" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Bài Giảng về Con Thánh 8Đức tin gì mà Đức Chúa Jêsus tuyên bố là lớn?


< Ma-thi-ơ 8:5-10 >

“Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài, mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành. 8Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! Thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! Thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! Thì nó làm. Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.”Đức tin của người đội trưởng


Bấy giờ khi Chúa Jêsus tiến vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội trưởng đến với Ngài. nài xin Ngài mà thưa rằng, “Lạy Chúa, đứa đầy tớ của tôi đang mắc bịnh nằm tại nhà, đau đớn lắm.” Chúa Jêsus bèn nói với ông rằng: “Ta sẽ đến và chữa bệnh cho nó.” Thầy đội thưa rằng, “Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi được lành. Vì tôi cũng ở dưới quyền của một người, và có những người lính ở dưới quyền của tôi. Và tôi nói với người này ‘đi’ thì anh ta đi, nói với người kia ‘đến’ thì anh ta đến; và với đầy tớ của tôi, tôi nói ‘ hãy làm điều này’ thì anh ta làm điều đó.” Khi Chúa Jêsus nghe những lời đó, lấy làm lạ, và nói với những người đi theo Ngài rằng, “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Ta chưa thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy!”

Có những người trong thế gian này, là những người giống như thầy đội kia, có đức tin tin nơi mọi thứ được làm trọn chỉ bởi Lời của Chúa Jêsus. Chúng ta có thể thấy rằng những người có đức tin như vậy là những người được phước, và thầy đội này có đức tin giống như đức tin của những người tái sanh. Thầy đội cảm thấy thương xót cho một trong những đầy tớ của ông là người đang bị bệnh liệt, nên đã đến xin Chúa Jêsus chữa lành cho người đó. Chúng ta có thể thấy rằng thầy đội này đã chia xẻ số phận của ông ta và đã trải qua những sự khó khăn và nghèo nàn của những người ở dưới quyền của ông ta, và ông đã có một tình thương cao cả dành cho họ.

Thầy đội đã tha thiết cầu xin Chúa Jêsus chữa bệnh cho người đầy tớ của ông, và Chúa Jêsus đã cho phép điều đó. Từ phân đoạn này, chúng ta có thể tìm thấy rõ ràng rằng đặc tính đức tin của thầy đội này là bởi vì ông ta tin nơi Con của Đức Chúa Trời. Ông đã tin nơi Lời Thật của Chúa Jêsus - đó là, ông tin rằng Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ sống lại từ cõi chết và chữa lành chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi của chúng ta.

“Lạy Chúa, tôi không đáng để rước Chúa vào nhà. Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành.” Thầy đội nói lời này không phải vì ông không muốn Chúa Jêsus đến nhà ông, nhưng trước nhất bởi vì ông có đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. Nếu người ta muốn phục vụ và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì qua Lời của Đức Chúa Trời, những người này có thể nhận được sự tha tội, trong họ có đức tin vững chắc bởi Lời, và cũng nhận được ơn phước từ Lời được viết này của Đức Chúa Trời. Đức tin này là đức tin của thầy đội.

Ngay cả nếu chúng ta chẳng có gì gọi là của chúng ta, nhưng nếu chúng ta tin nơi Lời của Đức Chúa Trời, thì những ơn phước của Đức Chúa Trời có thể hoàn toàn là của chúng ta. Từ phân đoạn trên, chúng ta có thể thấy được đức tin của thầy đội lớn như thế nào.

Đức tin trọn vẹn là gì? Tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã làm trọn và sẽ làm trọn mọi việc chỉ bởi Lời của Ngài là đức tin trọn vẹn. Khi bạn có sự thông biết về Lời của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Lời này, thì bạn sẽ nhận được những ơn phước tuyệt vời trong đời sống của bạn, cũng như thầy đội này.

Thầy đội đã xin Chúa Jêsus chỉ nói một lời; đức tin như vậy là đức tin lớn. Những người kính sợ Đức Chúa Trời tin rằng quyền năng vĩ đại của Ngài có thể cứu họ khỏi tội lỗi chỉ bởi Lời của Ngài, khiến cho chúng ta nhận được cuộc sống đời đời, và làm cho chúng ta được cuộc sống phước hạnh. Việc chúng ta được Đức Chúa Trời ban phước có thể xảy đến chỉ bởi tin nơi Lời của Ngài. Đức tin tin cậy nơi Lời chắc chắn có thể khiến cho chúng ta được sống một cuộc sống mới.

Giăng 8:32 chép, “Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.” Khi chúng ta ở trong Lời của Đức Chúa Trời và tin nơi những điều chép trong Kinh thánh, thì Lời này hành động trong lòng chúng ta bằng những cách cụ thể, thay đổi bên ngoài chúng ta, tâm hồn chúng ta và chính chúng ta, và bởi đó có thể làm cho những linh hồn thay vì bị bỏ nơi hỏa ngục được vào Thiên đàng.

Một người đi nhà thờ trong khi không có đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời là sai trật. Nếu một người không tin nơi Lời của Đức Chúa Trời, thì hiện diện tại nhà thờ chỉ là một thói quen tôn giáo mà thôi, điều này người đó làm trên sức riêng của chính anh ấy/chị ấy mà thôi và chẳng ích lợi gì cho sự cứu rỗi.

Đức tin của thầy đội này là đức tin nơi Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Ngày xưa đã có nhiều người có đức tin của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Tổ phụ đức tin của chúng ta đều tin nơi Lời Chúa. Aùp-ra-ham đã vâng theo Lời Chúa (Sáng thế ký 12:4), và Y-sác đi theo con đường cha của ông, cũng tin nơi Lời của Đức Chúa Trời mà Áp-ra-ham đã tin. Áp-ra-ham đã tin nơi Lời của Đức Chúa Trời bởi thế Ngài đã ban cho ông dòng dõi và đất đai, và đã truyền sang đến con của ông là Y-sác. Thật sự Đức Chúa Trời đã cho phép xứ Y-sơ-ra-ên ngày nay trở nên con cháu của Áp-ra-ham.

Những người công chính - tái sanh - đã trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi tin nơi Lời Đức Chúa Trời . Điều thật kỳ diệu là cách họ trở nên công chính lúc ban đầu. Có phải họ trở nên công chính bởi nhận được Đức Chúa Trời qua những sự cầu nguyện sốt sắng, nói tiếng lạ, những phép lạ, hay những sự cầu nguyện thánh của họ không? Có phải nhận biết Đức Chúa Trời là Cha cũng giống như tiếp nhận Ngài không?Đức tin thật là tin nơi Lời của Đức Chúa Trời


Đức tin nơi Đức Chúa Trời không thể đến bởi sự xúc cảm, sự thành tâm hay khả năng của một ai đó. Tôi đã từng thấy nhiều người dâng lời cầu nguyện ăn năn cách tha thiết trong nước mắt, lớn tiếng xưng nhận tội lỗi của họ. Nói chung, nó đã trở nên một thói quen thông thường cho những Cơ Đốc Nhân là người đi nhà thờ lâu năm để cố gắng rửa đi tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn trong nước mắt. Thời đại của chúng ta đã bị biến đổi trở nên thời đại suy đồi, là nơi những Cơ Đốc Nhân xem xét những biểu hiện bên ngoài, và họ chấp nhận đức tin của nhau dựa trên điều này.

Những người tà giáo thì thích ở trong phong trào ân tứ, thuyết thần bí và chủ nghĩa duy vật. Và họ thiên về việc theo đuổi những khuynh hướng sai lạc cách liều lĩnh và dữ dội. Nhưng tất cả những tín đồ của họ, trong lúc họ có thể có sự khuây khỏa và thỏa mãn tạm thời bề ngoài trong những niềm tin như thế, cứ tiếp tục sống cuộc sống mơ hồ với tấm lòng trống không. Điều này là bằng chứng rằng những người như vậy chưa được tái sanh, cũng như chưa được nhận Đức Thánh Linh, hơn nữa là họ không tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. Tin nơi Chúa Jêsus là tin nơi Lời của Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus đã nói rằng đức tin của thầy đội là đức tin lớn. Hãy tìm xem tại sao Ngài nói như vậy. Tội nhân là những người không thể tin hoặc làm theo Lời của Đức Chúa Trời thì không thể hiểu người công chính là những người có đức tin và làm theo Lời của Đức Chúa Trời.

Đặc biệt, phong trào ân tứ, mà trong đó tội nhân dể bị sa ngã, cho rằng nói tiếng lạ là chứng cớ chứng minh sự nhận được Đức Thánh Linh của người đó, trở thành con cái Đức Chúa Trời, và có sự cứu rỗi. Vì thế họ nói tiếng lạ khắp nơi. Nhưng hầu hết những người Hàn quốc là những người tự cho là có thể nói tiếng lạ thật ra nói tiếng sai trật. Những người tái sanh không thể đứng gần những người nói tiếng lạ. Sa-tan làm việc đó cách gian trá trong phong trào ân tứ để bởi đó những người tin nơi khải tượng và sức mạnh siêu tự nhiên, và những người chạy theo những dấu kỳ, phép lạ, và khải tượng rời xa khỏi đức tin trong Lời của Đức Chúa Trời, ngay cả họ không thể đến gần với đức tin của thầy đội. Đức tin của họ là một đức tin giả dối cơ bản khác với đức tin của thầy đội, và là đức tin tìm kiếm sau những cái mà không thể nhìn thấy được bằng thị giác .

Đức tin của thầy đội là một đức tin tin nơi mọi điều mà Đức Chúa Jêsus Christ nói, xưng nhận rằng, “chỉ bởi phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ được lành”. Nói cách khác, tin nơi bất cứ điều gì Đức Chúa Trời nói sẽ được làm thành như vậy, đó là đức tin này của thầy đội.

Đối với Cơ Đốc Nhân, nói tiếng lạ không có nghĩa là họ đã nhận được sự cứu rỗi, cũng không phải là họ đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Cũng như không phải nhìn thấy khải tượng có nghĩa là họ đã được tái sanh, không phải tuyên bố rằng họ có những ân tứ thuộc linh có nghĩa là họ có đức tin tái sanh.

Nói cách chính xác thì đó là vì những người này không có đức tin nên họ bám lấy những sự huyền bí. Những sựỉ này được Sa-tan ban cho. Những đức tin huyền bí như thế có thể tồn tại một tuần là cùng. Chỉ sau vài ngày, họ bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời trở lại, tìm kiếm nơi nào họ có thể thấy phép lạ và dấu kỳ. Đây là chứng cớ sự thật rằng họ không có Đức Thánh Linh trong lòng.

Nếu Chúa Jêsus và Lời của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và nếu chúng ta đã nhận được sự tha tội và Đức Thánh Linh chắc chắn ngự trong lòng chúng ta, thì chúng ta không bao giờ bị rơi vào những cạm bẩy như thế. Cũng như chúng ta không bao giờ làm việc với họ, vì chúng ta không phù hợp với họ, và trên hết là hạt giống thật của chúng ta khác với họ. Đức tin của thầy đội thì giống như của chúng ta.

Aân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thì thật to lớn, đó là Ngài đã cho phép chúng ta tin và làm theo Lời của Ngài, không giống như những người khác theo đuổi những dấu kỳ và phép lạ. Bởi đó tôi có thể tạ ơn Ngài.

Có đức tin và trở nên công chính chỉ xảy đến bởi tin Lời Đức Chúa Trời. Khi tội nhân từ bỏ những ý nghĩ riêng của họ, tỏ ra bản chất thật của họ trước Lời của Đức Chúa Trời, khiêm tốn lắng nghe những gì Lời Chúa phán với họ, và thật sự tin nơi đó, thì họ có thể trở nên công chính. Đây là quyền năng của Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Bởi đó họ có thể vào Thiên đàng và trở thành con cái của Đức Chúa Trời.

Chúng ta có thể sống cuộc sống phước hạnh trong sự đẹp đẽ và vui vẻ. Nhưng tất cả những ơn phước này đến bởi Lời của Đức Chúa Trời, vì đây là lẽ thật của nó. Khi thấy đức tin của thầy đội, Chúa chúng ta đã nói, “Ngươi có đức tin lớn.” Những người bị bệnh liệt không thể tự chính mình làm gì cả. Cũng như vậy, tội nhân không thể tự làm cho tội lỗi của họ mất đi. Nhưng họ có thể được tha thứ hoàn toàn chỉ bởi Lời của Đức Chúa Trời, và đây là đức tin mà Chúa chúng ta nói đến bằng cách nói đến đức tin của người thầy đội.

Tội lỗi của chúng ta đã được tẩy xóa bởi tin nơi Lời Đức Chúa Trời. Đó là tại sao tội nhân không thể hiểu được người công chính vô tội. Chỉ sau khi họ trở nên công chính, khi đó họ nhìn vào những người xưng là tin nơi Lời Đức Chúa Trời nhưng vẫn còn tội lỗi, thì họ có thể nhận ra rằng họ thật ra không có đức tin là đức tin thật nơi Lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì thầy đội có đức tin này nên ông đã nói, “Nhưng chỉ cần Chúa phán một lời, thì đầy tớ tôi đã được lành rồi.”

Tội lỗi của chúng ta không thể được tẩy xóa bởi những cố gắng của chính chúng ta, cũng không thể bởi bất cứ điều gì ngoài Lời của Đức Chúa Trời. Chúng có thể được tẩy xóa chỉ bởi Lời Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ tin nơi Lời lẽ thật của Nước và Thánh linh của Đức Chúa Trời mà chúng ta được cứu, chứ không phải bởi những ý nghĩ con người tạo nên, những học thuyết, những cố gắng, những sự ăn năn và sự tự biện hộ của chính chúng ta. Sự cứu rỗi nhận được trong những giấc mơ hay khải tượng thì không phải là sự cứu rỗi.

Có nhiều người trở nên tội lỗi hơn ngay cả khi họ xưng nhận là tin nơi Chúa Jêsus và đi nhà thờ. Hê-bơ-rơ 1:3 nói, “Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.” Lý do mà những người như vậy trở nên tội lỗi hơn và không được giải thoát khỏi tội lỗi của họ mặc dù họ tin nơi Chúa Jêsus là vì họ không biết Lời của Đức Chúa Trời cách đúng đắn. Đấng đã rửa sạch tội lỗi của nhân loại là Chúa Jêsus. Vì những điều mà Chúa Jêsus đã làm được chép chi tiết trong Lời Đức Chúa Trời, nên bởi tin nơi Lời này chúng ta có thể trở thành công chính và sống cuộc sống phước hạnh.

Những người chưa nhận được sự tha tội từ Lời Chúa, họ có thể là bất cứ ai, đều là những kẻ nói dối. Chúa Jêsus là con đường và sự sống. Không cần biết người ta quỳ gối thấp đến thế nào và cầu nguyện ăn năn tha thiết thế nào trong giờ thờ phượng, nhưng nếu bỏ Lời của Đức Chúa Trời sang một bên thì những điều này không thể làm cho họ được vào Thiên đàng. Những cố gắng, sự thành tâm và những công việc của con người không thể tẩy xóa tội lỗi của họ. Loại đức tin và sự tha thứ tội lỗi mà không được thiết lập bởi Lời của Đức Chúa Trời thì tất cả đều thuộc về ma quỷ.

Chẳng có gì trong thế gian này, ngay cả nếu đó là quyền năng đuổi quỷ, có thể làm cho con người được Chúa yêu thương, ngay cả nếu họ bị tử vì đạo, không có nghĩa là linh hồn của họ đã được cứu. Lúc đầu, khi con người tin, thì đức tin của họ, sự tha thứ tội, sự cứu rỗi và những ân tứ mà không được thiết lập bởi Lời cuối cùng sẽ chắc chắn thay đổi. Tất cả những điều này là hoàn toàn vô ích.

Người tự cho là có truyền thống, người tự hào về dòng dõi và gia phả của họ, người kiêu hãnh về gia cấp, đức tin của họ, và những gì họ đã làm – những người này tự quả quyết rằng họ là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ quăng những người như vậy vào hoả ngục. Nếu họ tin y nơi Lời của Đức Chúa Trời thì sự tự hào của họ cũng không sao. Tuy nhiên, bởi vì họ không làm như vậy nhưng tin nơi Ngài dựa trên những tiêu chuẩn của riêng họ. Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ quăng họ vào trong sự tối tăm.

Ma-thi-ơ 7:23 chép, “Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Làm gian ác là gì? Làm gian ác tượng trưng cho những việc làm của những người xưng nhận là tin nơi Đức Chúa Trời và sử dụng quyền lực của Ngài mặc dù họ không thật sự có đức tin.

Nhà thờ của Đức Chúa Trời là nơi chúng ta lắng nghe Lời của Ngài. Đó là một nơi chúng ta có thể bỏ qua một bên những tư tưởng riêng của chúng ta, thay vào đó lắng nghe và làm theo Lời. Có những người xưng rằng mặc dù họ vẫn có tội, nhưng họ có thể vào Nước Đức Chúa Trời bởi vì họ đi nhà thờ và tin nơi Chúa Jêsus. Những người nói về tính chính thống thì còn sốt sắng hơn nữa, nói rằng họ là những tội nhân đã được cứu. Mặc dù lòng họ không có đức tin, họ xưng là tin Cơ Đốc Giáo và cho rằng Ngài sẽ đem họ về Thiên đàng. Bạn hãy tự tìm xem bạn có thể thấy bất cứ nơi nào trong Kinh thánh là nơi có những luận điệu như vậy được chép lại không.

Những thánh đồ đại diện cho những người vô tội – họ đại diện cho người công chính. Những người tự hào về chính thống nói, “Đức Chúa Trời đã chấp nhận chúng tôi như những người công chính, ngay cả khi chúng tôi là những tội nhân, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi thực sự vô tội.” Nhưng Đức Chúa Trời không biện hộ cho chúng ta vì chúng ta đi nhà thờ. Hơn thế nữa, những người cho rằng họ có thể vào Nước Đức Chúa Trời bởi những việc làm của đức tin họ thì chỉ yêu Đức Chúa Trời trong tình yêu đơn phương, vì sự cứu rỗi của họ là do chính họ tạo nên chứ không phải nhận từ nơi Chúa bởi đức tin. Những người như vậy không thể được cứu. Tội lỗi trong lòng họ là những bằng chứng chứng minh rằng họ chưa được cứu. Bất cứ ai ghi tạc tội lỗi trong lòng họ, ngay cả nếu họ tin nơi Chúa, sẽ vẫn bị quăng vào hỏa ngục.

Để tẩy xóa tội lỗi của thế gian, Chúa Jêsus đã bảo chúng ta tin nơi Ngài. Đức Chúa Trời vui lòng bởi những người tin nơi Chúa Jêsus, là những người được giải thoát khỏi tội lỗi của họ và trở nên công chính. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Thiên đàng cho người công chính. “Lạy Chúa, con tin rằng Ngài đã cất đi mọi tội lỗi của con. Nhưng xin rửa đi tội lỗi này mà con đang phạm. Xin tha thứ con vì tội lỗi này.” Nếu bất cứ ai cầu nguyện như vầy, thì điều này chỉ có thể có nghĩa rằng anh ta không thật sự tin nơi Phúc âm của Đức Chúa Trời, và chỉ biến Đức Chúa Trời thành một người nói dối.

Những người tự đoán phạt họ mặc dù họ tin nơi Chúa Jêsus thì chẳng gì khác hơn là những người tà giáo. Chúng ta phải nhận biết cách đúng đắn rằng chẵng có sự đoán phạt nào trong Đức Chúa Jêsus Christ (Rô-ma 8:1). Tội nhân không thể tẩy xóa tội của linh hồn những tội nhân khác bằng Lời, nhưng cuối cùng họ chỉ biến những người đó thành tội nhân cho dù những người đó tin nơi Chúa Jêsus, cũng như chính họ. Nhưng những người đã nhận được sự tha tội có thể dẫn tội nhân trở nên vô tội, bởi vì Lời quyền năng của sự tha thứ tội ở trong họ. Chúng ta trở thành công chính bởi tin nơi Chúa Jêsus.

Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Phước hạnh là được tái sanh bởi Lời của Đức Chúa Trời. Phước hạnh là làm theo người lãnh đạo thuộc linh, và hiệp với nhau trong sự phục vụ hội thánh và rao giảng Phúc âm của sự tha tội cho những linh hồn. Điều nào là đúng? Mặc dù thầy đội là một người Ngoại bang, nhưng ông tin chắc nơi Lời của Đức Chúa Trời. Vì thế ông được cứu và trở nên một người công chính trọn vẹn. Ngược lại, những người tự hào về bản thân mình là chính thống Do thái thì bị từ bỏ, vì họ đã không hiểu biết Chúa Jêsus cách đúng đắn. Cái nào là đúng?

Đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được chuyển dời từ một cuộc sống tội lỗi đến cuộc sống cứu rỗi, và cho phép chúng ta được phước bởi mọi Lời Đức Chúa Trời . Vì thầy đội có đức tin mà Đức Chúa Trời tuyên bố là lớn. Đức tin như thế ở trong chúng ta bởi ân điển của Đức Chúa Trời, vì chúng ta tin rằng Lời của Ngài đã và sẽ được làm thành y như vậy.

Vì người ta vẫn không có đức tin này của thầy đội, nếu họ chỉ tin nơi Lời của Đức Chúa Trời, thì bởi đức tin này họ sẽ hoàn toàn trở nên giống như thầy đội. Đức tin được Đức Chúa Trời tiếp nhận nhất là đức tin tin vào y như những gì Đức Chúa Trời đã phán. Tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến chúng ta trở nên vô tội là đức tin của thầy đội.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.