" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
 Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

“Tôi tin …” (Giăng 1:12-13)


Sự xưng nhận đức tin trong bài Tín điều các Sứ đồ là lời tuyên bố về đức tin của các Sứ đồ để xác định cách chính xác là họ tin Đức Chúa Trời. Như thế, đức tin này phải bắt đầu bởi lời xưng nhận, “Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha.”

Lý do để làm như thế là vì chúng ta muốn có đức tin mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có. Hướng dẫn đời sống đức tin là vì mỗi cá nhân tín đồ tin Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đức tin này phản ánh một ước muốn để có một đức tin mà Đức Chúa Trời muốn nơi chúng ta. Khi chúng ta tin Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể đi đến kết luận là Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ bởi căn cứ vào sự suy diễn hay kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta đạt đến kết luận này là chỉ bởi tin vào lời Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hóa.

Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Khi nó trở thành một vấn đề mà chúng ta không thể trực tiếp chứng minh là xác thực và chứng minh bởi chính chúng ta, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trờiù. Lời của Kinh thánh là lẽ thật có thẩm quyền. Tiên tri và các Sứ đồ là những người viết Kinh thánh đã được hà hơi bởi Thánh Linh. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời – Cứu Chúa- Đấng chữa lành mọi bệnh tật yếu đuối không thể chữa được của mọi người và ngay cả đem người chết sống lại. Được cảm hứng bởi Đức Chúa Trời, các tiên tri viết ra lời Đức Chúa Trời từ việc mô tả sự sáng tạo vũ trụ cho đến sự cứu rỗi của Ngài qua Con Ngài – Chúa Jêsus. Và bởi tin vào những lời viết ra của họ, chúng ta có thể biết chắc lẽ thật và gặp Đức Chúa Trời của Lẽ thật.

Trong Cơ đốc giáo, những người thật sự tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa thì tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh và bởi đó sẽ cứu họ ra khỏi tội. Vì vai trò chủ đạo trong Phúc âm là Chúa Jêsus, chúng ta nhận những gì Chúa Jêsus là của chúng ta bởi tin vào lời của Ngài. Chúng ta phải tin vào Lời Đức Chúa Trời của Cơ đốc giáo, vì chúng ta cần Cứu Chúa khi chúng ta được sanh ra như là một tội nhân. Tội nhân có thể được cứu khi họ tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh mà Chúa Jêsus đã ban cho họ. Đây là lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban tặng cho loài người.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.