và dự định cho họ trở nên con cái Ngài ngay từ trước khi Ngài sáng thế. Ngài lên kế hoạch để cứu con người ra khỏi tất cả tội lỗi của thế gian qua sự cứu chuộc trong Chúa Jêsus. Đây là sự thật được chép trong Kinh thánh.

Người công chính, người được tái sanh trong Đấng Christ là những người được chọn. Nhưng những nhà thần đạo khẳng định rằng Đức Chúa Trời chỉ chọn một vài người trong chúng ta. Thí dụ họ nói những tu sĩ Phật giáo là trong vòng những người mà Đức Chúa Trời không chọn. Nhưng Đức Chúa Trời cũng chọn họ trong Chúa Jêsus.

Nếu Đức Chúa Trời chọn lựa cách vô điều kiện một vài người mà không có Chúa Jêsus, chúng ta không cần phải rao giảng Phúc âm. Nếu Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch để chọn một số người ngoài Chúa Jêsus thì tội nhân không cần tin Chúa Jêsus. Thế thì làm thế nào Lời của Ngài nói về tình yêu, lẽ thật và sự giải cứu được ứng nghiệm?

Có lý do nào cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời rao giảng Phúc âm cho thế giới này không? Có một ý nghĩa nào Đức Chúa Trời đã chọn lựa cách vô điều kiện cho những người được cứu chuộc và cho những người bị hình phạt mà không có Chúa Jêsus không?

Lý do mà Đức Chúa Trời chọn Gia-cốp trong Chúa Jêsus, lý do mà Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau là vì Ngài đã biết trước khi họ được tạo dựng, là Gia-cốp sẽ tin Chúa Jêsus và Ê-sau thì không tin Ngài.

Có nhiều tội nhân trên thế gian tin Chúa Jêsus. Vài người trong họ giống như Ê-sau và những người khác giống Gia-cốp.

Tại sao Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp? Gia-cốp là người bất nghĩa và biết chính sự không xứng đáng của ông. Vì thế ông chấp nhận rằng ông là một tội nhân trước Đức Chúa Trời và cầu xin ân điển của Ngài. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời cứu Gia-cốp.

Nhưng Ê-sai dựa vào chính ông ta hơn là dựa vào Đức Chúa Trời, và không khao khát ân điển của Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Đây là lời của lẽ thật.

Đức Chúa Trời định trước cho chúng ta được cứu trong Chúa Jêsus. Tất cả điều mà tội nhân phải làm là tin Chúa Jêsus. Rồi lẽ thật và sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ truyền dẫn vào lòng của họ. Chúng ta, những tội nhân, không thể làm gì hơn trừ ra là tin để được cứu qua Chúa Jêsus. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tin vào sự cứu chuộc trong Chúa Jêsus.SỰ SAI LẠC CỦA HỌC THUYẾT THÁNH HÓA TỪ TỪ

Có thậỉt sự đúng là một tội nhân
được thánh hoá từ từ không?
Không. Không thể.Một lần đủ cả, Đức Chúa
Trời làm cho tội nhân trở nên công chính
không còn nhơ nhuốc qua sự cứu chuộc
của Báp-tem và Huyết Ngài
trên Thập-tự-giá.

Satan lừa dối tội nhân với học thuyết thánh hoá từ từ để học không thể được cứu khỏi tội lỗi. Thành hoá từ từ có nghĩa là tội nhân từ từ trở nên thánh sau khi họ tin Chúa Jêsus.

Lý thuyết này là như thế này. Tội nhân không thể trở nên công chính một lần đủ cả nhưng chỉ được cứu khỏi nguyên tội khi họ tin Chúa Jêsus. Kỹ tội được thanh tẩy qua lời cầu nguyện ăn năn hàng ngày và con người dần dần được thánh hoá.

Điềm then chốt của lý thuyết này là thánh hoá từ từ. Nó kêu lớn lên rằng con người có thể tin Chúa Jêsus và từ từ trở nên Cơ đốc nhân thánh khiết hơn. Lý thuyết này đã lừa dối nhiều Cơ đốc nhân từ năm này qua năm khác, làm cho họ cảm thấy an toàn. Đó là lý do tại sao có nhiều Cơ-đốc-nhân-thánh-hơn người khác trong Cơ đốc giáo.

Họ nghĩ rằng một ngày kia họ sẽ thay đổi và không còn tội nữa. Nhưng họ sống đời sống như những tội nhân và sẽ bị phán xét trước Đức Chúa Trời khi họ chết.

Hãy đọc lời của lẽ thật trong Kinh thánh. Trong Rô-ma 8:30, "còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển."

Và trong câu 29, "Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em." Qua cái nhìn đầu tiên nó dường như có những bước để trở nên công chính. Nhưng Kinh thánh nói với chúng ta rằng sự công chính được ban cho một lần đủ cả.

"Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình." Chúa Jêsus gọi tội nhân và làm cho họ trở nên công chính qua Báp-tem của Ngài ở sông Giô-đanh và sự chết Ngài trên Thập-tự-giá.

Vì thế một người tin vào sự cứu chuộc trong Đấng Christ trở nên con cái vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là ân điển của Đức Chúa Trời cứu tội nhân và làm vinh hiển họ trong danh Ngài.

Đó là những gì mà Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Nhưng vài Cơ đốc nhân bảo chúng ta phải xem Rô-ma 8:30. "Có những bước để nên thánh. Nó có nghĩa là chúng ta thay đổi từ từ chăng?" Đây là cách mà họ lừa dối. Họ nói với người ta trong thì tương lai là người ta sẽ trở nên công chính qua thời gian.

Nhưng Kinh thánh không nói với chúng ta ở thì tương lai (future tense) nhưng ở thì quá khứ hoàn thành (past perfect tense) là chúng ta đã được công chính một lần đủ cả. Có sự khác biệt hoàn toàn giữa khái niệm tương lai và khái niệm ở quá khứ hoàn thành.

Chúng ta phải tin hoàn toàn ở Kinh thánh. Theo những gì đã được viết, chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời một lần đủ cả. Điều này hoàn toàn khác với lý thuyết nên thánh từ từ.

Lý thuyết nên thánh từ từ nói rằng chỉ nguyên tội mới được tha khi chúng ta tin Chúa Jêsus. Điều này gợi ý rằng chúng ta nên sống một đời sống tôn giáo và ăn năn tội lỗi chúng ta hàng ngày, để khi chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời chúng ta trở nên thánh.

Vì nhiều người tin vào lý thuyết này, họ vẫn còn là tội nhân sau khi họ khởi sự tin Chúa Jêsus. Đó là lý do tại sao lý thuyết nên thánh từ từ là không đúng.

Kinh thánh nói với chúng ta cách rõ ràng rằng chúng ta trở nên công chính và là con Đức Chúa Trời bởi đức tin. Như một đứa bé chào đời, con cái Đức Chúa Trời cũng trở nên thánh ngay khi họ nhận thức và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jêsus. Sự sai lạc của sự nên thánh từ từ phát sinh từ sự lừa dối.SỰ GIẢI CỨU HOÀN TOÀN KHỎI TẤT CÓ TỘI

Chúng ta phải làm gì để được
hoàn toàn thánh hoá?
Chúng ta phải tin vào sự cứu chuộc của
Phúc âm Nước và Thánh Linh.

Rô-ma 8:1-2 nói, "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết." Điều này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời làm cho tất cả tội nhân trở nên công chính và giải cứu tất cả ra khỏi luật của sự tội và sự chết cho những ai đến với Chúa Jêsus.

Kinh thánh nói với chúng ta về sự cứu chuộc trong Hê-bơ-rơ 9:12. "Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời." Điều này có nghĩa là chúng ta, những người tin Chúa Jêsus được cứu chuộc và được nhận vào Thiên đàng.

Chúng ta nghe và tin Phúc âm của sự cứu chuộc của Nước và Thánh Linh trong Đức Chúa Jêsus Christ và được tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhưng nhưng tội nhân là người tin rằng họ chỉ được tha thứ nguyên tội thì không thật sự được cứu. Để được thánh hoá khỏi tội mà họ đã phạm sau khi họ tin Chúa Jêsus, họ cảm nhận rằng họ phải ăn năn mỗi ngày.

Đức tin lạc lối của họ dẫn họ đến địa ngục. Niềm tin sai lạc của họ khiến họ phải ăn năn mỗi ngày để giải thoát họ khỏi tất cả những quá phạm của họ. Đó không phải là đức tin thật để cứu chúng ta khỏi điạ ngục.

Nếu họ tin Chúa Jêsus và được cứu chuộc một lần đủ cả, họ sẽ trở nên công chính và là con Đức Chúa Trời. Sự cứu chuộc thật làm cho những tín đồ trở nên công chính và biến đổi họ thành con Đức Chúa Trời một lần đủ cả.

Mặc dù những tín đồ được giải cứu khỏi tất cả tội lỗi của thế gian, xác thịt của họ không thay đổi cho đến ngày họ chết. Nhưng lòng của họ dầm thấm sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ được hiểu sai sự thật này.

Kinh thánh nói với chúng ta rằng chúng ta được thánh hoá và trở nên công chính khi chúng ta tin Phúc âm.

Xin hãy xem Hê-bơ-rơ 10:9-14 để thấy Phúc âm thật này. "Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời."

"Chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả." Hãy nhớ rằng câu Kinh thánh này được viết trong thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense) không ở thì tương lai. (future tense).

Để được thánh hoá hoàn toàn, người ta phải tin vào sự cứu chuộc của Phúc âm của Nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Jêsus đã ban cho.CHÚA JÊSUS BAN SỰ CỨU CHUỘC ĐỜI ĐỜI MỘT LẦN ĐỦ CẢ

Tại sao một người
được ban cho sự vui mừng
mãi mãi? (1 Tê 5:16)
Vì Chúa Jêsus cất tất cả tội của anh ta,
anh ta không thể làm gì hơn là khiêm
nhường trước Chúa và cảm
tạ ân điển của Ngài.

Nếu chúng ta tin sự cứu chuộc đời đời trong Đức Chúa Jêsus, chúng ta trở nên công chính một lần đủ cả. Kinh thánh chép, "Hãy vui mừng mãi mãi,cầu nguyện không thôi,phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa" (1 Tê 5:16-18).

Vui mừng mãi mãi. Làm thế nào một người có thể vui mừng trong mọi lúc? Người nhận được sứ cứu chuộc một lần đủ cả có thể vui mừng không ngớt. Vì anh ấy được giải thoát khỏi tội lỗi, anh ấy được bình an trong sự hiểu biết rằng Chúa Jêsus đã cất tất cả tội của anh ấy ở sông Giô-đanh. Anh ấy trở nên người khiêm nhường trước Ngài và cảm tạ vì ân điển Ngài và vì thế có thể vui mừng không ngừng nghĩ.

"Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy!" (Rô-ma 4:7) Điều này không có nghĩa là tôi của con người mặc dù tội lỗi vẫn còn tồn tại trong lòng họ. Lòng của họ đã được thanh tẩy. Chúa Jêsus hoàn toàn tẩy sạch tội lỗi của họ và cứu họ một lần đủ cả.

Sự cứu chuộc đời đời này được nói đến trong Kinh thánh Tân Ước. Khi Chúa Jêsus chịu Báp-tem, Ngài phán, "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy" (Ma-thi-ơ 3:15).

Như thể con dê hay con chiên nhận tội lỗi con người qua việc đặt tay trong Cựu Ước, Chúa Jêsus nhận tất cả tội lỗi thế gian và thánh hoá con người trong một phương cách thích hợp nhất.

Chúa Jêsus phán "Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Chúa Jêsus chịu Báp-tem trong phương cách thích hợp và nhận về Ngài tất cả tội lỗi của nhân loại, qua cách đó Ngài cứu chúng ta.

Trong Ma-thi-ơ 3:15, như có chép rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian. Sự công chính của Đức Chúa Trời được hoàn tất. Chúng ta không nên cố gắng để hiểu sự cứu chuộc đời đời này. Chúng ta nên nhận nó như Lời của sự cứu chuộc của Ngài. "Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình,Được khỏa lấp tội lỗi mình!" (Thi Thiên 32:1)

Tội lỗi trong lòng và trong xác thịt, Chúa Jêsus đã nhận tất cả khi Ngài chịu Báp-tem ở sông Giô-đanh. Ngài chịu phán xét vì tội lỗi mà chúng ta vi phạm trong thế giới hư hoại và sa đọa này. Sau khi Ngài nhận tất cả tội lỗi của chúng ta, Ngài chịu chết trên Thập-tự-giá.

Bất cứ ai tin vào sự cứu chuộc tội lỗi này có thể trở nên công chính và không còn nhuốc nhơ một lần đủ cả. Vì Chúa Jêsus sống đời đời, nên bất cứ ai tin vào sự cứu chuộc trong Đấng Christ vẫn công chính.

Bây giờ chúng ta có thể đứng trước Đức Chúa Trời với sự tin chắc và nói, "Thưa Chúa, Con tin vào Con Độc sanh của Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ và con cũng là con của Ngài. Cám ơn Ngài, thưa Cha. Cám ơn vì Ngài chấp nhận con làm con của Ngài. Điều này không bởi việc làm của con, nhưng chỉ bởi đức tin của con trong sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh trong Chúa Jêsus. Ngài cứu con khỏi tất cả tội lỗi của thế gian này. Con tin những gì Ngài phán, "chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy" (Ma-thi-ơ 3:15). Qua phép Báp-tem của Chúa Jêsus và Thập-tự-giá của Ngài, con trở nên con của Ngài. Vì thế con ghi ơn Ngài."

Bạn đã chuyển tất cả tội của bạn qua Chúa Jêsus chưa? Tất cả tội của bạn được Ngài cất đi chưa? Kinh thánh phán với chúng ta rằng Báp-tem của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá đã làm cho tội nhân trở nên người công chính chỉ bởi tin mà thôi.SỰ QUAN HỆ GIỮA BÁP-TEM CỦA CHÚA JÊSUS VÀ SỰ CỨU CHUỘC

Sự quan hệ giữa
Báp-tem của Chúa Jêsus và
sự cứu chuộc là gì?
Báp-tem của Chúa Jêsus là biểu tượng
của sự cứu chuộc được tiên tri qua
sự đặt tay trong Cựu Ước.

Hãy tưởng tượng một người sống như một tội nhân mặc dù người ấy tin Chúa Jêsus và cầu nguyện trong Hội thánh, "Kính thưa Chúa, xin tha thứ tội lỗi của con mà con đã phạm trong tuần qua. Xin tha cho con tội ba ngày nay. Ô, thưa Chúa, xin tha cho con tội ngày hôm nay. Con tin Chúa Jêsus."

Giả sử rằng người đàn ông này được tha tội hàng ngày của ông ta bởi lời cầu nguyện. Nhưng sau đó, anh ta trở về với cuộc sống hàng ngày của anh ta và lại phạm tội. Thế thì anh ấy sẽ lại trở nên tội nhân.

Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tất cả tội lỗi cả tội nhân bởi Báp-tem của Ngài và cứu chuộc họ bởi chịu đóng đinh trên Thập-tự-giá. Để được cứu chuộc, tội nhân nên tin điều sau đây.

Tất cả tội lỗi đã được cất đi bởi Chúa Jêsus khi Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít để hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời. Tất cả tội lỗi của thế gian đã được tẩy sạch. Bất cứ ai tin vào lẽ thật này được giải cứu. Như có chép trong Ma-thi-ơ 3:13-17, "Vì điều này" là việc Chúa Jêsus chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít và làm Cứu Chúa của tất cả người tin.

Phúc âm của lẽ thật nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian một lần đủ cả. Nhưng thần đạo giả nói với chúng ta là chúng ta được cứu chuộc mỗi ngày. Chúng ta tin điều nào? Chúng ta được cứu chuộc một lần đủ cả hay được cứu chuộc mỗi ngày?

Hiển nhiên là Chúa Jêsus giải thoát chúng ta một lần đủ cả. Đức tin thật là tin vào sự cứu chuộc của Phúc âm của Nước và Thánh Linh một lần đủ cả. Những ai tin rằng chúng ta phải được cứu chuộc mỗi ngày thì sẽ không bao giờ được cứu chuộc.

Họ nên biết rằng sự cứu chuộc thật đến bởi tin rằng Chúa Jêsus giải thoát chúng ta một lần đủ cả qua Báp-tem và sự chết của Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá. Tất cả điều chúng ta phải làm là cám ơn Đức Chúa Trời và tin vào Phúc âm thật này.

Nhưng những ai sai lạc trong đức tin của họ nói rằng chúng ta chỉ được giải cứu khỏi nguyên tội, và chúng ta sẽ được giải cứu mỗi ngày khỏi kỹ tội, rằng chúng ta có thể "từ từ" trở nên công chính. Điều đó là sai.

Báp-tem của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá đã làm trọn sự tha tội một lần đủ cả. Đó là sự thật. Tội lỗi của chúng ta phải được chuyển qua cho Chúa Jêsus bởi Giăng Báp-tít và Chúa Jêsus phải chết trên Thập-tự-giá để chúng ta được cứu.

Nói "xin tha cho tôi" sau khi chúng ta phạm tội thì không thích hợp với Sự Công Chính của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời phán tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Chúa Trời là Công Bình và Thánh khiết.

Những ai cầu nguyện với Đức Chúa Trời, "Con xin lỗi, xin tha lỗi cho con", sau khi họ phạm tội, là không biết sự công chính của Đức Chúa Trời. Họ cầu nguyện xin sự tha thứ nhưng chỉ làm thỏa mãn lương tâm riêng của họ mà thôi. Điều này có đúng không khi một tội nhân phạm tội mỗi ngày và an ủi lương tâm của chính người ấy bởi lập đi lập lại sự ăn năn tội của anh ta? Chỉ có một phương cách giải thoát là bởi tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Chúng ta nên tin điều này trong lòng. Đó là phương cách duy nhất để chúng ta tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Hãy suy nghĩ nhiều hơn về sự giải thoát khỏi tội. Hê-bơ-rơ 9:22 nói, "Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ."

Theo luật công bình của Đức Chúa Trời, tội lỗi phải được thanh tẩy bởi Huyết, và không có sự đổ Huyết thì không có sự tha thứ. Đây là luật công chính của Đức Chúa Trời. Không có sự đền trả cho công giá của tội lỗi thì không có sự tha thứ.

Luật pháp của Đức Chúa Trời là công bình. Chúa Jêsus đã chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít và đổ huyết ra trên Thập-tự-giá để giải thoát tội nhân. Ngài nhận lấy tất cả những quá phạm của chúng ta qua Báp-tem của Ngài và đổ Huyết trên Thập-tự-giá để trả giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài trả công giá tội lỗi thay cho chúng ta.


Sự cứu chuộc được
ban cho một lần đủ cả
hay mỗi ngày?
Một lần đủ cả. Chúa Jêsus cất tất
cả tội lỗi của tội nhân bởi
Báp-tem của Ngài.

Trong Ma-thi-ơ 3:15, khi Chúa Jêsus chịu Báp-tem trong phương cách thích hợp nhất, Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi bởi Báp-tem của Ngài và chết trên Thập-tự-giá để giải cứu chúng ta khỏi tất cả tội lỗi của thế gian.

Cầu xin sự tha thứ mỗi ngày cũng giống như cầu xin Ngài cất tội lỗi và chết một lần nữa. Chúng ta nên thật sự hiểu luật công bình của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus không phải chết hết lần này đến lần khác để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi.

Đức Chúa Trời xem đó như là một sự xấc láo đối với những người tin Chúa Jêsus nhưng cứ cầu xin, lại cầu xin sự tha thứ cho tội của họ. "Những kẻ ngu dại xấc láo! Chúng cầu xin Con của ta, Jêsus, phải làm Báp-tem lần hai và lại phải chết lần nữa trện Thập-tự-giá! Họ tin sự cứu chuộc trong Chúa Jêsus và vẫn xem chúng là tội nhân. Ta sẽ phán xét chúng bởi luật công bình của Ta và đày tất cả chúng đi vào hỏa ngục. Các ngươi có muốn giết con độc sanh của ta lần thứ hai sao? Các ngươi cầu xin ta để giết Con Ta một lần nữa vì kỹ tội của các ngươi. Ta đã giết Con ta để cứu các ngươi một lần đủ cả vì tội của thế gian. Vì thế đừng làm ta nỗi giân khi cứ cầu xin sự tha thứ hết lần này đến lần khác cho kỹ tội của ngươi, nhưng chỉ tin vào Phúc âm sự cứu chuộc của Nước và Thánh Linh."

Chúa Jêsus nói với ai vẫn còn là tội nhân họ nên đến với các nhà thờ nơi mà Phúc âm thật được rao giảng, từ chối niềm tin giả và nhận lấy sự cứu chuộc bởi chiến thắng lẽ giả bởi đức tin.

Bây giờ là thời điểm cho các bạn được cứu bởi tin trong lòng. Bạn có tin không?HẬU QUẢ CỦA ĐỨC TIN KHÔNG TRONG LẼ THẬT NHƯNG TRONG VIỆC LÀM

Tại sao hầu hết các Cơ
đốc nhân thất bại trong việc sống
một đời sống trung tín?
Vì họ dựa vào việc làm
riêng của họ.

Ngay cả những tội nhân là người tin Chúa Jêsus nhưng chưa được giải cứu vẫn có thể chiếu sáng trong 3-5 năm. Họ thật nhiệt tình trong lúc đầu, nhưng đức tin của họ giảm lần theo thời gian. Nếu bạn tin Chúa Jêsus qua công việc làm của bạn, lòng nhiệt tình của bạn sẽ nhanh chóng biến mất.

Người mù không thể thấy. Vì thế họ dựa vào các giác quan khác của họ và tích lủy kiến thức theo cách này. Khi họ cảm nhận nước mắt tuôn trào ra, họ lầm tưởng đó là sự tha thứ. Sự tha thứ thật không là một xúc cảm.

Mù lòa thuộc linh tìm kiếm những gì đã mất đi trong tình yêu ban đầu bằng cách tham gia những buổi nhóm phục hưng vô ích, nhưng họ không thể dành lại được tình yêu bởi cảm xúc. Sự tha tội như thế không thể đạt được. Nếu họ tin cách chính xác từ lúc ban đầu, sự tha thứ và ân điển của Ngài càng chiếu sáng hơn ngày qua ngày.

Nhưng sự tha tội giả chỉ chiếu sáng lúc ban đầu và rồi mất vẻ rực rở của nó. Lòng nhiệt tình sớm biến mất vì sự mù lòa thuộc linh thất bại trong việc lắng nghe Phúc âm thật từ lúc ban đầu.

Những người Pha-ri-si và thầy thông giáo giả hình mang Kinh thánh dưới tay họ, học thuộc bài cầu nguyện chung, và bài tín điều các Sứ đồ, và cầu nguyện luôn luôn. Họ được thăng chức vụ trong Hội thánh, và gánh trách nhiệm trong đó nhưng họ vẫn tích lủy tội và cuối cùng bị Đức Chúa Trời thảy hồi. Bên ngoài họ bao phủ bởi một lớp vôi trắng của sự nhiệt tình tôn giáo, nhưng bên trong tâm trí của họ bị thối nát bởi tội lỗi. Đây là hậu quả của đức tin không ở trong lẽ thật nhưng trong một tôn giáo đặt nền trên việc làm.CHÚNG TA TRỞ NÊN NGƯỜI CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN

Sự cứu chuộc tất cả
tội lỗi trong thế gian này đã
được hoàn tất chưa?
Vâng. Nó đã được hoàn tất qua Báp-tem
của Chúa Jêsus và sự chết Ngài
trên Thập-tự-giá.

Xin hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:16-18. "Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó Sau những ngày đó,Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn, Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa."

Bây giờ chúng ta được cứu chuộc bởi nước của Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập-tự-giá, chúng ta không cần chuộc tội nữa. Nó có vẽ nghe lạ quá khi bạn nghe điều này lần đầu tiên, nhưng nó là thật vì căn cứ theo Lời Kinh thánh. Đó có phải là lời của con người không? Kinh thánh là dây chuẩn mực để đánh giá mọi vật.

"Sau những ngày đó,Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn." Bạn cảm thấy thế nào sau khi được cứu chuộc? Bây giờ lòng bạn thoát khỏi tội lỗi, và bạn cảm thấy tươi mới. Bạn trở nên người công chính và có thể sống trong sự sáng.

Và Chuá nói trong Hê-bơ-rơ 10:17 "Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa." Ngài nói với chúng ta rằng Ngài không nhớ tội lỗi và hành động gian ác sau khi chúng ta được cứu chuộc. Tại sao? Vì Chúa Jêsus đã chịu Báp-tem trong cách thích hợp nhất. Sau khi cất tất cả tội lỗi, Chúa Jêsus chịu phán xét thay cho những ai tin nhận Ngài.

Bây giờ vì Ngài đã trả giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta, chúng ta nên nhớ điều này, nhưng chúng ta không cần cảm thấy có tội vì chúng nữa. Chúng ta không còn phải chết vì tội lỗi chúng ta vì Chúa Jêsus đã tẩy sạch tất cả tội lỗi và đổ huyết trên Thập-tự-giá vì chúng ta.

Hê-bơ-rơ 10:18 nói, "Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa." Điều này có nghĩa là Ngài đã cất tất cả tội lỗi của thế gian. Nó cũng có nghĩa là những ai là người được tái sanh trong Chúa Jêsus không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa.

"Lạy Đức Chúa Trời, xin tha tội cho con. Lý do là vì con tin Chúa Jêsus và vẫn còn sống trong cảnh khốn khổ đó là vì con chưa được cứu chuộc. Con là một Cơ đốc nhân, nhưng tâm trí của con thì hoàn toàn sa đọa trong tội lỗi." Chúng ta không cần phải cầu nguyện như thế.

Tội nhân phạm tội mà không nhận ra như thế. Họ không biết tội lỗi là gì vì họ không biết luật pháp của Đức Chúa Trời trong lẽ thật. Họ chỉ biết rằng họ không nên phạm tội trong lương tâm của họ nhưng họ không biết những gì là tội lỗi trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta thấy rằng tội lỗi là không tin Chúa Jêsus.

Trong Giăng 16:9 Ngài phán tội lỗi là gì trước Đức Chúa Trời. "Về tội lỗi, vì họ không tin ta." Trước Đức Chúa Trời đó là tội không tin Ngài. Giăng 16:10 nói sự công chính là gì. "về sự công chính, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa." Nói cách khác, Chúa Jêsus đã giải thoát thế gian ra khỏi tất cả tội lỗi rồivà vì thế Ngài không cần phải giải thoát chúng ta một lần nữa bởi Báp-tem và chết trên Thập-tự-giá lần thứ hai.

Ngài gọi những người tin vào sự cứu chuộc để được thánh hoá và trở nên công chính. Sự cứu chuộc thế gian này đã hoàn tất qua Báp-tem của Chúa Jêsus và sự chết Ngài trên Thập-tự-giá. Không cần sự cứu chuộc nào khác để giải thoát tội nhân.

"Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu" (Công vụ 4:12). Chúa Jêsus xuống thế gian này, chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít, và đổ huyết ra trên Thập-tự-giá để giải thoát tội nhân. Hãy tin điều này trong lòng của bạn để được cứu. Chúa Jêsus thánh hóa bạn bởi nước và Thánh Linh.

Chúa Jêsus quét sạch tội lỗi ra khỏi xác thịt của bạn bởi nước và Thánh Linh. Chúng ta được cứu bởi đức tin. Nếu chúng ta tin lẽ thật này, nếu chúng ta tin Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta trở nên người công chính một lần đủ cả. Báp-tem của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá, hai điều này là lẽ thật chủ yếu.NHỮNG CÂU KINH THÁNH MÀ TỘI NHÂN DÙNG NHƯ CÁI THUẪN CHE CHỞ

Chúng ta có thật sự
được cứu chuộc bởi xưng tội của
chúng ta hay là chúng ta đã
được cứu chuộc rồi?
Đức Chúa Trời ban sự cứu chuộc
một lần đủ cả.

1 Giăng 1:9 nói, "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác."

Thật tốt nếu chúng ta chỉ cần xưng tội của chúng ta là được tha thứ. Với ý nghĩ này trong trí, vài nhà thần đạo có một ý tưởng vỉ đại cho một giáo lý mới. Họ khẳng định rằng mỗi khi người ta xưng tội thì người ấy được tha. Điều này không đúng chăng? Nhưng Chúa Jêsus không bao giờ nói rằng chúng ta được tha tội mỗi khi chúng ta xựng nó ra với Đức Chúa Trời.

Chúng ta có thể thật sự được tha thứ bởi lời cầu nguyện xưng tội của chúng ta hay là bởi chúng ta đã thật sự được cứu chuộc rồi? Bạn tin thế nào? Những người biện hộ cho giáo lý sai lạc này tin rằng họ được tha thứ mỗi khi họ xưng tội của họ, nhưng trong thực tế, tội lỗi vẫn còn trong lòng họ vì họ không biết lẽ thật của sự chuộc tội. Thật vô nghĩa khi tội nhân tin Chúa Jêsus mà được tha tội bất cứ khi nào họ cầu nguyện xin sự tha thứ kỹ tội.

Vì lý do này, chúng ta phải lưu ý đến Lời của Chúa về sự cứu chuộc và phân biệt giữa lẽ thật và giả về những gì mà chúng ta được dạy.

Tội nhân hiểu sai lời Chúa trong 1 Giăng 1:9. Họ nghĩ cách sai lầm rằng nó có liên hệ đến sự tha tội hàng ngày. Chúng ta hãy đọc lời dạy này cách cẩn thận. "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Bạn có nghĩ rằng chúng ta chỉ được cứu khỏi nguyên tội và rồi chúng ta phải xưng tội hàng ngày của chúng ta vì Ngài là Đấng thành tín và công bình sẽ tha cho chúng ta không? Điều này chỉ là những tư tưởng sai lạc mà nó phát sinh từ sự yếu đuối của xác thịt của chúng ta.

Chúng ta nhận thấy rằng điều này không đúng khi chúng ta tin Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus. Tất cả tội lỗi đã được tẩy sạch rồi bởi Báp-tem của Ngài và huyết trên Thập-tự-giá cách nay lâu lắm rồi.

Tin theo Thánh Linh và tin theo những ý tưởng sai lạc là hai điều hoàn toàn khác nhau. Những ai tin theo ý tưởng riêng của họ cảm thấy cần được thanh tẩy tội lỗi mỗi ngày, nhưng những ai tin vào sự cứu chuộc của Nước và Huyết biết rằng họ được giải thoát một lần đủ cả qua Báp-tem và Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ.

Những ai tin rằng họ nên xưng tội mỗi ngày để được cứu chuộc một lần nữa là phạm tội không tin vào sự cứu chuộc biởi Báp-tem và Huyết Chúa Jêsus.

Bạn đã được cứu chuộc một lần đủ cả bởi Báp-tem và Huyết Chúa Jêsus chưa? Những ai chưa được cứu chuộc cố gắng đạt được sự cứu rỗi bằng cách xưng tội của họ mỗi ngày. Điều này vẫn còn để lại cho họ một nan đề là làm gì cho tội của họ vi phạm trong tương lai.

Họ cố gắng xưng tội trước cho những tội trong tương lai của họ. Nhưng trong khi họ làm như thế họ bày tỏ sự thiếu lòng tin nơi Chúa Jêsus. Những người này là người mù về Phúc âm của sự cứu chuộc. Chúa Jêsus giải thoát chúng ta một lần đủ cả bởi Báp-tem của Ngài và Huyết mà Ngài nhận sự phán xét về cho chính Ngài. Chúng ta được giải cứu bởi tin Ngài.

Nếu bạn nghĩ bạn phải xưng ngay cả tội tương lai của bạn để được cứu, bạn không khác gì những người không tin là người không biết gì về sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh. Tội nhân không thể được cứu chuộc qua việc xưng tội.

Vì thế nếu bạn xưng tội cách chân thật, "Tôi là một tội nhân là người không được cứu chuộc," và rồi nếu bạn nghe và tin Phúc âm của Báp-tem của Ngài và sự chết trên Thập-tự-giá thì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu bạn ra khỏi mọi tội.

Nhưng nếu bạn không tin vào Phúc âm của sự cứu chuộc và chỉ ẩn núp đưới lời cầu nguyện ăn năn, bạn sẽ đối diện với sự phán xét kinh khiếp khi Chúa Jêsus trở lại thế gian này với tư cách là Quan Án Công Bình.

Ai là người không tin Phúc âm cứu chuộc của Nước và Thánh Linh sẽ bị phán xét. Nếu họ núp dưới những lời xưng tội của họ, họ sẽ đối diện với sự phán xét. Vì thế, đừng chờ đợi Ngày Phán xét đó. Bây giờ hãy tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh.SỰ XƯNG TỘI ĐÚNG VÀ ĐỨC TIN THẬT

Sự xưng tội đúng của một
tội nhân là gì?
Xưng rằng anh ấy vẫn còn có tội và sẽ
đi vào địa ngục ngoại trừ anh
ấy tin Phúc âm thật

Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta một lần đủ cả. Sau đây là một thí dụ điển hình thật cho những gì mà tội muốn nói. Giả sử một gián điệp Bắc Triều Tiên xuống phía nam. Anh thấy sự thịnh vượng của chúng ta, nhận thấy rằng anh ta bị lừa dối, và quyết định đầu thú.

Sau khi anh đến với đồn cảnh sát gần nhất, anh tự thú như thế này, "Tôi là một gián điệp của miền Bắc," hay "Tội đến miền Nam để ám sát thế này thế nọ, và thổi phồng việc này việc no, nhưng bây giờ tôi từ bỏ. Vì thế bây giờ tôi không còn là gián điệp nữa."

Đây có phải là lời thú tội đúng không? Nếu ông ta thật sự thú tội, anh ta chỉ nói "Tôi là gián điệp." Câu nói đơn giản này ám chỉ nhiều việc: anh ta là một người xấu và đáng bị phán xét. Với một câu nói đơn giản, không đếm xỉa tới công việc mà anh ta được phân công, anh ta được tha thứ.

Giống như thế, nếu một tội nhân xưng tội với Đức Chúa Trời, "Tôi là một tội nhân chưa được cứu chuộc. Số phận tội đáng bị ném vào địa ngục và bị phán xét. Xin cứu tôi." Và tin vào Chúa Jêsus, anh ta sẽ được cứu chuộc. Chúa Jêsus đã nhận Báp-tem và đổ huyết ra vì chúng ta, và tất cả những gì chúng ta phải làm là tin vào sự cứu rỗi do Ngài ban cho thì sẽ được cứu.

Khải huyền 2:17 nói, "Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến." Kinh thánh nói rằng người nào nhận Phúc âm thật là người biết danh của Chúa Jêsus. Chỉ những ngưởi được cứu chuộc một lần đủ cả mới biết sự huyền nhiệm của sự công chính.

Ai là người không biết điều này sẽ vẫn còn là tội nhân mặc dù họ cầu nguyện ăn năn mỗi ngày. Để xưng tôi không có nghĩa là cầu nguyện xin tha tội mỗi ngày. Mặc dù một số người đã là Cơ đốc nhân 10 năm rồi, họ vẫn là tội nhân nếu họ vẫn tiếp tục cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Họ vẫn chưa là con Đức Chúa Trời.

Để được cứu họ cần phải xưng nhận rằng họ là tội nhân và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jêsus. Đây là đức tin thật.LẬP MỘT BẢN DANH SÁCH TỘI CỦA MỘT NGƯỜI THÌ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ MÀ 1GIĂNG 1:9 NÓI VỚI CHÚNG TA VỀ SỰ XƯNG TỘI

Bạn phải xưng tội
hàng ngày hay chỉ một lần
là đã được cứu?
Chỉ một lần

Có thể một tên trộm và một kẻ giết người xưng tội về những việc làm của anh ta thì được cứu không? Tội nhân không được cứu chỉ bởi xưng tội của họ. Họ chỉ có thể được cứu qua Phúc âm phước hạnh của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh trong Chúa Jêsus. Vài Cơ đốc nhân lạc lối thực hiện sự xưng tội như thế này.

"Thưa Chúa, hôm nay tôi cải nhau với vài người. Tôi đã phạm tội. Tôi lừa dối vài người. Tôi đã phạm tội. Tôi ăn trộm."

Nếu ông ta cứ tiếp tục nói như thế thì Đức Chúa Trời sẽ nói, "Im đi, ngươi là một tội nhân! Thế là sao?"

"Xin hãy nghe tôi Đức Chúa Trời ôi, Ngài bảo tôi xưng tội. Tôi cầu xin sự nhân từ của Ngài."

Loại xưng tội này thì không phải là những gì mà Đức Chúa Trời muốn nghe. Ngài muốn nghe lời cầu nguyện của những ai là người tin vào sự cứu chuộc của Nước và Thánh Linh: Những ai là người nhận tội của họ và tin Phúc âm của sự tái sanh thật.

Augustine nói rằng ông ăn năn trong khi còn bú sữa mẹ. Oâng nghĩ rằng loại xưng tội như thế sẽ dẫn ông ta đến Nước Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể cười điều này. Xưng tội không có nghĩa là thế.

Đức Chúa Trời phán, "Im đi và ngươi chỉ cần nói với Ta là ngươi đã phạm tội. Nếu ngươi có, thế thì đừng nói về chuyện này nữa. Ngươi đã tin cách sai lạc cho đến nay, vì thế hãy đến với một Hội thánh là nơi lẽ thật được giảng dạy. Tin Phúc âm của sự cứu chuộc trong đường lối chánh đáng và được cứu chuộc. Nếu không ta sẽ đến và phán xét người."

Những lời cầu nguyện ăn năn xin tha tội và bất cứ ai khác cho rằng được cứu qua sự xưng tội chỉ là sự sai lầm và là đức tin giả.

Như được viết trong Giăng 1:9 là khi chúng ta chấp nhận tất cả tội của chúng ta, Phúc âm của Nước và Thánh Linh sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi tất cả tội."HÃY LUI RA KHỎI TA"

Thực hành vô luật pháp
có nghĩa gì?
Nó có nghĩa là tin Chúa Jêsus với
tội lỗi trong lòng của chúng ta.

Cơ-đốc-nhân-tội-nhân có đức tin sai lạc, thực hành vô luật trước Đức Chúa Jêsus. "Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!" (Ma-thi-ơ 7:22-23)

Hãy tưởng tượng rằng những người tin lẽ giả chết, rồi đến trước Đức Chúa Trời, và nói, "Thưa Chúa Ngài thế nào? Ngài quá đẹp đẻ khi tôi nghĩ về Ngài, nhưng Ngài thật đẹp hơn thế. Cám ơn Chúa. Ngài đã cứu tôi. Tôi tin rằng Ngài nhìn tôi như là một người vô tội dù là tôi có tội trong lòng. Tôi đến đây vì Ngài hứa sẽ đưa tôi đến Thiên đàng. Bây giờ tôi sẽ đến đó nơi mà bông hoa đang nở rộ. Xin chào tạm biệt và tôi hy vọng là sẽ gặp Ngài nơi nào đó."

Oâng ta khởi sự đi vào Vườn, nhưng Chúa Jêsus chận anh ta lại. "Đợi chút! Hãy xem người này còn có tội trong lòng. Người có là tội nhân không?"

"Dĩ nhiên, tôi có tội. Nhưng tôi đã không tin Ngài sao?"

"Ngươi vẫn có tội dù ngươi tin Ta sao?"

"Chắc như thế. Tôi có tội mà."

"Cái gì? Ngươi có tội? Đem sách sự sống đến cho ta. Và cũng mang sách công việc đến cho ta. Hãy tra xem tên của người này. Hãy xem, tên của nó ở trong sách nào?"

Chắc chắn tên của anh ta trong sách công việc.

"Bây giờ, hãy xưng tội của ngươi đã phạm trên đất."

Người này không cố gắng làm, nhưng Đức Chúa Trời bắt buộc anh ta phải mở miệng ra và thú tội.

"Vâng, tội đã phạm tội thế này và thế này..."

Anh ta xưng ra tất cả và không thể khép miệng lại được.

"Được rồi, thế là đủ! Như thế đã đủ để được đi vào địa ngục. Thật xứng đáng để đưa nó vào địa ngục."

Anh ta không được đưa vào nơi hoa đang nở rộ, nhưng vào nơi đầy lửa và diêm sinh. Anh ta nghiến rằng trong lúc đi vào địa ngục.

"Tôi tin Ngài, nói tiên tri trong danh Ngài, rao giảng trong danh Ngài, bán nhà của tôi để phục vụ Ngài, giúp kẻ mồ côi, chịu đựng nhiều trong danh Ngài, cầu nguyện sáng sớm, chữa bệnh kẻ đau yếu … tôi xứng đáng vào Thiên đàng."

Anh ta nghiến răng quá nhiều đến nỗi anh ta không mang theo gì cả. Khi anh ta đến địa ngục, anh gặp tất cả Cơ đốc nhân là những người không biết ý nghĩa của lẽ thật cứu chuộc trong Chúa Jêsus. Những ai không biết lẽ thật của sự cứu chuộc sẽ bị Ngài thải bỏ.TỘI CỦA NHỮNG TÍN ĐỒ GIẢ ĐƯỢC CHÉP TRONG SÁCH CÔNG VIỆC

Tội của tất cả tội nhân
được chép ở đâu?
Chúng được chép ở trong lòng và
trong sách công việc.

Dù là người có tin Chúa hay không, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt những kẻ có tội trong lòng. Nếu Ngài thấy một vết nhỏ tội nào ở trong lòng, thì người ấy sẽ bị trừng phạt trong địa ngục trong Ngày Phán xét. Đức Chúa Trời cố nài khuyên tội nhân là những người chưa được cứu chuộc phải xưng tội rằng họ phải bị trừng phạt nếu họ muốn được cứu chuộc.

Tội của một tội nhân đượi ghi trong lòng của anh ta. Những người được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh có thể nhớ tội của họ, nhưng nó đã được tẩy xóa khỏi lòng của họ. Họ là người công chính.

Nhưng những ai không được tái sanh thì có tội trong lòng. Nên họ là tội nhân trước Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào họ cầu nguyện, tôi của họ sẽ phân cách họ khỏi Đức Chúa Trời và ngăn trở Ngài nghe lời cầu nguyện của họ. Họ cầu nguyện cho vấn đề này vấn đề khác, nhưng tội lỗi của họ vẫn còn. Họ chấm dứt xựng tội của họ, ăn năn tội đã phạm trong 10 năm cách đây, 11 năm cách đây ngày cả 20 năm cách đây

Có phải họ cần phải ăn năn lần này qua lần khác trong những lời cầu nguyện của họ không? Tại sao họ làm điều đó? Họ không muốn làm điều đó, nhưng bất cứ khi nào họ bắt đầu cầu nguyện, họ nhớ lại họ là tội nhân trước Đức Chúa Trời. Vì thế họ cảm thấy họ phải cần được tha tội trước khi cầu nguyện cách nghiêm chỉnh nhất.

Đức Chúa Trời viết tội của họ bằng cây viết bằng sắt trên bảng lòng của họ để tội của họ không bao giờ được xóa. Kết quả là họ cảm thấy họ phải xưng tội mỗi khi họ đến với Đức Chúa Trời. Vì thế những ai tin chỉ phân nữa Phúc âm của Chúa Jêsus phải sống trong cảnh khốn khổ như những tội nhân và kết thúc trong địa ngục.

Trong Giê-rê-mi 17:1 viết, "Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương; đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó, và trên sừng những bàn thờ các ngươi."

Giu-đa là tên của một chi phái hoàng tộc của dân sự Y-sơ-ra-ên. Kinh thánh xem dân Giu-đa như là một đại diện cua nhân loại, vì thế Giu-đa có nghĩa là nhân loại.

Tội của Giu-đa được chép bằng cây viết sắt và được chạm khắc bởi mũi nhọn kim cương mà nó có thể cắt thép. Kim cương là một loại chất liệu cứng nhất. Tội lỗi chúng ta được viết bởi cây viết bằng sắt có ngòi kim cương.

Một khi chúng được khắc vào, chúng không thể bị tẩy xóa. Chúng không thể bị tẩy xoá ngoại trừ chúng ta tin vào lẽ thật của Nước và Thánh Linh.

Thật không có sự cứu chuộc trong tư tưởng của họ khi họ tin vào Giáo lý Cơ-đốc, học thuộc thần đạo, và cống hiến chính họ cho nhà thờ nếu tội của họ vẫn còn trong lòng họ.

Vì tội của họ không bao giờ được tẩy xóa mà không có Báp-tem và Huyết Ngài trên Thập-tự-giá, nên tội nhân luôn giữ chúng và nói, "lạy Chúa, tôi là một tội nhân," bất cứ khi nào họ cầu nguyện. Họ vẫn còn có tội trong lòng dù họ cố gắng tương giao với Đức Chúa Trời bao nhiêu đi nữa, nhận nhiều trách nhiệm trong Hội thánh và học giáo lý cùng thần đạo.

Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, đầu kim cương; đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó, và trên sừng những bàn thờ các ngươi.

Họ đi lên núi, cố gắng vô ích trong việc nói tiếng lạ và tìm kiếm khải tượng bởi lửa cháy, nhưng tất cả đều vô ích. Nếu tội còn trong lòng bạn, bạn sẽ không bao giờ bình an.

Tội của chúng ta, như được chép trong Giê-rê-mi 17:1, thì được khắc vào những cái sừng trên bàn thờ của chúng ta. Trong thiên đàng, có sách của sự sống và sách của việc làm. Tội của tội nhân đuợc chép trong sách của việc làm và như thế người ta không bao giờ trốn thoát khỏi sự phạm pháp của họ. Đức Chúa Trời ghi chúng trong sách việc làm và trên bảng lòng lương tâm và tỏ bày chúng ra cho chúng ta qua Luật pháp của Ngài.

Chúng ta nên quét sạch những ghi chú này bởi tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus và Huyết mà Ngài đổ ra vì chúng ta để chúng ta được cứu. Thế rồi chúng ta sẽ sẳn sàng cho sự sống đời đời và tên của chúng ta sẽ được viết trong sách sự sống.TÊN CỦA BẠN CÓ TRONG SÁCH SỰ SỐNG KHÔNG?Tên của ai được liệt kê vào
trong sách sự sống?
Tên của những người không có tội
trong lòng được liệt kê vào đó.

Thật quan trọng khi tên của bạn được liệt kê vào trong sách sự sống. Nếu tên của bạn không được liệt kê vào đó, thì tin Đức Chúa Jêsus có ích gì không? Để thật sự được cứu chuộc, bạn phải tin trong sự tái sanh của Nước và Thánh Linh.

Chúa Jêsus đến thế gian này, chịu Báp-tem khi Ngài 30 tuổi để tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian, và chết trên Thập-tự-giá để giải thoát chúng ta. Như được chép trong Ma-thi-ơ 3:15, "vì như thế" Chúa Jêsus chịu Báp-tem và đóng đinh trên Thập-tự-giá. Chúng ta phải tin điều này để tên của chúng ta được ghi vào sách sự sống.

Khi người ta qua đời và đứng hầu trước Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phán, "Hãy xem tên ngưòi này có chép trong sách sự sống hay không."

"Thưa Chúa, Có."

"Vâng, ngươi đã chịu thống khổ và đổ nước mắt ra vì Ta, bây giờ ta sẽ làm điều này để ngươi không bao giờ phải làm điều đó nữa."

Đức Chúa Trời thưởng cho anh ta mão triều thiên của sự công bình.

"Cám ơn Chúa. Con ghi ơn Ngài đời đời."

"Thiên sứ! Đội mảo triều thiên cho người này."

"Thưa Chúa, Ngài cứu tôi là đã quá đủ. Mão triều thiên thật quá vĩ đại cho tôi. Cám ơn Ngài. Tôi biết ơn Ngài thật nhiều vì đã cứu tôi. Tôi quá hài lòng vì được sống trong sự hiện diện của Ngài."

"Thiên sứ! Hãy quì xuống và cỏng đứa con thứ 10.000 này của ta trên lưng ngươi."

Thiên sứ trả lời, "Vâng, thưa Chúa."

"Xin mời lên lưng tôi."

"Quá thoải mái. Tôi làm thế này đúng chớ? Xin hãy đi."

Thiên sứ bước đi.

"Ngươi có muốn đi dạo không?"

"Ồ! Ơũ đây thật tuyệt vời. Nơi này rộng bao nhiêu vậy?"

"Tôi đã đi nhiều tỷ năm nay nhưng chưa đến tận cùng của nó."

"Thật cứ? Tôi làm cho bạn nặng. Bạn có thể để tôi xuống."

"Ở đây chúng tôi không bao giờ kiệt sức cả."

"Cám ơn, nhưng tôi muốn đứng trên đất của Thiên đàng. Các người công chính đến trước tôi hiện nay ở đâu?"

"Họ ở đàng kia."

"Chúng ta hãy đến đó."

Hallelujah! Họ ôm nhau và cười với nhau và sống cuộc sống hạnh phúc ngay cả sau này.

Bây giờ hãy tưởng tượng một người tin Chúa Jêsus nhưng vẫn là tội nhân chết và đối diện với Đức Chúa Trời. Người này vẫn nói là tin Chúa Jêsus và thừa nhận rằng anh ta là tội nhân.

Đức Chúa Trời phán, "Hảy xem tên người này có trong sách sự sống không?"

"Thưa Chúa, không có tên trong Sách."

"Hãy xem trong sách công việc."

"Tên của anh ta và tội của anh ta đây."

"Thế thì hãy đưa người này đến nơi không bao giờ có sự lo lắng về giá cả của chất đốt, và hãy để nó ở đó đời đời."

"Ồ! Thưa Chúa, điều đó không công bình ..."

Anh ta nói, thật không công bình. Tại sao đưa tôi vào điạ ngục mặc dù anh ta tin Chúa Jêsus cách nhiệt thành?

Lý do là vì anh ta bị Satan lừa dối và anh ta chỉ lắng nghe phân nữa lẽ thật của Phúc âm. Nếu chúng ta hiểu sai ý nghĩa thật của sự cứu chuộc của Chúa Jêsus, chúng ta sẽ kết thúc trong địa ngục.

Người này tin Chúa Jêsus, nhưng bị Satan lừa dối và cứ nghĩ rằng anh ta là tội nhân. Nếu anh ta đã nghe Phúc âm thật, anh ta đã nhận thức rằng niềm tin của anh ta là sai lạc. Nhưng anh ta đã thất bại trong đức tin đựa vào sự tự cao tự đại của anh ta đối với đức tin sai lạc của anh ta.

Nếu bạn muốn đi vào thiên đàng, bạn phải tin vào việc tái sanh bởi Nước và Thánh Linh. Như có chép trong Ma-thi-ơ 3:15, "vì như thế" Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian. Bạn phải tin vào sự cứu chuộc của Nước và Thánh Linh.


Tên của ai được chép
vào sách công việc?
Tên của những người còn có tội trong lòng
được chép vào đó.

Nếu bạn tin bất cứ gì, như là tin vào mộc con người có bản tính tốt lành là người không bao giờ từ chối những yêu cầu của người khác, bạn sẽ kết thúc trong địa ngục. Có rất nhiều người có bản tánh tốt lành trong địa ngục, nhưng trong Thiên đàng, chỉ có những chiến sĩ thật là người tìm kiếm những gì họ tin.

Những người ở trong nước thiên đàng là người biết rằng họ là tội nhân là người kết thúc trong địa ngục và tin rằng tội lỗi của họ đã được thanh tẩy bởi Báp-tem và Huyết của Chúa Jêsus.

Có người nói rằng có khối lỗ tai và miệng ở thiên đàng. Vì nhiều người tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jêsus chỉ với cái miệng hay lỗ tai, Đức Chúa Trời sẽ ném các phần khác của họ vào diêm sinh cháy phừng phừng.

Hãy tưởng tượng rằng một người tin Chúa Jêsus nhưng vẫn còn tội trong lòng đứng trước Đức Chúa Trời và nói, "Thưa Chúa, người ta gọi tôi là công chính vì tôi tin Chúa Jêsus, dù là tôi vẫn còn có tội trong lòng. Tôi tin rằng Ngài cũng xem tôi như là vô tội. Đó là những gì tôi học và những gì tôi tin. Tôi chỉ tin như nhiều người tin. Đó là niềm tin được chấp nhận cách rộng rải là nơi mà tôi xuất phát."

Chúa trả lời. "ta không thể tha thứ cho những ai có tội trong lòng. Ta đã thanh tẩy tất cả tội lỗi của ngươi bởi phước hạnh của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh. Nhưng người từ chối tin nó. Hởi thiên sứ! Hãy đưa kẻ xấc láo này vào địa ngục."

Bất cứ ai tin Chúa Jêsus nhưng vẫn nghĩ rằng anh ta còn có tội trong lòng sẽ kết thúc trong địa ngục. Hãy lắng nghe Phúc âm thật của sự cứu chuộc khỏi tội lỗi. Trái lại, bạn sẽ bị đốt trong địa ngục.

Nói rằng bạn vô tội khi bạn vẫn có tội trong lòng là bạn lừa dối Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa điểm kết thúc của tội nhân và người công chính. Bạn nhận thấy tại sao tôi nài khuyên bạn để được cứu chuộc.

Bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa những người tin vào sự cứu chuộc trọn vẹn (Báp-tem của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá) và những người không tin khi đứng trước ngã ba đường đến thiên đàng và đến địa ngục. Đó là sự khác biệt lớn. Một số người đi vào thiên đàng nhưng một số khác đi vào địa ngục.

Bạn tin Chúa Jêsus nhưng vẫn còn là tội nhân không? Thế thì bạn nên nhận thức rằng bạn phải được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh. Đức Chúa Trời đưa những người có tội trong lòng vào địa ngục. Chỉ những ai tin vào sự tha tội hoàn toàn mới có thể vào thiên đàng.

Hãy thực hiện điều này ngay bây giờ. Nếu bạn bỏ qua, có thể sẽ là quá trể cho bạn. Hãy chuẩn bị trước. Trước khi bạn kết thúc trong địa ngục, hãy tin vào sự cứu chuộc trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh và trở nên thánh đồ.

Vinh hiển thay Chúa Jêsus của chúng ta! Chúng ta cảm tạ Ngài vì sự nhân từ của Ngài đã làm cho chúng ta là tội nhân thành ra người công chính. Ha-lê-lu-gia!CHÚA JÊSUS: ĐẤNG BIỆN HỘ CHO NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Tội của chúng ta có
thể được cất đi bởi cầu nguyện
ăn năn không?
Không,hoàn toàn không thể. Đó là một
trong những phương cách
Satan lừa dối chúng ta.

Hãy đọc 1 Giăng 2:1-2. "Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa."

Hãy xem điều này? Có bất cứ người nào là người tin nhưng vẫn còn có tội trong lòng không? Nếu bạn còn có tội trong lòng nhưng nói với Đức Chúa Trời là bạn không có, thì có nghĩa là bạn lừa dối Đức Chúa Trời. Và bạn cũng lừa dối chính bạn nữa.

Nhưng nếu bạn thật sự hiểu Chúa Jêsus và tin những gì Ngài đã làm để tẩy sạch tất cả tội lỗi của bạn ở sông Giô-đanh, bạn sẽ hoàn toàn thoát khỏi tội. Rồi bạn có thể nói, "Con đã tái sanh bởi Nước và Thánh Linh trong Ngài. Con vô tội. Con có thể đứng trước Ngài mà không hổ thẹn."

Rồi Chúa sẽ đáp lời, "Vâng, ngươi đúng. Khi Áp-ra-ham tin ta và tin rằng chính ông ta là được công chính, ngươi cũng công chính vì ngươi đã được thanh tẩy tất cả tội lỗi của ngươi."

Nhưng hãy suy xét một người vẫn còn có tội trong lòng dù là đã tin Chúa Jêsus. Anh ta nói, "Vì tôi tin Chúa Jêsus, tôi sẽ được lên thiên đàng dù tôi còn ít tội trong lòng."

Anh ta quá muốn để được chấp nhân vào thiên đàng nên anh ta cố gắng kháng cự lại trong khi đứng trước toà án phán xét, nhưng anh ta vẫn bị kết thúc trong địa ngục. Tại sao? Anh ta không biết Phúc âm phước hạnh của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh.

Mọi người xưng nhận rằng họ là tội nhân trong những ngày sống trên đất này. "Tôi là tội nhân. Tôi sẽ đi vào địa ngục. Xin cứu tôi." Một tội nhân không được cứu chuộc bởi những lời cầu nguyện ăn năn. Đúng hơn, anh ta phải chấp nhận rằng anh ta là một tội nhân và chấp nhận sự cứu chuộc của Nước và Thánh Linh để được giải cứu. Anh ta chỉ có thể trở nên công chính qua sự cứu chuộc của Nước và Thánh Linh.

Phúc âm giả khẳng định rằng chỉ nguyên tội là đã được tha thứ trong Chúa Jêsus và chúng ta nên ăn năn tội hàng ngày để được cứu rỗi. Điều này dẫn họ đi thẳng vào địa ngục. Có quá nhiều người tự kết án chính họ trong địa ngục bởi tin vào Phúc âm giả này và ngày nay khuynh hướng này thì quá thịnh hành.

Bạn có biết rằng bạn đã rơi vào Phúc âm giả này không? Bạn vẫn còn là một con nợ ngay sau khi trả tất cả nợ không? Hãy suy nghĩ điều này. Nếu bạn vẫn xem bạn là một tội nhân trong khi tin Chúa Jêsus, có thể nói rằng bạn tin Ngài cách đúng đắn không? Bạn là một tín đồ hay là một tội nhân, hay bạn là một tín đồ hay là người công chính?

Bạn có thể tựỉ chọn. Bạn có thể tin rằng tất cả tội lỗi của bạn được tha, hay bạn có thể tin rằng bạn nên ăn năn mỗi ngày cho những quá phạm của bạn. Sự chọn lựa của bạn quyết định cho bạn đi thiên đàng hay xuống địa ngục. Bạn phải lưu tâm đến những nhà truyền giáo là người nói với bạn Phúc âm thật.

Những ai tin Phúc âm giả tiếp tục cầu nguyện xin tha tội mỗi buổi nhóm cầu nguyện hừng đông, tham dự những buổi nhóm thứ tư, cầu nguyện thâu đêm thứ sáu để trả giá cho việc tẩy sạch tội lỗi của họ.

Họ nói "Lạy Chúa, con đã phạm tội. Con đã phạm tội trong tuần này", rồi họ nhớ lại tộải của một năm qua và lại cầu nguyện xin sự tha thứ của Ngài. Điều này là khinh thường Phúc âm phước hạnh của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh.

Tội của chúng ta phải được trả bằng huyết. Hê-bơ-rơ 9:22 nói, "Không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ." Nếu bạn nghĩ bạn có tội, rồi cầu xin Ngài đổ huyết ra vì bạn một lần nữa không? Những người không tin vào sự cứu chuộc trọn vẹn là phạm tội cho rằng sự cứu chuộc của Chúa Jêsus là láo. Trong thực tế họ khẳng định rằng Chúa Jêsus không giải cứu họ một lần đủ cả và rằng Ngài là người nói dối.

Để được cứu chuộc trong Chúa Jêsus, bạn phải tin vào lẽ thật của sự cứu chuộc của Nước và Thánh Linh. Bạn có thật sự được tha tội bởi cầu nguyện xin tha tội bởi sự cầu nguyện hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lần không? Phúc âm thật cứu chuộc chúng ta một lần đủ cả. Trở nên công chính, được vào thiên đàng và sống đời sống công chính trong mọi lúc.

Tôi sống một đời sống mới trong Chúa Jêsus. Quá khứ đã qua và bây giờ tôi là tạo vật mới. Quá khư vô ích đã qua đi. Ô, Jêsus là sự sống thật của tôi.Tôi sống mộ đời sống mới trong Jêsus.♪

Bạn sống một đời sống mới trong Chúa Jêsus. Bất kể bạn là người đẹp trai như là điều bạn muốn, dù là bạn thấp, hay mập tất cả bạn là người được phước trong Phúc âm của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh có cuộc sống hạnh phúc. Có vấn đề gì đối với chiếc mũi xẹp của bạn hay bạn lùn không? Vì chúng ta không toàn vẹn, chúng ta được cứu bởi tin vào sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh trong Chúa Jêsus. Nhưng những ai tự phụ, kiêu ngạo sẽ kết thúc trong địa ngục.

Cám ơn Chúa. Tôi luôn luôn dâng sự cảm ta lên cho Chúa. Vì chúng ta tin trong sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh, chúng ta sẽ được tiếp đón ở thiên đàng.LẼ GIẢ DẪN CHÚNG TA ĐẾN ĐỊA NGỤC

Ai là người nhận mão
triều thiên công chính?
Người thắng lẽ giả.

Lẽ giả nói với chúng ta rằng chúng ta phải ăn năn mỗi ngày để được tha tội và được cứu, nhưng Phúc âm của Nước và Thánh Linh nói với chúng ta rằng chúng ta đã được tha thứ cách trọn vẹn rồi và tất cả những gì chúng ta phải làm là tin vào điều đó.

Cái nào là lẽ thật? Bạn phải ăn năn mỗi ngày không? Hay là tin rằng Chúa Jêsus đã giải thoát chúng ta khi Ngài chịu Báp-tem trong phương cách thích hợp nhất để cất lấy tất cả tội lỗi của chúng ta và trong phương cách thích hợp đó ban cho chúng ta sự cứu rỗi.

Chúng ta phải chiến thắng lẽ giả trong trận chiến thuộc linh này. Nhiều người theo lẽ giả này. "Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỉ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở" (Khải huyền 2:12-13).

"Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến" (Khải huyền 2:17).

Nơi có vô số tà linh ngự trị và lẽ giả giả vờ là lẽ thật, Satan xuất hiện như thể là thiên sứ sáng láng. Đức Chúa Trời không thể giúp cho những ai nghe và biết lẽ thật của sự cứu rỗi của Nước và Thánh Linh nhưng không tin nó. Họ sẽ kết thúc trong địa ngục.

Mỗi người phải quyết định cho chính họ là tin vào sự cứu rỗi của Chúa Jêsus. Không một ai quì xuống trước bạn, nài xin bạn tin để được giải cứu.

Nếu bạn muốn được cứu thì hãy tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Nếu bạn cảm thấy hàm ơn về tình yêu thương và ân điển cứu rỗi của Ngài, thì hãy tin nó. Nếu bạn là một tội nhân phải đi vào địa ngục, thì hãy tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, nghĩa là tin Báp-tem của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá, thì bạn sẽ trở nên người công chính.

Nếu bạn nghĩ bạn không phải là tội nhân, bạn không có sự cứu chuộc bởi tin Chúa Jêsus. Chỉ những tội nhân mới được giải thoát khỏi tất cả tội lỗi bởi tin Phúc âm của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh. Chúa Jêsus là Cứu Chúa của tội nhân và Đấng an ủi kẻ khốn cùng. Ngài là Tạo hóa. Ngài là Chúa của Tình yêu.

Tôi thành thật khuyên giục bạn hãy tin vào Phúc âm của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh. Hãy tin nó. Bạn có thể tin chắc rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa, Người Bạn, Người Chăn và là Đức Chúa Trời của bạn. Tội nhân nên tin Chúa Jêsus. Nếu bạn không muốn kết thúc trong địa ngục, bạn phải tin nó. Đức Chúa Trời không van xin bạn tin vào Phúc âm của sự cứu rỗi.

Bạn có muốn được chấp nhận vào thiên đàng không? Thế thì hãy tin Phúc âm của sự tái sanh của Nước và Thánh Linh. Chúa Jêsus phán, "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Hãy tin ta." Bạn có nói rằng bạn muốn được ném vào địa ngục chăng? Thế thì đừng tin. Ngài phán Ngaì đã chuẩn bị một nơi địa ngục cho bạn rồi.

Đức Chúa Trời không van xin. Một thương buôn tiếp đón mọi người, không phân biệt ai, để đặt giá cả mua bán hàng hoá của ông ta, nhưng Đức Chúa Trời chỉ ban Nước Trời miễn phí cho những ai được cứu chuộc. Đức Chúa Trời là Đấng Công bình.

Người ta nói rằng thế giới sắp tận chung. Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Và thật là ngu dại cho những ai không tin vào sự tái sinh bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh.

Hãy tin sự cứu rỗi của Phúc âm phước hạnh của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh. Hãy cùng nhau đi đến Thiên đàng. Bạn không cùng đi với tôi vào nơi ở của Chúa Jêsus sao?


Bạn là tội nhân hay là
người công chính?
Một người công chính là người
không có tội trong lòng

Chúng ta hãy đọc Rô-ma 8:1-2. "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết."

Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua Báp-tem của Ngài và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá. Ngài cứu tất cả tội nhân là người đáng bị phán xét vì tội của họ.

Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời gồm chứa hai điều. Một là Luật pháp và cái kia là Tình yêu của Ngài. Luật pháp dạy chúng ta rằng chúng ta là tội nhân. Theo Luật pháp, tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta không thể được cứu bởi Luật pháp. Nó chỉ dạy chúng ta biết bản chất tội lỗi và số phận của nó. Nó cho chúng ta biết rằng chúng ta là tội nhân.

Muốn biết thêm về Phúc âm Nước và Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc âm Nước và Thánh Linh.
To be born again

Để trả cho công giá của tội lỗi, Chúa Jêsus đến thế gian, cất tất cả tội lỗi của chúng ta và đền trả cho công giá của tội lỗi bằng mạng sống của Ngài để cứu chúng ta ra khỏi sự phán xét. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi.

Chúng ta phải chiến thắng lẽ giả. Đức Chúa Trời ban phước hạnh của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh cho những ai chiến thắng lẽ giả.

Chúng ta được cứu bởi tin Chúa Jêsus. Bởi tin trong Lời Ngài, chúng ta đạt đến sự công chính và hiểu biết lẽ thật. Tin vào lẽ thật của sự tái sanh của Nước và Thánh Linh trong lòng bạn, thì bạn sẽ được cứu. 

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.