Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

  • Sự cứu rỗi
  • Sự cứu rỗi trong Cơ-đốc-giáo có nghĩa là "giải thoát khỏi quyền lực hay hình phạt của tội lỗi". Chúng ta nhận sự cứu rỗi khi chúng ta chấp nhận rằng chúng ta không thể làm gì ngoại trừ đi đến địa ngục vì tội lỗi của chúng ta và tin rằng Chúa Jêsus cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta qua sự giáng sinh, Báp-tem và huyết Ngài trên Thập-tự-giá.

    Những ai là người vô tội bởi tin vào sự cứu rỗi của Chúa Jêsus, Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus, được gọi là "được cứu, được tái sanh, và công chính."

    Chúng ta có thể áp dụng từ "cứu rỗi" cho những ai được cứu khỏi tất cả tội lỗi của họ, bao gồm cả nguyên tội và tội hàng ngày của họ bởi tin vào Chúa Jêsus. Giống như một người chết đuối được cứu, ai là người đắm chìm trong tội lỗi của thế gian cần được cứu bởi tin vào Chúa Jêsus là Cứu Chúa của anh/chị ấy bởi họ tin vào Báp-tem và Huyết của Ngài, Lời của lẽ thật thuộc linh.


    Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.