Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

  • Việc đặt tay và lệnh truyền
  • Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời ban cho để chuyển tội lỗi qua sinh tế chuộc tội trong Cựu Ước (Lê-vi-ký 4:29). Trong thời Cựu Ước, Ðức Chúa Trời cho phép dân sự được chuộc tội bởi việc đặt tay trên đầu của sinh tế bên trong đền tạm. Nó chỉ về Báp-tem của Chúa Jêsus trong thời Tân Ước.


    Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.