Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

Bài Giảng về Đức Thánh Linh 3Phẩm chất cần thiết để trở thành Sứ đồ.


< Công vụ 1:4-8 >

“Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”Trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, những chức vụ của Chúa Jêsus được đòi hỏi một cách tuyệt đối. Nội dung của những chức vụ này là phép báp tem mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng, mang lấy tội lỗi của thế gian, sự chết trên Thập tự giá, và sự sống lại của Ngài. Một lời hứa đã được làm giữa Đức Chúa Trời và chúng ta là Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh như là một món quà cho những ai tin nơi lẽ thật này. Đức Thánh Linh là Đấng mà Đức Chúa Trời ban cho những người đã được tha thứ tội lỗi của họ là một món quà chỉ dành cho những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh cách chính xác như Đức Chúa Trời đã đặt để.

Công vụ 1:4 nói, “Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.” Chúa Jêsus đã dặn các môn đồ rằng, “Để nhận được Đức Thánh Linh như đã hứa, đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem nhưng phải ở đó chờ.” Thành Giê-ru-sa-lem tượng trưng cho Hội Thánh thuộc linh của Đức Chúa Trời, là nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh được tìm thấy. Vì thế Đức Chúa Trời dặn những môn đồ của Hội Thánh Giê-ru-sa-lem phải ở trong Hội thánh để nhận được Đức Thánh Linh.Đức Thánh Linh là món quà cho những người Tái sanh


Các sứ đồ tiếp tục nghe lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến với họ. Công vụ 1:5 chép, “Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.”

Chúng ta phải nhận biết rằng Kinh thánh nói với chúng ta là đức tin của những người đã nhận được Đức Thánh Linh không phải là một thành quả của những hành động hay việc làm của riêng họ, nhưng đó là một kết quả của việc tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh (Công vụ 2:38, 3:19). Nói cách khác, chúng ta có nhận được Đức Thánh Linh hay không thì chắc chắn tùy thuộc vào lời hứa đã thiết lập của Đức Chúa Trời, chứ không phải tùy thuộc vào những nổ lực của chúng ta hay bất cứ thành tích thuộc linh nào cả.

Như đã được chép trong bốn sách Phúc âm, Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ đến với những ai tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh.

Thánh linh của Đức Chúa Trời “là một món quà cho phép những ai tin nơi sự tha thứ tội lỗi do Chúa Jêsus ban cho.” Chúng ta có thể xác nhận một lần nữa trong khá nhiều câu Kinh thánh rằng Đức Thánh Linh giáng trên những người tin nơi Phúc âm Báp tem của Chúa Jêsus và huyết của Ngài. Những người đã được nhận Đức Thánh Linh trong Kinh thánh là những người tin nơi Phúc âm của nước và huyết như là sự tha thứ tội lỗi của họ.

Nhưng từ phân đoạn chính ở trên, chúng ta có thể thấy rằng quyền năng của Đức Thánh Linh không phải cho đời sống xác thịt, nhưng cho sự truyền giáo thế giới “Ngươi phải làm chứng cho Ta.” Nói cách khác, mục đích sự ngự trị của Đức Thánh Linh là để khiến chúng ta trở nên những chứng nhân cho Chúa Jêsus. Và cho chúng ta trở nên những chứng nhân của Ngài có nghĩa là trở nên những người làm việc cho Ngài, là những người giảng rao Phúc âm của Nước và Thánh linh suốt cả cuộc đời của chúng ta. Các sứ đồ đã thuộc về Đức Thánh Linh và họ là những đầy tớ của Ngài. Đức Thánh Linh làm việc với Phúc âm của Nước và huyết. Đây là quyền năng của Phúc âm thật.

Khi chúng ta nhìn gần hơn sự miêu tả Lễ Ngũ Tuần đầu tiên trong Công vụ 2, chúng ta có thể tìm thấy rằng phép báp tem của Đức Thánh Linh trên các môn đồ là để cho họ truyền rao ra Phúc âm của Nước và Thánh linh do Chúa Jêsus ban cho. Trong những chức vụ của Đức Thánh Linh, mục đích sự hiện đến của Ngài được tìm thấy trong sự truyền rao Phúc âm của Nước và Thánh linh.

Khi đến “Ngày Lễ Ngũ Tuần” chúng ta thường kết hợp nó cách chung chung với sự hỗn loạn, mong tạo lại một cách mơ hồ thời điểm mà Đức Thánh Linh giáng xuống. Ngày hôm nay, chúng ta kết hợp nó với những loại hội họp, là nơi người ta đang nằm trên mặt đất – lấy lý do là khi họ nhận được Đức Thánh Linh họ sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, té ngữa trên sàn nhà, và thờ thượng Chúa trong nhiều ngày – họ bay lên và run lắc người cách vô điều khiển với đôi tay của họ giật như bị điện giật. Nhưng đây không phải là hành động của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh không hành động như vậy, Ngài hành động với và chỉ với Lời của Đức Chúa Trời, đặc biệt là với Phúc âm của Nước và Thánh linh.

Bạn có tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, là Phúc âm khiến cho bạn có thể nhận được Đức Thánh Linh không? Hay bạn vẫn đang tìm kiếm những phương pháp do con người tạo ra để nhận được Đức Thánh Linh? Có phải Đức Thánh Linh đến khi người ta ăn năn tội lỗi của họ bằng những lời cầu nguyện ăn năn, hay khi họ từ bỏ thần tượng của họ không? Có phải chúng ta nhận được Đức Thánh Linh bởi sự cầu nguyện không?

Điều thật sự khiến cho chúng ta nhận được Đức Thánh Linh là Phúc âm đã xảy đến bởi báp tem và huyết của Chúa Jêsus. Không có con đường nào khác ngoại trừ hiểu biết Phúc âm của phép báp tem và huyết của Chúa Jêsus, Phúc âm đó cho phép chúng ta nhận được Đức Thánh Linh do Đức Chúa Trời ban cho, tin và tiếp nhận Phúc âm này vào lòng chúng ta.

Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trong Ngày Lễ Ngũ Tuần là sự làm trọn Lời tiên tri qua Tiên Tri Giô-ên (Giô-ên 2:29). Và trong thời đại hiện nay Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Thánh Linh đến với những người tin nơi Phúc âm, là Phúc âm làm tha thứ và tẩy sạch mọi tội lỗi của toàn thế gian qua phép báp tem của Chúa Jêsus, qua huyết Ngài trên Thập tự giá, sự chết và sự sống lại của Ngài. Bạn cũng vậy, chắc chắn bạn sẽ nhận được Đức Thánh Linh như một món quà khi bạn tin nơi Phúc âm của nước và huyết.Các môn đồ của Chúa Jêsus đã tin loại Phúc âm gì?


Các môn đồ là những người tin nơi phép báp tem và huyết của Chúa Jêsus mà Ngài đã nhận và đổ huyết ra để cứu tội nhân. Tại sao? Lý do được miêu tả rõ ràng trong Công vụ 1:21-26. Khi các Sứ đồ chọn các Sứ đồ khác để thay thế cho Giu-đa, họ chọn người tin nơi phép báp tem của Chúa Jêsus mà qua đó Ngài đã gánh mọi tội lỗi của con người. Nói cách khác, có đức tin nơi phép báp tem của Chúa Jêsus là tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với các môn đồ để được trở nên Sứ đồ bổ sung. Dĩ nhiên, họ phải tin nơi lẽ thật rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và đã trở nên Cứu Chúa của tội nhân. Ở đây, chúng ta có thể hiểu biết về đức tin của các Sứ đồ. Tóm lại, các môn đồ của Chúa Jêsus tin vào toàn bộ chức vụ của Ngài: báp tem, sự đóng đinh, sự chết trên Thập tự giá, sự sống lại của Ngài. Như vậy để trở thành một Sứ đồ, người đó phải tin nơi phép báp tem mà Chúa Jêsus đã nhận để gánh tội lỗi của thế gian.

Trong thời đại cuối cùng này, để trở nên môn đồ của Ngài, chúng ta cũng phải tin nơi lẽ thật của Nước và Thánh linh. Nếu người ta bỏ qua bất cứ một trong những yếu tố nào trong chức vụ công khai của Chúa Jêsus – Ngài là Đức Chúa Trời, qua phép báp tem Ngài gánh lấy tội lỗi của tội nhân (Ma-thi-ơ 3:15), sự đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá, sự chết và sự sống lại của Ngài – thì họ không thể nhận được sự tha thứ tội lỗi, nhưng thay vào đó sẽ bị hủy diệt như một tội nhân. Để cho tất cả chúng ta đều được trở nên môn đồ của Chúa Jêsus, chúng ta phải tin vào phép báp tem mà Ngài đã nhận và tin vào huyết của Thập tự giá.

Đối với những người có cùng sự hiểu biết lẽ thật như các môn đồ của Đức Chúa Trời đã có, Ngài sẽ làm cho họ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như vậy, chúng ta cũng có thể nhận được Đức Thánh Linh khi chúng ta có đức tin nơi phép báp tem mà Chúa Jêsus đã nhận nơi Giăng, sự chết trên Thập tự giá, và sự sống lại của Ngài.

Trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đã yếu đuối, sợ hãi. Nhưng khi Đức Chúa Trời đổ Đức Thánh Linh trên họ như Ngài đã hứa với Tiên tri Giô-ên, thì tất cả họ trở nên mạnh mẽ và mạnh dạn truyền giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh cách công khai.


Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.