" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
 Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Tín điều các Sứ đồ và Những phước hạnh bởi đức tin


Ước muốn của chúng ta là đức tin của các sứ đồ được truyền đến với chúng ta trong sự tinh ròng của nó. Đó là mong ước của chúng ta và hy vọng của mỗi Cơ đốc nhân. Đức tin của họ nên được truyền đến chúng ta đầy đủ trong những bản viết sau khi họ qua đời. Tuy nhiên, đức tin thật của các Sứ đồ chỉ bày tỏ trong các Thư tín của họ, và đó là tại sao chúng ta phải đang bận rộn chia sẻ và phổ biến đức tin của họ.

Thế thì đức tin của các Sứ đồ là gì? Nói cách chính xác, Tin điều Các Sứ đồ được viết sau thời kỳ các Sứ đồ. Nói cách khác, bản văn đức tin của các Sứ đồ được ghi lại bởi thế hệ sau họ.

Đức tin của các Sứ đồ là đức tin trong những công việc của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Báp-tem mà chúng ta nhận khi chấp nhận Đức Chúa Trời như là Cứu Chúa của chúng ta đòi hỏi chúng ta có đức tin trong niềm tin sau đây: Báp-tem của Chúa Jêsus tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta, qua huyết của Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá tất cả tội lỗi của chúng ta đã bị phán xét; và Đức Chúa Jêsus được Đức Chúa Cha sai đến như là Cứu Chúa của tội nhân. Vì thế khi một người tin rằng tất cả tội lỗi của anh/chị ấy được cứu chuộc bởi Báp-tem và Huyết của Chúa Jêsus, anh/chị ấy nhận Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời.

Vì thế, chúng ta có thể hỏi câu hỏi sau cho những người cầu Báp-tem: “Bạn có tin rằng khi Chúa Jêsus chịu Báp-tem bởi Giăng, tất cả tội của bạn được cất ra khỏi bạn và được đặt trên Ngài không?” Khi câu trả lời là, “Vâng, tôi tin rằng tất cả tội lỗi của tôi và tất cả tội lỗi của thế gian được cất đi bởi Chúa Jêsus.” Và chúng ta tiếp theo với một câu hỏi khác: “Thế thì bạn có tin rằng Chúa Jêsus mang tất cả tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng, rồi Ngài đổ huyết ra trên Thập-tự-giá không?” Những ai trả lời với sự xác quyết thì được Báp-tem trong danh Cha, Con và Thánh Linh. .

Đức tin trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi bắt đầu với lời xưng nhận, “Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, Đấng dựng nên trời và đất.” Chỉ những ai tin và xưng nhận điều này thì các Sứ đồ mới có thể làm Báp-tem cho họ trong danh Cha, Con và Thánh Linh. Đức tin Cơ-đốc thật chỉ được ban cho những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Đó là lý do tại sao Hội thánh của Đức Chúa Trời được lập trên nền tảng của đức tin của mười hai Sứ đồ.

Trở về với nguồn gốc của bài Tín điều các Sứ đồ là Sắc lệnh Milan vào năm 313 sau công nguyên, được ký bởi Hoàng đế Rô-ma Constantine. Nền tảng lịch sử của Cơ đốc giáo được thay đổi, từ một tôn giáo ngoài pháp luật trở nên một tôn giáo chính thức, quốc giáo của Đế quốc La Mã, sự thay đổi chủ yếu này tạo ra sự quan tâm có ý nghĩa và sự phát triển Cơ đốc giáo trong Đế quốc La-mã. Tiêu chuẩn đức tin nào cần thiết cho những tín đồ mới mà họ mong muốn để trở thành một phần tử trong Hội thánh của Đức Chúa Trời.

Tín điều các Sứ đồ có nguồn gốc nguyên thủy của nó trong nhu cầu này, và tồn tại cho đến thời kỳ của những người sau các Sứ đồ. Hình thức hiện tại của nó được lưu truyền đến chúng ta sau khi được soạn thảo và sửa chữa bởi nhiều hội nghị tôn giáo khác nhau sau thời kỳ Sứ đồ. Đó là tại sao Tín điều Các Sứ đồ hiện nay phải được giải thích lại qua đức tin của Nước và Thánh Linh, đức tin khác nhau của Cơ đốc giáo và đức tin thật. Để phổ biến đức tin Cơ-đốc này ra toàn thế giới, chúng ta phải biết và tin thế nào Chúa Jêsus nhận tội lỗi của nhân loại qua cho Ngài, thế nào Ngài làm cho tội lỗi này biến đi, và thế nào Ngài ban cho loài người sự sống đời đời.

Nhưng có quá nhiều tôn giáo trên thế giời. Và mỗi tôn giáo có một thần riêng. Sự khác biệt giữa các thần này và Đức Chúa Trời của Cơ đốc nhân là trong khi vấn đề trước chỉ là sản phẩm của con người còn vấn đề sau là Đức Chúa Trời tự tại. Để tin vào Đức Chúa Trời của Cơ đốc nhân người ta phải từ bỏ tất cả những tà thần của tôn giáo con người tạo nên. Không làm điều này, mọi cố gắng của con người trở nên vô ích. Lý do tại sao chúng ta thấy trước mắt một đức tin mơ hồ như thế về Đức Chúa Trời là vì thiếu kiến thức về Đức Chúa Trời Tạo Hoá và Danh xưng của Ngài.

Trong Đế quốc của người Mông Cổ, có một vị thần gọi là “Buruhung.” Thần này không được xem là người tạo ra thế giới, nhưng ngay ngày nay chỉ những người Mông cổ vẫn thờ phượng “Buruhung” như là thần của họ. Như thế, Ngay cả khi họ tin Đức Chúa Trời của Cơ đốc nhân như là thần riêng của họ, họ vẫn tin vào thần của đất nước họ. Điều này làm cho họ không thể có đức tin thật. Nếu một người tin rằng Đức Chúa Trời của Cơ đốc nhân là giống như thần của đất nước họ, thì họ không thể gặp Đức Chúa Trời thật được xưng nhận bởi đức tin của Cơ đốc nhân. Đó là tại sao chúng ta phải mang lời chứng cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi của Cơ đốc giáo.

Tại sao có sự khó khăn khi đem đức tin Cơ-đốc thật về Đức Chúa Trời vào các quốc gia trên thế giới? Đó là vì nhiều người trong họ không phân biệt được sự khác nhau giữa thần của họ và Đức Chúa Trời của Cơ-đốc-giáo, Cha, Con và Thánh Linh. Một lý do khác cho sự khó khăn này là Cơ đốc giáo thất bại trong việc giữ và rao truyền lẽ thật về sự tha tội, Phúc âm của Nước và Thánh Linh qua lịch sử của nó.

Cơ đốc giáo được đưa vào trong Đế quốc Mông Cổ đã có quá nhiều thỏa hiệp với những tôn giáo của đất nước này, vì để tránh sự va chạm với những giáo lý Phật Giáo, và điều này mang đến một hậu quả là sự thất bại cho lẽ thật Cơ đốc giáo. Lẽ thật Cơ-đốc về sự đền tội không thểâ thích hợp với Giáo lý Phật giáo. Lẽ thật của sự đền tội có nghĩa là Chúa Jêsus đã nhận tất cả tội lỗi của thế gian vì sự ích lợi cho loài người, thay mặt cho chúng ta Ngài chết trên Thập-tự-giá, sống lại từ kẻ chết, bằng cách ấy Ngài cứu những ai tin Ngài.

Nhưng một trong những Giáo lý của Phật giáo là cấm sát sinh. Lẽ thật cốt lõi của Cơ đốc giáo là Phúc âm của Nước và Thánh Linh và lẽ thật này đòi hỏi Báp-tem của sự gánh tội của Chúa Jêsus và huyết của Ngài đổ ra trên Thập-tự-giá. Nhưng vì Giáo lý Phật giáo cấm sát sinh, từ mang tội và sự chết của Chúa Jêsus không thể được chấp nhận hay tin như nó là thật. Vì thế, Giáo lý đền tội của Cơ đốc giáo không thể cùng tồn tại với Giáo lý của Phật giáo.

Như là một hậu quả, Cơ đốc giáo trong Đế quốc Mông Cổ thật sự bị chấm dứt bởi Giáo lý Phật giáo, và nó không còn tìm thấy ở Mông cổ. Khi Hội thánh ở Đế quốc Mông cổ đối diện với sự khốn khổ và bắt bớ, hơn nữa, nhiều Cơ đốc nhân trốn vào các Chùa Phật giáo với một một sự hoang mang và vì thế rất dể trở lại với Phật giáo và điều này dẫn đến sự thất bại của Cơ đốc giáo trong đất nước này.

Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Lý do lớn nhất mà Cơ đốc giáo biến mất khỏi Đế quốc Mông cổ là đức tin của người Mông cổ trên Ba Ngôi Đức Chúa Trời là không vững chắc. Họ thấy “Phật” và Chúa Jêsus cùng là Đức Chúa Trời. Điều này dẫn đến sự biến mất của Cơ đốc giáo khỏi Đế quốc Mông cổ.

Sự sống đời đời chỉ có thể đến với những ai là người được cứu khỏi tội lỗi bởi tin Đức Chúa Trời chân thật của Cơ đốc giáo như là Đức Chúa Trời của riêng họ, bất kể họ là ai và ở đâu. Vì thế, chúng ta phải tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, và Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng đức tin của Hội thánh Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng phải làm chứng cho lẽ thật này. Lẽ thật này không có gì khác hơn với đức tin của các Sứ đồ mà sách này nói đến. Chỉ có một Đức Chúa Trời cho toàn thế gian, và Ngài là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Danh của Ngài là “Yahweh,” “Cứu Chúa Jêsus,” hay Đức Thánh Linh. Ngài là Đức Chúa Trời thật không chỉ cho Cơ đốc nhân, nhưng cho tất cả mọi tôn giáo.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.