" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Bài Giảng Về Con Thánh 2Việc đặt tay trong Thời kỳ Cựu ước và Báp tem trong Tân ước có ý nghĩa gì?


< Lê-vi-ký 1:3-4 >

“Nếu lễ vật của người là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tì vít, dâng lên tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người.”Cựu ước nói với chúng ta rằng khi dân Y-sơ-ra-ên dâng cho Đức Chúa Trời của lễ chuộc tội, họ phải mang một con vật không tì vít và đặt tay trên đầu nó. Rồi thầy tế lễ, thay mặt cho họ, giết con vật, để huyết của nó trên bàn thờ của lễ thiêu, và rải phần còn lại trên mặt đất, thì họ sẽ nhận được sự tha tội cho một ngày.

Trên phương diện khác, để được tha tội của một năm, Lê-vi-ký 16:6-10 chép, “A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Kế đó người phải bắt hai con dê đực, đem để trước mặt Đức Giê-hô-va, tại nơi cửa hội mạc. Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên. A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần A-xa-sên, sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va, để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về A-xa-sên.” Trong Kinh thánh, con dê đực có nghĩa là “phân rẽ”

Hơn nữa, Lê-vi-ký 16:29 nói, “Điều nầy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi: đến mồng mười tháng bảy, các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kỳ người bổn xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi”

Làm thế nào mà dân I-sơ-ra-ên được tha tội của một năm ngay lập tức? Trước nhất, họ cần Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm – trong phân đoạn chính ở trên, lúc ấy là A-rôn. Để một năm tội của dân Y-sơ-ra-ên được tha, yêu cầu phải có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Vậy thì ai đại diện cho những thầy tế lễ của dân Y-sơ-ra-ên? Không ai khác hơn là nhà A-rôn. Đức Chúa Trời đã đặt để A-rôn và con cháu của ông là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.

A-rôn đã mang một con bò vào trong sân của Đền Tạm, chuyển tội lỗi của ông trên nó bằng cách trước hết đặt tay của ông trên đầu của nó để làm sự đền tội cho ông và nhà ông, sau đó cắt cổ nó, lấy huyết của nó, và kế đó rải huyết lên những cái sừng của bàn thờ của lễ thiêu và rải phần còn lại trên đất. Đó là cách mà A-rôn và nhà của ông nhậnỉ được sự tha tội. Sự đền tội có nghĩa là chuyển tội lỗi của ai đó sang con sinh tế bằng cách đặt tay trên đầu nó, cũng được biết như là sự chuyển qua. Sự chết thay của con sinh tế này là sự đền tội.

Tội nhân phải chết vì tội của chính họ, nhưng khi họ chuyển tội lỗi của họ sang cho con sinh tế bằng cách đặt tay trên đầu nó, thì con vật này sẽ chết thay. Đây là cách mà trước tiên Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và nhà của ông được tha tộiỉ. Sau khi làm như vậy, ông bước vào trong Đền Tạm và dâng một trong 2 con dê cho Đức Chúa Trời bằng cách đặt tay ông trên đầu nó và giết nó để lấy huyết. Thay mặt cho dân Y-sơ-ra-ên, kế đó ông đặt tay trên con dê khác trước sự hiện diện của họ và bằng cách đó ông chuyển tội lỗi của họ sang con dê này.

Lúc đặt tay trên đầu con dê, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cầu nguyện rằng, “Oâi lạy Chúa, dân Y-sơ-ra-ên đã phạm Luật pháp của Ngài, từ điều đầu tiên cho đến điều cuối cùng của 10 điều răn Ngài, và tất cả 613 điều lệ và luật pháp. Lạy Chúa, tất cả những người này đã trở nên tội nhân trước mặt Ngài. Vì thế con chuyển tất cả tội lỗi của họ sang con dê tế lễ bằng cách đặt tay lên đầu nó.” Sau đó ông cắt cổ con dê, lấy huyết của nó, và đem huyết này vào nơi Chí Thánh, là nơi ông chỉ được phép vào một lần trong năm. Kế đó ông rảy huyết trên nắp thi-ân, về phía đông, nắp Hòm Bảng Chứng,và trước nắp thi ân ông rảy huyết bảy lần nữa.

Hòm Bảng Chứng được đặt trong nơi Chí Thánh. Nắp của Hòm Bảng Chứng được gọi là nắp thi ân, và khi nắp này được mở ra, người ta sẽ thấy hai bảng đá ghi Mười Điều Răn, một bình vàng đựng bánh ma-na, và cây gậy trổ hoa của A-rôn ở trong Hòm. Cây gậy trổ hoa của A-rôn tượng trưng cho sự phục sinh, hai tấm bảng Luật pháp tượng trưng cho sự công chính của Đức Chúa Trời, và bình vàng đựng ma-na tượng trưng cho Lời sống của Đức Chúa Trời. Trên cùng Hòm Bảng Chứng, đặt một cái nắp gọi là nắp thi ân. Huyết sinh tế được rảy bảy lần trước cái nắp. Vì những cái chuông vàng được gắn vào đường viền áo choàng mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mặc, nên bất cứ lúc nào ông rảy huyết được nhúng trong hương, thì những cái chuông kêu lên.

Như Lê-vi-ký 16:14 giải thích, “Người cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón tay rảy trên nắp thi ân, về phía đông, và rảy bảy lần về phía trước nắp thi ân.” Mỗi khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm rảy huyết, thì những cái chuông rung lên, và bên ngoài Đền Tạm, toàn dân sự Y-sơ-ra-ên nghe được tiếng chuông này, vì mọi tội lỗi của họ có thể được tẩy sạch chỉ khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm dâng tội lỗi này lên thay cho họ. Như thế, đối với dân Y-sơ-ra-ên, tiếng kêu cái chuông này phát ra từ bên trong nơi Chí Thánh là âm thanh ơn phước. Phúc âm nói với họ rằng tội lỗi của họ đã được tẩy sạch.

Khi họ nghe tiếng chuông vàng kêu 7 lần, họ nói với chính họ rằng, “Bây giờ tôi được tự do. Tôi đã bị đè nặng bởi tội lỗi mà tôi đã phạm trong năm, nhưng bây giờ gánh nặng đó đã được trút bỏ.” Vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội này, dân Y-sơ-ra-ên giành được sự giải thoát khỏi mọi tội lỗi, và sau đó trở về cuộc sống mỗi ngày trong sự vui mừng. Hiện nay, tiếng chuông này không gì khác hơn là tiếng ơn phước làm cho chúng ta có thể được tái sanh bởi Nước và Thánh linh. Phúc âm có năng lực mạnh mẽ có thể thổi bay đi tất cả tội lỗi một lần đủ cả.

Bởi đó chúng ta đã được cứu bởi nghe bằng đôi tai của chúng ta, bởi tin nơi lòng chúng ta, và xưng nhận đức tin của chúng ta nơi Lời của Đức Chúa Trời bằng môi miệng chúng ta – đó là Phúc âm của sự tha tội mà nó có thể khiến chúng ta được tái sanh nhờ Nước và Thánh linh – Phúc âm của Nước và Thánh linh. Lê-vi-ký 16:21-22 chép, “A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc nầy mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ra nơi hoang địa.” Con sinh tế nhận lấy tất cả tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên chuyển sang nó bằng cách đặt tay, sau đó nó mang những tội lỗi này trên mình nó, đi lang thang trong sa mạc cho đến khi nó chết. Đây là sự tha tội của thời Cựu ước.

Như được chép trong Giê-rê-mi 17:1 rằng tội lỗi của mỗi người được chép trong hai nơi trước mặt Đức Chúa Trời. Một là Quyển Sánh Phán Xét của Đức Chúa Trời, và nơi khác là trong lòng của chính con người. Như thế muốn được Đức Chúa Trời tha tội, chúng ta phải nhận sự tha thứ tội của chúng ta và tội lỗi nên được xóa trong cả hai nơi, Quyển Sách Phán Xét của Đức Chúa Trời và trong chính lương tâm chúng ta. Đồng thời, chúng ta phải nhận sự tha thứ tội này bởi đức tin công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Đó là lý do tại sao Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thực hiện nghi lễ sinh tế chuộc tội cho toàn thể dân I-sơ-ra-ên bằng cách đặt tay trên đầu con dê trước sự hiện diện của họ - nói cách khác là để cho họ thấy rằng tất cả tội lỗi của họ quả thật đã chuyển sang con dê.

Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Khi người ta nghe Phúc âm, một vài người hiểu biết nó ngay, trong khi những người khác thì hiểu nó cách chậm chạp. Ngay khi họ nghe, họ nói “Tôi từng là tội nhân, nhưng tội lỗi của tôi đã chuyển sang con dê, vậy thì bây giờ con dê là tội nhân” đây là những người hiểu biết nhanh chóng. Khi tội lỗi của chúng ta chuyển sang con sinh tế, thì chúng ta trở nên vô tội. Có phải thật đơn giản không? Một khi một người nhận thức nó, thì lẽ thật thật dễ dàng để hiểu thấu. Khi con dê biến mất khỏi tầm nhìn, và người đuổi nó đi trở lại, thì con dê đi lang thang trong đồng vắng không có lương thực lẫn nước, và cuối cùng nó chết cùng với tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên trên nó. Đây là luật pháp công chính của Đức Chúa Trời, thế nào “công giá của tội lỗi là sự chết”, đã được làm trọn. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã cứu dân Y-sơ-ra-ên bằng cách hi sinh con dê này vì họ. Đức Chúa Trời đã chuyển tất cả tội lỗi mà dân Y-sơ-ra-ên đã phạm trong một năm dài qua con dê, và bởi đó họ được giải cứụ.

Trong Tân ước, Chúa Jêsus đã ban sự cứu rỗi cho chúng ta bằng cách Ngài phải nhận báp tem và chịu đóng đinh (Ma-thi-ơ 3:15-17; 1 Phi-e-rơ 3:21).

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.