Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong


 


Chủ đề 1: Tội lỗi

Top


Chủ đề 2: Luật pháp

Top


Chủ đề 3: Phúc âm của Nước và Thánh Linh

Top


Chủ đề 4: Giải quyết vấn đề tội lỗi hàng ngày
Muốn biết thêm về sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc âm Nước và Thánh Linh.
To be born again

Top


Chủ đề 5: Cách xưng tội đúng

Top


Chủ đề 6: Tà giáo

Top


Chủ đề 7: Sự sai lạc của giáo lý tiền định và sự lựa chọn
Muốn biết thêm về Phúc âm Nước và Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc âm Nước và Thánh Linh.
To be born again

Top


Chủ đề 8: Đức Thánh Linh
Muốn biết thêm về Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Thánh Linh.
All about the Holy Spirit

Top


Chủ đề 9: Thư tín Rô-ma (Giải kinh Sách Rô-ma)
Muốn biết thêm về sách Rô-ma? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Sách Rô-ma.
Bible study on Romans

Top


Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải kinh sách Khải huyền)
Muốn biết thêm về sách Khải huyền? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của sách Khải Huyền.
Bible study on Revelation

Top


Chủ đề 11: Đền tạm
Muốn biết thêm về Đền tạm? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí về Đền tạm.
All about the Tabernacle

Top


Chủ đề 12: Đức tin của bài tín điều Các Sứ đồ - Những nguyên lý cơ bản của Đấng Christ
Muốn biết thêm về "Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ"? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Top


Chủ đề 13: Phúc âm theo Ma-thi-ơ
Muốn đọc thêm những bài giảng theo Phúc âm Ma-thi-ơ? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc Âm Ma-thi-ơ.
The Gospel of Matthew

Top


Chủ đề 14: Thư Giăng thứ nhứt
Muốn đọc thêm những bài giảng về Thư tín Giăng thứ nhứt? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Thư tín Giăng thứ nhứt.
The First Epistle of John

Top


Subject 15 : The Epistle of Paul the Apostle to the Galatians

 

Want to read more sermons on the Galatians? Please click the banner below to get your free book on the Galatians.
The book of Galatians

Top


Subject 17 : The Epistle of Paul the Apostle to the Ephesians

Top


Subject 18 : The Genesis

Top

 


Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.